Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Acaris 50mg Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Alfa Glükozidaz İnhibitörleri » Akarboz

ACARİS®50mg tablet AğızdaD alınır.
• Etkin madde: Her tablette 50 mg akarboz.

• Yardımcı maddeler;

Avisel PH 102, Nişasta 1500, Kroskarmeloz sodyum, Aerosil 200, Magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okaynnuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatmı saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç


duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu


ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. ACARİ!^ nedir ve ne için kullanılır?


2. ACARIS^'i kuUanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ACARİSf^ Nasü KuUamhr?


4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?


5. ACARİS^^in Saklanması


Daşlıklan yer almaktadır.

1. ACARİS® nedir ve ne için kuUambr?

• ACARI S® tablet fonnunda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet 50 mg akarboz içerir.
• ACARlS®'in etkin maddesi olan akarboz, alfa glukosidaz inhibitörüdür, ACARİS®, şeker hastalığmm ağızdan tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etkisini, ince bağırsaklarda şekerlerin parçalanmasını sağlayan enzimin etkisini engelleyerek gösterir. Böylcce şekerlerin sindirimi gecikir ve kana kanşması yavaşlar.

Bu

etkisi ile ACARİS®, yemeklerden sonra görülen kan şekeri artışmı azaltır.
• ACARİS® 30, 60 ve 90 tablet içeren ambalajlarda bulunur. Tabletler beyaz renkte, bir yüzü çentikli diğer yüzünde 50 yazan, yuvarlak tabletlerdir.
• ACARIS®, şeker hastalığının tedavisinde diyetle birlikte ve gizli şeker tespit edilen hastalarda şeker hastalığının başlangıcının önlenmesinde diyet ve egzersizle beraber kullanılır.
• Tokluk kan şekeri değerinin 140-200 mg/dl arasında, açlık kan şekeri değerinin I00İ25
mg/dl arasında olması gizli şeker olarak tatumlamr.

2. ACARİS® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ACARİS®'İ aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,
• İlacın içindeki maddelerden birine karşı aleıjınız varsa,
• Sindirim ve emilim bozukluğuna neden olan sürekli bağırsak bozukluğunuz varsa,
• Karaciğer sirozunuz varsa,
• Bağırsakta gaz oluşumunun arttığı bir durumunuz varsa (ör. bağırsak tıkamklıklan, büyük fıtıklar, bağırsak ülserleri gibi),
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa.

ACARİS®'İ aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• Karaciğer enzimlerinde belirti vermeyen yükselmeler olabilir. Doktonmuz tedavinizin ilk yılında 3 ayda bir karaciğer enzimlerinizi düzenli aralıklarla kontrol etmelidir.
• ACARİS®'in güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışımz.

ACARİS^Mn yiyecek ve içecek ile kullanılması

ACARİS® ile tedavi sırasında bir tür şeker olan sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla kannda rahatsızlığa veya ishale neden olurlar.

HamUelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ACARİS® hamilelik sırasmda kullamimamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ACARIS® emziren annelerde önerilmemektedir.

Araç ve makine kuUanunı

ACARİS® kullanımı ile araç ve makine kullanma yeteneğinin zayıfladığına dair hiçbir veri yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ACARIS®'İn etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre, metformin, İnsülin gibi ilaçlar,
• Kalp hastalıklannda kullanılan digoksin,
• Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler,
• Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin,
• Bağırsaklarda emilimi arttıncı ilaçlar,
• Sindirimi kolaylaştıran enzimler,
• Bir antibiyotik olan neomisin

Eğer reçete!i ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız yeya son zamanlarda kuiiandmızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ACARİS® nasü kullanüır?

Uygun kullanımdoz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafindan başka şekilde tavsiye edilmemiş ise, önerilen doz aşağıdaki gibidir:
Başlangıç: Günde 3 kez bir adet ACARİS® 50 mg tablet ya da
Günde 3 kezyanm ACARİS® 100 mg tablet
Doz daha sonra; Günde 3 kez iki adet ACARİS® 50 mg tablet ya da
Günde 3 kez

bir

adet ACARİS® 100 mg tablet'e kadar çıkartılır.
Ortalama günlük doz 300 mg'dır (3x2 ACARİS® 50 mg tablet ya da 3x1 ACARİS® 100 mg tablet). Diyetinize kesin olarak uymanıza rağmen istenmeyen şikayetler ortaya çıkarsa, doktorunuza danışmız.
Gizli şekeri olan hastalarda önerilen doz günde 3 defa 100 mg'dır.
Günde 1 kere 50 mg ile başlanır ve üç ay içinde günde 3 kere 100 mg'a kadar çıkılır.

Uygulama yolu ve metodu:

ACARİS® ağız yoluyla alımr.
Tabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile çignenmelidİr.

Değişik yaş gruplan:

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yukanda Önerilen dozlarda kullanılabilir.

Çocuklarda kullanım:

ACARİS®'in güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır. ACARİS® 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdu".

özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
ACARİS® kullanımı için süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur. Doktorunuz ACARİS® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer ACARİ^'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ACARİS® kullandıysanız:

ACARİ^'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ACARİS® şeker içeren içecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda alındığında gaz ve ishale neden olabilir. Fazla miktarda ACARİS® alındığında 4-6 saat süreyle şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir,

ACARİS^^M kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ACARİS® ile tedavi sonfandınldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ACARİS® İle tedavinizin ne kadar süreceğim size bildirecek ve tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler konusunda sizi bilgilendirecektir.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ACARİS®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ACARİS®'in olası yan etkileri aşağıda görülme sıklıklanna göre verilmiştir.

Çok yaygın (1/10'dan daha sık):

Gaz

Yaygın (1/10 -1/100 arası):

İshal, sindirim sistemine ait ağn ve kann ağnsı

Yaygın olmayan (1/100 -1/1000 arası):

Bulantı, kusma, hazımsızlık, karaciğer enzimlerinde artış

Seyrek (1/1000 - 1/10000 arası):

Ödem (özellikle bacaklarda sıvı birikmesi), sanhk

Bilinmeyen:

Kanda pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azahnası, döküntü, kızanklık, kurdeşen gibi aleijik reaksiyonlar, barsakların tamamen ya da kısmen tıkanması, pnömotozis sistoides intestinalis (mide bağırsak kanalmın herhangi bir yerinde barsak duvannda bulunabilen içi hava dolu kistlerin gözlendiği nadir bir hastalık), karaciğer iltihabı (Hepatit)
Karaciğer bozukluğu, böbrek fonksiyon anormalliği ve karaciğer haşan olarak bildirilen olaylar özellikle Japonya'da izlenmiştir. Japonya'da ölümcül sonuçlan olan münferit ani gelişen hepatit vakalan bildirilmiştir. ACARiS® ile ilişkisi belirsizdir.
Eğer doktorunuz tarafından sİze reçete edilen diyetinize uymazsanız, sindirim sisteminizle ilgili yan etkiler şiddetlenebilir. Size reçete edilen diyete sıkı sıkıya uymanıza rağmen bu gibi bir sıkıntı yaşarsanız, doktorunuza danışım z.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


6. ACARİS®'in saklanması

ACARİI^ 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığmda saklaymız.
Tabletler ambalajından çıkartıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACARİ^kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz

'i

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi
Dilaver Sokak No;4
34418 Oto Sanayi - 4. Levent/İstanbul

Üretim yeri:


Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No;228 34306 İkitelli/İstanbul
Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Acaris 50mg Tablet

Etken Maddesi: Akarboz

Atc Kodu: A10BF01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Acaris 50mg Tablet-KT
 • Acaris 50mg Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.