Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Genta 160mg IM/IV Ampul Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Aminoglikozidler » Diğer Aminoglikozidler » Gentamisin

KULLANMA TALİMATI

GENTA 160 mg IM/IV Ampul Kas veya damar içine uygulanır.

• Etkin madde:

Her bir ampul 160 mg gentamisin (gentamisin sülfat olarak) içerir.

• Yardımcı maddeler;

Metil paraben, propil paraben, sodyum metabisülfit, EDTA disodyum.2H20, sodyum hidroksit (pH ayarlayıcı olarak) ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.

GENTA nedir ve ne için kullanılır?


2. GENTA 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GENTA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GENTA *nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. GENTA nedir ve ne için kullamlır?

• GENTA, etkin maddesi gentamisin olan bir enjeksiyonluk çözelti içeren ampul şeklinde sunulmaktadır.

• GENTA,

aminoglikozit grubu antibiyotiktir.
• Her kutuda 2 ml'lik 1 adet ampul içeren ambalajlarda bulunmaktadır.
• GENTA göğüs, yara ve kan enfeksiyonlan gibi çok çeşitli enfeksiyonlarm tedavisinde kullanılır.

2. GENTA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Doktorunuz ya da eczacınız tarafından verilen tüm talimatlara dikkatle uyunuz.

GENTA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Gentamisin, sodyum metabisülfıt, metil paraben ve propil parabene ya da bu kullanma talimatmm başmda verilen, GENTA'nm diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• Myastenia Gravis (kas güçsüzlüğüne sebep olan bir hastalık) varsa.

GENTA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Prematüre bebeklerin tedavisinde,
• Yaşlı bir hasta iseniz,
• Böbrekleriniz tam olarak çahşmıyor ise,
• Şeker hastalığınız var ise,
• Kulak probleminiz, işitme veya denge bozukluğunuz var ise, kulak enfeksiyonu geçirmiş iseniz veya geçmişte işitmeyi etkileyen bir antibiyotik tedavisi görmüş iseniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GENTA'nm yiyecek ve içecek ile kullamiması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuzu veya eczanıza danışınız.


Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.
Kesinlikle, doktorunuzun gerekli gördüğü durumlar dışında hamilelik döneminde GENTA'yı kullanmamalısınız.

Emzirme

İlact kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.
Gentamisin anne sütüne geçer. Bu nedenle, GENTA alıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz veya emzirirken GENTA kullanmayınız, çünkü bu bebeğiniz için zararlı olabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araba ve araç kullanma yeteneğinizi etkileyen bir etki ile karşılaşır iseniz araç veya araba kullanmayınız.

GENTA'ıun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GENTA sodyum metabisülfit içerir. Nadir olarak şiddetli aşın duyarlılık reaksiyon lan ve bronşlan daraltıcı etkisi olabilir.
GENTA metil paraben ve propil paraben içerir. Nadir olarak alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve bronşlarda olağanüstü daralmaya neden olabilir.
Bu tıbbi ürün, her 160 mg/2 ml'lik dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullammı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir:
•Diğer aminoglikozitler, sefalotin, metisilin gibi böbreklerinizi veya işitmenizi etkileyen ilaçlar,
•Oral antikoagülanlar olarak isimlendirilen varfarin ve fenindiyon gibi kan sulandırıcı ilaçlar (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlar),
•Amfoterisin (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
•Neostigmin ve pridostigmin (kas güçsüzlüğü tedavisinde kullanılan ilaçlar),
•Siklosporin (bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan özellikle organ nakli yapılan hastalarda kullanılan bir ilaç),
•Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),
•Etakrinik asit ve furosemid gibi bazı diüretikler (idrar söktürücüler),
•Genel anestezi sırasında kullanılan kas gevşeticiler (tübokürarin ve süksinil kolin gibi), •Botulinum toksini,
•Bifosfonatlarla (osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya san zamanlarda kuUandıntzsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. GENTA nasıl kullambr?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GENTA'nın dozu enfeksiyonunuzun ciddiyetine, yaşınıza, vücut ağırlığınıza ve böbreklerinizin çalışma durumuna göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.
GENTA genellikle kas içine uygulanır ancak bazı hastalarda damar içine de uygulanabilir. Böbrek fonksiyonları normal olan yetişkinlerde günlük doz, tek veya iki ayrı doz halinde uygulanan 3-6 mg/kg'dır.
Uygun kan düzeylerinin sağlandığından emin olmak için, kanınızdaki gentamisin miktan düzenli olarak ölçülecektir. Gentamisin tedavisi işitme ve böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.
Bazı durumlarda doktorunuz, tedavi öncesinde ve sırasında böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirmek amacı ile kan tahlili yaptırmanızı isteyebilir. Bazen ilacın işitmenizi etkileyip etkilemediğini anlamak için işitme testi yaptırmanız istenebilir.

Uygulama yolu ve metodu;

Ven içine uygulanacak ise, direkt damar içine enjekte edilebilir veya serum veya

%5

glukoz çözeltisinde çözülerek yavaş enjeksiyon şeklinde infüzyon yolu ile uygulanabilir. Ancak GENTA genellikle "kas içine" uygulanır.

Değişik yaş grupları; Çocuklarda kuUamım;

Çocuklarda (1 yaş ve üzeri) ve ergenlerde; önerilen doz günde bir veya iki doz halinde uygulanan 3-6 rag/kg'dır.
1 ay ile 1 yaş arası bebeklerde; günlük doz, bir veya iki doz halinde uygulanan 4.5-7.5 mg/kg'dır.
1 aya kadar alan bebeklerde; önerilen doz günde tek doz halinde 4.5-7.5 mg/kg'dır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar GENTA'nın etkilerine diğer erişkinlerden daha duyarlı olabilir. Bu nedenle yaşlı hastalarda, gentamisin tedavisi sırasmda, kan ilaç düzeylerinin, böbrek işlevinin takibi için kan tahlili yapılmalı, işitme testleri ile işitme değerlendirilmelidir.

Eğer GENTA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla GENTA kullandıysamz:

GENTA doktor ya da hemşireniz tarafından uygulanacağı için gerekenden fazla doz alma ihtimali çok zayıftır. Ancak böyle bir şüpheniz var ise, doktor ya da hemşirenize sorunuz.

GENTA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


GENTA'yı kullanmayı unutursanız;

GENTA doktor ya da hemşireniz tarafından uygulanacağından böyle bir durum olası değildir.

GENTA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GENTA'nın da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GENTA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi alerjik reaksiyon- ani kaşıntı döküntü (kurdeşen), eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklar, ağız veya boğazın şişmesi (yutkunmayı veya nefes almayı zorlaştırabilen) ve bayılacak gibi hissetmek
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu belirtilerden biri sizde mevcut ise, GENTA'ya karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Denge bozukluğu, sersemlik hissi
• İdrara çıktığınızda karşılaştığınız herhangi bir anormallik (idrarınızda kan bulunması veya normalden daha az idrara çıkmanız; bu belirtiler böbreklerinizde bir sorun olduğu anlamına gelebilir.)
• İşitme problemleri (eğer bu yan etki sizde görülür ise doktorunuz ilacınızın dozunu düşürebilir veya ilacınızı değiştirebilir.)
• Kas güçsüzlüğü (hareket etmekte zorlanıyorsanız veya yorgun hissediyorsanız)
• Nefes almada zorluk
• Kafa karışıklığı
• Gerçek dışı görüntü veya sesler (halüsinasyonlar)
• Kann ağnsı ve kramplar ile seyreden kanlı ishal
• Deri döküntüsü (kurdeşen) veya kaşıntılı olabilen koyu renkli kabank lekeler

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Depresyon
• Hasta gibi hissetmeniz veya hasta olmanız (bulantı ve kusma)
• Ağız içinde yaralar
• Ateş
• Boğaz ağrısı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karştlai'trsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


S.GENTA'mn saklanması:

GENTA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GENTA 'yı kullanmayınız. Son kullanma tarihi verilen ayın son günüdür.


Ruhsat sahibi:

İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No: 12, (34010) Topkapı - İSTANBUL

Üretim yeri:

İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No: 12, (340(0)
Topkapı - İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR
Beşeri ürünün kullanımı, kullanılmamış ürün veya atık materyallerin imhası için talimatlar:
Önerilen doz 100 mİ % 0.9 NaCI veya

% 5

glukoz çözeltisi içinde çözülebilir, ancak bikarbonat içeren çözeltilerde çözülmemelidir. Hazırlanan çözelti 20 ila 30 dakika boyunca infüze edilmelidir.
Kullanılmış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklannın Kontrolü Yöneimelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

İlaç Bilgileri

Genta 160mg IM/IV Ampul

Etken Maddesi: Gentamisin

Atc Kodu: J01GB03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Genta 160mg IM/IV Ampul-KT
 • Genta 160mg IM/IV Ampul-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Genta 160 Mg 1 Ampul
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.