Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ciproxin 750mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Siprofloksasin

KULLANMA TALİMATI CIPROXIN* 750 mg film kaplı tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkinmadde:

Her bir film kaplı tablet, 750 mg siprofloksasine eşdeğer 873 mg
siprofloksasin hidroklorür monohidrat içerir.

•Yardımcı maddeler:

Avicel, mısır nişastası, polyplasdone XL, aerosil, magnezyum stearat, HPM - sellüloz 15 cp, PEG 4000, titan dioksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. CIPROKIN nedir ve ne için kullanılır?


2. CIPROXIN*i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


i.CIPROKIN nasti kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CIPROKINHn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. CIPROXIN nedir ve ne için kullanılır?

• CIPROXIN, film kaplı tabletler şeklinde kullamma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 750 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır.
CIPROXIN'in etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.
• CIPROXIN, 10 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.
• CIPROXIN, yetişkinlerde solımum yollan enfeksiyonu tedavisinde, orta kulak
enfeksiyonlarında, sinüzit tedavisinde, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yollan
enfeksiyonlannda, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organlann enfeksiyonlarında, sindirim sistemi ve safra yollan enfeksiyonlannda, karın zan iltihabı (peritonit) gibi kann boşluğu enfeksiyonlannda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlannda, kemik ve eklem enfeksiyonlannda, kanda enfeksiyon bulunması (septisemi) durumunda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında.

Neisseria meningitidis

adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların önlenmesinde ve enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda kullanılır.
• CIPROXIN, 1-17 yaş arası çocuklarda ve ergenlerde komplike idrar yolu ve böbrek
enfeksiyonlannda 2. ve 3. basamak olarak, kistik fıbrozis adlı hastalığı olanlarda akciğer enfeksiyonlarımn tedavisinde kullanılır.

2. CIPROXlN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CIPROXIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Siproflcksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya CIPROXIN içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise,
- Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullamyorsamz.

9 CIPROXIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
18 yaşından küçükseniz,
- İlk uygulamadan sonra aleijik reaksiyon görülürse,
- Ciddi ishal görülürse,
- Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,
- Eklem çevresinde ağrı, şişlik olursa,
- Önceden kortizon içeren ilaç kullandıysanız,
- Sinir sistemi hastahğımz, sara hastalığınız varsa,
- Depresyon veya psikoz durumu varsa,
- ilk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,
- Işığa duyarlılığınız varsa,
- P. aeruginosa adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyonunuz varsa,
- Teofılin, metilksantin, kafein, duloksetin, klozapin etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız,
- Kalp ritminde bir bozukluk olan QT uzamasına neden olan ilaçlar kullanıyorsanız,
^ Yaşlıysanız,
- Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliğiniz varsa.
CIPROXIN kullanırken, ağn, yanma, kanncalanma, uyuşma ve / veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda doktorunuza başvurunuz.
CIPROXIN karaciğer hasanna neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sanlık (cildin sararması) koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bİr belirti fark ederseniz, CIPROXIN almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.
Eğer glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) eksikliğiniz varsa CIPROXIN kullanımı İle anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığım doktorunuza bildiriniz.
CIPROXIN kullanılırken Mycobacterium spp. kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.
CİPROXIN'e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.
MyasÜıenia gravis'in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi :
CIPROXIN gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

CIPROXIN'm yiyecek ve içecek ile kulianılnıası:

CIPROXIN ile süt ürünleri veya mineral katkılı içeceklerin beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


C1PR0XIN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CİPROXrN aıme sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kutlanmaı

CIPROXrN araç ve makine kullammını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özellikle alkolle birlikte alındığında görülür..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• CIPROXlN'ı aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:
- Kalp ritmini düzenleyen Sınıf lA ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar,
- Probenesid (gut tedavisinde kullamlan bir ilaç),
- Metoklopramİd (bulantı ilacı),
- Omeprazol (mide ilacı),
- Tizanidin (kas gevşetici),
- Teofılin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),
- Ksantin türevleri olarak adlandınlan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifılin,
- Metotreksat (romatizma ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),
- Steroid olmayan antiinflamatuvarlar (NSAİİ )(kortizon dışı iltihap gidericiler),
- Siklosporin (bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),
- Kan sulandırıcı ilaçlar (Vitamin K antagonistleri ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),
- Glibenklamid (kan şekerini düşürücü bir ilaç),
- Duloksetin (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç),
- Ropinirol (Parkinson hastalığında kullamlan bir ilaç).
- Lidokain (lokal anestezi ilacı),
- Klozapin (Psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
- Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafıl
- Sara (epilepsi) için kullanılan fenitoin
CIPROXIN aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması gerektiğinde diğer ilaçlardan 1-2 saat önce veya en az 4 saat sonra verilmelidir;
Demir,
Sukralfat (mide ilacı),
Antasidler (mide asidi giderici ilaçlar),
Magnezyum, kalsiyum, aluminyum içeren ilaçlar,
Böbrek yetmezliği olan hastalarda, kandaki fosfat yüksekliğini kontrol etmek için kullanılan sevelamer, lanthanum karbonat (fosfor düşürücü ilaç),

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CIPROXIN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ClPROXIN'i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.
Kullanılması tavsiye edilen CIPROXIN dozu:
Kullanım alanı
Yetişkinler için günlük ve tek dozlar (CIPROXIN750 mg)
Solunum yolu enfeksiyonları:
Günde iki kez 500 - 750 mg
İdrar yolları enfeksiyonları:
- akut, komplike olmayan
- kadınlarda sistit (menopoz öncesi)
- komplike olan
Günde iki kez 250 - 500 mg Günde bİr kez 500 mg Günde iki kez 500 - 750 mg
Bel soğukluğu (gonore)
- genital bölge dışında
akut, komplike olmayan
Günde iki kez 250 mg Günde bir kez 500 mg
Genital enfeksiyonlar
- Komplike olmayan bel soğukluğu (gonore) (ekstragenital enfeksiyon alanları da dahil)
- Adneksit (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı), prostatit (prostat bezi iltihabı), epididimo-OTşit (epididim ve/veya testisin iltihabı hastalığı)
Günde bir kez 500 mg Günde iki kez 500 - 750 mg
Enfeksiyona bağlı ishal
Günde iki kez 500 mg
Diğer enfeksiyonlar
Günde iki kez 500 mg
Özellikle ağır ve hayati tehlike söz konusu olan enfeksiyonlar, örneğin;
- Kistik fıbrozda tekrarlayan enfeksiyonlar (5-17 yaş arası çocuklarda)
- Kemik ve eklem enfeksiyonları
- Kanda iltihap (septisemi)
- Karın zarı iltihabı (peritonit)
Günde iki kez 750 mg
Solunum yoluyla geçen (Bacillus anthracis'e maruz kalma sonrası görülen) şarbon
Günde iki kez 500 mg
Neisseria meningititis'e bağlı ilerleme gösteren enfeksiyonların önlenmesi
Günde bir kez 500 mg
CIPROXIN'i ne kadar süre ile kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir.
Antibiyotiklere rağmen, bazen bazı bakteriler hayatta kalabilir ve hatta gelişebilirler.
Bu duruma direnç denir ve bazı antibiyotik tedavileri bu nedenle etkisiz hale gelebilir. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı direnci arttuır. Aşağıda belirtilenlere uygun hareket edilmemesi bakterilerin dirençli hale gelmesine, antibiyotik etkinliğinin azalmasına ve bu nedenle de tedavinizin gecikmesine neden olabilir.
- alınacak olan doz
- tedavi programı
- tedavi süresi

Uygulama yolu ve metodu:

CIPROXIN tabletlerini bir miktar su ile yutunuz. Tabletler aç kamına ya da tok kamına almabilir.
Hastalığa bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz formda siprofloksasin verilmesi önerilir. İntravenöz uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

CIPROXIN 5-17 yaş arası kistik fıbrozisi olan çocuklarda günde iki defa 20 mg / kg (en fazla 1500 mg) ya da günde üç defa 10 mg / kg (en fazla 1200 mg) dozunda kullanılmalıdır. İdrar yollan ve böbrek enfeksiyonlarmda 8 saate bir damardan 6-10 mg/kg (en fazla 400 mg) veya 12 saatte bir ağızdan 10-20 mg/kg (en fazla 750 mg) kullanılmalıdır. Çocuklarda uygun doz için doktorunuza danışınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar mümkün olduğunca düşük dozliir almalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Orta derece böbrek yetmezliğinde en fazla günlük doz 1000 mg ağızdan ya da 800 mg damardan, ciddi böbrek yetmezliğinde en fazla günlük doz 500 mg ağızdan ya da 400 mg damardan olmalıdır. Diyalize giren hastalarda diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir.
Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmaksızın kullamlabilir.
Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Eğer CIPROKlN'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CIPROXIN kullandıysanız:

CJPROKIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CIPROXIN kunanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CIPROXIN'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın yan etkiler (1001

ila lO'unu etkiler):
• Bulantı,
• İshal.

Yaygın olmayan yan etkiler1

ila lO'unu etkiler):
• Mantar enfeksiyonlan,
• Kandaki eozinofil adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış,
• İştahsızlık,
• Hareketlilik
• Sinirlilik,
• Baş agnsı,
• Baş dönmesi,
• Uyku bozukluklan,
• Tat bozukluklan,
• Kusma,
• Karın ağrısı,
• Hazımsızlık,
• Gaz şişkinliği,
• Karaciğer enzimlerinde artış,
• Bilirubin artışı,
• Döküntü,
• Kaşıntı,
• Kurdeşen,
• Eklem ağnsı,
• Böbrek bozukluğu,
• Kronik yorgunluk,
• Ağrı,
• Rahatsızlık hissi,
• Ateş,
• Karaciğer enzimlerinden biri olan alkalen fosfataz artışı.
Seyrek (10.000 kişiden 1 ila lO'unu etkiler):
• Antibiyotiğe bağlı kalın barsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),
• Beyaz kan hücrelerinin olmayışı,
• Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısmda azalma ya da artma,
• Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,
• Kansızhk,
• Alerjik reaksiyon,
• Alerjik ödem,
• Ağız, dil ve boğazda şişme,
• Nerede ve hangi zamanda olduğunu bilememe (bilinç bulanıklığı),
• Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon),
• Anormal rüyalar,
• Depresyon,
• Gerginlik,
• Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,
• His azalması,
• His kaybı,
• Titreme,
• Nöbetler,
• Denge bozukluğu,
• Görme bozuklukları,
• Kulak çınlaması,
• İşitme kaybı,
• Kalp hızmda artma,
• Kan damarlannda genişleme,
• Tansiyon düşüklüğü,
• Bayılma,
• Nefes darhğı (astımla ilgili durumlar dahil),
• Karaciğer yetmezliği,
• Sanlık,
• Karaciğer iltihabı,
• Işığa duyarlılık,
• Kas agnsı,
• Eklem iltihabı,
• Kas gerginliğinde artış, kramp,
• Böbrek yetmezliği,
• İdrarda kan olması,
• İdrarda kristaller olması,
• Böbrek iltihabı,
• Ödem,
• Terleme,
• Kan pıhtılaşmasında anormallik,
• Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,
• Kan şekerinde artma,
• Ciltte kabarcıklar.
Çok seyrek (10.000 kişiden en fazla 1 kişiyi etkiler):
• Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,
• Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması,
• Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),
• Ölümcül aleijik reaksiyon,
• Alerjik şok (hayatı tehdit edici),
• Psikolojik reaksiyonlar,
• Migren,
^ • Yürüyüş bozukluğu,
• Koku bozuklukları,
• Duyu bozukluklan,
• His artışı,
• Sersemlik,
• Kafa içi basıncı artması,
• Görsel renk bozuklukları,
• İşitme azalması,
• Damar iltihabı,
• Pankreas iltihabı,
• Karaciğer hasarı (çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),
• Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanama (hayatı tehdit edici),
• Ciltte kızanklıklarla seyreden hastalıklar,
• Eritema multiforme, eritema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (hayatı tehdit edici),
• Kas güçsüzlüğü,
• Kaslan kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da kopma,
• Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
• Beyin ve omurilik dışındaki çevresel sinirin zedelenmesi ve çok sayıda çevresel sinirin zedelenmesi,
• Kalp ritminde görülen bir tür bozukluk (QT uzaması), kalp ritim bozukluğu, kalp hızında artışın görüldüğü kalp ritim bozukluğu (torsades de pointes).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CIPROXIN'in Saklanması

CIPROXİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

CIPROXIN'i 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CIPROXIN'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CIPROXIN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Çakmak Mah. Balkan Cad. No.53 34770 Ümraniye - İstanbul
Tel: (0216)528 36 00
Faks: (0216)528 36 12

Üretim yeri:


Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti., Topkapı - İstanbul

Bu kullanma talimatı (gün/ay/yıl) tarihinde onaylanmıştır.


mİlaç Bilgileri

Ciproxin 750mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Siprofloksasin

Atc Kodu: J01MA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Ciproxin 750 Mg 10 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.