Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Toviaz 4mg Uzatılmış Salımlı Tablet Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER » Üriner Antispazmodikler » Fesoterodin

TOVIAZ® 4 mg uzatılmış salimli tablet

Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

4 mg fesoterodin fumarat (3.1 mg fesoterodine eşdeğer)

• Yardıma maddeler:

Ksilitol, laktoz mo no hidrat, mikro kristalin selüloz, hipromelloz, gliserol dibehenat / gliseril behenat, talk, polivinil alkol, titanyum dioksit, makrogol 3350, soya lesitini, indigo karmin alüminyum lake (El 32)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız


Bu Kullanma Talimatmda:

L TOVIAZnedir ve ne için kullanılır?


2. TOVIAZı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TOVIAZnasıl kullanılır?


4. Olast yan etkiler nelerdir?


5. TOVIAZ^' m saklanması


Başlıklan yer almaktadır.

1. TOVIAZ® nedir ve ne için kullanılır?

TOVIAZ ® antimuskarinik olarak anılan aşırı aktif mesanenin hareketini azaltan ve belirtilerini tedavi eden, tıbbi bir üründür. 1 adet uzatılmvş-sahmiı tablet, 3.1 mg fesoterodine eşdeğer 4 mg fesoterodin fumarat içermektedir.
Her TOVIAZ® 4 mg uzatılmış-sahmiı tablet; açık mavi, oval, bikonveks, baskılı ve film-kaplıdır. 14,28, ve 84 uzatılmış salimli tablet içeren blisterler halinde ambalajlanmıştır.
TOVIAZ® aşın aktif bir mesanenin şu tür belirtilerini tedavi eder:
• Ani sıkışmayı takiben mesanenizi boşaltırken kontrol edememe (sıkışma inkontinansı
denir)
• Aniden mesanenizi boşaltma gereksinimi duyma (sıkışma denir)
• Mesanenizi normalden daha sık boşaltmak zorunda kalma (idrar sıklığında artış denir)

2. TOVIAZ®'j kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler TOVIAZ®'! aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer fesoterodin, yerfıstığı, soya veya TOVIAZ® 'ın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (bkz. bölüm 2: TOVlAZ®'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler)
- Eğer mesanenizi tamamen boşahamıyorsanız (üriner retansiyon)
- Mideniz yavaş boşalıyorsa (gastrik retansiyon)
- Dar açılı glokom (gözde yüksek tansiyon) olarak adlandırılan ve kontrol altında olmayan bir göz rahatsızlığınız varsa
- Kaslarınızda aşırı güçsüzlük söz konusuysa (myastenia gravis)
- Kalın bağırsağınızda ülserasyon ve inflamasyon varsa (şiddetli ülseratif kolit)
- Anormal derecede büyük ya da şişkin bir kalın bağırsağınız varsa (toksik megakolon)
* Ciddi karaciğer sorunlannız varsa

TOVIAZ®'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Fesoterodin her zaman sizin için uygun olmayabilir. Eğer aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, TOVIAZ® almadan önce doktorunuzla konuşunuz.
- Mesanenizi tam olarak boşaltmakta güçlük çekiyorsanız
- Bağırsak hareketlerinizde azalma olduysa ya da şiddetli kabızlıktan dolayı sıkıntısı çektiyseniz
- Dar açılı glokom olarak adlandırılan bir göz hastalığı için tedavi görüyorsanız
- Ciddi böbrek ya da karaciğer sorunlannız varsa, doktorunuz dozunuzu ayarlamak isteyebilir
- Kan basıncında değişiklik, bağırsaklarda veya cinsel fonksiyonlarda bozukluk türü belirtilerle kendini gösteren otonomik nöropati denilen bir hastalığınız varsa,
- Gıdalann geçişini ve/veya sindirimini etkileyen bir gastroİntestinal (mide-bağırsak) hastalığınız varsa
- Göğüste yanma hissi ya da geğirme
Kalp sorunlan: Aşağıdaki rahatsızlıkların herhangi bİri nedeniyle sıkıntı yaşıyorsanız doktorunuzla konuşunuz:
- QT uzaması olarak bilinen bir EKG (kalp İzleme) anormalliği varsa ya da buna neden olan herhangi bir ilaç alıyorsanız
- Kalp atım hızınız düşükse (bradikardi)
- Miyokard iskemisi (kalp kaslarına giden kanda azalma), düzensiz kalp atışı ya da kalp yetmezliği gibi kalp hastalıklanmz varsa
- Kanmızdaki potasyum seviyesi anormal derecede düşükse
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TOVIAZ®'m yiyecek ve içecek ile kullanılması

TOVIAZ ® yiyeceklerle birlikte veya aç kamına alınabilir. Ancak, greyfurt suyu ilacın etkisini değiştirebileceğinden greyfurt suyuyla alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damdınız.


Fesoterodinin gebelik ve doğmamış bebek üzerindeki etkileri bilinmediğinden, hamileyseniz TOVIAZ® kullanmamalısmız. Hamileyseniz ya da hamile kalmayı düşünüyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Fesoterodinin insan sütüne geçip geçmediği biUımemektedir; bu nedenle, TOVIAZ® ile tedavi sırasmda emzirme önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

TOVIAZ® bulanık görme, sersemlik ve uyku haline neden olabilir. Bu etkilerin herhangi birini yaşıyorsanız, herhangi bir araç ya da makine kullanmayınız.

^ TOVIAZ'^'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TOVIAZ® laktoz içermektedir. Doktorunuz size bazı şekerlere karşı toleransınızın olmadığını söylediyse, bu ilacı almadan önce doktorunuza başvurunuz.
TOVIAZ® soya yağı içermektedir. Yer fıstığı veya soyaya karşı aleıjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.
TOVIAZ® 10 mg gliserol dibehenat/gliseril behenat içerir. TOVIAZ® her bir tablette 10 g'dan daha az gliserol içerir. Gliserole bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.
TOVIAZ® 36 mg ksilitol içerir. TOVIAZ® her bir tablette 10 g'dan daha az ksilitol içerir. Ksilitole bağlı herhangi bir olumsuz etkİ beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer herhangi bir ilacı şu anda alıyorsanız veya son zamanlarda aldıysanız - hatta reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere- lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Doktorunuz size TOVIAZ^'ı başka ilaçlarla alıp alamayacağınızı söyleyecektir.
Aşağıdaki listede yer alan ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza bilgi veriniz. Fesoterodin ile aynı anda alınan tedaviler ağız kuruluğu, kabızlık, mesanenizi tam olarak boşaltmada güçlük ya da uyku hali gibi yan etkileri daha güçlendirebilir ya da daha sıklaştırabilir.
- Amandatin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) etken maddesi içeren ilaçlar
- Gastrointestinal (mide-bağırsak) hareketliliği artırmak, mide kramplarını ya da spazmını rahatlatmak veya araç tutmasını önlemek için kullanılan bazı ilaçlar
- Psikiyatrik hastalıklann tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
Aşağıda belirtilen ilaçların herhangi birini alıyorsanız, lütfen doktorunuza bilgi veriniz:
- Belirtilen etken maddelerin herhangi birini içeren ilaçlar fesoterodinin parçalanmasını hızlandınp, etkisini azaltabilir: St. John's Wort (San Kantaron- bitkisel tıbbi ürün), rifampisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır), karbamazepin, fenitoin ve fenobarbital (diğerleri ile birlikte epilepsi tedavisinde kullanılır)
- Belirtilen etken maddelerin herhangi birini içeren ilaçlar fesoterodinin kandaki seviyelerini artırabilir: İtrakonazol ya da ketokonazol (mantar enfeksiyonlannın tedavisinde kullanılır), ritonavir, atazanavir, indinavir, sakinavir veya nelfınavir

(HIV

tedavisinde kullanılan antiviral ilaç), klaritromisin ya da telitromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) ve nefazodon (depresyon tedavisinde kullanılır)
- Belirtilen etken maddelerin herhangi birini içeren ilaçlar da fesoterodinin kan seviyelerini hafif artırabilir: amprenavir ya da fosamprenavir (HIV tedavisinde kullanılan antiviral ilaç), flukonazol (mantar enfeksiyonlarmın tedavisinde kullanılır), eritromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır), aprepitant (bulantı önleyici ilaç), diltiazem ve verapamil (anjina ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
- Metadon etken maddesini içeren ilaçlar (şiddetli ağrı tedavisinde ve suistimal sorunlarmda kullanılır)

Eğer reçeldi yada reçetesiz herhangi bir ilact şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. TOVIAZ® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• TOVIAZ®'ı tam olarak doktorunuzun size anlattığ] şekilde alınız. Emin değilseniz
doktorunuz ya da eczacınıza danışınız.
A • TOVIAZ®'m önerilen başlangıç dozu günde bir kez 4 mg'lık tablettir. İlaca verdiğiniz
yanıta bağlı olarak, doktoaınuz size daha yüksek bir doz verebilir; günde bir kez 8 mg'lık tablet.

Uygulama yolu ve metodu:

• Tabletinizi bir bardak su ile bütün olarak yutmalısınız. Tableti çiğnemeyiniz.
• TOVlAZ®'ı almanızı hatırlamanıza yardımcı olması açısından, ilacı her gün aym saatte almak kolay gelebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

TOVIAZ®'in 18 yaş altında kullanımı önerilmez.

^ Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumlan: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi karaciğer sorunlannız varsa TOVIAZ® kullanmamalısmız.
Böbrek veya karaciğer ile ilgili bir rahatsızlığınız varsa TOVIAZ® almadan önce doktorunuzla konuşmalısınız. Duruma göre daha düşük bir doz kullanmanız gerekebilir.

Eğer T0VIA2^'m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Size almanız söylenenden fazla tablet alırsanız ya da başkası yanlışlıkla sizin tabletlerinizi kullanırsa, derhal doktorunuza veya hastaneye başvurunuz. Onlara tablet paketinizi gösteriniz.

TOVIAZ^ 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


TOVIAZ®'ı kullanmayı unutursanız

Bir tableti almayı unutursanız, hatırladığınız anda tableti alınız, ancak günde bir tabletten fazla almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


TOVIAZ ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

TOVIAZ®'ı doktorunuzla konuşmadan almayı bırakmayınız, çünkü aşın aktif mesane belirtileriniz tekrar ortaya çıkabilir ya da TOVlAZ®'ı almayı bıraktığınızda daha da ^ kötüleşebilir.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TOVIAZ®'m içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın olarak görülen yan etkiler

(10 hastadan Tinden fazla görülen)
Ağzınızda kuruluk oluşabilir. Bu etki genelde hafif ya da orta şiddettedir. Bu diş çürükleri açısından daha büyük risk oluşturur. Bu yüzden, dişlerinizi günde iki kez fluoridli diş macunuyla düzenli olarak fırçalayımz.

Yaygın olarak görülen yan etkiler

(100 hastada 1-10 hastada 1 arası görülen)
• Göz kuruluğu ^ • Kabızlık

9

• Yiyecekleri sindirmede güçlük (dispepsi)
• Mesaneyi boşaltırken sıkıntı ya da ağrı (dizüri)
• Sersemlik
• Baş ağnsı
• Midede ağrı
• İshal (diyare)
• Kendini hasta hissetme (mide bulantısı)
• Uyuma güçlüğü (insomnia)
• Boğazda kuruluk
Yaygın olmayan yan etkiler (1000 hastada 1-100 hastada 1 arası görülen)
• İdrar yolu enfeksiyonu
• Uyku hali (somnolans)
• Tat almada güçlük (disguzi)
• Şiddetli baş dönmesi (vertigo)
• Döküntü
• Kaşıntı
• Ciltte kuruluk
• Midede rahatsızlık hissi
• Gaz (flatulans)
• Mesaneyi tam olarak boşaltmakta güçlük (ürincr rctansiyon)
• İdrar yapmada gecikme (üriner hezitasyon)
• Aşırı yorgunluk (bitkinlik)
• Kalp atışmda artış (taşikardi)
• Karaciğer sorunları
• Öksürük
• Burunda kuruluk
• Boğaz ağrısı
• Reflü
• Bulanık görme
• Çarpıntı

Seyrek yan etkiler (100001 - 10001

arası görülen)
• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem)
• Kurdeşen
• Zihin kanşıklıgı
A

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız


doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TOVIAZ®'ın saklanması

TOVİA^ 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeambalajında saklayınız.


25 “C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanma.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TOVlA^'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajmda bozukluklar fark ederseniz

TOVIA^'ı

kullanmayınız.
#

Ruhsat Sahibi:

PFIZER İLAÇLARI Ltd.Ştİ.
Muallim Naci Cad. No:55, 34347 Ortaköy / İSTANBUL

Üretici:

PFIZER İLAÇLARI Ltd.Ştİ.
Muallim Naci Cad. No:55, 34347 Ortaköy / İSTANBUL
Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Toviaz 4mg Uzatılmış Salımlı Tablet

Etken Maddesi: Fesoterodin fumarat

Atc Kodu: G04BD11

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.