Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Xeimer 10mg/g Oral Damla Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları » Diğer » Memantin

KULLANMA TALİMATI

XEİMER 10 mg/g oral damla Ağızdan alınır.

Etkin madde:Yardımcı maddeler:

Potasyum sorbat, sorbitol (%70) çözeltisi, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


L KEİMER nedir ve ne için kullanılır?


2. KEİMERVkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. XEİMER nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.KEİMER ^in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. XEİMER nedir ve ne için kullanılır?

XEİMER 10 mg/g oral damla, renksiz ve şeffaf görünümlü bir çözeltidir. 50 g ve 100 g' lik oral damla içeren şişelerde sunulmaktadır.
XEİMER, demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır.
Alzheimer hastalığında görülen hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerinin bozulması nedeniyle ortaya çıkar. Beyinde, NMDA-reseptörü demlen oluşumlar bulunur. Bu oluşumlar, öğrenme ve hatırlama için önem taşıyan sinir uyansında rol oynarlar. XEİMER, NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptörleri üzerinde etki göstererek sinir uyansını ve hafızayı iyileştirir. XEİMER, bu etkisi nedeniyle, orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

2. XEİMERU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

XEİMER'i kullanmadan önce aşağıdaki bölümleri okumanız ve olabilecek herhangi bir sorunuzu doktorunuzla görüşmeniz önemlidir. Bakıcınızdan doktorunuzla görüşme konusunda yardım isteyebilirsiniz.

XEİMER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

XEİMER'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Epileptik nöbet hikayeniz var ise,
• Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise (yüksek kan basıncı).
Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve XEİMER'in klinik yaran doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.
Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.
Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (anestezik madde olarak kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanır) ve diğer NMDA-antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.
XEİMER, çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

XEİMER*in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı (böbrek fonksiyonlarımn zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik

iiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


XEİMER kullanan anneler emzirmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.
Aynca; XEİMER reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

X£İM£RMn içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilacın formülünde sorbitol bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse XEİMER oral damla kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz size tavsiyede bulunacaktır.
Bu tıbbi ürün her 1 gr çözeltide 38.9 mg potasyum ihtiva eder. Bu durum, böbrek fonksiyonlannda azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçlann etkileri XEİMER ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir;
• amantadin, ketamin, dekstrometorfan
• dantrolen, baklofen
• simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)
• antikolineıjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplannı tedavi etmek için kullanılan maddeler)
• antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler) barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)
• dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)
• nöroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)
• oral antikoagülanlar
Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu XEİMER kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. XEİMER nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

XEİMER'i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacımza sorunuz.

Doz:

Yetişkinler ve yaşhlar için önerilen XEİMER dozu, günde bir kez 20 mg'dır (40 damla). Yan etki riskini azaltmak için bu doza aşağıdaki günlük tedavi şeması ile aşamalı şekilde arttırılarak ulaşılır;
1. hafta 5 mg (10 damla)
2. hafta 10 mg (20 damla)
3. hafta 15 mg (30 damla)
4. hafta ve sonrası 20 mg (40 damla)
Olağan başlangıç dozu, ilk hafta için, günde bir kez 5 mg (10 damla), ikinci hafta bu doz, günde bir kez 10 mg (20 damla)ve üçüncü hafta günde bir kez 15 mg'a (30 damla) artırılır.
Dördüncü haftadan itibaren önerilen doz, günde bir kez 20 mg (40 damla) şeklindedir.

Tedavi süresi:

XEİMER'i size yararlı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafmdan düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

• Uygulama yolu ve metodu:

XEİMER günde bir kez ağızdan alınır. Oral damla her gün aynı saatte bir miktar su ile yutulmalıdır. Oral damla, yiyecekle veya yiyecek alımından bağımsız olarak alınabilir.
Ürünün hazırlanması ve kullanımına ilişkin detaylı bilgi için bu kullanma talimatının sonuna bakınız.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenİilik ve etkililiği saptanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg'dır (40 damla).

• Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Eğer KEİMER 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla X£İM£R kullandıysanız:

- Genel olarak, çok fazla XEİMER kullanmak sizde herhangi bir zarar oluşturmamalıdır. '4. Olası yan etkiler nelerdir?' bölümünde belirtilen sorunları artmış olarak yaşayabilirsiniz.
- XEİMER'den aşın doz aldıysamz tıbbi gözetime ihtiyacınız olabileceğinden doktorunuza başvurunuz veya tıbbi destek alınız.

XElMER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


X£İMERM kullanmayı unutursanız

XEİMER dozunuzu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi XEİMER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir. Genel olarak, gözlemlenen yan etkiler hafif ve orta derecededir.

Yaygın (100 kişiden 1-iO kişide):


Baş ağnsı, uyuklama hali, kabızlık, sersemlik, nefesin kesilmesi ve yüksek tansiyon.

Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide):


Yorgunluk, mantar enfeksiyonları, konfiizyon, halüsinasyonlar, kusma, yürüyüş anormalliği, kalp yetmezliği ve venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm).

Çok seyrek (i0.000 kişide I kişiden daha az):


Nöbetler.

Bilinmeyen (mevcut verilerden tahmin edilemeyen):


Pankreasın iltihaplanması ve psikotik reaksiyonlar
Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. XEİMER ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. X£İMER'in saklanması

XEİMERçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Karton ve şişe etiketi üzerinde basılı son kullanma tarihinden sonra XEİMER 'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No: 1 34303 Küçükçekmece - İstanbul Tel: O 212 692 92 92 Fax:0 212 697 00 24 e-mail: deva@devaholding.com.tr

İmal yeri:


Deva Holding A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad.
No:32 Karaağaç-ÇerkezkÖy/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 24.12.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Xeimer 10mg/g Oral Damla

Etken Maddesi: Memantin HCl

Atc Kodu: N06DX01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Xeimer 10mg/g Oral Damla-KT
 • Xeimer 10mg/g Oral Damla-KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.