Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Alyse 75 mg Kapsül Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Pregabalin

KULLANMA TALİMATI

AL YSE 75 mg kapsül Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her bir kapsül 75 mg pregabalin içerir.

•Yardtmct maddeler:

Mikrokristalin selüloz (tip 102), mısır nişastası, talk, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda ;


7.AL YSE nedir ve ne için kuUamlır?


2. AL YSE^i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


S. AL YSE nasıl kullandır?


4. Olası yan etkilemelerdir?


5. AL YSE *in saklanmast


Başlıkları yer almaktadır.

1. AL YSE nedir ve ne için kullanılır ?

AL YSE etkin madde olarak 75 mg pregabalin içeren, 14 ve 28 kapsüllük blister ambalajda sunulan kırmızı ve beyaz renkii kapsüldür.
ALYSE, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarma bağlı ağnnın (nöropatik
ağn) tedavisinde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde ve fibromiyiüji (esas
olarak kaslan ve kaslarm kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın aği'iya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
ALYSE, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altmdakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez .
Nöropatik Ağn
ALYSE yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi bir çok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağnya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, kanncalamna şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzmda bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.
Nöropatik ağn, duygudurumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlanna ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.
Epilepsi
AL YSE yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonlarm eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, ALYSE'i tedavinize ekleyebilir. ALYSE sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
ALYSE yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygm anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşın kaygı ve endişedir. Yaygm anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkmtılanndan ve stresinden farklıdır,
Fibromiyalji
ALYSE yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. [Ibromiyalji esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması olup daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

2. ALYSE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALYSE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer ALYSE'in etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın hassasiyetiniz) varsa ALYSE kullanmayınız.

ALYSE'İ aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı görülmüştür. A^mızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davramşlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almaksınız.
•ALYSE ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranım artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime saJıip oluncaya kadar dikkath olmalısınız.
•Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız, diyabet ilaçlannızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.
•Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilgi olması nedeniyle bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan Önce doktorunuza söyleyiniz.
• ALYSE kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.
• Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşın duyarlılık durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa ALYSE derhal kesilmelidir.
• Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görmede bulanıklık ve görme netliğinde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler ALYSE'in kesilmesiyle iyileşebilir veya sona erebilir.
• Omurilik hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisi görüyorsanız, bu tedavi için kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçlann da (ağn ve spastisite ilaçlan gibi etkisi nedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.
¦ Pazarlama sonrası deneyimlerde, ALYSE'in morfin ve benzeri ağrı kesiciler (opioid analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu bağırsak fonksiyonlannda azalma (örn, bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.
Alkol veya ilaç bağımlılığı öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz. Eğer daha çok ilaç kullanmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu durumu doktorunuz ile paylaşınız. ALYSE ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandınidıktan kısa bir süre sonra konvülsiyon (nöbet) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile A iletişime geçiniz.
• ALYSE kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlannda azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktonmuzu bilgilendiriniz.
''Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

ALYSE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALYSE aç ya da tok olarak kullanılabilir.
ALYSE kullanırken alkol almayınız. ALYSE ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ALYSE doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullamimamahdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer A tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için ALYSE kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanımı

ALYSE baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. ALYSE'in sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

AL YSE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ALYSE ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.
ALYSE'in merkezi sinir sistemim etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış görülebilir.
ALYSE'in oksikodon gibi narkotik ağn kesicilerle, lorazepam gibi kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkol içeren ürünlerle birlikte kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetini artırabilir.
ALYSE ve şeker hastalığında (diyabet) etkili bir ilaç olan tiazolidindionun birlikte kullanıldığı durumlarda kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (ödem) ve kilo artışı daha sık meydana gelebilir.
Pazarlama sonrası deneyimlerde, ALYSE'in morfin ve benzeri ağn kesiciler (opioid analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu bağırsak fonksiyonlarında azalma (öm. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.
• ALYSE ağız yoluyla alman doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullamlabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir İlacı şu anda kuiiamyorsantz veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALYSE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

ALYSE'i her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanımz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacımza danışınız.
ALYSEM ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.
Doz genellikle günde 2 ayn dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
ALYSE i her gün aynı saatte alınız.
ALYSE'in etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
Doktorunuzla görüşmeden ALYSE'i aniden bırakmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

• ALYSE ağız yoluyla alınır
• ALYSE'i bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ALYSE'in çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda ALYSE normal dozlarmda kullanılabilir.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
Eğer ALYSE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALYSE kullandıysanız

ALYSE'i kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Eğer almanız gerekenden fazla ALYSE kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz ALYSE kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

ALYSE'i kullanmayı unutursanu

ALYSE i her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir. Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:
• Hatırladığımzda bir sonraki doz zamanımz değilse, hatırlar hatırlamaz almız.
* Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildi^ şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ALYSE ile tedavi sonlandırıldıgında oluşabilecek etkiler:

¦ Doktorunuzla görüşmeden ALYSE'i aniden bırakmaymız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandınlacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandırıldıgında bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağn, terleme ve sersemliktir. Daha uzun süre ALYSE kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığının ve şiddetinin artıp artmayacağı konusunda yeterli bilgi yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, ALYSE'in içeriğinde bulunan maddelere aşın duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Yüzde şişme
• Dilde şişme
Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
10 hastanın en az birinde görülebilir.
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek
Çok seyrek

10 hastamn birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanm birinden az görülebilir.
10.000 hastanm birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen : Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Baş dönmesi, uyku hali

Yaygın:

İştah artışı
Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekte azalma, çevresel uyarılara karşı aşırı hassasiyet, uykusuzluk, kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi
İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)
Koordinasyon bozukluğu, dikkat kaybı, hafıza bozukluğu, titreme (tremor), konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, denge bozukluğu, unutkanlık, sakinlik, aşın halsizlik
Bulanık görme, çift görme Baş dönmesi (vertigo)
Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, karın boşluğunda şişkinlik Peniste sertleşme bozukluğu
Yorgunluk, sarhoşluk hissi, kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (periferik ödem), ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi Kilo artışı

Yaygın olmayan:

İştah kaybı
Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), orgazm olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) değişiklikleri, depresif ruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar, cinsel istekte artış, kısa süreli aşın huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyanlara ilgisiz kalma (apati)
Bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara karşı hassasiyet kaybı (hipoestezi), görme alanında bozukluklar, göz titremesi (nistagmus), konuşma bozukluğu, kaslarda seyirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi), düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, duyularda uyaranlara karşı aşın hassasiyet, tat alamama, yamna duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), sersemlik/uyuşukluk, bayılma hali, unutkanlık
Görme bozukluklan, görme alamnda bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, göz yorgunluğu (astenopi), göz yaşında artma Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları Birinci derece AV blok Kalbin normalden hızh atması (taşikardi)
Yüz kızarması, sıcak basması, düşük tansiyon (kan basıncı), el ve ayaklarda (periferik) soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)
Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk
Tükürük salgısında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna geri kaçması (gastroözofageal reflü), ağızda hissizleşme
Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler
Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas kramplan, kas agnsı, eklem ağnsı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağn, kas sertliği
Ağniı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma Ejakülasyonda gecikme (geç boşalma), cinsel fonksiyon bozukluğu Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağrı, üşüme Bazı karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında azalma Burun ve boğaz yollan iltihabı (nazofarenjit)
Sese hassasiyet (hiperakuzi)
Seyrek;
Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropeni)
Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)
Disinhibisyon, artmış ruh hali (duygudurum)
Hareketlerde yavaşlama, var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafı)
Görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi), gözlerde iritasyon, göz bebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görme alanında çevresel (periferik) görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık
Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozukluklan Sinüs ta^ikardisi Sinüs aritmisi Sinüs bradikardisi
Burun tıkanıklığı, burun kanaması, burun boşluğu dokusu iltihabı (rinit), horlama, boğaz kuruluğu
Kann boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankreatit)
Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)
Boyun bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağnsı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağn (rabdomiyoHz)
Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliği
Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağrısı, memede akıntı, ağrılı adet / aybaşı dönemi (dismenore), memelerde büyüme
Ateş; vücut ısısının normalden yüksek olması
Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme, kilo kaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma
Bilinmiyor:
QT uzaması adı verilen kalpte ani ritim bozukluklanna ve ani ölümlere yol açabilen bir durum
¦ Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, sislik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-
Johnson sendromu)
Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak
Aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme, alerjik reaksiyon, aşırı duyarlılık Baş ağnsı, bilinç kaybı, zihinsel bozukluk
• Konjestif kalp yetmezliği
• Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı Halsizlik, kınklık
Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde şişme, kaşıntı
• İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması
Akciğerlerdeki hava yollannda sıvı toplanmasma bağlı şişme (pulmoner ödem) gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.
• Erkeklerde meme büyümesi
Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin kayıtlarında(EKG) değişiklik, gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.ALYSE'in saklanması

ALYSE 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


AL YSE'i 25*^C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALYSE'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark

ederseniz ALYSE'i

kullanmayınız.
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ALYSE'i şehir suyıma veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

^Ruhsat sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tİc. A.Ş.
Reşitpaşa Müh. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467 Maslak / Sanyer/istanbul Tel: 0212 366 84 00 Faks; 0212 276 20 20

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi M ah. Tunç Cad. No:3 Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Alyse 75 mg Kapsül

Etken Maddesi: Pregabalin

Atc Kodu: N03AX16

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Alyse 75 Mg 14 Kapsül
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.