Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

İesef 1 g IV Enjektabl Toz İçeren Flakon Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Seftriakson

KULLANMA TALİMATI lESEF 1 g IV Enjektabl Toz İçeren Flakon Damar içine uygulama içindir.

•Etkin madde:1 g

seftriaksona eşdeğer seftriakson disodyum.

•Yardımcı madde:

İçermemektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çfinkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora v^a hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.lESEF nedir ve ne için kullanılır?


2. İESEFH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. İESEF nasti kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

İESEF'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. LESEF nedir ve ne için kuUanılır?

İESEF, seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermektedir. Bu, antibiyotikler adı verilen ilaç gmbıma dahildir. İESEF etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin öUnesine yol açmaktadır.
• EESEF beyaz veya sanmsı portakal re

nkli

kristalize tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir. Her bir kaiton kutuda 1 adet flakon ve 10 ml'lik enjeksiyonluk su içeren I adet ampul bulunmaktadır.
• İESEF bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli

kısımlar

ındaki çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
• İESEF aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir.
Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık) Beyin zan iltihabı (menenjit).
Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lyme borreliosis'tn erken ve geç evrelerinde
Karm bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karm zan iltihabı, safira ve mide-barsak sistemi enfeksiyonlan)
Kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonlan.
Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağh enfeksiyonlar.
Böbrek ve idrar yollan enfeksiyonlan.
Solunum yollan enfeksiyonları, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak-burun-boğaz enfeksiyonlan, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı)
Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,
Enfeksiyonlann oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce
2. İESEF'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler lESEF'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer,
• İESEF'in e

tkin

maddesi olan seftriaksona aşın duyarhlığınız varsa, İESEF'in de dahil olduğu 'Sefalospoıin' adı verilen antibiyotiklere karşı aşın duyarlılığınız (aleminiz) varsa. Bu grup ilaçlara sefaleksin, sefaklor ve sefiıroksim gibi etkin maddeler dahildir.
• Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli aleıjik reaksiyon göstermişseniz. Aleıjik reaksiyon belirtileri arasında boğazm veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayaklann ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetü döküntü bulunmaktadır.

İESEF aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:

• Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri kullanan veya bu ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük yenidoğan bebeklerde
• Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler).
• Yenidoğanlarda sanlık mevcut ise

lESEF'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Yakın bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullarunışsanız veya kalsiyum kullanacaksanız
• Mide ve bağırsaklarınızla ilgili herhangi bİr probleminiz varsa, özellikle kolit gİbi (bağırsak iltihabı)
• Karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa,
• Kan rahatsızlıklan gibi başka bir rahatsızlığmız varsa.
• Safra kesesi hastalığı veya safra taşım düşündüren gölge şeklindeki ultrasonografik bulgulannız varsa.
• Astımınız varsa.
• Hamile iseniz.
• Bebeğinizi emziriyorsanız.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşmız.

İESEF'İD YIYECEK VE IÇECEK ILE KULLANıLMASı

Uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkileşmemektedir. Aç veya tok kamına uygulanabilir.

Hamilelik

İiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İESEF'in insanda gebelikte kullanımınm güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir.
Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsamz, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İESEF'in etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması Önerilmektedir.
Eğer emziriyorsamz veya emzirmeyi planlıyorsamz, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacımza damşmız.

Araç ve makine kullanımı

İESEF'in motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve lESEF'i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

İESEF' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulunduralmahdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktoıunuza bunlar hakkmda bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, lESEF'in diğer ilaçlann etkisini gösterme yolunu etldleyebilmesidir. Aynca, diğer ilaçlar da, lESEF'in etkİ gösterme yolunu etkileyebilir.
Aşağıdaki ilaçlan kullamyorsamz doktorunuza bunlar hakkmda bilgi veriniz;
• Oral kontraseptifler (doğum kontrol haplan) İESEF, doğum kontrol haplarmın çahşmasmı durdurabilir, bu yüzden İESEF kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin kondomlar) kuUamnabsmız.
• Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullamİır)
• Antikoagülanlar (kam sulandırmak için kullanılan ilaçlar)
• Probenesid (gut tedavisi için kullamhr)
• Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
• Flukonazol (mantar hastalığınm önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
• Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. İESEF nasıl kullandır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızm dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
• İESEF'in standart dozu günde 1-2 gramdır. Geçirilen enfeksiyonun şiddetine ve tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 g'a kadar artuılabilir).
Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika öncc 1-2 g'ük tek doz İESEF uygulaması önerilir.
Tedavi süresi hastalığm seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastamn ateşi düştükten veya infeksİyon tedavi edildikten (bakteriyel eradikasyon) sonra en az 48-72 saat İESEF tedavisine devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

İESEF genellikle bir doktor veya hemşire tarafından toplardamar İçine uygulanır. Bir bölgeye 1 gramdan daha fazla enjeksiyon yapılmaması önerilmektedir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kuUanm[iı:

Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doza

kaıar

verecektir. Yenidoğan, bebek ve 12 yaşmdan küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulamr.
Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar): Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut ağırlığı; günlük doz 50 mg/kg'ı aşmamalıdır.
Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşma kadar): Günde tek doz 20-80 mg/kg.
Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullamlmalıdır.
Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (Ig*! aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir
Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda İESEF'in yetişkinler için önerilen dozları kullanılmaktadır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek /karaciğer yetmezliği:
Karaciğer ve böbrek rahatsızlığınız varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan doru aldığmızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

Eğer İESEF'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorumu veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla İESEF aldıysanız

İESEF'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hır doktor veya eczacı ile konuşunuz.


İESEF'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz ölmediniz.


Eğer alm

anız

gereken bir İESEF dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlaymız.
İESEF ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler
İESEF kullanmayı doktorunuza damşmadan bırakmayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi İESEFin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktonınuza bildir

iniz

veya size en yakm hastanenin acU bölümüne başvurunuz:
• Ciddi aleıjik reaksiyonlar (yaygın olmayan, her 100 kişide 1 'den az kişiyi etkiler)
Yüz, boyun, dudak ve ağzın aniden şişmesi. Bu, nefes alma ve yutkunmada 7xırluğa yol açabilir.
- Ellerin, ayaklann ve bileklerin aniden şişmesi
• Ciddi deri döküntüleri (çok seyrek, her 10000 kişide 1 kişiden az kişiyi etkiler)
Eğer şiddetli deri döküntüsü yaşarsanız, hemen doktorunuza gidiniz. Belirtiler arasmda, kabarcıklar veya deride soyulma ile birlikte hızla gelişen şiddetli döküntü, ağız kısmmda kabarcıklar oluşması da olasıdır.

Olası diğer yan etkiler

Yaygm (her 10 kişide 1 kişiyi etkiler)

• Gevşek dışkılama veya ishal
• Kendini hasta hissetme ve hasta olmak.

Yaygm olmayan (her 100 kişide Tden az kişiyi etkiler)

• Diğer cilt reaksiyonları. Bunlara, tüm vücudunuzu kaplayan döküntü, pütürlü döküntü (örtiker), kaşıntı ve şişkinlik dahildir.

Seyrek (her 1000 kişide İMen az kişiyi etkiler):

• Mantar ve maya sebebiyle görülen diğer enfeksiyon türleri (örneğin pamukçuk).
• Kan ile ilişkili rahatsızlıklar. Belirtiler arasmda, yorgun hissetme, cildin kolay
morarması, nefesin kesilmesi ve burun kanaması bulunmaktadır.
• Baş ağnsı
• Baş dönmesi hissi
• Ağızda yara oluşması
• Dil iltihabı (glossit). Belirtiler arasında dilin şişmesi, kızarması ve iltihaplanması bulunmaktadır
• Karaciğer problemleri (kan testinde gösterilir).
• Safra kesenizde ağn çekmenize, hasta hissetmenize ve hasta olmanıza yol açabilecek rahatsızlıklar.
• Böbrek sonınlan. Bunlar idrar yapma miktarmızı etkileyebilir. Bazı kişiler normalde daha fazla idrara çıkarlar. Çok seyrek olarak, kişiler idrara çıkmamaya başlayabilir.
• İdrannızda kan ve şeker olması.
• lESEF'in verildiği damarda agn veya yanma hissi.
• Enjeksiyonunun yapıldığı yerde ağn.
• Yüksek ateş veya titreme.

Çok seyrek (her 10000 kişide l'den az kişiyi etkiler)

• Coomhs

testinde pozitif sonuçlar çıkması (bazı kan rahatsızlıkları için kuUamlan bir test).
• Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasmda, cildin kolay morarması ve eklemlerinizde ağn ve şişkinlik.
• Kanınızdaki beyaz kan hücre sayısında değişiklikler. Belirtiler arasmda ateşin aniden yükselmesi, titreme ve boğaz ağnsı bulunmaktadır.
• P

ankr

easın iltihaplanması (pankreatit). Belirtiler arasmda, sutınıza doğru yayılan midede şiddetli agn bulunmaktadn.
• Kalın bağırsağın iltihaplanması (kolit). Belirtiler arasında genellikle kanlı ve sümüksü ishal, mide ağnsı ve ateş bulunmaktadır.

Eğer bu kullanma talimaimda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız


doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. tESEF'in saklanması

İESEF'i çocuklann göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajmda saklaymız.
SO^C'nin altmda oda sıcaklığında saklaymız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İESEF'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

İ.E. ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12 (34473)
Topkapı - İSTANBUL

üretim yeri:

İ.E. ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12 (34473) Topkapı - İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

İesef 1 g IV Enjektabl Toz İçeren Flakon

Etken Maddesi: Seftriakson

Atc Kodu: J01DD04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Iesef Iv 1 Gr 1 Flakon
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.