Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Amlokard 10 mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Kalsiyum Kanal Blokerleri » Seçici kalsiyum kanal blokerleri » Dihidropiridin Türevleri » Amlodipin

KULLANMA TALİMATI AMLOKARD 10 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat

• Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz (PH 102), dibazik kalsiyum fosfat (susuz), sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI diMuıtlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. AMLOKARD nedir ve ne için kullanılır?


2. AMLOKARDh kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AMLOKARD nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.AMLOKARDUn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. AMLOKARD nedir ve ne için kullanılır?

• AMLOKARD ağız yolu ile alınır ve her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. Kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
• AMLOKARD 30 ve 90 tabletlik blister ambalajda bulunur.
• AMLOKARD yüksek kan basmcımn (hipertansiyon) veya angına adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
• Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur. AMLOKARD damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür.
• Angina, kalp kasının bir kısrmna yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştırıcı ağn şeklinde hissedilir. Bazen bu ağn kollarda, omuzlarda, boyunda, çenede veya sırtta da hissedilir. AMLOKARD bu ağnyı geçirebilir.

2. AMLOKARD'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMLOKARD'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• AMLOKARD'm etkin maddesi olan amlodipine, dihidropridinlere veya içeriğindeki herhangi bir bileşene veya kan basıncını düşüren benzer ilaçlara (herhangi bir kalsiyum antagonistleri) karşı alerjikseniz (aşın duyarlılık). Bu durum kaşıntı, deri kızarıklığı veya nefes darlığı şeklinde olabilir.

AMLOKARD'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlardan biri varsa veya geçirdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Yakın zamanda kalp krizi (son aylar içinde)
• Karaciğer hastalığı
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

AMLOKARD'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

AMLOKARD'ı yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra alabilirsiniz.
Alkol ile birlikte kullanıldığında ilacın kan seviyeleri üzerinde önemli bir etki gözlenmemiştir.
AMLOKARD'ın greyfurt veya greyfurt suyu ile kullanımı; bazı hastalarda yüksek plazma seviyelerine bağlı olarak kan basıncı düşürme etkisinde artışa neden olabileceğinden önerilmez.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza "veya eczacınıza danışınız.


AMLOKARD'ın insanlarda gebelik dönemindeki güvenliliği saptanmamıştır. Bu sebeple, hamileyseniz ancak daha emin bİr tedavi alternatifi olmadığında ve hastalığınızın sizin ve bebeğiniz için daha büyük risk taşıdığı hallerde doktorunuz AMLOKARD'ı tavsiye edebilir. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız AMLOKARD almadan önce doktorunuza söyleyiniz.
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


AMLOKARD'm insanlarda e

mzir

me dönemindeki emniyeti saptanmamıştır.

Araç ve makine kullanımı

AMLOKARD kullanımının, araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi olması beklenmemektedir.

AMLOKARD'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız; doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz;
• HIV enfeksiyonunda kullanılan ritonavir adındaki ilaç
• Mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar (ketokonazol veya itrakonazol)
• Yaşlı hastalar: yüksek kan basıncı ve göğüs ağnsı tedavisinde kullanılan diltiazem adındaki ilaç
• Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin isimli ilaç
• Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan sarı kantaron
• Genç hastalar: bir antibiyotik olan eritromisin isimli ilaç

3. AMLOKARD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Olağan başlangıç dozu günde bir defa bir (5 mg) tablettir.
AMLOKARD kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlanna kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Kullanacağınız tabletleri elinizde bulundurmanız önemlidir. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alımr.
AMLOKARD'm her gün aynı saatte suyla alınması en iyi uygulama yoludur.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

6-17 yaşlar arasındaki çocuk hastalarda önerilen antihipertansif oral doz günde bir kez 2.5-5 mg'dır. Günde 5 mg'ın üzerindeki dozlar çocuk hastalarda incelenmemiştir. AMLOKARD'm 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerine etkisi bilinmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz sİzİn için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.
AMLOKARD'm etkin maddesi amlodipin diyaliz edilmez.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz AMLOKARD dozunu ona göre ayarlayacaktır.

Eğer AMLOKARD 'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AMLOKARD kullandıysanız:

AMLOKARD 'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


AMLOKARD'ı kullanmayı unutursanız:

Endişelenmeyiniz. AMLOKARD'ı almayı unutursanız, hatırladığınızda hemen alınız. Eğer son dozdan sonra 12 saat geçtiyse, bu dozu tamamen atlayınız. Bir sonraki dozu kullamnamz gereken zamanda alımz

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


AMLOKARD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz AMLOKARD'ı ne kadar şiire kullanmamz gerektiğini size söyleyecektir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.
AMLOKARD'm nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza sorunuz,

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, AMLOKARD'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100), seyrek (>1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Aşağıdaki

yaygın yan etkilerbir haftadan uzun sürerse, doktorunuz ile temasa

geçiniz.

Yaygm

• Baş ağnsı, baş dönmesi, uyku basması, yüzde kızarma
• Çarpıntı (palpitasyon), cilt kızarması
• Kann ağnsı, hastalık hissi (bulantı)
• Ayak bileklerinin şişmesi (ödem), yorgunluk
Diğer rapor edilmiş olan yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Yaygm olmayan

• Kılcal damar duvarlarından kan sızmasına bağlı olarak deri ve mukozalar üzerinde başlangıçta kırmızı sonra morumsu renk alan nokta şeklinde kanama odaklan görülmesi ile ilgili durum (purpura), trombosit kan pulcuğımda azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
• Kan şekerinde yükselme
• Duygudurum dalgalanmalan, uykusuzluk, cinsel güçsüzlük
• Titreme, tat almada bozulma, baygınlık geçirme, güçsüzlük, terlemede artış, duyu azalması (hipoestezi), uyuşma (paraestezi), el ve ayaklarda ağrılı uyuşukluk (periferik nÖtropeni)
• Görme bozukluğu, kulak çınlaması
• Düşük kan basmcı, kan damarlan iltihabı (vaskülit)
• Nefes darlığı (dispne), aksırma, burun akması, öksürük
• Bağırsak hareketlerinde değişiklik, sindirim güçlüğü (gastrit dahil), ağız kuruluğu, kusma, diş etİ büyümesi (diş eti hiperplazisi)
• Saç dökülmesi, terlemede artış, ciltte kaşmtı, ciltte yer yer kızanklık, deride renk değişikliği, kurdeşen (ürtiker)
• Özellikle geceleri sık idrara çıkma, idrar ile ilgili bozukluk, göğüs ağrısı, güçsüzlük, ağn, kas kramplan, sırt ağrısı, eklem ağrısı, kas ağnsı
• Kilo artışı veya azalması
• Erkeklerde göğüslerin büyümesi

Seyrek

Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem), genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşın duyariilık durumu (eritema multiforma)

Çok seyrek

• Aleıjik reaksiyon
• Kalp krizi, kalp atım düzensizliği
• Karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer fonksiyon bozukluklan, deride sanlaşma (sarılık)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AMLOKARD'ın saklanması

AMLOKARD 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayımz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMLOKARD 'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul

Üretim yeri :

Sanovel ilaç San. ve Tic. A.Ş.
Çanta 34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Amlokard 10 mg Tablet

Etken Maddesi: Amlodipin besilat

Atc Kodu: C08CA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.