Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Qsmok 150 Mg Uzaltılmış Salımlı Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIQSMOK 150 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her tablette 150 mg bupropiyon hidroklorür içerir.

•Yardımcı maddeler:

Tablet içeriği: Hidroksipropil metil selüloz, Mikrokristalize selüloz, Sisteinhidroklorür, Magnezyum stearat. Film kaplama: Hidroksipropil metil selüloz, Titanyum dioksit,Polietilen glikol, Etilselüloz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1.QSMOKnedir ve ne için kullanılır?


2.QSMOK'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.QSMOKnasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.QSMOK'unsaklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. QSMOK nedir ve ne için kullanılır?

QSMOK, beyaz renkte, yuvarlak, bikonveks, uzatılmış salımlı olarak etki gösteren film kaplı tablet formundadır. Her bir tablet, 150 mg bupropiyon hidroklorür içerir. Bupropiyon hidroklorür,antidepresan (depresyon/ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak bilinen ilaç grubunadahildir.

QSMOK 150 mg uzatılmış salımlı tablet, oPA/Alu/PVC-Alu/Kağıt blister ambalajda 60 adet bulunur.

QSMOK sigarayı bırakmanıza yardımcı olmak için doktorunuz tarafından size reçete edilen bir ilaçtır.

12. QSMOK'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerUYARI:

QSMOK kullanan hastalarda depresyon, intihar düşüncesi, intihar girişimi ve intihar eylemi dahil, fakat bunlarla sınırlı olmayan, ciddi ruhsal denge bozukluğu olayları (nöropsikiyatrikolaylar) bildirilmiştir. Bazı vakalarda semptomlar sigarayı bırakan hastalardaki nikotineksikliği belirtileri (yoksunluk semptomları) nedeniyle karmaşık hale gelebilmektedir. Depresifduygu durumu nikotin yoksunluğunun belirtisi olabilir. Sigarayı ilaçsız bırakma girişimindebulunan hastalarda seyrek olarak intihar düşüncesi de dahil olmak üzere depresyonraporlanmıştır. Bununla beraber bu semptomların bazıları sigara içmeye devam eden QSMOKalan hastalarda da görülmüştür.

QSMOK kullanan tüm hastalar, davranış değişikliği, saldırganlık, ajitasyon, depresif duygu durumu, intihar düşüncesi, intihar girişimi ve intihar eylemi dahil ruhsal denge bozukluğubelirtileri için gözlemlenmelidir.

Önceden varolan psikiyatrik hastalıkların kuvvetlenmesi ve intihar eylemi gibi durumların yanısıra yukarıdaki semptomlar da QSMOK kullanarak sigarayı bırakmayı deneyen hastalardapazarlama sonrası deneyimlerde bildirilmiştir. Bu belirtiler bildirildiğinde, vakaların çoğuQSMOK kullanıyordu, fakat bazıları QSMOK tedavisinin sona erdirilmesini takiben görüldü.Bu olaylar, önceden bilinen psikiyatrik hastalığı olan ve olmayan hastalarda görülmüştür;bazılarında psikiyatrik hastalığın kötüleştiği görülmüştür. Şizofreni (bir tür psikiyatrikhastalık), bipolar bozukluk (iki uçlu bozukluk manik depresif hastalık), majör depresifbozukluk (ruhsal çöküntü) gibi ciddi psikiyatrik hastalıkları olan hastalar QSMOK'unpazarlama öncesi çalışmalarında yer almamışlardır.

QSMOK ile sigarayı bırakmayı deneyen hastalar, aileleri ve bakıcıları, hasta için atipik olan ajitasyon, saldırganlık, depresif duygu durumu ya da davranış veya düşünce değişikliğifarkedilirse ya da hastada intihar düşüncesi gelişirse veya intihar teşebbüsünde bulunursa,QSMOK kullanımının bırakılması ve derhal doktoruna ulaşılması konusunda uyarılmalıdır.Birçok pazarlama sonrası vakada, QSMOK bırakıldıktan sonra semptomların kaybolduğubildirilmiştir. Fakat bazı vakalarda semptomlar devam etmiştir; bu nedenle semptomlarkaybolana kadar takibin devamı ve destekleyici bakım sağlanmalıdır.

QSMOK'un riskleri ile kullanımının getireceği yararlar değerlendirilmelidir. İlaç etkin maddesi içermeyen tabletlerle (plasebo) karşılaştırıldığında, QSMOK'un sigaradan uzakkalma olasılığını 6 aya kadar arttırdığı gösterilmiştir. Sigarayı bırakmanın sağlık açısındanyararları hemen görülmeye başlar ve çok önemlidir.2Bkz. 2. QSMOK'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler4. Olası yan etkileri nelerdir?)

QSMOK'un depresyon tedavisinde kullanımı yoktur. Ancak, antidepresan bir ilaç olan Wellbutrin XL ile aynı etkin maddeyi taşımaktadır. Antidepresanların çocuklar ve 24 yaşınakadar olan gençlerdeki kullanımının, intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığıbulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozununartırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırıhareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerlehastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerle yakinen izlenmesi gereklidir. Bupropiyonhidroklorürün 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı yoktur.


QSMOK'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• QSMOK'a, bupropiyona veya içeriğindeki herhangi bir maddeye

aşırı duyarlı (alerjik) iseniz

(Yardımcı maddeler bu Kullanma Talimatının başında belirtilmektedir.),

•Bupropiyon içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,

•Epilepsikrize (nöbetlere) neden olan bir rahatsızlığınız varsa

veya daha öncekriz (nöbet) geçirdiyseniz,

• Doktorunuz tarafından tanı konulmuş,

yemek yeme bozukluğuna ilişkin bir hastalığınız varsa

(örn. Anoreksia nevroza, bulumia) veya daha önce olmuşsa,

• Siroz gibi

ciddi karaciğer problemleriniz varsa,

•Beyin tümörünüz varsa,

•Genelde fazla miktarda alkol alıyorsanız

ve yeni bırakmışsanız ya da QSMOK kullanırkenbırakacaksanız,

•Kaygı (anksiyete) tedavisi için yakın bir zamanda sakinleştirici veya rahatlatıcı ilaçlar(özellikle benzodiazepinler veya benzeri ilaçlar) kullanmayı bırakmışsanız

veya QSMOKkullanırken bu ilaçları kullanmayı bırakacaksanız,

• Bipolar bozukluğunuz (iki uçlu bozukluk, manik depresif hastalık) varsa, QSMOK buhastalığınızda bir atağa yol açabilir.

•Depresyon veya Parkinson hastalığı için kullanılan, monoamin oksidaz inhibitörleri(MAOI'ler) olarak adlandırılan ilaçlar kullanıyorsanızEğer bunlardan herhangi biri sizde mevcut ise, QSMOK kullanmadan önce derhal doktorunuza

söyleyiniz ve QSMOK kullanmayınız.QSMOK'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

QSMOK'u kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınızla görüşünüz çünkü bazı durumlarda sizde

yan etki görülmesi daha olasıdır (ayrıca 4. Bölüme bakınız).

Çocuklar ve ergenler:

QSMOK 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.

3Yetişkinler:

Krizler(nöbetler):

QSMOK'un yaklaşık her 1000 kişiden 1'inde nöbetlere (sara krizi, tutarık) neden olduğu gösterilmiştir (daha fazla bilgi için ayrıca bu bölümün devamındaki “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” başlığına ve4. Bölüme bakınız). Aşağıdaki durumlarda nöbet ihtimali daha yüksektir:

• Antipsikotikler (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılanilaçlar), antidepresanlar (ruhsal çöküntüye karşı kullanılan ilaçlar), antimalaryaller (sıtmatedavisinde kullanılan ilaçlar), tramadol (şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılır), teofilin (astım vebronşların daralması rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır), sistemik steroidler (romatizma, alerji,iltihap dahil birçok hastalıkla kullanılan ilaçlar), kinolonlar (enfeksiyon tedavisinde kullanılanilaçlar) ve sedatif etkili antihistaminiklerle (uyku, sersemlik etkisi olan alerji tedavisinde kullanılanilaçlar) tedavi görüyorsanız (bunlar, nöbet eşiğini düşürdüğü bilinen ilaçlardır)

•Düzenli olarak çok miktarda alkol alıyorsanız,

•Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa

ve bunun için insülin veya başka ilaçlar kullanıyorsanız,

•Ciddi bir kafa/beyin yaralanması geçirdiyseniz

veya kafa travması öykünüz varsa,

• Uyarıcı ilaçlar (stimülanlar) veya iştah baskılayan (anorektik) ürünler kullanıyorsanız.

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, bu ilacın kullanımı için doktorunuzla kuvvetlibir neden kararlaştırmadan QSMOK kullanmayınız.

Eğer tedaviniz sırasında nöbet geçirirseniz;

•QSMOK kullanmayı derhal bırakınız ve yeni bir doz almayınız. Doktorunuzla görüşünüz.

Eğer;

•Karaciğer ve böbrek probleminiz varsa,

•65 yaşın üstündeyseniz,

Sizdeki yan etki riski daha yüksek olabilir. Daha düşük bir doz kullanmanız (3. Bölüme bakınız) ve QSMOK kullanırken düzenli kontrol edilmeniz gerekecektir.

Eğer daha önceden ruhsal sorunlarınız olduysa;

QSMOK kullanan bazı kişilerde hayal görme (halüsinasyonlar) veya sanrı, kuruntu (delüzyon) (gerçekte olmayan şeyleri görme, duyma veya inanma), düşüncelerde karışıklık veya şiddetliduygudurum değişiklikleri yaşanmıştır. Daha önceden ruhsal problemi olan kişilerde bu etkileringörülme olasılığı daha yüksektir.

Eğer kendinizi depresyonda hisseder veya intihar hakkında düşünmeye başlarsanız;

Bazı insanlarda, sigarayı bırakmayı denerlerken çok nadir olarak depresyon başlayabilir; çok seyrek olarak intihar etmeyi düşünebilir veya deneyebilirler. Bu belirtiler sigarayı bırakmak için QSMOKkullanan insanları özellikle tedavinin ilk birkaç haftasında etkilemiştir. Eğer kendinizi depresyondahisseder veya intihar hakkında düşünmeye başlarsanız, en kısa zamanda

doktorunuzla görüşünüzveya bir hastaneye başvurunuz.

4Depresyon için başka ilaçlar kullanıyorsanız:

Bu ilaçların QSMOK ile birlikte kullanılması potansiyel olarak yaşamı tehdit edici bir durum olan serotonin sendromuna yol açabilir (bu bölümdeki “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” başlığınabakınız).

Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) ve QSMOK

QSMOK kullanan bazı kişilerde tedavi gerektiren kan basıncı artışı olmuştur. Eğer yüksek tansiyon probleminiz varsa, durumunuz kötüleşebilir. Eğer sigarayı bırakmak için nikotin bandı kullanıyorsanızbu problemleri yaşama olasılığınız daha yüksektir.

Özellikle yüksek tansiyon probleminiz varsa, QSMOK kullanmadan önce ve QSMOK kullanırken

tansiyonunuz kontrol edilecektir

. Eğer nikotin bandı kullanıyorsanız, tansiyonunuzun her haftakontrol edilmesi gerekmektedir.

Eğer tansiyonunuz yükselirse QSMOK'u kullanmayı bırakmanız gerekebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

QSMOK'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

QSMOK tedavisi sırasında alkol kullanılmaktan kaçınılmalı veya alkol tüketimi azaltılmalıdır.

Bazı kişiler QSMOK kullandıkları sırada alkole karşı daha duyarlı olduklarını fark etmişlerdir. Doktorunuz, QSMOK kullanırken alkol almamanızı veya mümkün olduğunca çok az almanızıönerebilir. Eğer çok fazla alkol alıyorsanız, hemen bırakmayınız; bu durum sizin kriz geçirmenizeneden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


QSMOK ile tedaviniz sırasında, uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya yakın bir zamanda hamile kalmayı planlıyorsanız QSMOK kullanmayınız. Bu ilacı kullanmadan önce bilgi alabilmek için doktorunuzaveya eczacınıza danışınız. Bazı çalışmalarda, QSMOK kullanan annelerin bebeklerinde özellikle kalpkusurları olmak üzere doğum kusurları riskinde artış rapor edilmiştir. Bu kusurların, QSMOKkullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


5

QSMOK'un içeriğindeki maddeler anne sütüne geçebilir. Emziriyorsanız QSMOK tedavisine başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Sersemlik veya baş dönmesi gibi QSMOK'un bazı yan etkileri odaklanma ve karar verme yeteneğinizi etkileyebilir.

Eğer bu durum sizi etkiliyorsa, araç veya makine kullanmayınız.QSMOK'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Depresyon için kullanılan, “monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI'ler)” olarak adlandırılan ilaçlar kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız QSMOK kullanmadan önce doktorunuza bilgiveriniz.

Eğer, bitkisel ilaçlar, vitaminler veya kendi kendinize aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere, başka bir ilaç kullanıyorsanız, son zamanlarda kullandıysanız veya kullanacaksanız doktorunuza veyaeczacınıza söyleyiniz. Doktorunuz, QSMOK dozunu değiştirebilir veya kullandığınız diğer ilaçlardabir değişiklik önerebilir.

Bazı ilaçlar QSMOK'la birlikte alınmamalıdır. Bu ilaçlardan bazıları nöbetlerin (krizlerin) şiddetinin artmasına neden olabilir. Bazıları QSMOK'un yan etkilerinin daha fazla görülmesine nedenolabilir. Bu ilaçlar için bazı örnekler aşağıdaki listede verilmiştir, fakat bu liste ayrıntılı bir listedeğildir.

Aşağıdaki durumlarda nöbet geçirme ihtimaliniz her zamankinden daha fazla olabilir:

•Depresyon veya diğer zihinsel hastalıklar

için ilaçlar alıyorsanız (ayrıca 2. Bölümün başındaki“QSMOK'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” başlığına bakınız),

•Astımakciğer rahatsızlığıteofilin

alıyorsanız,

• Güçlü bir ağrı kesici olan

tramadol

alıyorsanız,

•Sıtma ilacı

kullanıyorsanız,

• Eğer uyarıcı,

iştahınızı veya kilonuzu

kontrol etmek için başka ilaçlar (amfetamin,dekstroamfetamin gibi) kullanıyorsanız,

•Steroid

kullanıyorsanız (göz ve cilt için kullanılan krem ve losyonlar hariç),

•Kinolonantibiyotiklerden

kullanıyorsanız,

• Uyuklama haline sebep olabilecek, genellikle alerji tedavisinde kullanılan

bazı antihistaminikleri

alıyorsanız,

•Diyabet

için ilaç kullanıyorsanız

Eğer bunlardan birini kullanıyorsanız, QSMOK almadan önce derhal doktorunuzla konuşunuz.

Doktorunuz,

QSMOK

kullanımının sizin için yararlarını ve risklerini değerlendirecektir.

6Bazı ilaçlar QSMOK'un etki gösterme şeklini değiştirebilir veya sizde yan etki görülme olasılığını artırabilir. Bu ilaçlar şunları içerir:

•Depresyondiğer zihinsel hastalıklar için

kullanılan ilaçlar (risperidon, tiyoridazingibi). QSMOK, depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ile etkileşim gösterebilir ve sizdezihinsel durum değişiklikleri (örneğin; endişeli hissetme (ajitasyon), var olmayan şeyleri görmeveya duyma (halüsinasyonlar), koma) ve 38 °C'nin üzerindeki vücut sıcaklığı, kalp atım hızındaartış, düzensiz kan basıncı gibi diğer etkiler ve tepkilerin abartılması, kas sertliği, koordinasyoneksikliği ve/veya mide-bağırsak belirtileri (örneğin; bulantı, kusma, ishal) ortaya çıkabilir.

•Parkinson hastalığı

için ilaç alıyorsanız (levodopa, amantadin veya orfenadrin gibi),

•Sara (epilepsi)zihinsel sağlık sorunlarıkarbamazepin,fenitoin, valproat

),

•Kanser

tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar alıyorsanız (siklofosfamid veya ifosfamid gibi),

• Başlıca

inme veya kalp hastalıklarında

kullanılan tiklopidin veya klopidogrel alıyorsanız,

• Başlıca yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan (metoprolol gibi),

•Kalp ritmi düzensizlikleri

nedeniyle bazı ilaçlar (propafanon, flekainit gibi),

• Sigarayı bırakmaya yardımcı olması için nikotin bandı,

• HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan

ritonavirefavirenz

.

Eğer bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, QSMOK kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.QSMOK aşağıdaki durumlarda diğer ilaçların etkisini azaltabilir:

•Meme kanseri için tamoksifen kullanıyorsanız.

Bu durum sizin için geçerliyse doktorunuzla konuşunuz.

Sigarayı bırakma tedavinizde değişiklik yapılması gerekebilir.

•Kalbiniz için digoksin kullanıyorsanız,

Bu durum sizin için geçerliyse doktorunuzla konuşunuz.Sigara içmeyi bıraktığınızda bazı ilaçların dozunun azaltılması gerebilir:

Sigara içtiğinizde vücudunuzda emilen kimyasallar, bazı ilaçların daha az etkili olmasına sebep olabilir. Sigara içmeyi bıraktığınızda, bu ilaçların dozunun azaltılması gerebilir; aksi halde yan etkileremaruz kalabilirsiniz.

Herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız, yan etki olabileceğini düşündüğünüz yeni bir belirti hissederseniz, doktorunuzla konuşunuz.

İdrar testleri üzerindeki etki:

QSMOK, başka ilaçların tespitinde kullanılan bazı idrar testleri ile etkileşime girebilir. Eğer idrar testi yaptırmanız gerekiyorsa, doktorunuza ya da laboratuvar görevlisine QSMOK kullandığınızısöyleyiniz.

7

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. QSMOK nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

QSMOK'u halen sigara içmeye devam ederken almaya başlayınız. Almaya başladıktan sonraki ikinci hafta içinde sigarayı bırakmak için bir gün belirlemelisiniz. Bunun sebebi QSMOK'un vücudunuzdaetkili olması için gerekli seviyeye ulaşmasının ortalama bir hafta olmasıdır. Sigara içmek ve aynızamanda QSMOK kullanmak tehlikeli değildir.

Yetişkinler için tavsiye edilen olağan doz;

- İlk üç gün; her gün bir tablet

- 4. gün ve sonrası; günde iki kez bir tablet

Bir seferde bir tabletten fazla almayınız. Dozları en az 8 saat ara ile alınız.

QSMOK'u daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Bunlar her zaman kullanılan dozlardır, ancak doktorunuz size kişisel olarak tavsiyelerde bulunabilir, doz değişiklikleri yapabilir.Eğer emin olmazsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz; eğer 65 yaş üstüyseniz veya böbrek/karaciğer problemleriniz varsa QSMOK'u size günde bir tablet olarak reçete edebilir.

Hastaların çoğu en az 7 hafta QSMOK almalıdırlar. Eğer 7 hafta sonra bir ilerleme sağlanamazsa, doktorunuz QSMOK almayı kesmenizi düşünebilir.

Bazen QSMOK tabletlerin alışılmamış bir kokusu olur. Bu normaldir. İlacınızı olağan şekliyle kullanmaya devam ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri yutarken, çiğnemeyiniz, ezmeyiniz veya bölmeyiniz. Eğer tabletleri bu şekilde alırsanız, tabletlerin içindeki etkili madde vücudunuzda daha çabuk salıverilecektir. Eğer bu gerçekleşirse, nöbet(kriz) de dahil olmak üzere oluşabilecek yan etkiler normalden daha fazla görülebilir.

QSMOK, yiyeceklerle beraber alınabilir.

QSMOK tabletleri en az 8 saat ara ile alınız. Gece yatmaya yakın QSMOK almayınız.

Uyumada güçlüğe neden olabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

18 yaş altı hastalarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

8Yaşlılarda kullanımı:

Kullanım sıklığı düşürülebilir ve/veya doz azaltılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

QSMOK, karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hafif ve orta derecede sirozu olan hastalarda, önerilen doz günde 1 tablettir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda QSMOKkullanılmamalıdır.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda, önerilen doz günde 1 tablettir.

Eğer QSMOK 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla QSMOK kullandıysanız:

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla QSMOK kullanırsanız, nöbet (kriz) riski artabilir ve diğer yan etkilerin görülme olasılığı artabilir.

Böyle bir durumda zaman kaybetmeyiniz.

Neyapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz

QSMOK

'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.QSMOK'u kullanmayı unutursanız

Eğer bir dozu almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.QSMOK ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla konuşmadan ilacınızı almayı bırakmayınız. Dozunuzun kademeli olarak azaltılması gerekebilir.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili ek sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, QSMOK'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa QSMOK kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuzabildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.Krizler (nöbetler)

QSMOK kullanan yaklaşık olarak her 1000 kişiden 1'i kriz riski altındadır. Kriz belirtileri kasılmaları ve genellikle bilinç kaybını içerir. Kriz geçiren bir kişi sonrasında zihin karışıklığı yaşayabilir vene olduğunu hatırlamayabilir. Kriz geçirme ihtimali, ilacı çok fazla alıyorsanız, belli ilaçlar

9

kullanıyorsanız, veya normalden daha yüksek kriz riski taşıyorsanız daha yüksektir.

Kriz geçirirseniz,Daha fazla QSMOK almayınızAlerjik reaksiyonlar

Seyrek olarak (1000 kişinin birinden az) bazı kişilerde QSMOK'a karşı potansiyel olarak ciddi alerjik reaksiyon gelişebilir. Bunlar aşağıdakileri içerir:

• Deride kızarma veya döküntü (kaşıntılı, yumru şeklinde döküntü dahil). Derideki bazıdöküntüler,özellikle ağız ve gözde acıma varsa hastanede tedaviyi gerektirebilir.

• Alışılmadık şekilde hırıltılı solunum veya nefes alıp vermede zorluk.

• Göz kapaklarında, dilde veya dudaklarda şişme.

• Deri döküntüsüyle ilişkili kaslarda veya eklemlerde ağrı.

• Baygınlık veya kendinden geçme

Eğer sizde bir alerjik reaksiyonun herhangi bir bulgusu görülüyorsa, derhal doktorunuzla görüşünüz. Bu durumda daha fazla tablet almayınız.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin QSMOK'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan görülebilir. Seyrekgörülebilir. Çok seyrekBilinmiyor

10 hastanın en az birinde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

• Uyuyamama (QSMOK'u yatmaya yakın bir zamanda almamaya dikkat ediniz.)

Yaygın

• Huzursuzluk (ajitasyon)

• Kaygı (anksiyete)

• Ruhsal çöküntü (depresyon) (Ayrıca 2. Bölüme bakınız.)

• Konsantrasyon bozukluğu

• Titreme hissi (tremor)

• Baş ağrısı

• Hasta hissetme (bulantı)

• Hasta olma (kusma)

• Karın ağrısı veya diğer karın rahatsızlıkları (kabızlık gibi)

• Tat almada değişiklik

• Ağız kuruluğu

10

• Ateş

• Sersemlik

• Terleme

• Deri döküntüsü (bazen alerjik reaksiyon nedeniyle)

• Kaşıntı

Yaygın olmayan

• Kulak çınlaması

• Görüş bozuklukları

• Kan basıncının yükselmesi (bazen ciddi)

• Ateş basması

(flushing

)

• İştah kaybı (anoreksi)

• Güçsüz hissetme

• Göğüs ağrısı

• Zihin karışıklığı (konfüzyon)

• Hızlı kalp atımı

Seyrek

• Nöbetler

• Kaslarda seğirme

• Kas kasılmaları

• Kontrolsüz hareketler

• Hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi)

• Parkinson

• Çarpıntı (palpitasyonlar)

• Bayılma veya oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncıdüşüklüğünedeniyle bayılacak gibi hissetme (postural hipotansiyon)

• Sinirli veya saldırgan hissetme

• Garip rüyalar (kabus dahil)

• Hafıza kaybı

• Karıncalanma veya uyuşma

• Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları (Bu bölümün başına bakınız.)

• Eklem ve kas ağrıları ile birlikte döküntü (Bu bölümün başına bakınız.)

• Normalden daha sık veya daha seyrek idrara çıkma

• Ağızda ve vücudun diğer bölgelerinde hayatı tehdit edici şiddette olabilecek ciddi deridöküntüleri (Eritema multiforma, Stevens Johnson sendromu)

• Sedef hastalığının alevlenmesi (koyulaşan kırmızı deri alanları)

• Gözlerin beyaz kısmının veya cildin renginin sarıya dönmesi (sarılık)

• Karaciğer enzimlerinde artış

• Karaciğer iltihabı (hepatit)

• Kan şekeri seviyesinde değişiklikler

11

• Kendine yabancılaşma (depersonalizasyon), gerçekte olmayan şeyleri görme veya duyma(halüsinasyon)

• Damarların genişlemesi (vazodilatasyon)

• Seğirme

Çok seyrek

• Huzursuz, saldırgan hissetme

• Gerçek olmayan şeyleri hissetmek veya bunların varlığına inanmak (delüzyonlar)

• Şiddetli şüphecilik (paranoya)

• İdrar kaçırma, istemsiz idrar yapma (üriner inkontinans)

Bilinmiyor

• QSMOK kullanırken veya tedavi bitiminden kısa zaman sonra kendine zarar verme veya kendiniöldürme düşüncesi (2. QSMOK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler bölümüne bakınız).

Bu tip düşünceleriniz varsa derhal doktorunuzla konuşunuz veya bir hastaneye başvurunuz.

• Gerçekle bağlantının kopması ve sağlıklı bir şekilde düşünümeme veya karar verememe (psikoz);diğer belirtiler sanrıları (halüsinasyonları) ve/veya delüzyonları içerebilir.

• Kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (anemi), beyaz kan hücreleri sayısında azalma(lökopeni), trombosit sayısında azalma (trombositopeni).

• Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi)

• QSMOK ve depresyon tedavisi için kullanılan başka ilaçlar (örneğin; paroksetin, sitalopram,essitalopram, fluoksetin ve venlafaksin) birlikte kullanıldığında zihinsel durum değişiklikleri(örneğin; endişeli hissetme (ajitasyon), var olmayan şeyleri görme veya duyma (halüsinasyonlar),koma) ve 38 °C'nin üzerindeki vücut sıcaklığı, kalp atım hızında artış, düzensiz kan basıncı gibidiğer etkiler ve tepkilerin abartılması, kas sertliği, koordinasyon eksikliği ve/veya mide-bağırsakbelirtileri (örneğin; bulantı, kusma, ishal)

Sigarayı bırakmanın etkileri

Sigarayı bırakan kişiler sıklıkla nikotin yoksunluğundan etkilenir. Bu durum QSMOK kullananlar da

görülebilir.

Nikotin yoksunluğunun belirtileri aşağıdakileri içerir;

- uykuya dalmakta zorlanma

- ürperme veya terleme

- kaygılı, huzursuz veya depresif hissetme (bazen intihar düşüncesiyle birlikte)

Ruhsal durumunuzda endişe verici değişiklikler hissederseniz

doktorunuza başvurunuz

.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu


veya eczacınızı bilgilendiriniz.


12

Yan etkilerin raporlanması


Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri

www.titck.gov.tr5. QSMOK'un saklanması

QSMOK

'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altında saklayınız. Orijinal ambalajında muhafaza ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra QSMOK'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Kullanılmayan veya artan ilaçların ne yapılacağını eczacınıza danışınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

ATABAY KİMYA SAN. TİC. A. Ş.

Acıbadem,Köftüncü Sok. No:1 34718 Kadıköy/İSTANBUL

Üretim yeri:

ATABAY İLAÇ FAB. A. Ş.

Acıbadem,Köftüncü Sok. No:1 34718 Kadıköy/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 26.08.2021 tarihinde onaylanmıştır.


13

İlaç Bilgileri

Qsmok 150 Mg Uzaltılmış Salımlı Tablet

Etken Maddesi: Bupropiyon Hidroklorür

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Qsmok 150 Mg 60 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.