Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Amlokard 5 mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Kalsiyum Kanal Blokerleri » Seçici kalsiyum kanal blokerleri » Dihidropiridin Türevleri » Amlodipin

KULLANMA TALİMATI AMLOKARD 5 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat

• Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz (PH 102), dibazik kalsiyum fosfat (susuz), sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumc^a ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


7.AMLOKARD nedir ve ne için kullandır?


2. AMLOKARD'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AMLOKARD nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkilemelerdir?


5.AMLOKARDhn saklanması


Başlıklan yer almaktadır.

1. AMLOKARD nedir ve ne için kullanılır?

• AMLOKARD ağız yolu ile almır ve her tablet 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. Kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
• AMLOKARD 30 tabletlik blister ambalajda bulunur.
• AMLOKARD yüksek kan basmcmm (hipertansiyon) veya angina adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
• Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur. AMLOKARD damarlann genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düştirür.
• Angina, kalp kasımn bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağn veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştıncı ağn şeklinde hissedilir. Bazen bu ağn kollarda, omuzlarda, boyunda, çenede veya sırtta da hissedilir. AMLOKARD bu ağnyı geçirebilir.

2. AMLOKARD't kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMLOKARD'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• AMLOKARD'm etkin maddesi olan amlodipine, dihidropridinlere veya içeriğindeki herhangi bir bileşene veya kan basmcmı düşüren benzer ilaçlara (herhangi bir kalsiyum antagonistleri) karşı aleıjikseniz (aşın duyarlılık). Bu durum kaşmtı, deri kızankhgı veya nefes darlığı şeklinde olabilir.

AMLOKARD'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlardan biri varsa veya geçirdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Yakın zamanda kalp krizi (son aylar içinde)
• Karaciğer hastalığı
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AMLOKARD^m yiyecek ve içecek ile kullandması

AMLOKARD'ı yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra alabilirsiniz.
Alkol ile birlikte kullanıldığında ilacın kan seviyeleri üzerinde Önemli bir etki gözlenmemiştir.
AMLOKARD'ın greyfurt veya greyfurt suyu ile kullanımı; bazı hastalarda yüksek plazma seviyelerine bağlı olarak kan basıncı düşürme etkisinde artışa neden olabileceğinden önerilmez.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


AMLOKARD'm insanlarda gebelik dönemindeki güvenliliğİ saptanmamıştır. Bu sebeple, hamileyseniz ancak daha emin bir tedavi altematifı olmadığında ve hastalığınızın sizin ve bebeğiniz için daha büyük risk taşıdığı hallerde doktorunuz AMLOKARD'ı tavsiye edebilir. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız AMLOKARD almadan önce doktorunuza söyleyiniz.
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


AMLOKARD'm insanlarda emzirme dönemindeki emniyeti saptanmamıştır.

Araç ve makine kullanmıı

AMLOKARD kullanımının, araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi olması beklenmemektedir.

AMLOKARD'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız; doktorunııza veya eczacınıza bilgi veriniz:
• HIV enfeksiyonunda kullanılan ritonavir adındaki ilaç
• Mantar enfeksiyonlannda kullanılan ilaçlar (ketokonazol veya itrakonazol)
• Yaşlı hastalar: yüksek kan basıncı ve göğüs ağnsı tedavisinde kullanılan diltiazem adındaki ilaç
• Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin isimli ilaç
• Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan sarı kantaron
• Genç hastalar: bir antibiyotik olan eritromisin isimli ilaç

3. AMLOKARD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Olağan başlangıç dozu günde bir defa bir (5 mg) tablettir.
AMLOKARD kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlanna kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Kullanacağınız tabletleri elinizde bulundurmamz önemlidir. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alımr.
AMLOKARD'm her gün aynı saatte suyla alınması en iyi uygulama yoludur.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

6-17 yaşlar arasındaki çocuk hastalarda önerilen antihipertansif oral doz günde bir kez 2.5-5 mg'dır. Günde 5 mg'm üzerindeki dozlar çocuk hastalarda incelenmemiştir. AMLOKARD'm 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerine etkisi bilinmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuz sizin için Özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.
AMLOKARD'm etkin maddesi amlodipin diyaliz edilmez.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz AMLOKARD dozunu ona göre ayarlayacaktır.

Eğer AMLOKARD 'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AMLOKARD kullandıysanız:

AMLOKARD'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


AMLOKARD'ı kullanmayı unutursanız:

Endişelenmeyiniz. AMLOKARD'ı almayı unutursanız, hatırladığınızda hemen alınız. Eğer son dozdan sonra 12 saat geçtiyse, bu dozu tamamen atlayınız. Bir sonraki dozu kullanmanız gereken zamanda alınız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


AMLOKARD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz AMLOKARD'ı ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.
AMLOKARD'm nasıl kullamlacağına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, AMLOKARD'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100), seyrek (>1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Aşağıdaki

yaygın yan etkilerbir haftadan uzun sürerse, doktorunuz ile temasa

geçiniz.

Yaygın

• Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku basması, yüzde kızarma
• Çarpıntı (palpitasyon), cilt kızarması
• Karın ağnsı, hastalık hissi (bulantı)
• Ayak bileklerinin şişmesi (ödem), yorgunluk
Diğer rapor edilmiş olan yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuza veya eczacımza söyleyiniz.

Yaygın olmayan

• Kılcal damar duvarlarından kan sızmasına bağlı olariik deri ve mukozalar üzerinde başlangıçta kırmızı sonra morumsu renk alan nokta şeklinde kanama odakları görülmesi ile ilgili durum (purpura), trombosit kan pulcuğunda azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopenİ)
• Kan şekerinde yükselme
• Duygudurum dalgalanmaları, uykusuzluk, cinsel güçsüzlük
• Titreme, tat almada bozulma, baygınlık geçirme, güçsüzlük, terlemede artış, duyu azalması (hipoestezi), uyuşma (paraestezi), el ve ayaklarda ağniı uyuşukluk (periferik nötropeni)
• Görme bozukluğu, kulak çınlaması
• Düşük kan basıncı, kan damarları iltihabı (vaskülit)
• Nefes darlığı (dispne), aksırma, burun akması, öksürük
• Bağırsak hareketlerinde değişiklik, sindirim güçlüğü (gastrit dahil), ağız kuruluğu, kusma, diş eti büyümesi (diş eti hij)erplazisi)
• Saç döMlmesi, terlemede artış, ciltte kaşıntı, ciltte yer yer kızanklık, deride renk değişikliği, kurdeşen (ürtiker)
• özellikle geceleri sık idrara çıkma, idrar ile ilgili bozukluk, göğüs ağnsı, güçsüzlük, ağn, kas kramplan, sırt ağrısı, eklem ağnsı, kas ağnsı
• Kilo artışı veya azalması
• Erkeklerde göğüslerin büyümesi

Seyrek

Aleiji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem), genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızanklık oluşturan aşın duyarlılık durumu (eritema multiforma)

Çok seyrek

• Aleıjik reaksiyon
• Kalp krizi, kalp atım düzensizliği
• Karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer fonksiyon bozukluklan, deride sanlaşma (sanlık)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AMLOKARD'ın saklanması

AMLOKARD'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMLOKARD 'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul

Üretim yeri :

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çanta 34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


W


İlaç Bilgileri

Amlokard 5 mg Tablet

Etken Maddesi: Amlodipin besilat

Atc Kodu: C08CA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Amlokard 5 mg Tablet-KT
 • Amlokard 5 mg Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Amlokard 5 Mg 30 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.