Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Combisar 5/160mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları » Anjiyotensin II Antagonistleri ve Kalsiyum Kanal Blokerleri » Valsartan ve Amlodipin

KULLANMA TALİMATI

COMBİSAR 5 mg/160 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır.

•Etkin madde:

Her film kaplı tablette 5 mg amlodipin baza eşdeğer 6.94 mg amlodipin besilat ve 160 mg valsartan.

•Yardımcı maddeler:

Prejelatinize nişasta, koloidal silikon dioksit, mikrokristalin selüloz, krospovidon Tip A, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, polietilen glikol, talk, titanyum dioksit (El71), kırmızı demir oksit (El 72), sarı demir oksit (E 172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz,


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


/.COMBİSAR nedir ve ne için kuUamhr?


2.COMBİSAR'ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. COMBİSAR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.COMBİSARhn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. COMBİSAR nedir ve ne için kullanılır?

COMBİSAR, 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.
Tabletler sanmsı-kahverengi renkli, oblong, bikonvenks, bir yüzünde “160” diğer yüzünde “5” yazılı film kaplı tabletler şeklindedirler.
Her bir film kaplı tablet, 5 mg amlodipin ve 160 mg valsartan içerir.
COMBİSAR, kalsiyum kanal blokörleri sınıfına ait bir madde olan amlodipin ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri sınıfına ait bir madde olan valsartan içerir. Bu maddelerin ikisi de yüksek kan basıncınızın (hipertansiyon) kontrol edilmesini sağlar. Amlodipin, damar düz kas hücrelerinin kalsiyum kanallannı bloke eder; bu da, kan damarlarının kasılmasını önler. Vücut tarafından üretilen bir madde olan anjiyotensin II, kan damarlannın büzülmesine neden olarak kan basıncını artınr. Valsartan, anjiyotensin Il'nin etkisini bloke ederek etki eder. Bu iki mekanizma da kan damarlannızı gevşetir ve kan basıncınızı düşürür.
COMBİSAR, kan basıncını düşüren tek bir ilaç ile yeterince kontrol edilemeyen kan basıncı yüksek olan hastalarda, yüksek kan basıncının (hipertansiyonun) tedavi edilmesi amacıyla kullanılır. Eğer, yüksek kan basıncı uzun süre devam ederse beyin, kalp ve böbreklerdeki kan damarlannı tahrip edebilir ve inmeye, kalp yetmezliğine ya da börek yetmezliğine yol açabilir. Kan basıncının normal düzeye düşürülmesi, bu bozukluklann ortaya çıkma riskini azaltır.

2. COMBİSAR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler COMBİSAR'! aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Valsartana, amlodipin besilata ya da COMBİSAR'ın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aleijiniz ya da olağandışı bir tepkiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),
• Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz, safra yoluna bağlı siroz ya da safra birikimine neden olan hastalığınız varsa,
• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa ya da diyalize giriyorsanız,
• Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

COMBİSARaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Sık sık kusma ya da ishal şikayetiniz varsa ya da idrar söktürücü bir ilaç (diüretik) kullanıyorsanız,
• Kanınızdaki potasyum düzeyinin artmlması için başka ilaçlar ya da maddeler kullanıyorsanız (belli tipteki idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar, potasyum takviyeleri gibi),
• Halen beta-blokörler adı verilen ilaçlan kullanıyorsanız. Doktorunuz size dozun kademeli olarak azaltılmasını tavsiye edecektir.
• Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Böbrek nakli geçirdiyseniz ya da böbreklerinize kan götüren damarlanmzda daralma olduğu teşhis edildiyse,
• Vücudunuzda üretilen aldosteron isimli hormonun yüksek düzeyde seyrettiği hastalığmız (primer hiperaldosteronizm) varsa,
• Kalp yetersizliğiniz varsa,
• Doktorunuz, kalp kapakçıklannızda daralma (aort veya mitral stenoz) ya da daralmayla birlikte kalp kasmızda anormal kalmlaşma (obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati) teşhis ettiyse.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız.

COMBİSAR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

COMBİSAR'ı aç veya tok kamma alabilirsiniz,
COMBİSAR'm içeriğinde yer alan amlodipin ve valsartan maddelerinin yiyeceklerle ve bitkisel ürünlerle etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz bu ilacı kullanmaymız. Bu ilacı hamilelik sırasında kullanırsanız bebeğin ciddi zarar görmesine neden olabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların COMBİSAR kullanmamalan gerekmektedir.

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçlann (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi COMBİSAR de nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ya da makine kullanmadan önce veya diğer dikkat gerektiren etkinliklerde bulunmadan önce, COMBİSAR'm etkilerine nasıl cevap verdiğinizi bildiğinizden emin olunuz. Emin olmadığınız takdirde araç ve makine kullanmayınız.

COMBİSAR'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

COMBİSAR'm içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

COMBİSAR'ın potasyum içeren yiyeceklerle bilinen bir etkileşimi bilinmemektedir. Potasyum tutucu ilaçlar, potasyum takviyeleri ya da tuz yerine kullanılan potasyum içerikli maddeler ile kullanımında dikkatli olunmalıdır.
COMBİSAR'm psikiyatri tedavisinde kullanılan lityum ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Diltiazem, ağızdan alman mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. itrakonazol, ketokonazol), viral enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan ritonavir isimli ilaç, sara nöbeti geçirmeyi engelleyici ilaçlar (antiepileptikler örn. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon), bazı antibiyotikler (örn. rifampisin) ve bazı bitkisel ilaçlar [örn. san kantaron

{Hipericum perforatum)]

ile kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Steroid yapıda olmayan ağn kesici ilaçlar ile birlikte kullanımında ilacın kan basıncı düşürücü etkisi azalabilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
COMBİSAR'ın yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçlar (antihipertansif ilaçlar) ve tansiyon düşürücü (hipotansif) yan etkilere yol açabilen bazı ilaçlarla [örn. depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar, prostat bezi büyümesinde kullanılan alfa blokörler] birlikte kullanımı kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. COMBİSAR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• COMBİSAR için önerilen günlük doz bir film tablettir. İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahlan almanız önerilir.
• Hangi dozda ve tam olarak kaç tablet COMBİSAR kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.
• En iyi sonuçlan elde etmek ve yan etki riskini azaltmak için COMBİSAR'ı tam olarak doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanmanız çok önemlidir.
• Önerilen dozu aşmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

• COMBİSAR, sadece ağızdan kullanım içindir.
• Aç kamına ya da besinlerle birlikte alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde COMBİSAR kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur. Doz artışında dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatli kullanınız.
Şiddetli karaciğer yetmezliği ve şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlan takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz COMBİSAR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü COMBİSAR tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer COMBİSAR 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla COMBİSAR kullandıysanız

COMBİSAR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


COMBISAR'ı kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte ahnız.
Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


COMBİSAR ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. Çünkü COMBİSAR tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, COMBİSAR'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : l.OOO hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
COMBİSAR'ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yaygın:

• Grip,
• Burun tıkanıklığı, boğaz ağnsı ve yutkunma sırasında rahatsızlık,
• Baş ağnsı,
• Kollarda, ellerde, bacaklarda, ayak bilekleri ve ayaklarda şişme,
• Yorgunluk,
• Yüzde ve/veya boyunda kızarma ve sıcak basması,
• Kusma.
Yaygın olmayan;
• Sersemlik,
• Bulantı ve kann ağnsı,
• Ağız kuruluğu,
• Uyuşukluk, ellerde ve ayaklarda kanncalanma veya uyuşma,
• Kişinin çevresinin veya kendisinin düzensiz ve hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo),
• Çarpıntı dahil kalbin hızlı atması,
• Ayağa kalkınca başlayan sersemlik,
• Öksürük,
• İshal,
• Kabızlık,
• Ciltte döküntü, kızanklık,
• Eklemlerde şişme,
• Sırt ağnsı,
• Eklemlerde ağn,
• Saç dökülmesi,
• Değişen bağırsak alışkanlıklan, şişlik hissi, hazımsızlık, yemekten sonra midede rahatsızlık,
• Mide ağnsı,
• Diş etlerinde kanama, hassasiyet ve kalınlaşma,
• Soluk alıp vermede güçlük,
• Erkeklerde memelerde büyüme,
• Burun akıntısı, hapşırma,
• Deride ve gözlerde sararma, iştah kaybı, hafif renkli idrar,
• Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi),
• Ereksiyon sağlayamama ve sürdürememe,
• Enfeksiyona bağlı sık idrara çıkma ihtiyacı, ateş, boğaz ağrısı ve ağız ülserleri,
• Ruh halinde değişiklikler,
• Kas ağnsı,
• El ve ayak parmaklannda uyuşma ya da kanncalanma hissi,
• Şiddetli üst mide ağrısı,
• Kendiliğinden meydana gelen kanama ya da morarma,
• Morumsu-kırmızı lekeler, kaşıntı,
• Özellikle yüz ve boğazda şişme,
• Dudaklar, gözler ya da ağızda şişme, deride soyulma.
Seyrek:
• Döküntü, kaşıntı, yüz, dil ve dudaklarda şişme, nefes almada güçlük, düşük kan basıncı (halsiz düşme, sersemleme hissi) gibi belirtilerle ortaya çıkan aleıjik reaksiyon,
• Huzursuzluk (Anksiyete),
• Kulak çınlaması,
• Bayılma,
• Normalden fazla miktarda idrar atılımı ya ad sık idrara çıkma ihtiyacı,
• Ağırlık hissi,
• Sersemlik, baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan düşük kan basıncı,
• Aşın terleme,
• Ciltte yaygın döküntü,
• Kaslarda spazm,
• Ezici göğüs ağnsı,
• Düzensiz kalp atışı,
• Kalbi besleyen damarlann daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağnsı.

Çok seyrek:

• Ciltte ve gözlerde sararma,
• Bazı karaciğer fonksiyon testlerinin sonuçlarında değişiklikler,
• Deride morarmalar, uzuvlarda sertleşme, ellerde titreme.

Sıklığı bilinmeyen:

• Kırmızı kan hücrelerinde (hemoglobin) düşüş,
• Kanda potasyum seviyesinde artış,
• Böbrek fonksiyonlannda düşüş veya şiddetli düşüş,
• Aşın duyarlılık.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. COMBİSAR'ın saklanması

COMBİSAR 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Ürünü 25 “C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COMBİSAR 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz COMBİSAR'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Şişli/İSTANBUL

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
41480 Gebze-KOCAELİ

İlaç Bilgileri

Combisar 5/160mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Valsartan, Amlodipin besilat

Atc Kodu: C09DB01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.