Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dimag 365mg Tek Kullanımlık Toz İçeren Saşe Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Diğer Mineral İçeren İlaçlar » Magnezyum

KULLANMA TALİMATI

DİMAĞ 365 mg tek kullanımlık toz içeren saşe Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde:

Her bir saşe 365 mg magnezyum iyonuna eşdeğer 670 mg magnezyum karbonat ve 342 mg magnezyum oksit içerir.

Yardımcı maddeler:

Susuz sitrik asit, sorbitol, sodyum siklamat, sodyum bikarbonat, sodyum sakarin, polivinil prolidon, limon esansı, FD&C yellow no 5 (E 102).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayımz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veyadüşük doz kullanmayınız._

Bu Kullanma Talimatında:


1- DİMAĞ nedir ve ne için kullanılır?


2- DİMA G'ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3-DİMA G nasıl kullanılır?


4-Olası yan etkiler nelerdir?


5-DİMA G 'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

L DİMAĞ nedir ve ne için kullanılır?

DİMAĞ saşe etkin madde olarak magnezyum karbonat ve magnezyum oksit içerir.
Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.
DİMAĞ kuşe kağıt/Al/PE ambalajlarda 30 adet saşe içermektedir.
DİMAĞ,
• Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi,
• Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımımn hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, anjina pektoris (kalbi besleyen damarlann daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağnsı), hafif şiddette yüksek tansiyon,
• Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşın kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluşumu, mide-barsak kramplan, kas ve sinirlerin artmış uyanlabilirliği, baldır kramplan, yeni doğmuş ve küçük çocuMardaki kramplı durumlar ve stres,
• Kadın hastalıklan, doğum ve gebelik ile ilgili: Zamamndan önce (pre-term) kasılmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar (eklampsi [gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudım su tutmasıyla seyreden hastalık]/pre-eklampsi [gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudım su
tutmasıyla seyreden hastalık]), betamimetik kullanımını gerektiren tokolizis (döl yatağı kasılmalannm durdurulması), ağniı adet görme,
• Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleşmeler,
• Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolityazı tekrarımn önlenmesi),
• Şeker hastalığı tedavisi ve migren (bir çeşit baş ağnsı) durumlannm tedavisinde kullanılır.

2. DİMAG'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DİMAG'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer DİMAG'm içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa,
• Eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa,

DİMAG'ı, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
• Kalp yetmezliğinde kullamlan Digital grubu ilaçlardan kullamyorsanız,
• Heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü için Lityum tedavisi görüyorsanız,
• Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L'nin altında ise,
• Orta yaşın üstündeki hastalarda, hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

DİMAG'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

DİMAĞ, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç kamına kullanmak ishale neden olabilir.

Hamilelik:

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DİMAG'ı hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DİMAG'ı emzirme döneminde doktorunuza damşmadan kullanmayımz.

Araç ve makine kullanımı

DİMAG'ın araç ve makine kullanmaya karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

DİMAG'miçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayamksızlığımz olduğu söylenmişse DİMAG'ı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
içerdiği FDC yellow no:5 boyar maddesi nedeniyle alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Bir saşe 335.36 mg (14.58 mmol) sodyum iyonu içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar DİMAĞ ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:
• Kas gevşetici ilaçlar (non-depolarize edici nöromusküler blokörler),
• Aminokinolonlar, nitrofurantoin, penisilamin, tetrasiklinler, florokinolonlar (antibiyotik),
• Digoksin (kalp yetmezliği tedavisi),
• Lityum (duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü),
• Sodyum polistiren sülfonat (potasyumun vücuttan atılmasım sağlar),
• Selüloz sodyum fosfat (böbrek taşlanm önlemek için kullanılır),
• Magnezyum içeren diğer ilaçlar (magnezyum enemalan dahil),
• Barbiturat (uykusuzluk tedavisi için kullanılan ilaçlar), opioidler (vücutta morfin gibi etki gösteren maddeler), hipnotikler (uyku vericiler),
• Nifedipin (yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DİMAĞ nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Yetişkinler ve ergenler (12-17 yaş) için önerilen günlük doz 1-2 saşedir.
Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1-2 saşedir.

Uygulama yolu ve metodu:

DİMAĞ ağızdan kullamm içindir.
150 mL (1 bardak) suda eriterek yemeklerle birlikte alınız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:VıA

saşedir. 6 yaşından küçük çocuklarda doktor kontrolünde kullamimalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı popülasyonlarda kullammı üzerine veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda DİMAĞ kullanılmamahdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer DİMAG'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla DİMAĞ kullandıysanız;

DİMAG'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DİMAG'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


DİMAĞ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

DİMAG'ı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DİMAG'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DİMAG'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü, kızanklık)
• Solunum depresyonu
• Koma
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİMAĞ' a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatınimamza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Düşük tansiyon
• Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt (EKG) değişiklikleri
• Depresyon
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Kramp
• Yorgunluk hissi
• Zayıflık
• Zihin kanşıklığı
Bunlar DIMAG'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DİMAG'm saklanması
DİMAĞ'ı

çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve nemden uzakta saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

DİMAG 'ı saşenin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİMAG'ı kullanmayımz.

Ruhsat Sahibi:


Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul 0216 456 65 70 Pbx 0216 456 65 79 (Faks) [email protected]

Üretim Yeri:


Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Adil Mah. Beykoz Cad. Tamdık Sok. No; 1 Sultanbeyli/ İstanbul 0 216 592 33 00 0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı 10/10/2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dimag 365mg Tek Kullanımlık Toz İçeren Saşe

Etken Maddesi: Magnezyum oksit Magnezyum karbonat

Atc Kodu: A12CC

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.