Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Veridex 1 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Hormonal Tedavi İlaçları » Hormon Antagonistleri » Enzim İnhibitörleri » Anastrozol

KULLANMA TALİMATI

VERİDEX 1 mg film tablet Ağız yoluyla alınır.

•Etkin madde:

1 mg anastrozol

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, susuz laktoz, sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin selüloz (Avicel PH-102), kolloidal silikon dioksit (anhidrus), magnezyum stearat, hipromelloz E464, titanyum dioksit El71, makrogol E1621

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz,


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


L VERİDEX nedir ve ne için kullanılır?


2. VERİDEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri.VERİDEK nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VERİDEXln saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. VERİDEX nedir ve ne için kullanılır?

Beyaz, yuvarlak, bikonveks, iki tarafı düz, çentiksiz film kaplı tabletlerdir,
VERİDEX'in etkin maddesi anastrozol'dur.
VERİDEX, aromataz inhibitörieri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Bu ilaç vücutta bulvman bir enzim olan aromatazm etkilerini engeller. Aromataz enzimi menapoza girmiş olan kadınlarda böbrek üstü bezinden östrojen adlı kadınlık hormonunun üretilmesini sağlamaktadır. Bu kadınlık hormonları meme kanseri üzerinde uyancı etki göstermektedir. VERİDEX, aromataz enziminin etkisini engelleyerek menapoz sonrasındaki kadınlık hormonu üretimini azaltır.
VERİDEX, menopoz sonrası kadınlarda meme kanserinin tedavisinde kullamlır. VERİDEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.

2,V£RİDEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VERİDEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Menopoza girmemişseniz,
• Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Orta derecede veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Etkin madde anastrozol veya VERİDEX'in içeriğinde bulunan yardımcı
maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• Tamoksifen veya östrojen içeren ilaç alıyorsanız,

VERİDEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

İlacınızı almadan önce, aşağıdaki durumlardan herhangi birisi söz konusu ise
doktorunuza bildiriniz:
Eğer,
• Menopoza girdiğinizden emin değilseniz, menopoza girmiş olduğunuzu laboratuvar testleri ile kesinleştiriniz,
• Orta şiddetli veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
• VERİDEX, kadınlık hormonu olan östrojenin seviyelerini düşürdüğünden,
kemiklerde kalsiyumun azalmasına (kemik erimesine) neden olabilir. Bu durum da kemiklerde kınk riskini arttırabilir. Daha önce kemiklerinizle ilgili bir sorun yaşadıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.


VERİDEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VERİDEX yiyeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

iiaci kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer bebeğinizi emziriyorsamz bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanmıı

VERİDEX*in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez. Ancak bazı hastalar kendilerini bazen güçsüz veya uykulu hissedebilirler. Böyle bir durum olursa doktorunuza bildiriniz.

VERİDEX' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse VERİDEX almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
VERİDEX her dozunda İmmol (23mg)Man daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte VERİDEX kullanmayınız:
• Tamoksifen veya
• Östrojen (kadınlık hormonu) içeren ilaç kullamyorsanız,
LHRH analoglan olarak bilinen ilaçlardan gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin ve triptorelin gibi ilaçlardan kullanıyorsanız doktorunuza bildirin.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VERİDEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

VERİDEX'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Yetişkinlerde (yaşlılar da dahil) önerilen doz günde 1 defa 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

• VERİDEX tablet sadece ağızdan kullanım içindir.
• Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.
• İlacınızı hergün aynı saatlerde almaya çalışınız.
• Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı bırakmayınız.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım

VERİDEX çocuklarda kullanılmaz.

65 yaş üzerindeki hastalarda kullanım

Yaşlılarda doz değişikliği önerilmez. Yetişkinlerde kullanılan dozda kullanılır.

Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
Orta derecede veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Eğer VERİDEK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VERİD£X kullandıysanız

VERİDEX'in kullanmamz gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VERİDEX'i kullanmayı unutursanız

Unuttuğunuz tableti, hatırlar hatırlamaz hemen alınız ancak bir sonraki doz ile arasında en az 12 saat olmalıdır. Eğer bir sonraki dozla arada 12 saatten az zaman varsa kaçırdığınız dozu almayınız.
Bir sonraki dozu zamamnda alarak tedavinize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlargibi, VERİDEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Çok yaygın:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:

10 hastamn birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:Seyrek:

1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek:

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinemeyen:

Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın yan etkiler

• Başağnsı,
• Sıcak basması,
• Bulantı,
• Saç incelmesi,
• Alerjik reaksiyonlar,
• Deri döküntüsü,
• Kas ve eklemlerde ağn ve sertlik,
• Halsizlik, güçsüzlük

Yaygın yan etkiler

• İştahsızlık,
• Kolesterolün yükselmesi,
• Uykusuzluk,
• Karpal tünel sendromu (elin bazı bölgelerinde karıncalanma, ağn, soğukluk ve güçsüzlük)
• İshal,
• Kusma,
• Karaciğer enzimlerinde (alkalen fosfotaz, alanin aminotransferaz ve aspartat aminotranferaz) artış,
• Vajinal kuruluk,
• Vajinal kanama,

Yaygın olmayan yan etkiler

• Karaciğer enzimlerinde (gamma-Gluamil transferaz) artış,
• Bilirubin seviyesinde artış,
• Sanlık,
• Ürtiker gibi deri döküntüsü,

Seyrek yan etkiler

• Eritema multiforma denen genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızanklık,
• Ciddi alerjik reaksiyonlar
• Parmaktaki bağ dokusunun kalınlanması sonucu parmakta şekil ve kullamm bozukluğu

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

• İltihaplı yara veya su toplaması şeklinde deride doku bozukluklan olarak görülen ve Stevens-Johnson sendromu denen çok ciddi deri reaksiyonları
• Yüz, dudaklar,dil ve/veya boğazın şişmesi, nefes almada güçlük, yutmada güçlük gibi aleıjik reaksiyonlar

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.


5. V£RİD£X'in Saklanması

VERİDEKçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde \e ambalajında saklayınız.

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonrakullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 34303 No:l Küçükçekmece/İST ANBUL

TelFaks:

0212 697 00 24

İmal yeri:


Deva Holding A.Ş.
Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Fatih Bulvarı No: 26 Karaağaç-Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 24.12.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Veridex 1 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Anastrozol

Atc Kodu: L02BG03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Veridex 1 mg Film Tablet KT
 • Veridex 1 mg Film Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Veridex 1 Mg 28 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.