Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Rovamycine 3 MIU Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler » Makrolidler » Spiramisin

KULLANMA TALİMATI

ROVAMYCİNE 3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır.

•Etkin madde:

Her bir tablet 3 000 000 lU spiramisin içerir.

•Yardımcı maddeler:

Snowflake 12019 Maizena, Hidroksipropil Selüloz, Kroskarmelloz Sodyum (Tip A), Kolloidal Silikon Dioksit (Aerosil 200), Mikrokrastalin Selüloz (Avisel pH 101), Magnezyum Stearat, Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayımz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilksiniz.
• Eğer ilave sorularmız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacmıza danışımz.
O

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarma vermeyiniz.
• Bu ilacm kullammı sırasmda, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığımzı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozım dışında

yüksek veya düşük

doz kullanmayımz.

Bu Kullanma Talimatında:


1.ROVAMYCİNE nedir ve ne için kullanılır?


2. ROVAMYCİNE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ROVAMYCİNE nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir ?


5. ROVAMYCİNEHn saklanması


C

Başlıkları yer almaktadır.

1. ROVAMYCİNE nedir ve ne için kullanılır?

ROVAMYCİNE makrolid grubu bir antibiyotiktir. Duyarlı bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde kullamlır. Solunum yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları, ağız içi ve diş enfeksiyonları gibi durumlarda ROVAMYCİNE doktorunuzun tavsiyesi ile kullanılabilir.
ROVAMYCİNE kutuda, blister ambalajda 10 veya 14 tabletler halinde bulunur.

2. ROVAMYCİNE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ROVAMYCİNE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer spiramisin ya da ROVAMYCİNE'deki diğer maddelere alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.
• Migren tedavisinde kullamlan ergotamin içeren ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

ROVAMYCİNE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa (karbonhidrat enerji metabolizması ile ilgili bir enzim) bu hasta grubunda çok seyrek olarak akut hemoliz (kan hücreleri yıkımı) vakalan bildirildiğinden ROVAMYCİNE kullammı önerilmez.
• Eğer, karaciğer yetmezliğiniz var ise dikkatli kullammz.
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışımz “

ROVAMYCİNE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ROVAMYCİNE aç ya da tok kamına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


ROVAMYCİNE gerektiğinde hamilelerde kullanılabilir.
o

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ROVAMYCİNE anne sütüne geçtiğinden, emziriyorsamz emzirmeyi kesiniz.

Araç ve makine kullanımı

ROVAMYCİNE'in araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerine olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

ROVAMYCİNE ' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

Özel dikkat ve önlem gerektirecek yardımcı bir madde içermemektedir.

çsDiğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

^ Eğer aşağıdaki ilaçları ahyorsamz lütfen doktorunxxza söyleyiniz:
ROVAMYCİNE makrolid grubunda bulunan bir antibiyotiktir. Makrolidlerin, migren tedavisinde kullamlan ergot türevleri ile eş zamanlı kullammmda bazı iskemi durumları (damarlarda

kanlanmanın

bozulması) bildirilmiş olmakla birlikte, spiramisin ile ilgili herhangi bir bildiri yoktur.
ROVAMYCİNE, karbidopa (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) emilimini inhibe eder ve

kandaki

levodopa düzeyini düştlrür. Klinik gözlem sonuçlarına levodopa dozu ayarlanmalıdır.
ROVAMYCİNE vinka alkaloidlerinin (kanser tedavismde kullamlır) ve kardiyak glikozidler (kalp yetmezliği tedavisinde kullamlır), kinin düzeylerini artırabilir.
ROVAMYCİNE'in düzeyi/etkisi konivaptan ve dasatinib adlı ilaçlarla birlikte kullamiması durumunda artabilir.
ROVAMYCİNE, BCG ve tifo aşısının etkisini azaltabilir.
ROVAMYCİNE düzeyleri, deferasiroks, etravirin ile birlikte kullanıldığında azalabilir. Muhtemel etkileşimleri engellemek amacıyla doktor ve eczacınıza almakta olduğunuz tedavileri bildiriniz. ,

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ROVAMYCİNE nasıl kuUanılır ?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

3MIU tabletler


Ortalama doz günde 6-9 MlU'dir. Günlük dozu 2 ya da 3'e bölerek alınız. Tedavi süresi hastalığınızın durumuna göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.
^ Meningokok menenjiti profılaksisi (menenjit koruması)

CJ

3 MIU /12 saatte bir, 5 gün süreyle alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yoluyla alınır. Aç ya da tok alabilirsiniz.

Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kullanım:

ROVAMYCİNE tablet erişkinlerde kullamlan bir ilaçtır. 18 yaş altı ve çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

ROVAMYCİNE yaşlılarda kullanılabilir. Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

^ j Böbrek yetmezliği / karaciğer yetmezliği

^ Karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatli olunmalıdır.Böbrek bozukluğunda doz ayarlamasına
gerek yoktur.
Doktorunuz hastalığımza bağlı olarak ilacmızm dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer ROVAMYCİNE'nin etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ROVAMYCİNE kullandıysanız:

ROVAMYCİNE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ROVAMYCİNE'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Eğer bir ROVAMYCİNE dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.
Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

ROVAMYCİNE ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler

Olumsuz bir etkisi yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ROVAMYCİNE'in içeriğinde bulıman maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ROVAMYCİNE'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nefes almakta zorlamyorsamz veya hırıltılı nefes alıyorsamz, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anafilaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.
Çok seyrek: Barsaklarda ciddi diyare ortaya çıkabilir.
Q Eğer bu durumlar sizde mevcut ise, acil müdahaleye veya hastaneye yatırılmamza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek: kansızlık (anemi), kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ile seyreden kansızlık. Seyrek: ciltte duyu kusuru (parestezi).
Yaygın olmayan: bulantı, kusma ve diyare, alerjik cilt reaksiyonlan. Karaciğer enzimlerinde yükselme, karaciğerde safra yollarının tıkanması ile seyreden sarılık.
Bunlar ROVAMYCİNE'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ROVAMYCtNE'nin saklanması

C

ROVAMYCİNE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25

“C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Dış kutusu ve blisteri üzerinde basılı bulunan son kullanma tarihinden sonra ROVAMYCİNE 'i kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü gösterir.


İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atıhnamalıdır. Gerekli olmayan ilaçlarm nasıl atılacağım eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Ruhsat sahibi:


EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent 34394, İstanbul

Üretici:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır


o

o

İlaç Bilgileri

Rovamycine 3 MIU Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Spiramisin

Atc Kodu: J01FA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.