Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

ELUCEF 300mg Efervesan Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefdinir

KULLANMA TALİMATI

ELUCEF 300 mg efervesan tablet Ağız yolu ile kullanılır.

• Etkin madde:


Her efervesan tablette 300 mg sefdinir

• Yardımcı maddeler;


Trometamol, sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, Kollidon K-30, sodyum klorür, Peg 6000, sukraloz (E 955), portakal aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklaytmz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


L ELUCEF nedir ve ne için kullanılır?


2. ELUCEF'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ELUCEF nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.ELUCEFIn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ELUCEF nedir ve ne için kullanılır?

ELUCEF ağız yolu ile kullanılan ve sefalosporin olarak bilinen antibiyotik ilaç grubuna dahil olan sefdinir etkin maddesini içermektedir.
ELUCEF, 20 efervesan tablet içeren plastik tüp / silikajelH plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Kremden sanya dönük, yuvarlak, bir yüzü çentikli efervesan tabletler şeklindedir.
ELUCEF bakterilerin (mikropların) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlann (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır.
• Toplum kaynaklı pnömoni (zatüre)
• Kronik bronşitin akut alevlenmeleri
• Akut maksiller sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı)
• Farenjit (yutak/farinks iltihabı)
• Tonsillit (bademcik iltihabı)
• Bazı deri enfeksiyonlan (iltihaplan).

2. ELUCEFM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ELUCEF'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
•Sefdinire, diğer sefalosporinlere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz var ise ELUCEF'i kullanmayımz.
• Penisilinlere ya da diğer beta laktam antibiyotiklere karşı bildiğiniz bİr aşm duyarlılık durumunuz var ise (sefalosporinlere de aşın duyarlılık durumunuz olabileceğinden durumu doktorunuza bildiriniz)

ELUCEF'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Sefdinir kullanımına bağlı olarak psödomembranöz kolit (kann ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal) ortaya çıkar ise, (ELUCEF kullanımı sırasında veya sonrasında şiddetli ishal meydana gelir ise ishal önleyici ilaçlar almayınız ve durumu derhal doktorunuza bildiriniz)
• Böbrek yetmezliğiniz var ise, (bkz bölüm 3' teki özel kullanım durumları)
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız.

ELUCEF'in yiyecek ve içecek ile kullanıiması

ELUCEF yemeklerden önce ya da sonra kullanılabilir.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ELUCEF gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Başka ilaçlarda olduğu gibi, ilacın hamilelik sırasındaki kullanımı sadece beklenen yarann cenin üzerindeki riskten yüksek olduğu durumlarda ve doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ELUCEF'in anne sütüne geçtiği saptanmamıştır. Ancak anne sütü alan çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ELUCEF'in araç ve makine kullammı üzerine etkisi olduğu bildirilmemiştir.

ELUCEF'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ELUCEF'in İçeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağh olumsuz bir etki beklenmez.
ELUCEF 8,10 mmol (186,34 mg) sodyum içermektedir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

• ELUCEF antiasitler (midenin aşın asidini azaltan ilaçlar) ile birlikte alımrsa antiasitler sefdinirin emilimini azaltır. Eğer sefdinir tedavisi süresince antiasitler kullanılacak ise ELUCEF antiasitlerin kullanılmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır.
• Gut hastalığı (damla hastalığı) tedavisinde de kullanılan probenesid, ELUCEF'in böbreklerden atılma süresini uzatarak kandaki yoğunluğunun artışına neden olur. Bu ilacı kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.
• Demir içeren ilaçlar ve yiyecekler ELUCEF'in emilimini azaltır, ELUCEF tedavisi sırasında demir içeren ilaçlar kullanılacak ise her iki uygulamanın arasında en az 2 saat olmalıdır. Özellikle demir içeren ilaç veya yiyeceklerle beraber kullanıldığında dışkı rengi kırmızı olabilmektedir (Bu renk değişikliği normal olarak değerlendirilmektedir).
• ELUCEF kullanımı bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


#


3. ELUCEF nasıl kullanılır?

Uygun kullaaım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ELUCEF'i her zaman doktorunuzun talİmatlan doğrultusunda kullanınız.
Bir günde önerilen en yüksek doz 600 miligramdır.
• Toplum kökenli pnömoni tedavisinde: 10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg (1 efervesan tablet)
• Kronik bronşit akut alevlenmelerinin tedavisinde: 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg (1 efervesan tablet) veya 10 gün boyunca 24 saat ara ile 600 mg (2 efervesan tablet)
• Akut maksiller sinüzit tedavisinde: 10 gün boyımca 12 saat ara ile 300 mg (1 efervesan tablet) veya 10 gün boyunca 24 saat ara ile 600 mg (2 efervesan tablet)
• Farenjit/Tonsillit tedavisinde: 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg

(1

efervesan tablet) veya 10 gün boyunca 24 saat ara ile 600 mg (2 efervesan tablet)
• Komplike olmamış deri enfeksiyonlanmn tedavisinde; 10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg (1 efervesan tablet) kullanılması önerilir.

Uygulama yolu ve metodu:

ELUCEF sadece ağızdan kullanım içindir.
Bir miktar suda eritildikten sonra bekletilmeden içilmelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 ayın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.
6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda uygun olan doz ve farmasötik dozaj şekillerinin kullanılması önerilir. Vücut ağırlığı 43 kg ve üzerinde olan veya 12 yaşından büyük çocuklar en yüksek günlük doz olan 600 mg'ı (2 efervesan tableti) alabilirler.

Yaşlılarda kullanunı:

Bu yaş grubuna özel bir kullanım uyansı yoktur.

Özel kullanım durumları;

Böbrek yetmezliği;

Böbrek yetmezliği veya hemodiyaliz uygulaması varsa doktorunuz böbrek fonksiyon değerlerine göre doz ayarlamasını yapacaktır.

Karaciğer yetmezliği;

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek duyulmaz.
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz ELUCEF ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. İyi hissetmeye başlasanız bile, doktorunuzun izni olmadan ilacı bırakmayınız.

Eğer ELUCEF'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ELUCEF kullandıysanız;

Özel bir tedavi şekli mevcut değildir. Doktorunuz tarafından destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi yapılması gerekebilir.

ELUCEF'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ELUCEF'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ELUCEF ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Kendinizi iyi hissetseniz dahi ilacı kullanmayı doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz. Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmanız, hastalığmızm şiddetlenmesine ve tedavinin aksamasına neden olabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ELUCEF'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakiierden biri olursa, ELUCEF'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudaklann şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (bu durumlar ilaca karşı ciddi alleıjiniz olduğunu gösterebilir)
• Karın ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal (bu durum, uzun süreli antibiyotik kullanımma bağlı, nadiren meydana gelen ciddi bir barsak iltihaplanması olan psödomembranöz koliti işaret edebilir)
• Barsak düğümlenmesi (ileus), üst sindirim kanalı (üst gastrointestinal sistem) kanaması,
• Kalp yetmezliği, kalp krizi (miyokart infarktüsü), göğüs ağnsı
• Astım alevlenmesi, solunum yetmezliği
• Bir çeşit akciğer iltihabı (idiyopatik interstisyel pnömoni)
• Karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer yetmezliği
• Derinin ciddi hastalıklan (toksik epidermal nekroz)
• Akut böbrek yetmezliği
• Ateş, deride iğne başı şeklinde kırmızılık ve morarmalar, bilinç bulamklığı, baş ağnsı ve trombositlerin (kan pulcuklan) sayısında azalma ile görülen hastalık (idiyopatik trombositopenik purpura)
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakiierden berbangi birini fark ederseniz, bemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Derinin döküntü ve kaşıntılarla seyreden bazı hastalıkları (eksfolyatif dermatit, eritema multiform, eritema nodozum)
• Bilinç kaybı
• Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon)
• Mide ve/veya oniki parmak barsağında yara (peptik ülser)
• Kan akyuvar sayılannda artma ya da azalma
• Kan eozinofıl sayılannda artma (bir tür alerji hücresi)
• Kan trombosit (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi, kan pulcuğu) sayılarında artma ya da azalma (kendini alışılmadık kanama eğilimleri olarak gösterebilir)
• Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
•Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) içindeki dokulara oksijen taşıyan renkli madde (hemoglobin) düşüklüğü
• Elektrolit (kalsiyum, fosfor, potasyum gibi) düzeylerinde değişiklikler
• Çizgili kas dokusu yıkımı (rabdomiyoliz)
• Böbrek rahatsızlığı (nefropati)
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz^ doktorunuza söyleyiniz:
• Vajina iltihabı (vajinit)
• Vajinada pamukçuk (vajinal monilİasis)
• Dışkılama değişiklikleri (ishal veya kabızlık gibi)
• Hazımsızlık (dispepsi)
• Gaz ¦
• Bulantı
• Karın ağnsı
• Ağız kuruluğu
• Döküntü
• Kaşıntı
• Baş ağnsı
• Sersemlik hissi
• Kemik ve karaciğer fonksiyonlannı gösteren kan testlerinde geçici yükselmeler
• Böbrek fonksiyonlannı gösteren kan testlerinde değişiklikler
• Kan pıhtılaşma bozuklukları
• İstem dışı hareketler
• İdrarda akyuvar ve protein yükselmesi
• İdrar yoğunluğunun artması ya da azalması
Bunlar ELUCEF'in hafif yan etkileridir.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. £LUCEF'nı saklanması

ELUCEF'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

ELUCEF'i 25 “C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ELUCEF'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ELUCEF'i kullanmaymız.

Ruhsat sahibi:

Mantis İlaç San. Tic Ltd Şti.
Florya Asfaltı Florya İş merkezi No: 88BBlokNo:6 Bakırköy / İstanbul Telefon: O 212 481 79 52 Faks: O 212 481 79 52 e-mail:

info@mentisilac.com.tr


Üretimyeri:

Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş.
1 .OSB. 2.Y0İ No:2 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı () tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

ELUCEF 300mg Efervesan Tablet

Etken Maddesi: Sefdinir

Atc Kodu: J01DD15

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • ELUCEF 300mg Efervesan Tablet KT
 • ELUCEF 300mg Efervesan Tablet KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.