Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Periday 2 mg film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » ACE İnhibitörleri Kombinasyonları » ACE İnhibitörleri ve Kalsiyum Kanal Blokerleri » Perindopril ve Amlodipin

KULLANMA TALİMATI

PERİDAY 2 mg illm kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:Yardımcı maddeler:

Mannitol (E421), sodyum nişasta glikolat, sodyum karbonat anhidr, hipromelloz, makrogol 6000, talk, magnezyum stearat, Opadry AMB OY-B-28920 White (içeriği: titanyum dioksit (E171), talk, lesitin (soya (E322)), ksantan zamkı)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorumda veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


L PERİDA Y nedir ve ne için kullanılır?


2. PERİDAFVkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PERİDAY nasıl kullanılır?


4. Olasiyan etkiler nelerdir?


5. PERİDAY*in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. PERİDAY nedir ve ne için kullanılır?

PERİDAY anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü adı verilen ilaçlar sımfmdandır.
Bu tür ilaçlar kan damarlannı genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan
pompalamasmı sağlar.
PERİDAY, beyaza yakın, yuvarlak, bikonveks, film kaplı tabletler şeklindedir.
PERİDAY, 30, 60, 90 film kaplı tablet olarak Alü/Alü blister içerisinde takdim edilir,
PERİDAY,
• Yüksek kan basmcımn (hipertansiyon) tedavisinde,
• Kalp yetmezliği tedavisinde (kalbin vücudun ihtiyacı olan yeterli miktarda kanı pompalayamadığı durum),
• Beyin kan damarlarıyla ilgili (serebrovasküler) hastalık hikayesi olan hastalarda tekrarlayan inmeden korunmada indapamid ile birlikte kombine olarak,
• Stabil koroner arter hastalığı olan (kalbi besleyen damarlarda (koroner arterler) daralma sonucu kalbin kanlanmasında azalma) ve kalp krizi geçirmiş ve/veya kalp kan damarlarını genişletmek için operasyon geçirmiş hastalarda kalp krizi gibi kardiyak olay riskinin azaltılmasında
kullanılır.

2. PERİDAY'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PERİDAY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Perindopril'e ve/veya içerdiği diğer maddelere veya aynı gruba ait olan (ADE inhibitörü) ilaçlara karşı aleıjik reaksiyonunuz varsa,
• Hamileyseniz veya emziriyorsanız,
• Daha önce sizde herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi belirtiler görüldüyse veya başka nedenlerde bu tür belirtiler (anjiyoödem) görüldüyse;
PERİDAY çocuklarda ve ergenlerde kullanılmaz.

PERİDAY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Aortik stenozunuz varsa (kalpten çıkan ana kan damarının daralması) veya hipertrofık kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenozunuz (böbreğe kan taşıyan atar damarda daralma) varsa,
• Başka kalp rahatsızlığınız varsa,
• Karaciğer rahatsızlıklarınız varsa,
• Böbrek rahatsızlığınız varsa veya diyalize giriyorsanız,
• Eğer merkezi sinir sistemi ve basta böbrekler olmak üzere çeşitli organlarda patolojik değişiklikler ve ateşle belirgin sebebi bilinmeyen kronik seyirli sistemik hastalığınız (kollajen hastalığının bir tipi) veya skleroderma hastalığınız varsa;
• Kontrol altında tutulamayan diyabetiniz varsa (şeker hastalığı),
• Tuz yasaklayan bir diyet uyguluyor ya da potasyum içeren tuzlar kullanıyorsanız,
• Anestezi alacaksanız ve/veya ameliyat olacaksanız,
• LDL aferezi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücudundaki kolesterolün atılması),
• Balansı veya eşekarısı sokmalarına karşı alerjinizin etkilerini azaltmak için duyarsızlaştırma tedavisi görecekseniz,
• Yakın zamanda ishal ve kusma veya dehidrasyon (susuz kalma) şikayetiniz olduysa,
• Doktorunuz tarafından bazı şekerlere (örneğin: glikoz, laktoz, galaktoz) karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PERİDAY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Dozlar yemekten önce bir bardak su İle yutulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PERİDAY hamilelikte kullanılmaz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorumua veya eczacınıza danışınız.


PERİDAY emzirirken kullamlmaz.

Araç ve makine kuUammı

PERİDAY genellikle dikkati etkilemez ancak bazı hastalarda düşük kan basmcına bağlı olarak sersemlik ve halsizlik oluşabilir. Eğer bu şekilde etkilenirseniz araç veya makine kullanma yetiniz bozulabilir.

PERİDAY'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Bu tıbbi ürün 43,318 mg mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerektirmemektedir.
Bu tıbbi ürün soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar PERİDAY ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:
• Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar, diüretikler (böbreklerin ürettiği idran artıran idrar söktürücüler) dahil,
• Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren, amilorid); potasyum destekleri ve potasyum tuzlan
• Lityum (depresyon veya manik depresyon tedavisinde kullanılır),
• Ağrı kesici olarak kullanılan steroid yapıda olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen, diklofenak) veya yüksek doz aspirin,
• insüHn veya metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıklannda tedavisinde kullanılan ilaçlar (öm. Trisiklik antidepresanlar, antipsikotikler),
• Vücudun bağışıklık sisteminden kaynaklanan hastalıklarda (otoimmün bozukluklar [ömeğin romatoid artrit]) veya organ nakli ameliyatlarından sonra organ reddini önlemek amacıyla kullanılan bağışıklık sistemi baskılayıcıları (öm. Siklosporin),
• Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır),
• Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde kullanılır),
• Nitratlar dahil vazodilatörler (kan damarlannı genişleten ilaçlar),
• Heparin (pıhtılaşmayı önleyen kan inceltici ilaçlar),
• Düşük kan basıncı, şok veya astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. efedrin,
noradrenalin veya adrenalin).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PERİDAY nasıl kullanılır?

PERİDAY'i daima doktorunuzun size söylediği şekilde almalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz sizin için en iyi başlangıç dozunu belirleyecektir ve doz artışı sizin şartlarınıza ve aldığınız diğer ilaçlara göre değişecektir. Doktorunuz sİze yapmanızı söylemedikçe dozunuzu değiştirmeyiniz. PERİDAY, tek başına veya kan basıncını düşüren diğer ilaçliula kullanılabilir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yüksek kan basıncı: başlangıç ve devam dozu günde tek doz olarak 4 mg'dır. Eğer gerekiyorsa doz bir ay sonra günde tek doz 8 mg'a çıkartılabilir. Yüksek kan basıncı tedavisi için tavsiye edilen en yüksek doz 8 mg'dır.
Stabil koroner arter hastalığı: Olağan başlangıç dozu günde tek doz olarak 4 mg'dır. İki hafta sonra doz günde tek doz 8 mg'a çıkartılabilir. Bu endikasyon için en yüksek doz 8 mg'dır.
Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde:
PERİDAY'in, potasyum tutucu olmayan diüretik (idrar söktürücü) ve/veya digoksin (kalp yetmezliği için kullanılan bir ilaç) ve/veya beta bloker (yüksek kalp ritmi İçin kullanılan bir ilaç) ile birlikte sabahlan tavsiye edilen dozu 2 mg'dır. Doktorunuz uygun gördüğü durumlarda dozunuzu 2 haftadan az olmayacak aralıklarla, 2 mg'lık artışlarla günde bir kez 4 mg'a yükseltebilir.

Uygulama yolu ve metodu;

Tabletinizi sabahlan tercihen her gün aynı saatte yemekten önce bir bardak su ile yutmalısmız. Tabletleri çiğnemeyiniz. İdrar söktürücü tabletler alıyorsanız, doktorunuz PERİDAY ile tedavinizin başlangıcında, bu ilaçların dozunun azaltılmasına veya devam etmemenize karar verebilir. Genellikle yüksek kan basıncı tedavisi hayat boyudur.

Değişik yaş gruplan;

Çocuklarda kullanımı:

PERİDAY çocuklarda ve ergenlerde kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı;

Yüksek kan basıncı:

Eğer 65 yaş ve üzerindeyseniz olağan başlangıç dozu günde tek doz 2 mg'dır. Doz bir ay sonra günde tek doz 4 mg'a ve gerekirse daha sonra günde tek doz 8 mg'a çıkartılabilir.

Siabil koroner arter hastalığı:

Eğer 65 yaş ve üzerindeyseniz olağan başlangıç dozu günde tek doz 2 mg'dır. Doz bir hafta sonra günde tek doz 4 mg'a ve bir hafta daha sonra günde tek doz 8 mg'a çıkartılabilir.

özel kullanım durumlan:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması Tablo T de gösterildiği gibi kreatinin klerensine bağlı olarak yapılmalıdır.
Tablo 1: Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması
Kreatinin klerensi (ml/dak)
Önerilen doz

C1CR>60

4 mg/gün
30 <CIcR 60
2 mg/gün

15<C1CR<30

İki günde bir 2 mg
Hemodiyaliz hastalan

C1CR<15

diyaliz gününde 2 mg
Yaşlı hastalarda, renal fonksiyonlara (bakınız Tablo 1 “Böbrek yetmezliğinde dozaj ayarlaması) bağlı olarak dozu günde 8 mg'a çıkarmadan önce bir hafta boyunca günde bir defa 2 mg, sonraki hafta günde bir defa 4 mg verilmelidir. Doz sadece bir önceki düşük doz iyi tolere edildiği takdirde artınimalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer PERİDAY'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


KullaDmanız gerekenden daha fazla PERİDAY kullandıysanız:

Aşın doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacaklan yukan kaldırmak iyi gelecektir.

PERİDAY'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PERİDAY'i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı her gün kullanmalısınız. Düzenli kullanıldığında tedavi daha etkili olacaktır.
Eğer bir dozu almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz tableti alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


PERİDAY ile tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler:

PERİDAY ile tedavi genellikle ömür boyu olduğu için, bu ilacı kesmeden önce doktorunuza damşmalısınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PERİDAY'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PERİDAYM almayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzün, dudakların, ağzın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde,
• Aşın baş dönmesi veya baygınlık,
• Hızh veya düzensiz kalp atışı.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PERİDAY'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastamn birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanm birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler:

• Baş ağnsı, baş dönmesi, kişinin kendisinin veya çevresinin dönüycrmuş gibi hissetmesi (vertigo), iğnelenme, bacaklarda karıncalanma, kas krampları, yorgunluk, görme bozukluğu, vızıltı ve ıslık sesi gİbİ çevre ile ilgili olmayan seslerin duyulması (tinnitus),
• Düşük kan basıncı (hipotansiyon),
• Kuru öksürük, nefes darlığı,
• Sindirim bozukluklan (mide bulantısı, kusma, karın ağnsı, tat alma sorunları, sindirim zorluğu, ishal veya kabızlık),
• Ciltte döküntü ve kaşıntı gibi alerj ik reaksiyonlar

Yaygın olmayan yan etkiler:

• Ruh hali değişikliği, uyku bozuklukları,
• Bronkospazm (göğüs sıkışması, hınidamak, nefes darlığı),
• Ağız kuruluğu,
• Anjiyoödem (bakımz bölüm 2),
• Böbrek rahatsızlıklan,
• Cinsel işlev bozukluğu (iktidarsızlık),
• Terleme

Çok seyrek görülen yan etkiler:

• Şaşkınlık, zihin kanşıkhğı,
• Kalp damar sistemi ile ilgili rahatsızlıklar (kalp atışınızda değişiklikler, göğüs ağrısı, kalp krizi veya inme).
• Eozinofılik zatürre (çok nadir bir zatürre türü), burun tıkanıklığı veya burun akması (rinit), deri veya mukozalarda oluşan kızarıklık (mültiform eritem),
• Kan, pankreas veya karaciğer rahatsızlıklan (hepatit (karaciğerde iltihaplanma); pankreas iltihabı).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.PERIDAY'in saklanması

PERİDA Y'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 “C'nin altındaki oda sıcaklığında saklaymız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PERİDAY'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, PERİDA Y'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Mentis İlaç San. Tİc. Ltd. Şti.
Florya Asfaltı, Florya İş Merkezi B Blok No;88/6 Bakırköy/İSTANBUL Telefon: O 212 481 79 52 Faks: O 212 481 79 52 e-mail: info@mentisilac.com.tr

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1. OSB. l.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 0 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Periday 2 mg film kaplı tablet

Etken Maddesi: perindopril erbumin monohidrat

Atc Kodu: C09BB04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Periday 2 Mg 30 Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.