Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vorifull 200mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antimikotik İlaçlar » Sistemik Antimikotikler » Triazol Türevleri » Vorikonazol

KULLANMA TALİMATI

VORİFULL 200 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her bir tablet 200 mg vorikonazol içerir.

•Yardımcı maddeler:

Laktoz DC, prejelatinize nişasta, kroskarmelloz sodyum, povidon K25, magnezyum stearat, opadry white 85G18490 (polivinil alkol, talk, makragol/PEG 3350, lesitin (soya) (E322), titanyum dioksit (El71))

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. VORİFULL nedir ve ne için kullanılır?


2.VORİFULL'mkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VORİFULL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.VORİFULL*ün saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. VORİFULL nedir ve ne için kullanılır?

VORİFULL, beyaz, oblong (boyu eninden fazla), bikonveks film kaplı tablettir. Tabletler 14 ve 28 tabletlik PVC şeffaf / aluminyum blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
VORİFULL, mantar enfeksiyonlanna karşı kullanılan (antifungal) triazol adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar çok çeşitli mantar hastalıklannı tedavi etmede kullanılırlar.
VORİFULL bu enfeksiyonlara neden olan mantarlan öldürerek veya büyümelerini durdurarak etki göstermektedir.

VO^Y\}LL Aspergiilus, Scedosporium, FusariumCandida'nm

neden olduğu ciddi mantar enfeksiyonlan tedavisinde ve beyaz kan hücre sayısı normal olan hastalarda kandaki mantar enfeksiyonunun (kandidemi) tedavisinde kullanılır.
Bu kullanma talimatındaki bilgiler yalnız VORİFULL 200 mg film kaplı tablet içindir. VORİFULL 50 mg film kaplı tablet için, bu ürün ile ilgili hasta kullanma talimatlarına bakımz.
Bu ilaç yalnız bir doktor gözetiminde kullanılmalıdır. VORİFULL esas olarak hastalığı ciddi olanlarda kullanılır.

2. VORİFULL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VORİFULL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Vorikonazol veya VORİFULL' ün içerdiği diğer bileşenlerinden birine alerjiniz varsa.
Reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere, şu anda herhangi bir ilaç alıyorsanız veya son zamanlarda aldımzsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bazı ilaçlar ve VORİFULL birbirlerini etkileyebilirler.
“VORİFULL'ün diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümünde VORİFULL ile etkileşime girebilecek ilaçlann listesi verilmektedir. Bımunla birlikte, aşağıdaki listede yer alan ilaçlan kullanıyorsanız VORİFULL kullanmamalısınız:
- Aleıji tedavisinde kullanılan terfenadin
- Alerji tedavisinde kullanılan astemizol
- Mide rahatsızlıklan için kullanılan sisaprid
- Mental (zihinsel) hastalıkların tedavisinde kullanılan pimozid
- Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan kinidin
- Tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan rifampisin >Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan karbamazepin
- Şiddetli uykusuzluk ve nöbet tedavisinde kullanılan fenobarbital
- Migren tedavisi için kullanılan ergot alkaloidleri (örn, ergotamin, dihidroergotamin)
- Transplantasyon hastalannda kullanılan sirolimus
- HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ritonavir (günde 2 kez 400 mg ve üzerindeki dozlarda)
- Bitkisel olan ve takviye için kullanılan St John's Wort (san kantaron)
- Rifabutin (Beklenen yarar daha fazla değilse rifabutin ile birlikte kullanılmamalıdır)
VORİFULL' û aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
• Diğer azol bileşiklerine karşı daha önce bir alerjik reaksiyonunuz varsa,
• Kalp ile ilgili kas hastalığınız (kardiyomiyopati) varsa,
• Düzensiz kalp atışınız varsa,
• Kalp hızımz yavaş ise,
• Elektrokardiyografi (EKG)'de QT aralığınızda uzama (doğuştan ve doğuştan olmayan) varsa,
• QT aralığını uzattığı bilinen ilaç alıyorsamz,
• Kan potasyum, magnezyum ve kalsiyum düzeyiniz normalin altındaysa (elektrolit bozukluğunuz varsa),
• İlacın damara uygulanması sırasında yaygın olmayan reaksiyon (yüz kızarması bulantı dahil) görülebilir. Bu durumda doktorunuz ilacı kesebilir.
• Şu anda veya daha önceden var olan karaciğer rahatsızlığınız varsa. Karaciğer rahatsızlığımzın olması durumunda doktorunuz düşük doz VORİFULL reçeteleyebilir. VORİFULL ile tedavi sırasında doktorunuz kan testleri ile karaciğer fonksiyonlannı izlemelidir.
• Göıme ile ilgili bulanık görme, görme sinirinin iltihabı ve göz dibi ödemi gibi uzun süreli yan etki varlığı.
• Böbrekleriniz ile ilgili rahatsızlığınız varsa. Doktorunuz böbrek fonksiyonlannızı kan testleri yaparak izleyecektir.
• Kronik olmayan pankreas iltihabı (akut pankreatit) riski varsa, yakın zamanda kanser ilaç tedavisi aldıysamz (kemoterapi), kök hücre nakli yapıldıysa.
• Halen epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan fenitoinle tedavi ediliyorsanız. VORİFULL tedavisi sırasında kan fenitoin konsantrasyonunuz doktorunuz tarafından izlenecek ve sizin için doz ayarlaması yapılacaktır.
• Halen tüberküloz tedavisinde kullanılan rifabutinle tedavi ediliyorsanız kan sayımı yapılacak ve rifabutinin yan etkileri doktorunuz tarafından izlenecektir.
• HIV (AIDS) tedavisinde kullamlan ritonavir ile tedavi ediliyorsanız,
• Eroin bağımlılığı tedavisinde kullanılan metadon ile tedavi ediliyorsanız,
• HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan efavirenz ile tedavi ediliyorsanız,
• Ameliyat işlemleri için alfentanil ve fentanil, sufentanil gibi diğer kısa etkili opiyatlar grubundan ağn kesicilerden kullanıyorsanız,
• Oksikodon gibi diğer uzun etkili opiyatlar grubundan ilaçlar kullanıyorsanız,
• Derinizde döküntü veya su toplaması, ışığa hassas deri reaksiyonu olursa hemen doktorunuza haber veriniz. Vorikonazol tedavisi sırasında, deride UV ışmlanna karşı duyarlılık gelişebildiğinden güneş ışığından kaçınınız. Uygun olduğunda koruyucu güneş kremi/losyonu veya güneşten koruyucu giysi kullanınız.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışımz.

VORİFULL^ un yiyecek ve içecek ile kullanılması

VORİFULL tabletler yemekten en az bir saat önce veya sonra alınmalıdır.

Hamilelik

iiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VORİFULL gebe bir kadına verildiği takdirde anne kamındaki çocukta zarara yol açabilir.
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza


danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VORİFULL, emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Herhangi bir ilaç almadan önce
doktorunuza damşımz.

Araç ve makine kullanımı

VORİFULL, geçici ve geri dönüşümlü bulanıklık, gönne algısında değişme/artma ve/veya ışığa duyarlılık dahil görme değişikliklerine sebep olabilir. Bu değişikliklerin oluşma ihtimaline karşı araba veya tehlikeli makine kullanmaktan kaçınınız. Vorikonazol kullamrken gece araç kullamimaması önerilir,

VORİFULL' ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almsıdan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
VORİFULL, her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
VORİFULL soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayımz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VORİFULL ile birlikte alman bazı ilaçlar ve VORİFULL karşılıklı olarak birbirlerinin etki mekanizmasını değiştirebilirler. VORİFULL aşağıda yazılı olan ilaçlarla birlikte kullanılmayacağı için bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, lütfen doktorunuza bildiriniz (Bkz. Bölüm 2 “VORİFULL'ü aşağıdaki durumlarda kullanmayınız”):
- Aleiji tedavisinde kullanılan terfenadin
- Aleiji tedavisinde kullanılan astemizol
- Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan karbamazepin
- Mide rahatsızlıklan için kullanılan sisaprid
- Mental (zihinsel) hastalıklann tedavisinde kullanılan pimozid
- Düzensiz kalp ritmi için kullanılan kinidin
- Tüberküloz (verem) tedavisinde kullamlan rifampisin
- Şiddetli uykusuzluk ve nöbet tedavisinde kullanılan fenobarbital
- Migren tedavisi için kullanılan ergot alkaloidleri (öm. ergotamin, dihidroergotamin)
- Transplantasyon hastalannda kullanılan sirolimus
- HIV (AIDS) tedavisinde kullamlan ritonavir (günde 2 kez 400 mg ve üzerindeki dozlarda)
- Bitkisel olan ve takviye için kullamlan St John's Wort (sarı kantaron)
Aşağıdaki ilacı alıyorsanız doktorunuza bildiriniz, eğer mümkünse VORİFULL tedavisi ile aynı anda alınması engellenmelidir:
• HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ritonavir - günde 2 kez 100 mg dozunda
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza bildiriniz, eğer mümkünse VORİFULL tedavisi ile aym anda alınması engellenmeli ve vorikonazolün doz ayarlaması yapılmalıdır:
• Tüberküloz tedavisinde kullamlan rifabutin
• Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan fenitoin
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza bildirin, istenilen etkiyi gösterdiklerini doğrulamak için bir doz ayarlaması veya izlemi gerekebilir:
• Kanın pıhtılaşmasım azaltmak için kullanılan varfarin ve diğer antikoagülanlar -örneğin fenprokumon, asenokumarol
• Nakil yapılan (transplantasyon) hastalarda kullanılan siklosporin
• Nakil yapılan (transplantasyon) hastalarda kullanılan takrolimus
• Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan sülfonilüreler- örneğin tolbutamid, glipizid ve glibürid
• Kolesterolü düşürmek için kullanılan statinler- örneğin atorvastatin, simvastatin
• Şiddetli uykusuzluk ve stres tedavisinde kullanılan benzodiazepinler- örneğin midazolam, triazolam
• Ülser tedavisinde kullanılan omeprazol
• Doğum kontrolünde kullanılan oral kontraseptifler (VORİFULL ile oral doğum kontrol ilaçlan kullamyorsanız, kusma ve adet görme düzensizlikleri gibi yan etkilerle karşılaşabilirsiniz.)
• Kanser tedavisinde kullamlan vinka alkaloidleri- örneğin vinkristin ve vinblastin
• HIV tedavisinde kullamlan indanavir ve diğer HIV proteaz inhibitörleri
• HIV tedavisinde kullanılan non>nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri- örneğin efavirenz, delavirdin, nevirapin
• Eroin bağımlılığı tedavisinde kullanılan metadon
• HIV tedavisinde kullamlan efavirenz (efavirenz'in bazı dozlannı VORİFULL ile aynı zamanda kullanmayımz)
• Ameliyat işlemleri için kullanılan ağn kesiciler- örneğin alfentanil, fentanil ve sufentanil gibi diğer kısa etkili opiyatlar
Orta-şiddetli ağnlann tedavisinde kullanılan oksikodon ve hidrokodon gibi diğer uzun etkili opiyatlar
Mantar enfeksiyonlannın tedavisinde kullanılan flukonazol
Ağn ve iltihap tedavisi için kullanılan non-steroidal anti- inflamatuar ilaçlar- örneğin ibuprofen, diklofenak
ileri seviye böbrek kanseri olan veya böbrek nakli yapılan hastalarda kullanılan everolimus

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VORİFULL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

VORİFULL' ü her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza başvurunuz.
Doktorunuz vücut ağırlığınıza ve enfeksiyonunuzun tipine göre almanız gereken dozu belirleyecektir.
Erişkinler için (yaşlı hastalar da dahil) normal doz aşağıdaki gibidir:

Tablet

40 kg ve üzerindeki hastalar
40 kg'm altındaki hastalar

İlk 24 saat için doz

(Yükleme dozu)
Günde 2 kez 400 mg
Günde 2 kez 200 mg

İlk 24 saatten sonraki doz

(İdame dozu)
Günde 2 kez 200 mg
Günde 2 kez 100 mg
Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz günlük dozunuzu günde iki kez 300 mg'a artırabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.
Tabletinizi yemeklerden en az bir saat önce veya sonra, bütün olarak ve yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile alımz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

2 ve 12 yaş arasındaki çocuklar için idame dozu günde 2 kez 200 mg'dır.
Çocuk tabletleri yutabiliyorsa verilmelidir.
VORİFULL 2 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.
12 - 16 yaş arasındaki çocuklarda, erişkinler için önerilen doz ile aynıdır

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette siroz hastalığınız varsa doktorunuz ilacınızın dozunu azaltmaya karar verebilir.

Eğer VORİFULL 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VORİFULL kullandıysanız:

VORİFULL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


En yakın hastaneye gidiniz. VORİFULL kutunuzu yanınızda götürünüz.

VORİFULL' ü kullanmayı unutursanız:

VORİFULL tabletlerin düzenli olarak, her gün aynı saatte alınması önemlidir. Bir doz almayı unutursanız, bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


VORİFULL ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

VORİFULL kullanmaya doktorunuz bırakmanızı söyleyinceye kadar devam ediniz. Tedavinizi erken sonlandırmaymız çünkü bu durumda enfeksiyonunuz iyileşmeyebilir. Bağışıklık sistemi zayıflamış veya tedavisi güç enfeksiyonlan olan hastalar, enfeksiyonunun tekrarlamaması açısından uzun dönem tedavi gereksinimi duyabilirler.
Tüm dozlann düzenli olarak alınmasının, ilacınızın etkinliğinin artmasına büyük oranda etkisi olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle doktorunuz tedavinizi sonlandırmanızı söylemedikçe, VORİFULL' ü yukanda belirtildiği gibi doğru şekilde kullanmanız önemlidir.
VORİFULL tedavisi, doktorunuz tarafından sonlandınidığı zaman, hiç bir yan etki oluşmayacaktır. Bununla birlikte, siklosporin veya takrolimus içeren ilaçlan kullanmakta iseniz, doz ayarlaması gerektiğinden, bu durumu doktorunuza söylemelisiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VORİFULL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Oluşan yan etkiler genellikle minör ve geçicidir. Buna rağmen bazı yan etkiler ciddi olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın : 10 hastamn en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastamn birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastamn birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

• Görme bozukluğu
• Ateş, yüksek ateş (pireksi)
• Döküntü
• Bulantı, kusma, ishal
• Baş ağrısı
• Kol ve bacaklarda şişlik
• Kann ağnsı

Yaygın

• Grip benzeri belirtiler, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklanmn iltihabı (sinüzit), titreme, zayıflık
• Kansızlık, kan pulcuğu (trombosit) olarak adlandınlan kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan pulcuğu hücre sayısında azalma, beyaz kan hücreleri veya bütün kan hücre çeşitlerinin sayısında azalma, kan pulcuğu sayısının düşük olmasından dolayı cildin kırmızı veya mor renk alması, diğer kan hücrelerinde değişiklikler
• Kan şekerinin düşmesi, kanda potasyumun düşmesi
• Kaygı/endişe, depresyon, kanncalanma, zihin karışıklığı, baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, hayal görme ve diğer sinirsel belirtiler
• Kan basıncının düşmesi, damarlarda iltihap (kan pıhtısının oluşması ile ilgili olabilir)
• Nefes almada zorluk, göğüs ağnsı, akciğerde su toplanması
• Sanlık, ciltte kırmızılık
• Aleıjik reaksiyon (bazen ciddi), geniş alana yayılmış kızanklık ve ciltte soyulma, ışık veya güneş ışığına maruz kalmayı takiben oluşan ciddi deri reaksiyonu
• Dudaklarda veya yüzde şişme
• Kaşıntı, leke şeklinde döküntü, pul pul deri iltihabı, damar bozukluğundan ileri gelen ve deride morumsu lekelerle kendini gösteren hastalık (purpura)
• Saç dökülmesi
• Sırt ağnsı
• Dudak iltihabı, ishal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak iltihabı
• Böbrek yetmezliği, idrarda kan, kan testlerinde böbrek fonksiyonunun değişmesi
• Kan testlerinde karaciğer fonksiyonlannm değişmesi
• Üşüme, güçten düşme, göğüs ağnsı, enjeksiyon bölgesinde reaksiyon/iltihap, grip
belirtileri

Yaygın olmayan

• Lenf bezlerinin şişmesi (bazen ağniı olabilir)
• Aleıjik reaksiyon ile ilgili olabilen beyaz kan hücre çeşitlerinin azalması, kan pıhtı
sisteminin bozulması, kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış, genel damar içi kanın pıhtılaşması (dissemine intravasküler koagülasyon), kemik iliği baskılanması
Aleıjik reaksiyon, aşın duyarlılık, vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt (anaflaktik reaksiyon)
Yüksek kolesterol
Çok hızlı kalp atışı, çok yavaş kalp atışı, bayılma dahil kalp ritim problemleri, kalpte bazı atım bozukluklan (atriyal aritmi ve supraventriküler taşikardi), kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu (ventriküler fibrilasyon), kalp içi kan atımımn hızlanması, EKG ölçümündeki QT aralığında uzama Adrenal bezlerin fonksiyonlannda düşüş Koordinasyon problemleri
Beyin ödemi, hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme problemi (ataksi), kasların aşın gerginliği (hipertoni), duyu azalması (hipoestezi)
Gözlerde ve göz kapaklannda ağn ve iltihaplanma ile çift görüş, gözde istem dışı hareketler (nistagmus), göz kapağı yakınındaki yağ bezelerinin iltihabı (blefarit), göz siniri iltihabı (optik nörit), gözdeki optik diskin şişmesi (papilla ödemi), göz akı iltihabı (sklerit), çift görme Bayılma
Dokunma duyusunda azalma
Kabızlık, üst ince barsakta ihihap, hazımsızlık/sindirim bozukluğu, pankreas iltihabı, kann zan iltihabı (peritonit)
Diş eti iltihabı Dil iltihabı ve şişmesi
Karaciğerde büyüme, karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği, safra kesesi hastalıklan, safra taşı Eklem ağnsı
Bilirubinde (BUN) artma, idrarda albumin bulunması Böbrek iltihabı, idrarda protein
Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt olan elektrokardiyogramda (EKG) anormallikler
Kan kimyasında değişiklikler
Sabit ilaç döküntüsü, egzema. Sedef hastalığı, Stevens Johnson Sendromu, kurdeşen, aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem), alerjik dermatit, ilaç duyarlılığı

Seyrek

• Yalancı zar ile ilgili kalın barsak iltihabı (Psödomembranöz kolit)
• Vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi (hipertiroidizm), vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi (hipotroidizm)
• Uyumada zorluk
• Havale/tutarık (konvülziyon), viral enfeksiyon sonrası gelişen bir hastalık olan Guillain-Barre Sendromu, istem dışı göz hareketlerine sebep olan kriz, ekstrapiramidal sendrom, karaciğer içi bir nedene bağlı olarak koma, beyin hastalığı (ensefalopati), infuzyon esnasında uyku hali, çarpıntı
• Retinal kanama, korneada opaklaşma, optik körelme (optik atrofı), okülogirasyon
• İşitmede zorluk, kulaklarda çınlama
• Kalp atımımn hızlanması (ventriküler taşikardi), çeşitli kalp ritm problemleri
• Lenf daman iltihabı (lenfanjit)
• Tatma duyusunda anormallikler, uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı
• Aleıji sonucu yüz ve boyunda şişme, genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızanklık oluşturan,

diskoid lupus eritematozus,

aşın duyarlılık durumu (eritema multiforma), deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (epidermal nekroliz)
• Kaslann aşın gerginliği (kas tonunda artma), bağışıklık sisteminin normal dışı bir yamtmın yol açtığı kas zaafiyeti
• Beyin fonksiyonlannda anormallikler, Parkinson benzeri belirtiler, kasılma
• Böbrek tübüler hücre ölümü
• Bir çeşit cilt döküntüsü (psödoporfıri)
• Deride bir çeşit kanser türü (skuamoz hücreli karsinom)
VORİFULL'ün karaciğer ve böbreğinizi etkileyeceği bilindiğinden, doktorunuzun kan testleri isteyerek karaciğer ve böbreğinizin fonksiyonlannı izlemesi gerekir. Kann ağrınız varsa veya dışkınız farklı kıvamdaysa doktorunuza bildiriniz.
Eğer bu yan etkilerden herhangi biri devam ederse doktorunuza bildiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VORİFULL'ûn saklanması

VORİFULLçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VORİFULL 'ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, VORİFULL'ü kullanmayınız.
Opto İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

Ruhsat Sahibi:Maltepe Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2/14
Zeytinbumu /İSTANBUL
Tel:+90 212 481 67 38
Fax:+90 212 481 67 38
E-posta: info@optoilacxom.tr

Üretim Yeri:Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
l.OSB. LYol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 13.12.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Vorifull 200mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Vorikonazol

Atc Kodu: J02AC03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.