Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Adoport 1 mg Kapsül Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » Kalsinörin İnhibitörleri » Takrolimus

KULLANMA TALİMATI

ADOPORT 1 mg KapsflI Ağızdan uygulanır.

• Etkin madde:

Her kapsül 1 mg takrolimus'a eşdeğer 1.022 mg takrolimus monohidrat içermektedir.

• Yardımcı madde(ler):

Hipromelloz (Methocel E6 LV), laktoz monohidrat, kroskarmelloz sodyum {Ac Di Sol), magnezyum stearat, jelatin, titanyum dioksit (E171), sodyum lauril sülfat, sorbitan monolaurat, sarı demir oksit (E172), kırmızı demir oksit (El 72), siyah demir oksit (El72), şellak, propilen glikol, potasyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


/.

ADOPORT nedir ve ne için kullanıhr?


2. ADOPORT1


3. ADOPORT nasd kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.ADOPORT*un saklanması


Başbklan yer almaktadır.

L ADOPORT nedir ve ne için kullanıhr?

• ADOPORT, sert jelatin kapsüldür. Gövdesi beyaz renkli opak, kapağı açık kahverenkli “4” ebadında kapsüllerde; beyaz- kirli beyaz toz içeren 50 kapsüllUk ambalajlarda takdim edilmektedir. Kutu içerisinde kapsülleri nemden korumak için içinde nem çekici bulunan koruyucu bir aluminyum folyo ambalaj içerisindeki 10 kapsüllük 5 blister bulunmaktadır.
• Aynca ADOPORT, size nakledilen karaciğer, böbrek, kalp ya da diğer organınızın devam eden reddi için ya da daha önceden almış olduğunuz bir tedavinin organ naklinden sonraki bağışıklık cevabını kontrol edemediği durumlarda da verilebilir.

2. ADOPORT'u kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler

ADOPORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer takrolimus veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı aleıjiniz (aşın duyarlılığımz) varsa,
• Eğer makrolid antibiyotiklerin ait grubundaki herhangi bir antibiyotiğe (örn. eritromisin, klaritromisin, josamisin) karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

ADOPORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Nakledilen orgamnızm reddini önlemek için bağışıklık sisteminizin baskılanmasma ihtiyaç duyduğunuz sürece ADOPORT'u her gün almanız gerekecektir. Doktorunuzla düzenli olarak iletişim halinde olmanız gerekmektedir.
• ADOPORT'u kullanırken doktorunuz zaman zaman bir takım testler yaptırmamzı (kan, idrar, kalp fonksiyonu, görme ve nörolojik testler dahil) isteyebilir. Bu oldukça normaldir ve doktortınuzun sizin için en uygun ADOPORT dozuna karar vermesine yardımcı olacaktır.
• Almanız gereken ADOPORT dozunu ve etkinliğini etkileyebileceği için, St. John's Wort (Hiperikum perforatum) (Sarı Kantaron) gibi bitkisel ilaçları ya da diğer herhangi bir bitkise] ürünü kullanmaktan kaçınınız. Şüphede olduğunuz takdirde, herhangi bir bitkisel ürün ya da ürünü kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.
• Eğer karaciğer probleminiz varsa ya da karaciğerinizi etkilemiş olabilecek bir hastalık geçirdiyseniz, aJacağmız ADOPORT dozunu etkileyebileceği için lütfen doktorunuza söyleyiniz.
• Eğer bir günden ımın süre ishal olursanız, lütfen doktorunuza söyleyiniz, çünkü aldığınız ADOPORT dozunun ayarlanması gerekebilir.
• ADOPORT kullanırken uygun koruyucu kıyafetler giyerek ve yüksek koruma faktörlü bir güneş kremi kullanarak, güneş ışığına ve UV ışığına maruz kalmanızı sınırlandırmalısınız. Bunun nedeni, bağışıklık sistemini baskılayan tedavilerde kötü huylu ciU değişikliklerine dair potansiyel risk olmasıdır.
• Eğer herhangi bir aşı olmanız gerekiyorsa, lütfen doktorunuza önceden haber veriniz. Doktorunuz sizin için en uygun yöntemi tavsiye edecektir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

ADOPORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

ADOPORT'u genellikle boş mide ile veya yemekten 1 saat önce ya da 2 ila 3 saat sonra
almalısınız. ADOPORT alırken greyfurt ve greyfurt suyu tüketiminden kaçımimalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Hamile olmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Takrolimus anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle ADOPORT kullanırken bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

ADOPORT kullandıktan sonra, baş dönmesi veya uyku hali hissediyorsanız veya net görme A konusunda problem yaşıyorsamz herhangi bir araç, alet ya da makine kullanmayınız. Bu
" etkiler, ADOPORT alkol ile birlikte alındığında daha sık olarak gözlenmektedir.

ADOPORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her kapsülde 47,378 mg laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
ADOPORT, her kapsülde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeniyle sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ADOPORT, siklosporinlerle birlikte alınmamalıdır.
ADOPORT kan düzeyleri aldığınız diğer ilaçlardan etkilenebilir ve diğer ilaçların kan ^ düzeyleri de ADOPORT kullanmanızdan etkilenebilir ve bu durum ADOPORT dozunun
artırılmasım veya azaltılmasım gerektirebilir. Özellikle, aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:
• Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ve özellikle makrolid antibiyotikler adı verilen antibiyotikler ve antifungal ilaçlar, örn. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, kİotrimazol, eritromisin, klaritromisin, josamisin ve rifampisin
• HIV proteaz inhibitörleri, örn. ritonavir
• Mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan omeprazol
• Etinilöstradiol (öm. ağızdan alınan doğum-kontrol hapı) veya danazol ile yapılan hormon tedavileri
• Nifedipin, nikardipin, diltiazem ve verapamil gibi yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullamlan ilaçlar
• Yüksek kolesterol ve trigliseridlerin tedavisinde kullamlan ve “statinler” olarak bilinen ilaçlar
• Epilepsi (sara) hastalığında kullamlan antiepileptik ilaçlar fenitoin veya fenobarbital
• Kortikosteroidler prednizolon ve metilprednizolon
• Depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan nefazodon
• St John Wort (hiperikum perforatum) (San Kantaron)
İbuprofen, amfoterisin B veya antiviraller (örn. asiklovir) alıyorsanız veya almanız gerekiyorsa doktorunuza söyleyiniz. Bunlar ADOPORT ile birlikte alındığında böbrek veya sinir sistemi sorunlannızı kötüleştirebilir.
Ayrıca ADOPORT'u aldığınız sırada potasyum takviyeleri veya potasyum tutucu diüretikler (idrar söktürücüler) (örn. amilorid, triamteren veya spironolakton), belirli agn kesiciler (NSAİİ adı verilen ilaçlar, örn. ibuprofen) antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasım önleyici ilaçlar) veya diyabet tedavisi için oral tedavi alıyorsanız, doktorunuzun bilmesi gerekmektedir.
Eğer aşı olmanız gerekiyorsa, öncesinde lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ADOPORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ADOPORT'u her zaman doktorunuzun size söylediği gibi alınız. Emin olmadığmız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Organ naklinde uzman hekiminiz farklı bir takrolimus ilacına değiştirmeye karar vermediği sürece reçeteniz her yazıldığında aynı takrolimus ilacını aldığınızdan emin olunuz. Bu ilaç günde iki kez alınmalıdır. Eğer ilacın görünüşü her zamankinden farklı ise veya doz talimatları değişmişse doğru ilacı aldığınızdan emin olmak için en kısasürede doktorunuzla ya da eczacınızlakonuşunuz.

Nakledilen orgamnızın reddini önlemek için başlangıç dozu, vücut ağırlığımza göre hesaplanarak doktorunuz tarafından belirlenecektir. Organ naklinden hemen sonraki başlangıç dozlan genellikle nakledilen organa bağlı olarak
vücut ağırlığı (kg) başına günlük 0.075-0.30 mg
aralığında olacaktır.
Dozunuz genel durumunuza ve kullanmakta olduğunuz diğer bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara bağlıdır. Doğru dozu belirlemek veya zaman zaman dozu ayarlamak için doktorunuz düzenli kan testlerine ihtiyaç duyacaktır. Durumunuz istikrarlı olduğunda, doktorunuz genellikle ADOPORT dozunu azaltacaktır. Doktorunuz size alacağınız kapsül miktannı ve sıklığını tam olarak söyleyecektir.
ADOPORT, genellikle sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa ağız yoluyla almır. ADOPORT'u genellikle boş mide ile veya yemekten en az 1 saat önce veya 2 ila 3 saat sonra almalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Kapsüller bir bardak su ile bütün halde yutulmalıdır. ADOPORT aldığınız sırada greyfurt ve greyfurt suyu tüketiminden kaçınınız. Folyo ambalajda bulunan nem çekiciyi yutmayınız.

Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Doktonmuzun tavsiye ettiği şekilde kullanılmalıdır.

Eğer ADOPORT un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ADOPORT kullandıysanız

Eğer kazayla ADOPORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.


ADOPORT kullanmayı unutursanız

ADOPORT kapsüllerinizi almayı unutursanız, sonraki dozun zamanı gelene kadar bekleyiniz ve daha sonra önceki gibi devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ADOPORT ile tedavi sonlandınidığmda oluşabilecek etkiler

ADOPORT tedavinizi durdurmak, nakledilen organımzm reddedilme riskini artırabilir. Doktorunuz bunu yapmanızı söylemedikçe tedavinizi kesmeyiniz.
İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorulanmz olduğunda, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ADOPORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ADOPORT, nakledilen organı reddetmenizi engellemek için vücudunuzun kendi savunma mekanizmasını zayıflatır. Bımun sonucunda, vücudunuz enfeksiyonlarla mücadelede her
zamanki kadar iyi olmayacaktır. Bu nedenle ADOPORT alıyorsanız, cilt, ağız, mide ve barsak, akciğer ve idrar yolları enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara normalden daha fazla yakalanabilirsiniz,
Aleıjik ve anafılaktik reaksiyonlar gibi şiddetli yan etkiler rapor edilmiştir. Bağışıklık sisteminin baskılanmasının bir sonucu olarak ADOPORT tedavisinin ardından iyi ve kötü huylu tümörler bildirilmiştir.
Olası yan etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmektedir:
Çok yaygın yan etkiler, on hastanın en az birinde görülmektedir.
Yaygın yan etkiler, on hastanın en fazla birinde ancak yüz hastanın da en az birinde görülmektedir.
Yaygın olmayan yan etkiler, yüz hastanın en fazla birinde ancak bin hastanın da en az birinde görülmektedir.
Seyrek yan etkiler, bin hastanın en fazla birinde ancak on bin hastanın da en az birinde görülmektedir.
Çok seyrek yan etkiler, on bin hastanın en fazla birinde görülmektedir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ADOPORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek yan etkiler;
• Körlük
• Sağırlık
• Çabuk yorulma, nefes darlığı
• Ani nefessizlik
Yaygm olmayan yan etkiler:
• İnme, felç, beyin rahatsızlığı, konuşma ve lisan anormallikleri, hafıza problemleri
• Göz merceğinde donukluk
• Duymada bozukluk
• Düzensiz kalp atışı, kalp atışının durması, kalbinizin performansında azalma, daha güçlü kalp atışı, kalp hızı ve nabızda anormallik
• Şok, bayılma
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ADOPORT'a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahele veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek yan etkiler;
• Kas zayıflığı
• Kanlı idrar ile birlikte ağniı idrar yapma Seyrek yan etkiler:
• Deride nokta şeklinde kanamalar, morarmalar
• Kas sertliğinde artjş
• Deri, ağız, gözler ve cinsel organlarda kabarcıkla beliren ciddi hastalık, tüylenmede artış
• Göğsünüzde sıkışma hissi, hareket yeteneğinde azalma, ülser
Yaygın olmayan yan etkiler:
• Nefes alma zorluğu, astım benzeri şikayetler
• Barsakta ükanıklık, mide içeriğinin ağzımza geri gelmesi, hazımsızlık, şişkinlik
• İdrar yapamama
Yaygın yan etkiler:
• Kanama, kan basmcmda düşüş
• Nefes darlığı
• Mide kanaması
• Karaciğer problemleri nedeniyle ciltte sanlaşma
• Azalan idrar üretimi, bozuk veya ağnlı idrar yapma
• Nakledilen organın yetersiz fonksiyonu
Bımlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek yan etkiler:
• Yağ dokusunda artış Seyrek yan etkiler:
• Susuzluk, bitkinlik Yaygın olmayan yan etkiler:
• Dermatit (deri iltihabı), güneş ışığında yanma hissi
• Eklem bozukluklan
• Ağnlı adet görme ve adet kanamasında anormallik
• Grip benzeri hastalık, sıcağa ve soğuğa karşı artan hassasiyet, göğsünüzde baskı hissi,
aşırı sinirlilik veya anormal hissetme, kilo kaybı
Yaygın yan etkiler:
• İştahta azahna
• Anksiyete semptomları (kaygı belirtileri), zihin karışıklığı ve dezoryantasyon (yönelim bozukluğu), depresyon, duygu durum değişiklikleri, kabus, sann, zihinsel bozukluklar
• Nöbetler, bilinç rahatsızlıkları, ellerde ve ayaklarda karıncalanma ve uyuşukluk (bazen
ağnlı), baş dönmesi, yazma yeteneğinde bozukluk, sinir sistemi bozukluklan
• Görme bulanıklığı, ışığa karşı hassasiyet artışı, göz bozukluklan
Kulaklarda çınlama sesi Daha hızlı kalp atışı
• Gırtlakta iltihap, öksürük, grip benzeri semptomlar
• Kann ağnsı veya ishale neden olan iltihap veya yaralar, ağızda iltihap veya yaralar, kusma, kann ağrıları, hazımsızlık, kabızhk, midede gaz, karında şişkinlik/aşın gerginlik, yumuşak dışkı, mide problemleri
• Kaşıntı, döküntü, saç dökülmesi, akne, terlemede artış
• Eklemlerde, kol, bacak veya sırtta ağn, kas krampları
• Genel halsizlik, ateş, vücudunuzun su tutması, ağn ve rahatsızlık, kilo artışı, sıcaklıkla ilgili rahatsızlık hissi
Çok yaygın yan etkiler;
• Kan şekerinde artış, şeker hastalığı
• Uyuma zorluğu
• Titreme, baş ağnsı
• Tansiyon yükselmesi
• İshal, mide bulantısı
• Böbrek işlev problemleri
Bunlar ADOPORT'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ADOPORT'un saklanması

ADOPORT 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


•

Kapsülleri blisterden çıkardıktan hemen sonra kullanınız,
• 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
• Blister kuru bİr yerde saklanmalıdır.
• Aluminyum folyo açıldıktan sonra 12 ay içerisinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADOPORT'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ADOPORT'u kullanmayımz.

Ruhsat sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mh. Şehit Şakir Elkovan Cad.
Nı 2 34750 Kadıköy - İstanbul Tel;0216 570 95 00 Faks:0216 578 95 12

İmalatçı:

Sandoz Private Limited, Navi Mumbai, Hindistan

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


1
ADOPORT, immünosüpresanlar adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Organ naklinizi takiben (öm. karaciğer, böbrek, kalp) vücudunuzun bağışıklık sistemi yeni organı reddetmeye çalışacaktır. ADOPORT, vücudunuzun bağışıklık cevabım kontrol ederek, vücudunuzun nakledilen organı kabul etmesini sağlamak için kullanılmaktadır. ADOPORT çoğu kez, bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

İlaç Bilgileri

Adoport 1 mg Kapsül

Etken Maddesi: Takrolimus

Atc Kodu: L04AD02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Adoport 1 mg Kapsül-KT
 • Adoport 1 mg Kapsül-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Adoport 1 mg Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.