Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Glifix 45 Mg Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Tiyazolidinediyonlar » Pioglitazon

KULLANMA TALİMATI

GLİFİX® 45 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

•Etkin madde:


Her tablet 45 mg pioglitazona eşdeğer miktarda 50 mg pioglitazon HC1 içerir.

•Yardımcı maddeler:


Laktoz monohidrat, kalsiyum karboksimetilselüloz, hidroksipropilselüloz, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan 5nce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. GLİFİX nedir ve ne için kullanılır?


2. GLİFİX*i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GLİFİX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.GLİFİX'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. GLİFİX nedir ve ne için kullanılır?

GLİFİX beyaz veya beyaza yakın yuvarlak, düz, bir yüzünde 45 yazılı tabletlerdir. GLİFİX 28,30,60 ve 90 tabletlik ambalajlar halinde bulunur.
GLlFİX tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalığım (diyabeti) tedavi etmek için kullanılan antidiyabetik bir ilaçtır. Tip II Diyabet, genellikle yetişkinlikte ortaya çıkan bir şeker hastalığı (diyabet) türüdür.
GLİFİX tip 2 şeker hastalığı (diyabet) bulunan hastalarda, vücudun kendi ürettiği insülini daha iyi kullanmasını sağlayarak, kandaki şeker seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur.
1/7
Doktorunuz GLİFİX tedavisinin yeterliliğini kullanmaya başlamanızdan 3-6 ay sonra kontrol edecektir. Yeterli yanıt vermediğinize karar verirse tedaviyi kesebilir.
GLİFİX Tip II şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde yalnızca diğer ağızdan verilen şeker hastalığı ilaçlan ile kontrol altına alınamayan hastalarda tek başına ya da diğer ağızdan verilen şeker hastalığı ilaçlan ile birlikte kullanılır.
GLİFİX aynca insülin ile birlikte, sadece metformin isimli şeker hastalığında kullanılan diğer bir ilaç kullanılamıyorsa kullanılabilir. Ancak bu kombinasyon çok sıkı kontrol altına alınmalıdır.

2. GLİFİX1

GLİFİX tedavisine başlanmadan önce mesane kanseri için risk faktörleri (yaş, tütün kullanma hikayesi, bazı mesleki ya da kemoterapötik ajanlara maruz kalınması örneğin, siklofosfamid ya da leğen kemiği bölgesine daha önce ışm tedavisi uygulanmış olması) değerlendirilmelidir. Mevcut herhangi bir makroskopik hematüri (idrarda kan görülmesi), GLİFİX tedavisine başlanmadan önce tetkik edilmelidir.
Eğer tedaviniz sırasında, idrarınızda kan görülürse ya da zor/ağnlı idrar yapma veya sıkışma hissi gibi diğer belirtiler gelişecek olursa, hemen doktorunuza bilgi vermelisiniz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLİFİX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GLİFlX'i yemekle birlikte, yemekten sonra veya aç kamına kullanabilirsiniz. Tabletlerinizi bir bardak suyla birlikte yutmalısımz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


GLİFİX hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


GLİFİX'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız GLİFİX kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

GLİFİX taşıt veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez. Görmede herhangi bir rahatsızlığınız olursa araç ve makine kullanmayınız.

GLİFİX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GLİFİX laktoz monohidrat içerir. Doktorunuz tarafından bazı türdeki şekerlere karşı intoleransımz (ilacın etkisine dayanıksızlık) olduğu söylenmişse GLİFİX kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

GLİFİX ile tedavi sırasında diğer ilaçlan kullanmaya devam etmenizde sakınca olabilir. Bazı ilaçlar, özellikle kanınızdaki şeker düzeyini etkileyebilir.
Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz kan şekerinizi kontrol edip GLİFİX dozunu değiştirebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. GLİFİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanımve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde bir kez bir tablet alınmalıdır. Gerekli gördüğü takdirde doktorunuz size farklı bir dozu almanızı önerebilir.
Eğer GLİFİX şeker hastalığı (diyabet) tedavisi amacıyla başka ilaçlarla birlikte kullanılıyorsa (insülin, klorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid gibi) doktorunuz dozu azaltıp azaltmamanız gerektiğini size söyleyecektir.
GLİFİX'le tedavi görmekteyken doktorunuz sizden belirli aralıklarla kan testi yaptırmanızı isteyecektir. Bu karaciğerinizin normal olarak çalışıp çalışmadığım kontrol etmek içindir.
Eğer şeker hastalığına özgü (diyabetik) bir diyet izliyorsanız, GLİFİX kullanırken bu diyete devam etmelisiniz.
Kilonuz düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir; eğer kilonuzda artış olursa doktorunuza bildiriniz.

Uygulama yolu ve metodu:

GLİFİX ağız yoluyla alınır.
GLİFİX yemekle birlikte veya aç kamına alınabilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

GLİFİX'in 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Özellikle bu ilacı insülin ile birlikte kullanacaksanız, doktorunuz tedaviye mevcut olan en düşük doz ile başlayacak ve dozu daha sonra yavaş yavaş attıracaktır.

Özel kullanım durumları:

BSbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
GLİFİX karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer GLİFİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


K

ullanmgerekenden daha fazla GLİFİX kullandıysanız

GLİFİX'ten kull

anmanız

gerekenden fazlasını kullanmışsanız veya bir diğer kişi veya çocuk ilacınızı kullanmışsa hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GLİFİX'i kullanmayı unutursanız

GLlFİX'i günlük reçete edilen şekilde almaya çalışınız. Eğer bir dozu kaçırdıysanız, bir sonraki dozu planlanmış zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


GLİFİX ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece GLİFİX kullanmaya devam ediniz.
Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayımz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GLİFlX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Özellikle hastalarda aşağıdaki ciddi yan etkiler gözlenmiştir:
Kalp yetmezliği, pioglitazonu insülin ile birlikte kullanan hastalarda yaygın olarak (100 hastadan 1-10 kişide) gözlenmiştir. Belirtileri, nefes darlığı veya ani kilo artışı ya da lokalize şişkinliktir (ödem). Bu belirtileri fark edersiniz, özellikle de 65 yaşın üzerindeyseniz, en kısa sürede doktorunuza bildiriniz.
Mesane kanseri, pioglitazon kullanan hastalarda yaygm olmayan bir sıklıkta (her 1000 hastanın 1-10'unda) görülmüştür. İdrarınızda kan bulunması, idrar yaparken ağrı hissetmeniz ve birdenbire idrara çıkma isteği duymanız, mesane kanserinin belirti ve semptomları arasındadır. Bunlardan herhangi biri sizde gelişirse, mümkün olan en kısa zamanda doktorunuza başvurunuz.
Belli bir bölgede şişkinlik (ödem) özellikle pioglitazonu insülin ile birlikte kullanan hastalarda çok yaygm olarak gözlenmiştir. Bu yan etki sizde görülürse, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
Kemik kırıklan, pioglitazon kullanan kadın hastalarda yaygın olarak bildirilmiştir (her 100 hastadan 1-10 unda). Bu yan etki sizde görülürse, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
Gözün arka kısmında şişmeye (sıvı toplanmasına) bağlı bulanık görme, pioglitazon kullanan hastalarda bildirilmiştir (sıklığı bilinmemektedir). Eğer böyle bir belirti ile ilk kez karşılaşıyorsanız veya zaten bu belirti sizde varsa ve kötüleşirse doktorunuza en kısa sürede bildiriniz.

Pioglitazon kullanımı ile gözlenen diğer van etkiler şunlardır:


Yaygm (100 hastadan 1-10 unda)
• solunum yolu enfeksiyonu
• görme bozukluğu
• kilo alımı
• uyuşukluk
Yaygm olmayan (1000 hastadan 1-10 unda)
• sinüzit
• uykusuzluk
Görülme sıklığı belli olmayan
• karaciğer enzimlerinde artış

Pioolita/on diğer seker ilaçlan ile kullanıldığında gözlenen yan etkiler şunlardır:


Çok yaygm (10 kişiden 1' inden fazlasında)
• kan şekerinde düşme (hipoglisemi)
Yaygm (100 hastadan 1-10 unda)
• baş ağrısı
• sersemlik
• eklem ağrısı
• cinsel güçsüzlük
• sırt ağrısı
• nefes darlığı
• kırmızı kan hücrelerinin sayısında küçük bir azalma
• gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik
Yaygm olmayan (1000 hastadan 1-10 unda)
• idrarda şeker ve protein görülmesi
• enzimlerde artış
• baş dönmesi (vertigo)
• terleme
• yorgunluk
• iştah artışı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. GLİFİX'in saklanması

GLİFİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve rutubetten koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınızAmbalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLİFİX'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GLİFİX'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34440 Beyoğlu - İSTANBUL

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


1
Herhangi bir karaciğer veya kalp rahatsızlığınız varsa. GLİFİX kullanmaya başlamadan önce, doktorunuz karaciğer fonksiyonlanmzı kontrol etmek için kan testi yapabilir. Bu kontrol belli aralıklarla devam edebilir. GLİFİX ve insülin ile tedavi edilen uzun süreli şeker hastalığı (diyabet), kalp hastalığı veya geçirilmiş bir inmesi olan bazı hastalarda kalp yetmezliği geliştiği gözlenmiştir. Nefes darlığı, ani kilo artışı ya da lokalize şişkinlik (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtilerini fark ederseniz en kısa sürede doktorunuza bildiriniz.
• 18 yaşın altındaysanız, çünkü bu gibi hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

• Yaşlıysanız; insfilinle birlikte kullanımı, ciddi kalp yetmezliği riskinde artışa neden olduğundan yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

• Pioglitazonun diğer ağız yoluyla alman şeker hastalığı ilaçlanyla veya içinde etkili madde olmayan (plasebo) tabletlerle yapılan klinik çalışmalannda, pioglitazon kullanan kadınlarda (erkeklerde değil) daha yüksek oranda kemik kınğı görülmüştür. Şeker hastalığınızı tedavi ederken doktorunuz bunu dikkate alacaktır.

İlaç Bilgileri

Glifix 45 Mg Tablet

Etken Maddesi: Pioglitazon

Atc Kodu: A10BG03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Glifix 45 Mg Tablet-KUB
 • Glifix 45 Mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.