Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Laxis 60 mg EC Retard Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » Proton Pompası İnhibitörleri » Lansoprazol

KULLANMA TALİMATI LAXİS 60 mg EC retard tablet Ağız yolu ile alınır.

• Etkin madde(ler):

Her bir enterik kaplı (EC) retard tablet 60 mg dekslansoprazol içerir.

• Yardımcı madde(ler):

Krospovidon, magnezyum oksit, kroskarmeloz sodyum, metolose 4000 SR, sodyum stearil fumarat, polivinilprolidon K-30, hidroksipropilmetil selüloz E15, hipromelloz ftalat, trietil sitrat, talk, titanyum dioksit (E171) Opadry II 85G18490 (titanyum dioksit (E171), talk, lesitin (soya)(E322), Makrogol(E1521), polivinil alkol) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. LAXİS nedir ve ne için kullanılır?


2. LAXİS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LAXİS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LAXİS'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. LAXİS nedir ve ne için kullanılır?

LAXİS, 60 mg dekslansoprazol içeren beyaz renkli, oblong, bikonveks enterik kaplı retard tablet şeklindedir.
LAXİS, 30 Enterik Kaplı Retard Tablet Alü/Alü Blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. LAXİS, proton pompa inhibitörü olarak adlandırılan bir ilaçtır. Midedeki asit miktarını azaltır.
LAXİS, 30 mg lansoprazol ile 8 haftada iyileşmeyen ülserler (yara), gastrinoma (mide salgılarının artmasına neden olan pankreasta oluşan bir tümör çeşidi) ve eroziv özofajit tedavisinde kullanılır.
Eroziv özofajit hastalığı nedir?
Gastroözofajiyal reflü mide asitinin yemek borusuna geçmesidir. Bu durum göğüste veya boğazda yanma hissine, ekşi tat veya geğirmeye neden olabilmektedir.
Bazı olgularda, asit yemek borusuna zarar verebilmektedir. Bu durum eroziv özofajit olarak adlandırılmaktadır.
LAXİS, sizin asitle ilişkili semptomlarınıza yardımcı olabilir, fakat hala ciddi mide problemleriniz varsa doktorunuzla konuşunuz.

2. LAXİS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İlaç kullanımı ile ortaya çıkan veya daha önceden olan problemler veya alerjiler hakkında doktorunuza danışınız.

LAXİS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Dekslansoprazol veya LAXİS'in bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

LAXİS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer,
• Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız
• Emziriyorsanız
• Karaciğer problemleriniz varsa doktorunuza danışınız.
• Kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırık riskiniz varsa,
• Kanınızdaki magnezyum miktarı düşükse ve bu durum için tedavi görmekteyseniz,
• Digoksin ya da kanınızdaki magnezyum miktarını düşürebilecek ilaçlar (örn. idrar söktürücüler) kullanıyorsanız doktorunuz periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeylerini takip etmek isteyecektir.
• En az 3 ay süreyle proton pompası inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar (omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol gibi) ile tedavi görmekteyseniz.
• Nöroendokrin tümörler için tanı incelemesine girecekseniz.
Reçeteli veya reçetesiz kullandığınız herhangi bir ilaç, vitamin veya bitkisel ilaç varsa doktorunuza bildiriniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LAXİS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LAXİS aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelik sırasında LAXİS kullanmayınız. Çünkü ilacın hamilelik esnasında oluşabilecek olası zararlı etkilerinin değerlendirilmesine yetecek miktarda bilgi bulunmamaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LAXİS'in etkin maddesinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, doktorunuz ilacın sizin için önemini, emzirmenizin yararları ve bebeğinize olası risklerine karşı değerlendirmelidir.

Araç ve makine kullanımı

LAXİS alan hastaların araç ve makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.

LAXİS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir LAXİS EC retard tablet 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
LAXİS lesitin (soya)(E322) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz;
• Ampisilin sodyum (çoğunlukla orta kulak iltihabı, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı, akut bakteriyel idrar kesesi iltihabı, idrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap, komplike olmayan bel soğukluğu, beyin zarı iltihabı, bakterilerin kana geçmesi sonucu ateş ve titremeye neden olan septisemi hastalığı tedavisinde kullanılır) veya ampisilin trihidrat
• Takrolimus (organ naklinden sonra organ reddini önlemek için kullanılır)
• Atazanavir (insan immün yetmezlik virüsü enfeksiyonu tedavisinde kullanılır)
• Digoksin (kalp yetmezliği ve atım bozukluğu tedavisinde kullanılır)
• Demir (besin desteği veya demir eksikliği tedavisinde kullanılır) içeren herhangi bir ürün
• Ketokonazol (mantar hastalıkları tedavisinde kullanılır)
• Varfarin (kanda pıhtılaşmayı önleyici olarak kullanılır)
• Metotreksat ( kanser tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LAXİS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

LAXİS 60 mg EC retard tableti doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.
Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmemişse günlük önerilen dozu 60 mg'dır (1 tablet). Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmemişse tedavi süreniz 8 haftayı geçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

• LAXİS, ağız yoluyla alınır.
• Tabletler çiğnenmemelidir; bir bardak su ile birlikte alınmalıdır.

Değişik yaş gruplarında:

Çocuklarda kullanımı:

LAXİS 18 yaş altı hastalarda etkinliği ve güvenliği belirlenmediğinden kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Hafif karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Class A) olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta dereceli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Class B) olan hastalarda maksimum günlük dozu 30 mg'dır (bir tablet). Ciddi karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Class C) olan hastalarda yürütülmüş çalışma mevcut değildir.

Eğer LAXİS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LAXİS kullandıysanız:

LAXİS'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LAXİS'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LAXİS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

LAXİS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LAXİS içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aağıdakilerden biri olursa, LAXİS'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bavurunuz:

• Vücudunuzda yaygın alerjik belirtiler oluşursa (deri döküntüsü, deride kızarıklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LAXİS'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bavurunuz:

Kan kalsiyum seviyelerinin normalin üstünde olması (Hiperkalsemi)
Kan potasyum seviyelerinin normalin altına inmesi (Hipokalemi)
Yüksek tansiyon Böbrek ile ilgili rahatsızlıklar Kan kusma
Barrett özofagusu (yemek borusunu etkileyen bir hastalık)
Ağızda uyuşma
Karaciğerinizle ilgili rahatsızlıklar Astım
Bronşit (Bronş iltihabı)
Barsak iltihabı Yemek borusu iltihabı
Bezoar (insan ve hayvanların mide ve bağırsaklarında bazı madde liflerinin kümeleşip sertleşmesi ile oluşan kitle)
Kalın barsakta tümör Kansızlık
Lenf bezlerinin şişmesi Kalp hastalıkları
Gastroözofajiyal reflü (mide içeriğinin yemek borusuna doğru yer değiştirmesi)
Viral enfeksiyon Vajinal enfeksiyon Trombosit sayısında azalma Total proteinde artış
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Karın rahatsızlıkları Karın bölgesinde hassasiyet Anormal dışkı Anormal barsak sesleri Nefes kokusu Kabızlık Ağız kuruluğu Yutma güçlüğü Sindirim bozukluğu Geğirme
Mide barsak bozuklukları Basur
Mide boşalma bozuklukları Mukuslu dışkı Bulantı ve kusma Baş ağrısı ve baş dönmesi Ağızda kabarma Ağrılı dışkılama Rektum tahrişi
Rektal kanama (dışkı ve dışkı bölgesinde kanama)
Karın ağrısı Gaz
Gözlerde tahriş Gözlerde şişkinlik Kulak ağrısı Kulak çınlaması
Denge bozukluğundan kaynaklana baş dönmesi (Vertigo)
Akne
Dermatit (Bir tür deri hastalığı)
Deride kızarıklık
• Kaşıntı
• Deri hasarı
• Kurdeşen
• Ateş
• Yutak iltihabı
• Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
• Grip
• İskelet-kas ağrıları
• Tat değişiklikleri
• Hafıza bozuklukları
• Nezle
• Kemik kırıkları ( Günlük çoklu doz halinde proton pompa inhibitörü ilaçları uzun
süredir kullanan kişilerde kalça, el bileği veya omurgada kırık riski olabilir).
• Vücudunuzda magnezyum seviyelerinin düşük olması (Bu ciddi bir problemdir.
Proton pompası inhibitörlerini en az 3 ay kullanan bazı hastalarda magnezyum
seviyesi düşebilir. Eğer düşük magnezyum seviyesi görülürse, bu genelde tedaviden bir yıl sonra meydana gelir. Düşük magnezyum belirtileri sizde görülebilir veya görülmeyebilir)
Bunlar LAXİS'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LAXİS'in Saklanması

LAXİS'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


LAXİS'i 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAXİS'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LAXİS'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Florya Asfaltı Florya İş Merkezi No:88 B Blok No:6 Bakırköy/İSTANBUL Telefon: 0 212 481 79 52 Faks: 0 212 481 79 52 e-mail: info@mentisilac.com.tr

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 22.10.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Laxis 60 mg EC Retard Tablet

Etken Maddesi: Dekslansoprazol

Atc Kodu: A02BC03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Laxis 60 mg EC Retard Tablet KT
 • Laxis 60 mg EC Retard Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.