Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Potasyum Klorür %22.5 Ampul Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Potasyum » Potasyum » Potasyum klorur

POTASYUM KLORÜR % 7,5 AMPUL

lOml Ampul

Damar içine uygulanır.

Etkin maddeMvaVViV.ampul'de 0.75 g Potasyum Kloriir içerir.

Yardımcı madde:

Enjeksiyonlıık su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz


- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz


- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz


- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız


Bu Kullanma Talimatında:


/.POTASYUM KLORÜR %7.S AMPUL nedir ve ne İçin kullandır ?


2. POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler.


3. POTASYUM KLORÜR %ZS AMPULampulnasıl kuUamlır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.POTASYUM KLORÜR %7.S AMPUL^Ûn sakianmasLBaşlıkları yer almaktadır.

POTASYUM KLORUR %7.5 AMPUL, lOml'lik 1 ampul'de 0.75g potasyum iceımek-tedir,
POTASYUM KLORUR %7.5AMPUL'un etkin maddesi olan potasyum klorür, belirli nedenler sonucu meydana gelen vücuttaki potasyum kayıplannı yerine koymak amacıyla kullanılmaktadır.
Potasyum kaybına neden olan durumlar ise;
- İshal, kusma ve mide-bağırsak sistemindeki fıstüllerde,
- Birincil ve ikincil hiperaldosteronizmde (asın aldosteron salgılanması),
- Mineralokortikoid (Aldosteron) ve glukokortikoid (ACTH, Kortizon v.b.) tedavilerinde
- Parenteral sıvı tedavisinde (Potasyum ihtiva etmeyen),
- Diyabetik ketoasidoziste (Belirtileri; bulantı, kusma, aşın miktarda idrar yapma,uyuk-lama, bilinç kaybı),
- Metabolik alkaloziste (vücut sıvılannda baz fazlası olması),
- Digitalis zehirlenmelerinde
- Tuz kaybına neden olan böbrek iltihabı,
- Tiyazid sınıfından diüretiklerin (idrar söktürücüler) uzun sureli kullanımında,
- Kronik protein yıkımında

2.POTASYUM KLORÜR %7.S AMPUL'ükullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

POTASYUM KLORÜR %,7.S AMPUVûaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer POTASYUM KLORÜR %7.5AMPUL'ün bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kul lanmayımz.
• POTASYUM KLORÜR %7.5AMPUL'Ü, hiperkalemi (kanda potasyum seviyelerinin yüksek olması) ileoligüri (idrann normalden az çıkması), anüri (idrann çıkarılamama-sı) ya da azotemi (kanda aşın miktarda azot buluımıası) İle şiddetli böbrek yetmezliği söz konusu ise veya tedavi edilemeyen kronik adenokortikal yetmezlik (Addison Hastalığı) durumlannda.
Akut dehidratasyon (kısa sürede gelişen su kaybı, hiperkloremi (kandaki klorür seviye sinin yüksek olması) ve kramp durumlannda kullarmıayımz.

POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL'üaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLA-NINİZ

Eğer;
• Magnezyum eksikliğiniz (hipomagnezemi) varsa,
• Kardiyak rahatsızlığınız varsa, potasyum destekleyiciler ya da plazma potasyum seviyesini arttıran ilaçlarla birlikte kullanacaksanız,
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışımz.

POTASYUM KLORÜR %7.S AMPUL 'ünyiyecek ve içecek ile kullanılması:

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve İçeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik:

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç doktor tarafından gerekli görülmedikçe hamilelik döneminde kullamlma-malıdır.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız


Emzirme:

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL'ün anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle emzirme döneminde doktor kontrolünde kullamnız.

Araç ve makine kullanımı:

Araç ve makine kullaımıa üzerine normal değerlerde kalındığı sürece bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL'ü aşağıdaki ilaçlarla birlikte alıyorsamz doktorunuza danışınız.
- ACE inhibitörleri (Yüksek kan basıncımn tedavisinde kullamimaktadır.)
- Amfoterisin, amikasin sülfat, dobutamin hidroklorür ve sabit yağ emülsiyonlan Amilorid, spironolakton ve triamteren gibi potasyum tutucu diüretikler
İnsülin, İnsülin+glukoz, sodyum bikarbonat infüzyonlan Sikiosporin (organ nakli sonrasında kullanılır.)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zaman-ar da kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


2.POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL nasd kullandır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
Genel olarak saatte 20mEq/L'yi geçmemek kaydıyla günde 20-150mEq verilebilir. Maksimum doz 3,7mEq/kg/24 saattir.

Uygulama yolu ve metodu:

POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL 1000 mL'lik dekstroz solüsyonuna katılır. İntrave-nöz inllizyon şeklinde verilir. Dozlar vakanın durumuna göre doktor tarafından ayarlamr. Ağız yoluyla potasyum tedavisi yapmak için ampuller kınlıp, sıvı yiyecekler içine ka-nştınlarak verilebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Maksimum doz 2-3mEq/kg/24 saattir.

Yashlarda kullanımı:

Yaşlı hastalarla yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır,

özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarla yapılmış çalışma bulunmamaktadır.

Eğer POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla POTASYUM KLORÜR ®/o7.5 ampul kullandıysanız:

DROGSAN POTASYUM KLORÜR %7.5AMPUL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konusunuz.


POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL'û kullanmayı unutursanız;

İP

Unutulan dozları dengelemek için çifi doz almayınız.


POTASYUM KLORÜR %7.S AMPUL Ue tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, POTASYUM KLORÜR %7.5AMPUL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir,

Aşağıdakilerden biri olursa, POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

A
Hiperkalemi Felç
Kol ve bacaklarda uyuşma Zihin karışıklığı Gri deri Ciltte soğukluk Kan basıncında düşme Kardiyak aritmi (ritim bozukluğu)
Kalp bloğu (kalp içi iletiminin zayıflaması)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes darlığı
• Kmma
• İshal
• Kan ve lenf sıvısının içinde bulunduğu damardan dışan sızması ve lokal doku basan
• Kann ağnsı
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Güçsüzlük
• Enjeksiyon yerinde ağn
• Mide gazı
Bunlar POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, dok torunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL'ün saklanması

POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL'ü

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında,


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.


Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonrakullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

GALEN İLAÇ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Batiataşehir, Yenisahra,
Barbaros Mah.Evren Cad.Çim Sok.No: 11 Kadıköy - istanbul
Tel: 0216472 23 80
Faks: 021647223 79
e-mail; galen@galenilac.com.tr

Üretim Yeri:

İDOL İLAÇ DOLUM SAN.VE TİC.A.Ş.
Davutpaşa Cad.Cebealibey Sok.No:20 Topkapı- İstanbul
Tel: 0212 449 00 00
Fax: 0212 449 00 20

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Potasyum Klorür %22.5 Ampul

Etken Maddesi: Potasyum Klorür

Atc Kodu: A12BA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Potasyum Klorür %22.5 Ampul-KT
 • Potasyum Klorür %22.5 Ampul-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.