Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Acaris 100mg Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Alfa Glükozidaz İnhibitörleri » Akarboz

KULLANMA TALİMATI

ACARİS® 100 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her tablette 100 mg akarboz.

• Yardımcı maddeler:

Avisel PH 102, Nişasta 1500, Kroskarmeloz sodyum, Aerosil 200, Magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin İçin önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç


duyabilirsimz.


• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen, doktormuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu


ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


yüksek v^a düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


L ACARİ^ nedir ve ne için kullanılır?


2. ACARİ:^H kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ACARİS^ Nasıl Kullanıbr?


4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?


5. ACARİl^Hn Saklanması


Başlıklan yer almaktadır.

1. ACARİS^ nedir ve ne için kullanıbr?

• ACARİS® tablet formunda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet 100 mg akarboz içerir.
• ACARİS®'in etkin maddesi olan akarboz alfa glukosidaz inhibİtörûdür. ACARİS®, şeker hastalığımn ağızdan tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etkisini, ince bağırsaklarda şekerlerin parçalanmasını sağlayan enzimin etkisini engelleyerek gösterir. Böylece şekerlerin sindirimi gecikir ve kana karışması yavaşlar. Bu etkisi ile ACARİS®, yemeklerden sonra görülen kan şekeri artışım azaltır.
• ACARİS® 30, 60 ve 90 tablet içeren ambalajlarda bulunur. Tabletler beyaz renkte, bir yüzü çentikli diğer yüzünde 100 yazan, yuvarlak tabletlerdir.
• ACARİS®, şeker hastalığının tedavisinde diyetle birlikte ve gizli şeker tespit edilen hastalarda şeker hastalığının başlangıcının önlenmesinde diyet ve egzersizle beraber kullanılır.
• Tokluk kan şekeri değerinin 140-200 mg/dl arasında, açlık kan şekeri değerinin 100125
mg/dl arasında olması gizli şeker olarak tanımlamr.

2. ACARİS® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ACARIS*'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,
• İlacın içindeki maddelerden birine karşı aleıjiniz varsa,
• Sindirim ve emilim bozukluğuna neden olan sürekli bağırsak bozukluğunuz varsa,
• Karaciğer sirozunuz varsa,
• Bağırsakta gaz oluşumunun arttığı bir durumunuz varsa (ör. Bağırsak tıkanıklıklan, büyük fıtıklar, bağırsak ülserleri gibi),
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa.

ACARİS®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• Karaciğer enzimlerinde belirti vermeyen yükselmeler olabilir. Doktorunuz tedavinizin ilk yılmda 3 ayda bir karaciğer enzimlerinizi düzenli aralıklarla kontrol etmelidir.
• ACARİS®'in güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

ACARİS® 'in yiyecek ve İçecek ile kullanılması

ACARİS® ile tedavi surasmda bir tür şeker olan sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla kannda rahatsızhğa veya ishale neden olurlar.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ACARiS® hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurumuz.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ACARİS® emziren annelerde önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

ACARİS® kullanımı ile araç ve makine kullanma yeteneğinin zayıfladığına daİr hiçbir veri yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanııo

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ACARİS®'in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre, metformin, insülin gibi ilaçlar,
• Kalp hastalıklannda kullanılan digoksin,
• Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler,
• Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin,
• Bağırsaklarda emilimi arttırıcı ilaçlar,
• Sindirimi kolaylaştıran enzimler,
• Bir antibiyotik olan neomisİn

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ACARİS® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmemiş ise, önerilen doz aşağıdaki gibidir:
Başlangıç: Günde 3 kez

bir

adet ACARİS® 50 mg tablet ya da
Günde 3 kez

yarımiki

adet ACARİS® 50 mg tablet ya da
Günde 3 kez

bir

adet ACARİS® 100 mg tablet'e kadar çıkartılır.
Ortalama günlük doz 300 mg'dır (3x2 ACARİS® 50 mg tablet ya da 3x1 ACARİS® 100 mg tablet). Diyetinize kesin olarak uymanıza rağmen istenmeyen şikayetler ortaya çıkarsa, doktorunuza danışımz.
Gizli şekeri olan hastalarda önerilen doz günde 3 defa 100 mg'du-.
Günde 1 kere 50 mg ile başlanır ve üç ay içinde günde 3 kere 100 mg'a kadar çıkılu-.

Uygulama yolu ve metodu;

ACARİS® ağız yoluyla alımr.
Tabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile çiğnenmelidir.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yukanda önerilen dozlarda kullanılabilir.

Çocuklarda kullanım:

ACARİS®'in güvenliliğİ ve etkinhği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır. ACARİS® 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Cİddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdjr.
ACARİS® kullanımı için süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur. Doktorunuz ACARİS® ile tedavinizin ne kadar süreceğini sİze bildirecektir.

Eğer ACARİ^'in etkisinin çok güçlü \eya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ACARİS*^ kullandıysanız:

ACARİ^'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ACARİS® şeker içeren içecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda alındığında gaz ve ishale neden olabilir. Fazla miktarda ACARİS® alındığında 4-6 saat süreyle şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketiknemelidir.

ACARİS®'! kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ACARİS® Ue tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ACARİS® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecek ve tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler konusunda sizi bilgilendirecektir.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ACARİS®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ACARİS®'in olası yan etkileri aşağıda görülme sıklıklarına göre verilmiştir.

Çok yaygın (1/10'dan daha sık):

Gaz

Yaygın (1/10 -1/100 arası):

İshal, sindirim sistemine ait ağn ve kann ağnsı

Yaygın olmayan (1/100 - 1/1000 arası):

Bulantı, kusma, hazımsızlık, karaciğer enzimlerinde artış

Seyrek (1/1000 - 1/10000 arası):

Ödem (özellikle bacaklarda sıvı birikmesi), sanlık

Bilinmeyen:

Kanda pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması, döküntü, kızankhk, kurdeşen gibi aleijik reaksiyonlar, barsaklann tamamen ya da kısmen tıkanması, pnömotozis sistoides intestinalis (mide bağırsak kanalının herhangi bir yerinde barsak duvarında bulunabilen içi hava dolu kistlerin gözlendiği nadir bir hastalık), karaciğer İltihabı (Hepatİt)
Karaciğer bozukluğu, böbrek fonksiyon anormalliği ve karaciğer haşan olarak bildirilen olaylar özellikle Japonya'da izlenmiştir. Japonya'da ölümcül sonuçlan olan münferit ani gelişen hepatit vakalan bildirilmiştir. ACARİS® ile ilişkisi belirsizdir.
Eğer doktorunuz tarafından size reçete edilen diyetinize uymazsanız, sindirim sisteminizle ilgili yan etkiler şiddetlenebilir. Size reçete edilen diyete sıkı sıkıya uymanıza rağmen bu gibi bir sıkıntı yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ACARİS®Mn saklanması

ACARİ^ 'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayımz.
Tabletler ambalajından çıkartıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kuUanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACARİ^ 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz kullanmaymız.

Ruhsat Sahibi:


Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi
Dilaver Sokak No:4
34418 Oto Sanayi - 4. Levent/tstanbul

Üretim yeri:


Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No:228 34306 İkitelli/İstanbul
Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Acaris 100mg Tablet

Etken Maddesi: Akarboz

Atc Kodu: A10BF01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Acaris 100mg Tablet-KT
 • Acaris 100mg Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.