Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neruda 250 mg/5 ml Oral Çözelti Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Gabapentin

KULLANMA TALİMATI

NERUDA 250 mg/5m\oral çözelti Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her 5 mİ oral çözeltide, 250 mg gabapentin.

• Yardıma maddeler:

Sodyum benzoat, maltitol solüsyon, disodyum EDTA, sukraloz, sıvı portakal aroması, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Snemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında;


1. NERUDA nedir ve ne için kullanılır?


2. NERUDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NERUDA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.NERUDA *mn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. NERUDA nedir ve ne için kullanılır?

• NERUDA diğer antiepüeptik ilaçlar olarak adlandınlan ilaç grubundandır. Bu ilaçlar sara (epilepsi) ve sinir dokusunun hasarına bağlı ağrı (nöropatik ağrı) tedavisinde kullanılır.
• NERUDA 250 mg/5 mİ oral çözelti, 470 ml'lik berrak, renksiz-açık san renkte oral çözelti içeren çocuk koruma kapaklı, 500 mlMik amber renkli cam şİşe ile birlikte, 10 ml'lik dereceli oral enjektör, enjektör için adaptör ve ölçekli kadeh bulunan ambalajlarda sunulmaktadır, her 5 mİ oral çözelti 250 mg gabapentin içermektedir.
• NERUDA, değişik türlerdeki sara (epilepsi) ve sinir dokusunun hasarına bağlı ağrı (nöropatik ağn) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Ağrı hissi; sıcak, yakıcı, zonklama, çarpıntı, ateş, bıçak saplanması hissi gibi, acı, kramp girmesi, ağrı, kanncalanma, hissizlik, uyuşma gibi çeşitli şekillerde tanımlanabilir.

2. NERUDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NERUDA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Gabapentin veya NERUDA'nın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aleijiniz (aşırı duyarlılık reaksiyonunuz) varsa.
• Yeni başlayan, ani pankreas iltihabınız (akut pankreatit) varsa.

NERUDA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Böbrek, problemleriniz varsa.
• Kanınızın temizlenmesi için kan diyalizi (hemodiyaliz) oluyorsanız kas ağrısı ve/veya güçsüzlük gelişmesi durumunda doktorunuza söyleyiniz.
• Sürekli mide ağnsı şikayeti, bulantı ve tekrarlayan kusma gelişirse, kendinizi hasta hissediyorsanız veya hasta iseniz hemen doktorunuza başvurunuz, bunlar yeni başlayan, ani veya hemorajik pankreas iltihabı belirtileri olabilir.
• Doktorunuzla konuşmadan NERUDA kullanmayı bırakmayınız. İlacın ani kesilmesi kesintisiz sara nöbetleri (status epileptikus) gibi yan etkilere neden olabilir.
• Diğer antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi NERUDA alırken, nöbet sıklığınızda artış ve yeni nöbet tipleri oluşuyorsa doktorunuza söyleyiniz.
• Küçük dalma nöbeti (absanslar) dahil olmak üzere karma nöbetleriniz varsa.
• 36 haftadan daha uzun tedavi alacaksanız.
• Morfin tedavisi alıyorsanız, doktorunuz uyku hali (somnolans) gibi merkezi sinir sistemi depresyonu belirtileri açısmdan sizi dikkatle izleyecektir. Gerekirse NERUDA veya morfin dozunu azaltacaktır.
65 yaşın üzerinde iseniz uyku hali, kol ve bacaklarda ödem (periferik ödem), kuvvetsizlik/güçten düşme ortaya çıkabilir.
6-12 yaş arasındaki çocuklarda duygusal değişiklik (özellikle davranış problemleri), saldırgan (agresif) davranışlar, konsantrasyon problemleri ve okul performansında değişiklikler dahil olmak üzere düşünce bozuklukları ve özellikle yorulmama ve hiperaktivite (hiperkinezi) oluşmuştur. Gabapentin kullanan hastalarda bu olayların çoğunluğu hafif ve orta derecede görülmüştür.
Gabapentin gibi antiepileptiklerle tedavi gören az sayıda insanda kendine zarar verme veya intihar düşünceleri gelişmiştir. Bu tip düşünceleriniz olduğunda, hemen doktorunuzla irtibata geçiniz.
Gabapentin tedavisi sırasında ciddi, yaşamı tehdit edici eozinofıli (kanda eozinofıl adı verilen bir tür aleiji hücresi sayısında artış) ve sistemik semptomlu İlaç döküntüsü adı verilen aşırı duyarlılık belirtileri görülmüştür. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz, döküntü veya ateş ve lenfadenopati gibi aşın duyarlılık belirtisi olabilecek belirtilerin ciddi bir medikal olay habercisi olabileceği ve bu gibi olaylann acilen bildirilmesi gerektiği konusunda sizi bilgilendirmelidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza d

anışınız

.

NERUDA'nm yiyecek ve içecek ile kullanılması

NERUDA yemekle birlikte veya yemekten bağımsız bir şekilde alınabilir. NERUDA kullamrken alkol alınmaması önerilmektedir. Alkol NERUDA kullanımı sırasında yan etki oluşma riskini artırabilir.
Gabapentinin bitkisel ürünler olan kediotu (Valeriana offıcinalis), san kantaron (Hypericum perforatum), kava biberi (Piper methysticum) ve gotu kola (Centella asiatica) ile birlikte alımı santral sinir sistemi depresyonlarını (baskılanmasmı) arttırabileceği için birlikte kullanılmamalıdır.
Gabapentinin bitkisel ürün olan çuha çiçeği (Primulaceae) ile birlikte kullanımı nöbet eşiğini düşürebileceğinden birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NERUDA, doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamile olduğunuzu söylerse bu ilacı almayı, bebeğiniz ve sizin için ciddi sonuçlara neden olabileceğinden aniden kesmeyiniz.
NERUDA kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuz ile temasa geçiniz. Çocuk doğurma çağında olan kadınlar, etkin doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NERUDA'nın etkin maddesi gabapentin anne sütüne geçmektedir. Bebeğe etkisi bilinmediğinden doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe emzirirken NERUDA kullanımı önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

NERUDA baş dönmesi, sersemlik ve yorgunluğa neden olabilir. Bu belirtiler oluşursa, araç ve makine kullanmanızı etkileyip etkilemediğinden e

min

olmadıkça, bu aktiviteleri yapmayınız.

NERUDA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayamksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar NERUDA'nın etkisini değiştirebilir veya NERUDA diğer ilaçlarla aynı zamanda alındığında tek başına diğer ilaçların etkililiğini azaltabilir. Bunlar aşağıdaki ilaçları kapsar:
• Morfin NERUDA'mn etkisini arttırabildiğinden, morfin içeren ilaçlar alıyorsanız, doktor veya eczacmıza başvurunuz.
• Eğer NERUDA ile alüminyum veya magnezyum içeren antasitler eş zamanlı olarak kullanılırsa, NERUDA'nın mideden emilimi azalabilir. Bu nedenle, NERUDA'nm bir antasit ilaç alımından en erken 2 saat sonra kullanılması önerilmektedir.
NERUDA bazı laboratuar testlerini etkileyebilir, idrar testi gerektiğinde NERUDA kullandığınızı doktor veya hastanedeki görevlilere söyleyiniz.
• Mevcut tedavinize ilave olarak, doktorunuz aksini söylemediği sürece kendi kendinize NERUDA kullanmayınız.
• Yapılan çalışmalarda fenitoin, valproik asit, karbamazepin ve fenobarbital ile gabapentin arasında bir etkileşim gözlenmemiştir. Gabapentin, noretindiron ve/veya etini 1 estradiol içeren oral kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları) etkisini bozmaz. NERUDA'nm diğer sara nöbetlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiepileptik ilaçlar) ve ağız yoluyla alman doğum kontrol ilaçlan ile etkileşime girmesi durumu doktorunuz tarafından dikkate ahnacaktır.
• Alkol yada merkezi sinir sistemi üzerine etkili ilaçlar, NERUDA'nın merkezi sinir sistemi ile ilgili uykuya eğilim hali (somnolans) ve hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi) gibi bazı yan etkilerini şiddetlendirebilir.
Simetidin ile birlikte kullammı, gabapentinin böbreklerden atılımmda klinik açıdan önemli olmayan hafif bir düşüş meydana getirir. Probenesid ile birlikte kullanımında böbreklerden atılımda bir değişiklik gözlenmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. NERUDA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

NERUDA kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlanna kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir.
NERUDA almaya doktorunuz kullanmamanızı söyleyinceye kadar devam ediniz.

Sara (epilepsi):

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda NERUDA kullanımı:
Neruda oral çözeltiyi önerilen dozda kullanınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg İle 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz günde maksimum 3600 mg olacak şekilde dereceli olarak artınlabiUr. Doktorunuz bu dozu 3'e bölünmüş bir şekilde örneğin sabah, öğleden sonra ve akşamlan -almanızı söyleyecektir.

Yetişkinlerde sinir dokusu hasarına bağlı gelişen ağrı (nöropatik ağrı):

NERUDA oral çözeltiyi doktorunuzun önerisine uygun olarak alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg ile 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz dereceli olarak günde maksimum 3600 mg'a kadar artırılabilir ve doktorunuz bu dozu 3'e bölünmüş bir şekilde örneğin sabah, öğleden sonra ve akşamlan almanızı söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

NERUDA sadece ağız yoluyla (oral) kullanım içindir.

Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kullaaımı:

6-12 yaş arasındaki çocuklarda NERUDA kullanımı:
Çocuğunuza verilmesi gereken doz doktorunuz tarafından çocuğunuzun kilosu hesaplanarak belirlenecektir. Tedaviye günde 3 eşit doza bölünerek verilen 10-15 mg/kg gibi düşük bir başlangıç dozuyla başlanır ve yaklaşık 3 günlük bir süreçte doz dereceli olarak artınlır.
6 yaş ve üzerindeki çocuklarda, etkili gabapentin dozu günde 25-35 mg/kg'dır. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.
İlacın günlük dozu genellikle 3 eşit doza bölünerek, örneğin sabah bir doz, öğleden sonra bir doz ve akşam bir doz şeklinde alınır.
NERUDA 6 yaşmdan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
6-12 yaşlarındaki çocuklar için önerilen dozaj tablosu;


Ağırlık


Doz

15 kg
30 kg
45 kg
l.Gün
10-15 mg/kg/gün
Günde üç kez 50-75 mg (1-1.5 mİ)
Günde üç kez 100-150 mg (2- 3 mİ)
Günde üç kez 150-225 mg (3-4.5 ml)
2.Gün
20 mg/kg/gün
Günde üç kez 100 mg (2 mİ)
Günde üç kez 200 mg (4 ml)
Günde üç kez 300 mg (6 ml)
3.Gün (Etkili doz)
25-35 mg/kg/gün
Günde üç kez 125-175 mg (2.5-3.5 mİ)
Günde üç kez 250-350 mg (5-7 ml)
Günde üç kez 375-525 mg (7.5-10.5 ml)
Doktorunuz tarafmdan çocuğunuzun kilosu hesaplanarak belirlenecek olan doz, kutu içerisinde yer alan 10 mPlik dereceli oral enjektör veya ölçekli kadeh (doza bağlı olarak) ile verilmelidir.

Kullanma Talimatı:


•

Şişeyi açınız: Kapağı bastırınız ve saat yönünün tersine çevirerek kilidi açınız (Şekil 1).
• Enjektör adaptörünü şişenin boynuna yerleştiriniz (Şekil 2).
• Enjektörü alarak, adaptörün ağzına koyunuz (Şekil 2).
• Şişeyi ters çeviriniz (Şekil 3).
• Enjektörü, pistonu aşağı çekerek az bir miktar sıvıyla doldurunuz (Şekil 4 A), sonra herhangi bir hava kabarcığı kalmaması için pistonu geri itiniz (Şekil 4 B), son olarak doktorun reçetelediği mİ miktara eşdeğer işarete kadar pistonu çekerek enjektörü sıvıyla doldurunuz (Şekil 4 C). Enjektörü adaptörden çıkarınız.
• Enjektör içerisinde yer alan sıvıyı pistonu aşağıya doğru ittirerek ölçekli kadeh içine boşaltınız (Şekil 5).
• Ölçekli kadeh içindeki sıvının tamamım çocuğunuza içiriniz.
• Şişeyi plastik kapak ile kapatınız.

B


5)


Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşın üzerinde iseniz ve böbrek hastalığınız yoksa NERUDA'yı normal dozunda kullanabilirsiniz.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrek sorunlarmız varsa veya kanınızın temizlenmesi (hemodiyaliz) işlemini yaptınyorsamz doktorunuz size farklı bir doz şeması veya doz reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer sorunu olanlarda çalışma yapılmamıştır.

Eğer NERUDA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NERUDA kullandıysanız

NERUDA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Önerilenden daha yüksek dozlar; bilinç kaybı, baş dönmesi, çift görme, konuşmada güçlük, sersemleme ve ishal gibi istenmeyen etkilerde artışa yol açabilir. Derhal doktorunuzu arayınız veya yanınıza kullandığınız tüm ilaçların kutulannı alarak en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

NERUDA'yı kullanmayı unutursanız

Bir dozu almayı unutursanız ve eğer bir sonraki doz alma zamanınız gelmediyse, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


NERUDA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size aksini söylemedikçe, NERUDA kullanmaya devam ediniz. Eğer tedaviniz sonlandırılmaya karar verilirse, bunun dereceli olarak ve en az bir haftalık bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Aniden veya doktorunuz söylemeden NERUDA almayı sonlandmrsanız nöbet, agn ve rahatsızlık hissi oluşması riski artar.
Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler arasında şunlar yer alır: endişe, uyuma güçlüğü, bulantı, ağn, terleme ve göğüs ağnsı. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacın kullanımı konusunda başka sorulannız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, NERUDA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya kullanma talimatmda yer almayan yan etkilerden birini fark ederseniz doktorunuza veya eczacmıza bildiriniz.
Çok yaygın yan etkiler (10 kişide l'den fazla kişiyi etkileyebilen)
• Baş dönmesi
• Koordinasyon eksikliği
• Viral enfeksiyon
• Uyuşuk hissetme
• Yorgun hissetme
• Ateş.
Yaygın yan etkiler (10 kişide l'den az kişiyi etkileyebilen)
• Yüz, gövde veya kol ya da bacaklarda görülen şiddetli spazm veya seri ani kasılmalar (Konvülsiyonlar)
• Sarsmtılı hareketler
• Konuşma güçlüğü
• Hafıza kaybı
• Titreme
• Uyuma güçlüğü
• Baş ağrısı
• Ciltte hassasiyet
• Hissetmede azalma
• Koordinasyon güçlüğü
• Olağandışı göz hareketleri
• Reflekslerde artış, azalma veya reflekslerin kaybolması
• Akciğer iltihabı
• Solunum yolu enfeksiyonu
• İdrar yolu enfeksiyonu
• Enfeksiyon
• Kulakta iltihaplanma
• Düşük akyuvar (lökosit) sayımları
• İştahsızlık
• İştah artışı
• Başkalarına karşı kızgınlık
• Zihin kanşıklığı
• Duygu durumunda değişiklikler
• Depresyon
• Kaygı/endişe
• Sinirlilik hali
• Düşünme güçlüğü
• Bulanık görme
• Çift görme
• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
Yüksek kan basıncı
Yüz kızarması veya kan damarlannda dilasyon
Nefes almada zorluk
Bronşit
Boğaz ağnsı
Öksürük
Burun akıntısı veya burunda kuruluk
Kusma
Bulantı
Dişle ilgili sorunlar Dişeti iltihabı İshal
Karın ağnsı Hazımsızlık Kabızlık
Ağızda veya boğazda kuruluk Gaz (flatülans)
Yüzde şişkinlik
Morarma
Döküntü
Kaşıntı
Akne
Eklem ağnsı Kas ağnsı Sırt ağnsı Seyirmeler
Ereksiyon zorluğu (sertleşme sorunu)
Bacaklar ve kollarda şişkinlik Yürüme güçlüğü Güçsüzlük Ağrı
Rahatsız hissetme Grip benzeri belirtiler Beyaz kan hücrelerinde düşüş Kilo artışı
Kaza sonucu yaralanma, kemik kırılması, sıynk.
Bunlara ek olarak çocuklarda yapılan araştırmalarda, saldırgan davranışlar, kesik kesik ve sarsıntılı hareketler yaygın olarak rapor edilmiştir.

Yaygın olmayan yan etkiler (1000 kişide T den fazla kişiyi etkileyebilen):

• Kurdeşen gibİ aleıjik reaksiyonlar
• Harekette azalma
• Çok hızlı kalp atışı
• Yüz, vücut ve kollarda görülebilen şişlik
• Karaciğerde soruna işaret eden, kan testinde anormal sonuçlar

Seyrek yan etkiler (10000 kişide l'den fazla kişiyi etkileyebilen):

• Dudaklarda ve yüzde şişkinlik, deri döküntüsü ve kızarıklık ve/veya saç dökülmesi (bunlar, ciddi bir alerjik reaksiyon belirtileri olabilir)
• Kanın temizlenmesi işlemine (hemodiyalize) giriyorsanız, kas ağnsı ve/veya güçsüzlük hissetmeniz halinde doktorunuza bildiriniz.
• Sürekli karın ağrısı, bulantı ve kusma (bunlar, akut pankreatit (ani pankreas iltihabı) belirtileri olabilir)

Pazara sunulduktan sonra aşağıdaki yan etkiler rapor edilmiştir:

• Akut böbrek yetmezliği, idrar tutamama/kaçırma
• Pankreas iltihabı
• Karaciğer iltihabı, cilt ve gözlerde sararma (sanlık)
• Hayal görme (Halüsinasyonlar)
• Sertlik, kıvranma ve sarsıntıh hareketler gibi anormal hareketlerle ilgili sorunlar
• Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler (kaygı, uyuma güçlüğü, bulantı, ağn, terleme), göğüs ağrısı
• Meme dokusunda artış, memelerde büyüme
• Kan pıhtılaşma hücrelerinde (trombositlerde) azalma
• Şeker hastalannda kan şekerinde dalgalanmalar
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişkinlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson Sendromu)
• Genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşın duyarlılık durumu (eritema multiforme)
• Alerji sonucu yüzde ve boğazda şişme (anjioödem)
• Saç dökülmesi (alopesi)
• Bir kas ya da kas grubunda ani kısa süreli kasılmalar (miyoklonus)
• Kulak çınlaması (tinnitus)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NERUDA'nın saklanması

NERUDA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

2 - 8°C arasındaki sıcaklıkta, buzdolabında, dik konumda saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NERUDA 'yı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
istinye Mahallesi Balabandere Caddesi No: 14 34460 Sanyer - İstanbul

Üretim yeri :

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çanta 34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Neruda 250 mg/5 ml Oral Çözelti

Etken Maddesi: Gabapentin

Atc Kodu: N03AX12

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.