Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Alyse 150 mg Kapsül Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Pregabalin

KULLANMA TALİMATI

ALYSE 150 mg kapsül Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her bir kapsül 150 mg pregabalin içerir.

•Yardıma maddeler:

Mikrokristalin selüloz (tip 102), mısır nişastası, talk, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu lacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


/.AL YSE nedir ve ne için kullanıbr?


2. AL YSEkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ALYSE nasılkuUamhr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ALYSE'in saklanması


^ Başlıkları yer almaktadır.

1. ALYSE nedir ve ne için kullanılır ?

ALYSE etkin madde olarak 150 mg pregabalin içeren, 28 ve 56 kapsüilük blisLer ambalajda sunulan beyaz renkli kapsüldür.
ALYSE, ağızdan alman ve kısmİ sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarma bağlı ağnmn (nöropatik ağn) tedavisinde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde ve {ibromiyalji (esas olarak kasları vc kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşc^k doku romatizması) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
ALYSE, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.
Nöropatik Ağn
ALYSE yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağnlarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi bir çok hastalık sinirlerinize zarar
vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağn hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.
Nöropatik agn, duygudurumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlanna ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.
Epilepsi
ALYSE yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonlarm eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, ALYSE'i tedavinize ekleyebilir. ALYSE sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
ALYSE yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşın kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışhk hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkmtılanndan ve stresinden farklıdır.
Fibromiyalji
ALYSE yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır, Fibromiyalji esas olarak kaslan ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağnya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması olup daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

2. ALYSE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALYSE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer ALYSE'in etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın hassasiyetiniz) varsa ALYSE kullanmayınız.

ALYSE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
ALYSE ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmalann (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız, diyabet ilaçlannızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.
Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilgi olması nedeniyle bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.
• ALYSE kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç kullanımmı kesebilir.
• Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlılık durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa ALYSE derhal kesilmelidir.
• Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görmede bulanıklık ve görme netliğinde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler ALYSE'in kesilmesiyle iyileşebilir veya sona erebilir.
• Omurilik hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisi görüyorsanız, bu tedavi için kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçlann da (ağn ve spastisite ilaçlan gibi etkisi nedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.
¦ Pazarlama sonrası deneyimlerde, ALYSE'in morfin ve benzeri ağrı kesiciler (opioid
analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu bağırsak fonksiyonlannda azalma (örn. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.
Alkol veya ilaç bağımlılığı öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz. Eğer daha çok ilaç kullanmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu durumu doktorunuz ile paylaşınız.
¦ ALYSE ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandınldıktan kısa bir süre sonra konvülsiyon (nöbet) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.
¦ ALYSE kullanan bazı hastalarda, diğer koşullann da etkisi ile beyin fonksiyonlannda azalma (ensefaiopati) bildirilmiştir. Ciddi bİr karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.
“Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

AL YSE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALYSE aç ya da tok olarak kullanılabilir.
ALYSE kullanırken alkol almayınız. ALYSE ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığım artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ALYSE doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi İle korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planhyorsamz derhal doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için ALYSE kullamrken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanımı

ALYSE baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. ALYSE'in sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız,

ALYSE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ALYSE ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.
ALYSE'in merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış görülebilir.
ALYSE'in oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gibi kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkol içeren ürünlerle birlikte kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasımn şiddetini artırabilir.
» ALYSE ve şeker hastalığında (diyabet) etkili bir ilaç olan tiazolidindionun birlikte
kullanıldığı durumlarda kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (ödem) ve kilo
artışı daha sık meydana gelebilir.
• Pazarlama sonrası deneyimlerde, ALYSE in morfin ve benzeri ağn kesiciler (opioid
analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu bağırsak fonksiyonlannda azalma (örn. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.
ALYSE ağız yoluyla alman doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALYSE nasıl kuUanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

ALYSE'i her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanımz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
AL YSE'i ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğinim doktorunuz söyleyecektir.
Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
ALYSE'i her gün aynı saatte alınız.
ALYSE'in etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
• Doktorunuzla görüşmeden ALYSE 'i aniden bırakmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

• ALYSE ağız yoluyla alınır
• ALYSE'i bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ALYSE'in çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonlan normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda AL YSE normal dozlarında kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer AL YSE 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALYSE kullandıysanız

ALYSE'i kullanmamz gerekenden daha fazla kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Eğer almanız gerekenden fazla ALYSE kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz ALYSE kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

ALYSE'i kullanmayı unutursanız

ALYSE i her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.
Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:
Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz ahmz.
» Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağımz zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bİr sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ALYSE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

• Doktorunuzla görüşmeden ALYSE'i aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorluğu, baş ağnsı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağn, terleme ve sersemliktir. Daha uzun süre ALYSE kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığımn ve şiddetinin artıp artmayacağı konusunda yeterli bilgi yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, ALYSE in içeriğinde bulunan maddelere aşın duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzde şişme
• Dilde şişme
Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan ; 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanm birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanm birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen : Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Çok yaygm:

• Baş dönmesi, uyku hali

Yaygm:

İştah artışı
Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha İyi hissetme, bilinç bulamkhğı, cinsel istekte azalma, çevresel uyarılara karşı aşın hassasiyet, uykusuzluk, kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi
İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)
Koordinasyon bozukluğu, dikkat kaybı, h^ıza bozukluğu, titreme (tremor), konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, denge bozukluğu, unutkanlık, sakinlik, aşın halsizlik Bulanık görme, çift görme Baş dönmesi (vertigo)
Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, kann boşluğunda şişkinlik Peniste sertleşme bozukluğu
Yorgunluk, sarhoşluk hissi, kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (periferik ödem), ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi Kilo artışı

Yaydın olmayan:

İştah kaybı
Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), orgazm olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) değişiklikleri, depresif ruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorluk, sarm (halüsinasyon), anormal rüyalar, cinsel istekte artış, kısa süreli aşın huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyanlara ilgisiz kalma (apati)
Bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara karşı hassasiyet kaybı (hipoestezi), görme alanında bozukluklar, göz titremesi (nistagmus), konuşma bozukluğu, kaslarda seyirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi), düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, duyularda uyaranlara karşı aşın hassasiyet, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), sersemlik/uyuşukluk, bayılma hali, unutkanlık
Görme bozuklukları, görme alanmda bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağn, göz yorgunluğu (astenopi), göz yaşında artma Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları Birinci derece AV blok Kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)
Yüz kızarması, sıcak basması, düşük tansiyon (kan basıncı), el ve ayaklarda (periferik) soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)
Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk
Tükürük salgısında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna geri kaçması (gastroözofageal reflü), ağızda hissizleşme Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler
Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas kramplan, kas ağrısı, eklem ağnsı, sırt ağnsı, kol veya bacaklarda ağn, kas sertliği Ağniı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma Ejakülasyonda gecikme (geç boşalma), cinsel fonksiyon bozukluğu Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağn, üşüme Bazı karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında azalma Burun ve boğaz yolları iltihabı (nazofarenjit)
Sese hassasiyet (hiperakuzi)

Seyrek:

Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropeni)
Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)
Disinhibisyon, artmış ruh hali (duygudurum)
Hareketlerde yavaşlama, var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafi)
Görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi), gözlerde iritasyon, göz bebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görme alanında çevresel (periferik) görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları Sinüs taşikardisi Sinüs aritmisi Sinüs bradikardisi
Burun tıkanıklığı, burun kanaması, burun boşluğu dokusu iltihabı (rinit), horlama, boğaz kumluğu
Karın boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankreatit)
Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)
Boyun bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağnsı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağn (rabdomİyoliz)
Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliği
Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağnsı, memede akıntı, ağnlı adet / aybaşı dönemi (dismenore), memelerde büyüme Ateş; vücut ısısının normalden yüksek olması
Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme, kilo kaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma
Bilinmiyor:
QT uzaması adı verilen kalpte ani ritim bozukluklarma ve ani ölümlere yol açabilen bir durum
Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, sislik ve kızanklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak
Aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme, alerjik reaksiyon, aşın duyarlılık
Baş ağrısı, bilinç kaybı, zihinsel bozukluk
Konjestif kalp yetmezliği
Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı
Halsizlik, kırıklık
Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde şişme, kaşıntı İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşın idrar toplanması Akciğerlerdeki hava yollarında sıvı toplanmasına bağlı şişme (pulmoner ödem) gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.
• Erkeklerde meme büyümesi
Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin kayıtlannda(EKG) değişiklik, gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ALYSE'in saklanması

ALYSE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

ALYSE'i 25°Caltındaki oda sıcaklığında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ALYSE'i kullanmayınız.
Eğer üninde ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALYSE'i kullanmayımz.Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ALYSE'i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San, ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Hski Büyükdcre Cad. No; 4 34467 Maslak /' Sarıyer/İstanbul l'el; 0212 366 84 00 Faks; 0212 276 20 20

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. .A.Ş.
Sanayi Mah. Tunç Cad. No;3 Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Alyse 150 mg Kapsül

Etken Maddesi: Pregabalin

Atc Kodu: N03AX16

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Alyse 150 Mg 56 Kapsül
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.