Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

İesef 0.5 g IM Enjektabl Toz İçeren Flakon Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Seftriakson

KULLANMA TALİMATI İESEF® 0.5 g im Enjektabl Toz İçeren Flakon Kas içine uygulama içindir.

• Etkin madde:

500 mg'a seftriaksona eşdeğer 596.5 mg seftriakson disodyum

• Yardımcı madde:

içermemektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza damamız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz-


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatanda:


1. İESEF nedir ve ne için kullanılır?


2. İESEF^i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. İESEF nasıl kullamlır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

İESEF'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. İESEF nedir ve ne için kullamlır?

lESEF, seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermektedir. Bu, antibiyotikler adı verilen
ilaç grubuna dahildir. İESEF etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak
göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır.
• İESEF beyaz veya sarımsı portakal renkli kristalize tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir, Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve 2 ml'lik %1 lidokain çözeltisi içeren 1 adet ampul bulunmaktadır. Bir ampul 20 mg lidokain hidroklorür ve steril enjeksiyonluk su içerir.
• İESEF bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullandır.
• İESEF aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir.
Sepsis (Bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık), Beyin zan iltihabı (menenjit),
Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lyme borreliosis'in erken ve geç evrelerinde,
Karın bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karın zan iltihabı, safra ve mide-barsak sistemi enfeksiyonları),
Kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonlan.
Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar.
Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları,
Solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak'burun-boğaz enfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı),
Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,
Enfeksiyonlann oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce.

2. lESEF'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler İESEF'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• lESEF'in etkin maddesi olan seftriaksona aşırı duyarlılığınız varsa,
lESEF'in de dahil olduğu 'Sefalosporin' adı verilen antibiyotiklere karşı aşın duyarlılığınız (alerjiniz) varsa. Bu grup ilaçlara sefaleksin, sefaklor ve sefuroksim gibi etkin maddeler dahildir.
• Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli aleijik reaksiyon göstermişseniz. Alerjik reaksiyon belirtileri arasında boğazın veya yüzün
aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayaklarm ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.
• Lidokaine aleıjiniz varsa (İESEF'i kullanmadan önce lidokain çözeltisi ile çözündürülür).

İESEF aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:

• Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri kullanan veya bu ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük yenidoğan bebeklerde,
• Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler),
• Yenidoğanlarda sanlık mevcut ise.

İESEF 'i aşağıdaki dunımlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer.
Yakın bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullanmışsanız veya kalsiyum kullanacaksanız,
Mide ve bağırsaklarınızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, Özellikle kolit gibi (B-bağırsak iltihabı)
Karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa.
Kan rahatsızlıkları gibi başka bir rahatsızlığınız varsa,
Safra kesesi hastalığı veya safra taşım düşündüren gölge şeklindeki ultrasonografık bulgularınız varsa,
Astımınız varsa,
Hamileyseniz,
Bebeğinizi emziriyorsanız.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İESEF'in yiyecek ve içecek ile kullamiması

Uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkileşmemektedir. Aç veya tok karnına uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İESEF'in insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir.
Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


lESEF'in etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulmasr önerilmektedir.
Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullammı

İESEF'in motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve İESEF'i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

lESEF' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü .sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, lESEF'in diğer ilaçların etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer ilaçlar da, İESEF'in etki gösterme yolunu etkileyebilir.
Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz:
• Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) İESEF, doğum kontrol haplannın çalışmasmı durdurabilir, bu yüzden İESEF kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin kondomlar) kullanmalısınız.
Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır),
Antikoagülanlar (kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar),
Probenesid (gut tedavisi için kullanılır),
Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),
Flukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç),
Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. İESEF nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
• lESEF'in standart dozu günde 1-2 gramdır. Geçirilen enfeksiyonun şiddetine ve tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 gr'a kadar artırılabilir).
Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g'lık tek doz İESEF uygulaması önerilir.
Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya infeksiyon tedavi edildikten (bakteriyeI eradikasyon) sonra en az 48-72 saat İESEF tedavisine devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

İESEF genellikle bir doktor veya hemşire tarafından kas içine uygulanır. Bir bölgeye 1 gramdan daha fazla enjeksiyon yapılmaması önerilmektedir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanınu:

Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doza karar verecektir. Yenidoğan, bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır.
Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar): Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut ağırlığı; günlük doz 50 mg/kg'ı aşmamalıdır.
Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşına kadar); Günde tek doz 20-80 mg/kg.
Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır.
Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (Ig'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı;

Yaşlı hastalarda İESEF'in yetişkinler için önerilen dozları kullanılmaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek /karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek rahatsızlığınız varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

Eğer İESEF'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla İESEF kullandıysanız:

lESEF'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bİr doktor veya eczacı ile konuşunuz.


İESEF'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız-


Eğer almanız gereken bir İESEF dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız,

İESEF ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İESEF kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi lESEF'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi aleıjik reaksiyonlar (yaygm olmayan, her 100 kişide 1 'den az kişiyi etkiler)
Yüz, boyun, dudak ve ağzm aniden şişmesi. Bu, nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir.
- Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi.
• Ciddi deri döküntüleri (çok seyrek, her 10000 kişide 1 kişiden az kişiyi etkiler)
^ Eğer şiddetli deri döküntüsü yaşarsanız, hemen doktorunuza gidiniz. Belirtiler arasmda,
9 kabarcıklar veya deride soyulma ile birlikte hızla gelişen şiddetli döküntü, ağız kısmında
kabarcıklar oluşması da olasıdır.

Olası diğer yan etkiler

Yaygın (Her 10 kişide 1 kişiyi etkiler)

• Gevşek dışkılama veya ishal,
• Kendini hasta hissetme ve hasta olmak.

Yaygın olmayan (Her 100 kişide l'den az kişiyi etkiler)

• Diğer cilt reaksiyonlan. Bunlara, tüm vücudunuzu kaplayan döküntü, pütürlü döküntü (ürtiker), kaşıntı ve şişkinlik dahildir.

Seyrek (Her 1000 kişide l'den az kişiyi etkiler):

• Mantar ve maya sebebiyle görülen diğer enfeksiyon türleri (örneğin pamukçuk),
• Kan ile ilişkili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, yorgun hissetme, cildin kolay morarması, nefesin kesilmesi ve burun kanaması bulunmaktadır.
• Baş ağrısı,
• Baş dönmesi hissi,
• Ağızda yara oluşması,
• Dil iltihabı (glossit). Belirtiler arasında, dilin şişmesi, kızarması ve iltihaplanması bulunmaktadır.
• Karaciğer problemleri (kan testinde gösterilir),
• Safra kesenizde ağn çekmenize, hasta hissetmenize ve hasta olmanıza yol açabilecek rahatsızlıklar.
• Böbrek sorunlan. Bunlar idrar yapma miktarınızı etkileyebilir. Bazı kişiler normalde daha fazla idrara çıkarlar. Çok seyrek olarak, kişiler idrara çıkmamaya başlayabilir.
• İdrarınızda kan ve şeker olması,
• lESEF'in verildiği damarda ağn veya yanma hissi,
• Enjeksiyonunun yapıldığı yerde ağrı,
• Yüksek ateş veya titreme.

Çok seyrek (Her 10000 kişide l'den az kişiyi etkiler)

• Coombs' testinde pozitif sonuçlar çıkması (bazı kan rahatsızlıklan için kullanılan bir test),
• Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, cildin kolay morarması ve eklemlerinizde ağn ve şişkinlik,
• Kanınızdaki beyaz kan hücre sayısında değişiklikler. Belirtiler arasında, ateşin aniden yükselmesi, titreme ve boğaz ağrısı bulunmaktadır.
• Pankreasın iltihaplanması (pankreatit). Belirtiler arasmda, sırtınıza doğru yayılan midede şiddetli ağn bulunmaktadır.
• Kalın bağırsağın iltihaplanması (kolit) Belirtiler ara.sında, genellikle kanh ve sümüksü ishal, mide ağnsı ve ateş bulunmaktadır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılanırsanız


doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz-


5. İESEFMn saklanması

İESEF'i çocuklann göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30“C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İESEF i kullanmayınız

Ruhsat sahibi:

l.E. ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No; 12, (34010) Topkapı - İSTANBUL

Üretim yeri:

l.E. ULAGAY ilaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12, (34010) Topkapı - İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

İesef 0.5 g IM Enjektabl Toz İçeren Flakon

Etken Maddesi: Seftriakson

Atc Kodu: J01DD04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Iesef Im 0,5 Gr 1 Flakon
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.