Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fungan 150 mg Kapsül Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antimikotik İlaçlar » Sistemik Antimikotikler » Triazol Türevleri » Flukonazol

KULLANMA TALİMATI

FUNGAN® 150 mg kapsül (1 kapsül için)

Ağızdan alınır.

• Etkin madde;

Her kapsül 150 mg flukonazol içerir.

• Yardımcı maddeler:

Laktoz, mısır nişastası, silisyum dioksit, magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacmıza damsınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. FUNGAN nedir ve ne için kullanılır?


2. FUNGAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. FUNGAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. FUNGAN'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. FUNGAN nedir ve ne için kullanılır?

FUNGAN 1 numara açık pembe/açık pembe sert jelatin kapsül içinde beyaz toz bulunmaktadır,
FUNGAN, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarma karşı kullanılan bir grup ilaçtan biridir. Etkin madde flukonazoldür.
FTJNGAN, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni

Candida

adı verilen bir mayadır.
Bu ilacı doktorunuz genital pamukçuk, vajinada veya peniste enfeksiyon için size verecektir.

2. FUNGAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUNGAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Aşağıdakilere aşırı duyarlılığınız olduysa:
• FUNGAN'ın herhangi bir bileşenine
• Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara.
Aşın duyarlılık belirtileri kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.

FUNGAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• 16 yaşından küçükseniz
• Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
• Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
• Özellikle AIDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa
• Potansiyel olarak birden fazla eş zamanlı karaciğeri zedeleyen veya tahriş eden ilaç
alıyorsanız ve karaciğer dokulannızı öldürecek (hepatik nekroz) altta yatan hastalık oluşursa. Flukonazol ile karaciğerinizin zedelenmesi veya tahriş olması durumu geri dönüşümlüdür. Tedavi sırasında ciddi karaciğer hasarı oluşması durumuna karşı doktorunuz sizi takip edecektir, gerekirse ilacınızı kesebilir.
• Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri
reaksiyonları gelişirse. Sıvı dolu kabarcık özelliği gösteren bozukluk veya genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşın duyarlılık durumu oluşursa doktorunuz tedavinizi kesebilir.
• Günde 400 mg'dan az terfenadin içeren ve alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız
• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşın duyarlılık gelişirse
• Kandaki iyon ve minerallerde dengesizlik (elektrolit bozukluğu) varsa
• FUNGAN ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız
• Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT arahğını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız Flukonazol dahil bazı azol grubu ilaçlar ile kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta
(EKG) QT dalgası denilen aralığın uzadığı gözlenmiştir.
• Kalp ritim sorunlan dahil kalp hastalığınız varsa
• Doğuştan veya belgelenmiş kalpte ciddi atım düzen.sizliğine ve ani ölümlere yol
açabilen bir durum varsa
• Özellikle kalp yetmezliği olduğunda kalp adalenizde ani başlayan veya süregelen hastalığınız varsa
• Kalbiniz dakikada 60'dan az atıyorsa (sinüs bradikardisi)
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

FUNGAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bu konuda özel bir durum yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tersini söylemedikçe hamilelik esnasmda FUNGAN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız-


Emzirme

Emzirme esnasmda FUNGAN kullanmaymız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullammı

Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

FUNGAN'm İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanınu

FUNGAN ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç alıyorsanız
• Mide bozulma.sı için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız,
FUNGAN ile bir antibiyotik olan eritromisinin birlikte kullanımı tavsiye edilmez.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. FUNGAN ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir;
• Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
• Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
• Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan Amfoterisin B
• Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
• Bir antibiyotik olan azitromisin
• Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi benzodiazepinler
• Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerler
• Eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılan selekoksib
• Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamid
• Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
• Atorvastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile veya fluvastatin gibi CYP2C9 ile metabolize edilen, lipid bozukluk! an için kullanılan HMG-Co A redüktaz inhibitörleriyle
• Kan basıncını düşürücü olan losartan
• Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
• Naproksen, lomoksikam, meloksikam, diklofenak gibi ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar
• Doğum kontrol ilacı olan oral kontraseptifler
• Endojen steroidler
• Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon
• AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir
• Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri
• A Vitamini
• Klorpropamid, glibenkJamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları
• Sıvı retansiyonu ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiazid gibi su tabletleri
• Sarayı kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
• Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
• Organ nakil reddini Önlemek için siklosporin veya takrolimus
• Astımı kontrol etmek için kullanılan teofılin
• İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bilinen zidovudin
• Martar enfeksiyonlarını önlemek için kullamlan vorikonazol

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı :şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. FUNGAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Genital pamukçuk Tek doz olarak 150 mg
Tekrarlayan vajinal mantar hastalığınızın görülme sıklığını azaltmak için, ayda bir kez 150 mg'lık bir doz kullanılabilir. Tedavi süreniz kişiden kişiye değişmekle birlikte, 4-12 ay arasında olmalıdır. Bazı hastalara daha sık aralarla verilmesi gerekebilir.
Semptomatik genital mantar hastalığı olan çiftlerin tedavisi doktorunuz tarafından dikkate alınacaktır.
Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından düzenlenecektir.
Mantar şikayeti ile başvuran hastanın eşinin/partnerinin tedavisi de değerlendirilmelidir.

Uygulama yoiu ve metodu:

Ağızdan alınır.
Vajinal pamukçuk (candidat balanitis) tedavisinde ağız yolu ile tek bir kapsül olarak alınır. Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır.
İlacınız aç veya tok kamına alınabilir.

Eteğişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
16 yaşından küçük çocuk hastalarda tek doz flukonazolün, doktor gözetimi haricinde kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullammı:

A
™ Norma! yetişkin dozu, böbrek sorunlarınız yoksa verilecektir.

Öze] kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Tek bir doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Doktorunuz, böbrek enfeksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Mevcut değil.

Eğer FUNGAN'ın etkisinin çok güçlü veyaZüyıfolduğuna dair bir İzleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmamz gerekenden daha fazla FUNGAN kullandıysanız;

Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla FUNGAN aldıysanız, kendinizi kötü hissedebilirsiniz.

FUNGAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


FUNGAN'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FUNGAN ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz size söylemediği sürece FUNGAN almayı durdurmayınız. FUNGAN almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. FUNGAN kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FUNGAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Ciddi aleıjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz:
• Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
• Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
• Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
• Deri döküntüsü
• Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de
etkileyebilir).
• AIDS hastasıysanız, FUNGAN dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme
olasılığınız daha yüksektir.
^ Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmeyen

10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir. 100 hastada birden az, fakat 1000 hastada birden fazla görülebilir.
1.000 hastada birden az görülebilir.
10.000 hastada birden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
10 hastanın en az I 'inde görülen çok yaygın yan etkiler:
• Hasta hissetmek
• Midede rahatsızlık
• İshal
• Gaz
• Döküntü
• Baş ağrısı
A Bu yan etkiler hafif yan etkilerdir. Eğer rahatsız hissetmenize sebep olur veya uzun süre
devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Diğer yan etkiler:
• Kaşınma
• Hastalanma
• Nöbet
• Beyaz kan hücreleri sayısında azalma
• Kanda yüksek kolesterol, yağ veya tuz seviyeleri
• Karaciğerde hasar ve gözlerin ve derinin sararması (sanlık)
• Saç dökülmesi
• Sersemlik
• Tat bozukluğu
• Kalp ritminde değişiklik
• Uykusuzluk
• Uykululuk hali
• Kas ağrısı
• Yorgunluk
• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FUNGAN'ın saklanması

FUNGAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız-


30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUNGAN'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

İ.E. Ulagay İlaç Sanayi TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12 (34010) Topkapı-İSTANBUL

Üretim yeri:

İ.E. Ulagay İlaç Sanayi TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12 (34010) Topkapı-İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


mİlaç Bilgileri

Fungan 150 mg Kapsül

Etken Maddesi: Flukonazol

Atc Kodu: J02AC01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Fungan 150 mg Kapsül-KT
 • Fungan 150 mg Kapsül-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.