Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vegaferon Şurup Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI

VEGAFERON Şurup Ağızdan alınır.

¦

Etkin madde:

Bir ölçek (5 mİ); 50 mg elementer demir'e eşdeğer Demir III Hidroksit Polimaltoz kompleksi içerir.
¦

Yardımcı maddeler:

Sodyum metil paraben, Sodyum propil paraben, Sakkaroz, %70 lik Nonkristalize sorbitol, Krem esansı R-22, Sodyum hidroksit, Saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veyadüşük doz kullanmayınız._

Bu Kullanma Talimatında:


1. VEGAFERON nedir ve ne için kullanılır?


2. VEGAFERON 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 5. VEGAFERON nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.VEGAFERON'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. VEGAFERON nedir ve ne için kullanılır?

VEGAFERON, 150 mİ'lik şişede 1 adet ölçü kaşığı (5 mİ) ile birlikte sunulan bir şuruptur. VEGAFERON, etkin madde olarak Demir III Hidroksit Polimaltoz kompleksi içerir.
Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin (kansızlık) tedavisi ve bu tür anemilerden korunmada, hamilelik, emzirme ve çocukluk döneminde demir eksikliği tedavisinde kullanılır.

2. VEGAFERON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VEGAFERON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Demir ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa

- Demir

yüklenmesi durumu (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa
- Demire karşı aşı ı duyarlılığınız varsa
- Demir eksikliği görülmeyen diğer anemilerde (hemolitik anemi gibi)
- Demir

kullanım

bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) varsa
- Talasemi hastalığınız varsa
- İlerleyici ve kronik eklem iltihabınız varsa
- Düzenli olarak devamlı kan transfüzyonu gerektiren durumlarınız varsa
- HIV infeksiyonunuz var ve demir eksikliğine bağlı aneminiz klinik olarak kesinleştirilmemiş
ise
- Ciddi karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa kullanmayınız.

VEGAFERON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer mide ülseriniz varsa VEGAFERON kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.
Ağızdan demir ilaçlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup herhangi bir önlem gerektirmez.
Dışkıda

gizli

kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur.
Alkolizm ve barsaklardan demirin emilimini bozan hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır. Çeşitli hastalıklara veya kansere bağlı gelişen kansızlıkta, alman demir karaciğerde depolanır ve ancak

hastalıkların

ve kanserin tedavisini takiben karaciğerden ayrılarak kullanılır hale gelir.
"Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız."

VEGAFERON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması:

VEGAFERON yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır. Süt, peynir, yoğurt vb. gibi

kalsi

yum içeren besinlerle ve kalsiyum tuzlan içeren ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Arada en az 2 saat süre bırakılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VEGAFERON'u doktorunuzun önerisi halinde hamilelikte demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VEGAFERON'u doktorunuzun önerisiyle emzirme döneminde demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz.
Demir,

anneHftmir miktarına

göre değişmez. Bu sebeple, emziren anneye demir ilacı verilmesi, bebekte bir demir zehirlenmesine veya bebekte var olan demir eksikliğinin ortadan kaldırılmasına sebep olmaz.

Araç ve makine kullanımı

Araç sürme ve makine

kullanma

konusunda bir etki yaratması olası değildir.

VEGAFERON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan şeker ve sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 0.6 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.
Sodyum metil paraben içeriği
Bu ürün sodyum metil paraben ihtiva eder. Alerjik reaksyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Sodyum propil paraben içeriği
Bu ürün sodyum propil paraben ihtiva eder. Alerjik reaksyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VEGAFERON'un diğer ilaçlar ile etkileşimi söz konusu değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VEGAFERON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

VEGAFERON yetişkinlerde yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra, günde 2-3 defa 1 ölçek (5 mİ) kullanılır.
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız. Hekimin önereceği süre kadar kullanılmalıdır. Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra depoların dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

VEGAFERON sadece ağızdan kullanım içindir. Meyve veya sebze suları ile karıştırılarak alınabilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Günde 1-2 defa 1 ölçek (5 mİ)

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

VEGAFERON'u ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanmayınız.

Eğer VEGAFERON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VEGAFERON kullandıysanız:

Fazla alınması ile ishal, mide ağrısı ve kusma oluşabilir ve daha ileri durumlarda metabolik asidoz (metabolik sebeplerle kandaki hidrojen iyon konsantrasyonun artışı), şiddetli kas kasılması ve koma (bilincin tamamen kaybolması) görülebilir.
6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı derhal arayınız.

VEGAFERON'dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


VEGAFERON'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


VEGAFERON ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VEGAFERON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, VEGAFERON'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VEGAFERON'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Astım
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Hazımsızlık,
- Karında rahatsızlık hissi,
- Bulantı, kusma
- Midenizde yanma hissi
- Ağzınıza acı su gelmesi
- Hafif karın ağrısı
- Deride kaşıntılı kabartılar, döküntü, kızarıklık.
- Baş ağrısı
- İdrar ve dışkı renginde değişiklik 'Bunlar VEGAFERON'un hafif yan etkileridir.'

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VEGAFERON'un saklanması

VEGAFERON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VEGAFERON'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VEGAFERON'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


FARMAKO ECZACILIK A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. Görümce Sok. No: 6 Üsküdar / İSTANBUL

Üretim Yeri:


KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı () tarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Vegaferon Şurup

Etken Maddesi: Demir Iii Hidroksit Polimaltoz Kompleksi

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Vegaferon Şurup-KUB
 • Vegaferon Şurup-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Vegaferon 150 Ml Şurup
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.