Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zevesin 10mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER » Üriner Antispazmodikler » Solifenasin

KULLANMA TALİMATI

ZEVESIN lOmg film tablet Ağızdan alınır.

* Etkin madde:

Solifenasin süksinat lOmg.

•Yardımcı madde(ler):

Prejelatinize nişastası, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat, hipromelloz, magnezyum stearat, makrogol, talk, titanyum dioksit (E 171), kırmızı demir oksit (E 172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eger ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz,


• Butalimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek


_

veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


7.ZEVESIN nedir ve ne için kullanılır?


2.ZEVESINH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ZEVESIN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.ZEVESINHn saklanması


Başbklan yer almaktadır.

1. ZEVESIN nedir ve ne için kullandır?

ZEVESIN idrar yollanndaki spazmı giderici (üriner antispazmotik) olarak bilinen bir ilaç grubuna dâhildir. Pembe renkli, yuvarlak tablettir. ZEVESIN, 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullamma sunubnuş olup, her kutuda lO'ar tabletlik 3 ve 10 adet blister bulunur.
ZEVESIN tablet aşın çalışan idrar torbası belirtilerinin tedavisinde kullanıhnaktadır. Bu belirtiler arasmda sık idrara çıkmak ihtiyacı, sıkışarak tuvalete gitme ihtiyacı, zamamnda tuvalete yetişememenizden kaynaklanan idrar kaçırma bulunmaktadır. ZEVESIN almdığı zaman etkin madde olan solifenasin vücudunuza salmırak idrar torbamzm faaliyetini azaltır ve idrar torbamzı kontrol altma alabilmenizi sağlar.
ZEVESIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
• QT uzaması/Torsades de Pointes denilen kalp ritim bozukluklanna neden olabilecek ilaçlar ile tedavi görüyorsanız
• ZEVESIN, solifenasin veya ZEVESIN'in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik (aşın duyarlı) iseniz (örneğin döküntü, kaşmtı veya nefes darlığı)
• Böbrek diyalizine giriyorsamz
• ZEVESIN'in vücuttan atılmasım azal tabilen ilaçlarla (örneğin ketakanazol) tedavi ediliyorsamz ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa
• Doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse
• Ciddi karaciğer rahatsızhğımz varsa
• idrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsamz (üriner retansiyon)
• Ciddi bir mide veya barsak hastalığımz varsa (ülseratif kolit ile ilişkili bir komplikasyon olan toksik megakolon dahil)
• Belli kaslarda aşın zayıflığa neden olabilen miyastenia gravis adı verilen bir kas hastalığınız varsa
• Gözlerde, kısmi görme kaybınm eşlik ettiği, yüksek basmç (glokom) varsa
ZEVESESM aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
• İdrar torbanızda (mesanenizde) idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa
• Sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa
• Sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altmdaysanız
• Reflü hastalığmız (yanma dâhil) veya hiatus hemia denilen bir çeşit fıtık hastalığımz varsa
• Aspirin, ibuprofen veya steroid yapıda olmayan, iltihabı önleyen ilaçlar ve aynca kemiklerinizin incelmesi nedeniyle doktorunuz tarafmdan reçete edilen bifosfonatlar türü ilaçlar gibi yemek borusu iltihabında kötüleşmeye yol açabilen ilaçlar alıyorsamz
• Ciddi böbrek hastalığmız varsa, ki bu durumda günde ZEVESIN'i 5 mg'dan daha fazla almamalısınız
• Orta dereceli karaciğer hastalığmız varsa, ki bu durumda ZEVESIN'i günde 5 mg'dan daha fazla almamalısınız
• ZEVESIN'in vücuttan atılmasım azaltabilen ilaçlarla tedavi görüyorsamz. Doktorunuz veya eczacmız size bu konuda bilgi vermelidir.
• Bazı iç organlan uyaran sinirlerde harabiyet nedeniyle oluşan (otonom nöropati adı verilen) bir grup belirti gösteriyorsanız.
Aynca
Doktorunuz ZEVESIN tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sonmlan ya da bir boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin var olup olmadığım değerlendirecektir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.


ZEVESIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZEVESIN, aç veya tok kamına alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak almır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•ZEVESE^'in hamilelik sırasmda kullanımma ilişkin bir bilgi bulunmadığı için hamilelik esnasında kullamiması tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Emzirme döneminde ZEVESIN kullanmayımz,

Araç ve makine kullanımı

ZEVESIN bazen bulamk görmeye ve daha nadir olarak sersemliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız, araç ve makine kullanmayımz.

ZEVESINMn içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

Her bir tablet 298.100 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanınu

ZEVESIN kullanırken başka ilaçlar alıyorsamz, bu durum ilaçlann işlevini olumsuz etkileyebilir ve yan etki olasılığı doğurabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini ahyorsamz ZEVESIN kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurun:
• Aym türden başka ilaçlar (antikolineıjik ilaçlar), zira her iki ilacın etkisi ve yan etkileri artabilir. ZEVESIN tedavisi kesildikten sonra bu türden başka bir ilaç kullanmaya başlamadan önce bir hafta ara verilmelidir,
• Kolineıjik reseptör agonistleri türünden ilaçlar kullanıyorsamz (en yaygmlarmdan birisi olan pilokarpin glokom (göz tansiyonu) hastalığı tedavisinde kullamimaktadır), ZEVESIN'in etkisi azalabilir
• Sindirim sistemi daha hızlı çahştıran ilaçlar (örneğin metoklopramid), kullamyorsamz ZEVESIN'in etkisi azalabilir.
ZEVESIN'in vücuttan atılmasım azaltan ilaçlar da (örneğin ketakonozol) kullanıyorsamz günde sadece 5 mg ZEVESIN ahnahsmız. Aym zamanda ciddi böbrek hastalığımz veya orta dereceli karaciğer hastalığımz varsa ZEVESIN kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatlan takip ediniz.
• Emin olmadığımzda doktorunuza veya eczacımza sorunuz.
• Günde bir kez 5 veya 10 mg'lık bir tablet almız.
• Doktorunuz hangisinin sizin için en uygun doz olduğunu size anlatacaktır.
• ZEVESIN'i her gün aym saatte alımz.

Uygulama yolu ve metodu:

ZEVESIN ağızdan alınır ve bir içecekle bütün halde yutulmalıdır. Aç veya tok kanuna almabilir. Tabletleri kırmayımz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda ZEVESIN'in güvenliliği ve etkinliği henüz tam olarak belirlenmemiştir ve bu nedenle ZEVESIN'i çocuklarda kullanmaymız

Yaşlılarda kullammı:

Yetişkinlerde uygulanan doz ile aymdır.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek hastalığımz varsa, ki bu durumda günde 5 mg'dan daha fazla ZEVESIN almaymız.

Karaciğer yetmezliği:

Orta dereceli karaciğer hastahğmız varsa, ki bu durumda günde 5 mg'dan daha fazla ZEVESIN ahnayınız.

Eğer ZEVESIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ZEVESIN kullandıysamz:

ZEVESIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya hastanenin acil bölümüne başvurunuz ve onlara kaç adet tablet aldığınızı söyleyiniz.


Çocuklann kazara ZEVESIN alması durumunda derhal tıbbi yardıma başvurunuz.
Doz aşımı aşağıdaki etkilere yol açabilir:
Baş ağnsı, ağız kuruluğu, baş dönmesi, sersemlik ve bulanık görme.
Ciddi doz aşımı durumunda, halüsinasyonlar, aşın uyanlabilirlik, nöbetler, solunum sorunlan (solunum yetersizliği), artan nabız (taşikardi), idrar yapamama (üriner retansiyon), göz bebeklerinde büyüme ( dilatasyon) görülebilir.
QT uzaması adı verilen ritm bozukluğu dâhil, kalp ritmi bozukluğu, kalp yetmezliği veya kalbe yetersiz kan akımı gibi belli risk türleriyle karşı karşıya olan hastalar için özel dikkat gösterilmesi gerekir.

ZEVESINU kullanmayı unutursanız

Bir sonraki dozu alma zamanı gelmediği taktirde, hatırlar hatu-lamaz alınız. Günde birden fazla doz almayımz. Eğer herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz veya eczacımz ile konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Z£ VESIN ile tedavi sonlandınidığmda oluşabilecek etkiler

Tedaviyi kesmeye karar verirseniz her zaman doktorunuza başvurunuz.
ZEVESIN kullanmayı keserseniz idrar kesenizde aşın aktivite belirtileri yeniden görülebilir veya kötüye gidebilir.

4, Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ZEVESİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• İdrar kesenizde idrar birikmesi (üriner retansiyon)
• Barsak tıkanması
• Bacaklarda şişme
• Halüsinasyon
Bunlarm hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Ağız kuruluğu
• Kabızlık, bulantı, hazımsızlık, karm ağnsı
• Kusma
• Baş dönmesi
• Baş ağnsı
• Bulamk görme
• Reflü hastalığı (yanma dahil)
• Boşaltun sistemi enfeksiyonlan, idrar kesesi iltihabı (sistit), idrara çıkma zorluğu
• Tat alma duyusunda anormalleşme veya bozulma
• Deri kuruluğu, göz kuruluğu, boğaz veya burun pasajı kuruluğu
• Kaşıntı
• Döküntü
• Alleıjik döküntü
• Yorgunluk, uyku hali
Bunlar ZEVESIN'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ZEVESIN'in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ZEVESIN'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Zentiva k.s.-Çek Cumhuriyeti adına Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel: (0212) 339 39 00 Faks: (0212)339 11 99

Üretim Yeri:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkanştıran 39780, Lüleburgaz/Kırklareli Tel: (O 288) 427 10 00 Faks: (O 288) 427 14 55

Bu kullanma talimatı 05.İ2.2ÖI2 onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Zevesin 10mg Film Tablet

Etken Maddesi: Solifenasin süksinat

Atc Kodu: G04BD08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Zevesin 10mg Film Tablet KT
 • Zevesin 10mg Film Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Zevesin 10 Mg 30 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.