Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Carnitene 1 G Çiğneme Tableti Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları » Diğer » Amino Asit ve Türevleri » Levocarnitin

KULLANMA TALİMATI

CARNITENE® 1 g çiğneme tableti

Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her tablet 1 g L-kamitin iç tuz içerir.

•Yardıma maddeler:

Nane esansı atomize toz, meyan kökü esansı atomize toz, sıkıştırılabilir şeker ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız._

Bu Kullanma Talimatında;


1. CARNİTENE® nedir ve ne için kullamltr?


2. CARNİTENE?® 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CARNİTENE? nasü kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CARNİTENE^'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. CARNITENE® nedir ve ne için kullanılır?

• CARNITENE®, L-kamitin adlı etkin maddeyi içeren bir ilaçtır. L-kamitin, memelilerin eneıji metabolizması için zorunlu olan doğal bir maddedir. Özellikle kalp kası ve iskelet kasları gibi dokular için gerekli olan eneıji üretimini sağlamak üzere yağ asitlerinin mitokondri (bir hücre içi organeli) girişini kolaylaştırır.
• CARNITENE®, hoş kokulu ve lezzetli, yuvarlak tabletler şeklindedir; alüminyum/polietilen stripler içerisinde 10 tabletlik ambalajlarda sunulur.
• CARNITENE®, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:
• Birincil kamitin yetersizliği,
• Hemodiyaliz uygulanan hastalarda görülen kamitin yetersizliği.

2. CARNITENE®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CARNITENE®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer CARNITENE®'in içeriğinde bulunan L-kamitin'e ya da ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarlıysanız.

CARNITENE®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Insulin veya oral hipoglisemik tedavi (ağız yoluyla alınan kan şekerini düşürücü tedavi) alan şeker hastalarında L-kamitin uygulanması hipoglisemiye (kan şekeri düşüklüğü) yol açabilir. Bu hastalarda kan şekeri düzeyleri düzenli olarak izlenmelidir.
• CARNITENE® ile tedaviniz sırasında doktorunuz ilaca verdiğiniz klinik cevabı, hayati belirtilerinizi, kan kimyanızı, plazma ve idrar kamitin konsantrasyonlarınızı periyodik olarak kontrol edebilir ve gerekirse dozaj ayarlaması yapabilir.
• İleri derece böbrek yetmezliğiniz varsa, uzun süreli yüksek doz CARNITENE® kullanımı ilacın zararlı olabilecek parçalanma ürünlerinin birikimine yol açabilir.
• Diyaliz hastasıysanız veya ileri derece böbrek yetmezliğiniz varsa, CARNITENE®'in atılımı böbrekler yoluyla gerçekleşemeyeceğinden, ilacın esas parçalanma ürünlerinin (trimetilamin [TMA] ve trimetilamin-N-oksit [TMAO]) kanda birikmesi nedeniyle ağız yoluyla uygulanan formülasyonlan yüksek dozlarda uzun süre kullanmamanız gerekir. Böyle bir birikim, idrarda, nefeste ve terde ağır bir balık kokusuna sebep olan trimetilamin birikimine yol açar. Bu durum, damar yoluyla uygulamada gözlenmez.
• CARNITENE® ile birlikte kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaç (kumarin grubu ilaçlar; örneğin: varfarin) kullanıyorsanız, INR değerlerinizde (kan pıhtılaşma yeteneğini gösteren bir test) artış görülebilir. Bu nedenle, değerleriniz normale dönene kadar kan testlerinizin (pıhtılaşma testleri ve diğer testlerin) başlangıçta haftalık, sonraki dönemde aylık olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
• CARNITENE®, içerdiği şeker nedeniyle şeker hastalan (diyabetik hastalar) ve düşük kalorili diyet uygulayan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CARNITENE®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CARNITENE®, tercihan yemek sırasında veya yemekten sonra alınır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelerde yapılmış yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır. CARNITENE® hamile kadınlarda yalnızca, yararın doğacak bebekte oluşabilecek olası risklerden üstün olması durumunda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CARNITENE® e

mzir

en kadınlarda yalnızca, anneye olan yararın bebekte oluşabilecek olası risklerden üstün olması durumunda kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

CARNITENE®, araç veya makine kullanma becerinizi olumsuz yönde etkilemez.

CARNITENE®'» içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CARNITENE®, şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CARNITENE® ile birlikte kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaç (kumarin grubu ilaçlar; örneğin: varfarin) kullanıyorsanız, INR değerlerinizde (kan pıhtılaşma yeteneğini gösteren bir test) artış görülebilir. Bu nedenle, değerleriniz normale dönene kadar kan testlerinizin (pıhtılaşma testleri ve diğer testlerin) başlangıçta haftalık, sonraki dönemde aylık olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CARNITENE® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Primer karnitin yetmezliği;


önerilen günlük doz, yaş ve vücut ağırlığına bağlı olarak değişir;

0-2 vas arası çocuklarda:


150 mg/kg vücut ağırlığı

2-6 vas arası çocuklarda:


100 mg/kg vücut ağırlığı

6-12 vas arası çocuklarda:


75 mg/kg vücut ağırlığı

12 yasından büvük çocuklarda ve yetişkinlerde:


Hastalığın şiddeti ve hekimin önerisine göre; 2-4 g

Hemodiyalize bağlı sekonder karnitin eksikliği:


2-4 g/gün.
Doktorunuz CARNITENE® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

• Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yoluyla, çiğneyerek alınır.

• Değişik yaş gruplan

Çocuklarda kullanımı:

“Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” bölümüne bakınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

• özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

Eğer CARN1TENIJ®'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CARNITENE® kullandıysanız

CARNITENE ile aşın doza bağlı bir etkilenme bildirilmemiştir. Aşın doz ishale sebep olabilir. L-kamitin diyaliz yoluyla kandan uzaklaştınlabilmektedir.

CARNITENE^ 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşuma.


CARNITENE®'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CARNITENE® ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

L-kamitin fizyolojik bir üründür ve bu sebeple alışkanlık ya da bağımlılık riski göstermez.

4. Olası yan etkiler nelerdir? .

Tüm ilaçlar gibi, CARNITENE®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygm Yaygın
:10 hastanın en az birinde görülebilir.
:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla
: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygm olmayan görülebilir.
Seyrek görülebilir.
Çok seyrek Bilinmiyor

Çok seyrek:

• Bulantı
• Kusma
• ishal
• Mide krampları
• Balık kokusuna benzer vücut kokusu (dozun azaltılmasıyla hafifleyebilir veya ortadan kalkabilir)

Bilinmiyor:

• Nöbet
• Hafif kas güçsüzlüğü belirtileri (kandaki üre oram normalin üzerinde olan hastalarda)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CARNITENE®'in saklanması

CARNITENE®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra CARNITENE^ 'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Sigma-Tau - İTALYA lisansı ile Santa Farma ilaç Sanayii A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri

: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Pomezia - İTALYA

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Carnitene 1 G Çiğneme Tableti

Etken Maddesi: L-karnitin

Atc Kodu: A16AA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Carnitene 1 Gr 10 Çiğ.tab.
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.