Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Coversyl OD 10 mg Ağızda Dağılan Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » ACE İnhibitörleri Kombinasyonları » ACE İnhibitörleri ve Diüretik » Perindopril ve İndapamid

KULLANMA TALİMATI COVERSYL OD 10 mg ağızda dağılan tablet Ağızdan alınır.

Bitkin madde:

10 mg perindopril arjinin tuzu

Yar^dımcı Maddeleı^:

Laktoz nişasta karışımı, magnezyum stearat, kolliodal anhidrik silis, aspartam, asesülfam potasyum.

Bu ilacı kullanmaya baş lamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklay^ınız. Daha sonr^a tekrar okumay^a ihl^iyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ila^e sorularınız olursa, lütfen doktorunuza v^ey^a eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç ¡kişisel olarak si^in için reçete edilmiştir, başkalarına v^ermey^iniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, dokt^or^a v^ey^a hastaneyle git^t^iğin^i^de dokt^orunuza bu ilacı kullandığınızı söy^ley^iniz.


•Bu t^alimat^t^a y^azılanlara ay^nen ucunuz. İlaç hakkında size öner^ilen dozun dışında


_

y^üksek v^e^a düşükdoz kullanmay^ınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:

1. COVBRSYL OD nedir ve ne için kullanılır


2. COVBRSYL OD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. COVBRSYL OD nasıl kullanılır


4. Olası y^an eskiler nelerdir^?


5. COVBRSYL OD'nin saklanmasıBaş lıkları yer almaktadır.

1. COVERSYL OD nedir ve ne için kullanılır?

• COVERSYL OD anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını geniş leterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.
• COVERSYL OD tabletler beyaz renkli, yuvarlak ağızda dağılan tabletlerdir.
Tabletler, desikan içeren kapaklı, akış düzenleyicili, 30 tablet içeren kapta, karton kutu içinde bulunmaktadır.
COVERSYL OD aşağıdaki rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır:
• Yüksek kan basıncının tedavisinde

(hiper^tansiy^on).


•

Stabil koroner arter hastalığı olan (kalbi besleyen damarlarda daralma sonucu kalbe kan gidiş inin azalması veya engellenmesi) ve daha önce kalp krizi geçirmiş ve/veya kalbe kan akışını iyileştirmek amacıyla kalbi besleyen damarlara genişletme operasyonu uygulanmış hastalarda kalp krizi gibi kardiyak olay riskini azaltmada.

2. COVERSYL OD'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COVERSYL OD'yi aş ağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Perindopril'e ve/veya içerdiği diğer maddelere veya aynı gruba ait olan (ADE inhibitörü) ilaçlara karşı alerjik reaksiyonunuz varsa,
• Gebeliğin son 6 ayı içindeyseniz (bkz. bölüm “Gebelik ve emzirme”)
• Emziriyorsanız (bkz. bölüm “Gebelik ve emzirme”)
• Daha önce herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında siz veya ailenizden biri solunum güçlüğü, yüz, dil veya boğazda şişme (anjiyoödem adı verilir), yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi semptomlar görüldüyse veya başka nedenlerde bu tür semptomlar görüldüyse.
COVERSYL OD çocuklarda ve ergenlerde kullanılmaz.

COVERSYL OD'yi aş ağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Aortik stenoz (kalptan gelen ana damarda daralma) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenoz (böbreğe kan taşıyan atar damarda daralma) varsa,
• Herhangi bir başka kalp rahatsızlığınız varsa,
• Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
• Böbrek rahatsızlığınız varsa veya diyalize giriyorsanız ,
• Sistemik lupus eritematöz veya skleroderma gibi kollajen vasküler (bağ dokusu rahatsızlığı) rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz,
• Diyabetiniz varsa (şeker hastalığı),
• Tuz yasaklayan bir diet uyguluyor ya da tuz yerine potasyum içeren tuzlar kullanıyorsanız,
• Anestezi alacaksanız ve/veya ameliyat olacaksanız,
• LDL aferezi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücudundaki kolesterolün atılması),
• Balarısı veya eşekarısı sokmalarına karşı alerji için desensitizasyon tedavisi görecekseniz,
• Yakın zamanda ishal ve kusma şikayetiniz olduysa veya susuz kaldıysanız,
• Hamile iseniz (veya hamile olma riskiniz varsa). Hamileliğin başında COVERSYL OD kullanımı önerilmemektedir ve 3 ayın sonunda bebeğinize ciddi zarar verebilir (bkz. bölüm “Gebelik ve emzirme”).
• Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse,
• Doktorunuz tarafından fenilketonüri (nadir görülen kalıtsal metabolik hastalık) hastası olduğunuz belirtilmişse,
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız”.

COVERSYL OD'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

COVERSYL OD yemeklerden önce alınmalıdır.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuzda v^ey^a eczacınıza danışınız.


Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (veya hamile olma riskiniz varsa) mutlaka doktorunuza bildiriniz. Hamileliğin başında COVERSYL OD kullanımı önerilmediğinden ve hamileliğin ilk 3 ayından sonra kullanıldığında bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden doktorunuz COVERSYL OD yerine başka bir ilaç önerecektir. Hamile kalmadan önce COVERSYL OD yerine uygun bir antihipertansif kullanmaya başlanmalıdır.
COVERSYL OD hamileliğin 2. ve 3. trimesterlerinde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sır^asında hamile olduğunuzu farkeder^seniz hemen dokl^orunuza v^ey^a eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza v^ey^a eczacınıza danışınız.


COVERSYL OD emziren annelerde önerilmez. Emzirmek arzusunda iseniz, özellikle bebeğiniz yeni doğrmuş veya erken doğmuş ise doktorunuz sizin için farklı bir tedavi önerebilir.

Araç ve makine kullanımı

COVERSYL OD dikkati etkilemez ancak bazı hastalarda düşük kan basıncına bağlı olarak baş dönmesi ve halsizlik oluşabilir. Eğer bu şekilde etkilenirseniz araç veya makine kullanma yetiniz bozulabilir.

COVERSYL OD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı madeler hakkında önemli bilgiler

125.46 mg laktoz monohidrat içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse bu ilacı kullanmadan önce dokturunuza danışmalısınız.
Tatlandırıcı olarak 0.4 mg aspartam (bir tür fenilalanin) içerdiğinden fenilketonüri hastaları için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar COVERSYL OD ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:
• Yüksek kan basıncını tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar, diüretikler (böbreklerin ürettiği idrarı artıran idrar söktürücüler) dahil,
• Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren, amilorid), potasyum ilaveleri veya potasyum içeren tuz ikameleri,
• Lityum (depresyon veya manik depresyon tedavisinde kullanılır),
• Steroid yapıda olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen), ağrı kesici veya yüksek doz aspirin,
• İnsülin ve metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. Trisiklik antidepresanlar, antipsikotikler..),
• Vücüt bağışıklık sisteminden kaynaklanan hastalıklarda veya organ nakli
ameliyatlarından sonra organ reddini önlemek amacıyla kullanılan bağışıklık sistemi baskılayıcıları (örn. Siklosporin),
• Allopurinol (gut tedavisinde),
• Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde),
• Nitrat dahil vazolidatörler (kan damarlarını geniş leten ilaçlar),
• Heparin (pıhtılaşmayı önleyen kan inceltici ilaçlar),
• Düşük kan basıncı, şok veya astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. efedrin,
noradrenalin veya adrenalin).

Eğer reçeteli y^ada reçetemiz her^hangi bir ilacı şu an^da kullanıyorsanız v^ey^a son ^manlar^da kullandınız ise lütfen dokt^orunuza v^ey^a ec^acını^a bunlar hakkında bilgi v^er^iniz.


3. COVERSYL OD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Genelde kullanılan dozlar:

Yüksek kan basıncı:

başlangıç ve devam dozu günde tek doz olarak 5 mg'dır. Eğer gerekiyorsa bir ay sonra günde tek doz olarak 10 mg'a çıkartılabilir. Yüksek kan basıncı tedavisi için tavsiye edilen en yüksek doz 10 mg'dır.

Stabil koroner ar^ter hast^alığı:

Genelde başlangıç dozu günde tek doz olarak 5 mg'dır. İki hafta sonra günde tek doz olarak 10 mg'a çıkartılabilir. Bu endikasyon için en yüksek doz 10 mg'dır.

Uygulama yolu ve metodu:

İlaç hergün, tercihen sabahları aç karnına alınmalıdır. Tableti erimesi için dilinizin üzerine koyun ve tükürük ile yutun.

Değiş ik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

COVERSYL OD çocuklarda ve ergenlerde kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yüksek kan basıncı:

Yaşınız 65'in üzerindeyse genel başlangıç dozu günde tek doz olarak 2.5 mg'dır. Bir ay sonra gerekirse günde tek doz 5 mg'a ve daha sonra günde tek doz 10 mg'a çıkartılabilir.

Stabil koroner ar^ter hastalığı:

Yaşınız 65'in üzerindeyse genel başlangıç dozu günde tek doz olarak 2.5 mg'dır. Bir hafta sonra günde tek doz 5 mg'a ve tekrar bir hafta sonra günde tek doz 10 mg'a çıkartılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Yaşlı hastalarda, renal fonksiyonlara (bkz. Tablo 1 “Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması) bağlı olarak dozu günde 10 mg'a çıkarmadan önce bir hafta boyunca günde bir defa 2.5 mg, sonraki hafta günde bir defa 5 mg verilmelidir. Doz sadece bir önceki düşük doz iyi tolere edildiği takdirde artırılmalıdır.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması Tablo 1'de gösterildiği gibi kreatinin klerensine bağlı olarak yapılmalıdır.
Tablo 1: Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması
Önerilen doz

Kreatinin klerensi (ml/dak)


5 mg/gün


ClcR >60

30 <ClcR <60

2.5 mg/güniki günde bir 2.5 mg


15 <ClcR <30

Hemodiyalizli hastalar


diyaliz gününde 2.5 mg


ClCR <15

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer COVERSYL OD'nin etkisinin güçlü v^ey^a z^a^ıf olduğuna dair bir izleniminiz v^ar ise doktorunuz v^ey^a eczacınız ile ¡konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla COVERSYL OD kullandıysanız:

COVERSYL OD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor v^ey^a eczacı ile ¡konuşunuz.


Aşırı doz alımında en çok karşılaş ılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları yukarı kaldırmak iyi gelecektir.

COVERSYL OD'yi kullanmayı unutursanız

Tedavinin etkili olması için dozlar hergün aynı saatte düzenli olarak alınmalıdır. İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız. Eğer, unuttuğunuzu farkettiğinizde sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz al^a^ınız.


COVERSYL OD ile tedavi sonlandırıldığında oluş abilecek etkiler:

COVERSYL OD ile tedavi ömür boyu olduğu için bu ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, COVERSYL OD'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kiş ilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa COVERSYL OD'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHALdoktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne baş vurunuz:

• Yüzün, dudakların, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde,
• Aşırı baş dönmesi veya baygınlık,
• Hızlı veya düzensiz kalp atışı.
'Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin COVERSYL OD'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir'.
10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür'.
Diğer yan etkiler:
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanın birinden az görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir. eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor
Yaygın:
• Baş ağrısı,
• Baş dönmesi,
• Vertigo (kiş inin kendisinin veya çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesi),
• İğnelenme,
• Görme bozukluğu,
• Kulak çınlaması,
• Düşük kan basıncına bağlı sersemlik,
• Öksürük,
• Nefes darlığı,
• Sindirim bozuklukları (mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, tat alma sorunları, sındırım zorluğu, ishal, kabızlık),
• Alerjik reaksiyonlar (cillte kızarma, dökülme, kaş ınma),
• Yorgunluk,
• Kramplar.
Yaygın olmayan:
• Ruh hali değişikliği,
• Uyku bozuklukları,
• Bronkospazm (göğüs sıkışması, hırıltı, nefes darlığı),
• Ağız kuruluğu,
• Anjiyoödem (hırıltı, yüz, dil veya boğazda şişme, yoğun kaşınma veya deride ş iddetli döküntü),
• Böbrek rahatsızlıkları,
• Cinsel iş lev bozukluğu
• Terleme.
Çok seyrek:
• Şaşkınlık,
• Kalp damar sistemi ile ilgili rahatsızlıklar (düzensiz kalp atışı, göğüs ağrısı, kalp krizi veya inme),
• Eozinofilik zatürre (çok nadir bir zatürre türü),
• Nezle (burun tıkanıklığı veya burun akması),
• Mültiform eritem (Deri veya mukozalarda oluşan kızarıklık),
• Kan, pankreas veya karaciğer rahatsızlıkları.
• Şeker hastalarında kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi) görülebilir.
• Kan damarlarında iltihaplanma (vaskülit) bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmey^en her^hangi bir y^an etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu v^ey^a eczacınızı bilgilendir^in^iz.


5. COVERSYL OD'in saklanması

COVERSYL OD 'y^i çocukların göremeyeceği, er^işe^ey^eceği y^erlerde v^e ambalajında saklay^ınız.

30°C'nın altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COVERSYL OD'yi kullanmayınız.

Ruhsal Sahibi:

LES LABORATOIRES SERVIER - FRANSA lisansı ile
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.,
Beybi Giz Kule Kat: 22,
Meydan Sok. No. 1 34398 Maslak İstanbul Tel: 0212 329 14 00 Faks: 0212 290 20 30

Üredim Yeri:

Servier (Ireland) Industries Ltd., Arklow, Co.Wicklow, İRLANDA

Bu kullanma talimatı 26.11.2012 tar^ihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Coversyl OD 10 mg Ağızda Dağılan Tablet

Etken Maddesi: Perindopril arjinin

Atc Kodu: C09BA04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.