Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Texef 100 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefpodoksim

KULLANMA TALİMATI

TEX£F 100 mg film tablet Ağızdan alınır

• Etkin madde:

1 film tablet içinde 130,40 mg se^doksim proksetil bulunur (100 mg sefpodoksime eşdeğerdir).

• Yardtmcı maddeler:

Kroskarmelloz sodyum, nişasta, sodyum lauril sülfat, mikrokristalin selüloz, talk, koUoidal silikondioksit, magnezyum stearat ve titanyum dioksit (E 171).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çüukfi sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara c^nen uyunuz. ilaç hakkında size Önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


1. TEXEF nedir ve ne için kullamlır?


2. TEXEFH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TEXEF nasıl kidlantlır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. TEXEF *in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. TEX£F nedir ve ne için kullanılır?

TEXEF sefjx)doksiın proksetil adlı etkin maddeyi içerir. Sefalosporinler adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir. Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır.
TEXEF, film tablet formundadır ve ağızdan alınır. 1 kutusu içinde 20 film tablet içeren blister ambalajda kullamima sunulmuştur.
Çocuklarda kullamlmak üzere, TEXEF 40mg/5 mİ oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz formu da piyasada bulunmztktadır.
TEXEF, etkin maddeye duyarü mikroplarm neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır:
• Üst solunum yolu enfeksiyonlan:
-Tonsillit, farenjit (bademcik ve yutak iltih^lan)
-Akut sinüzit (sinüs adı verilen kafa içindeki boşluklann İltihabı)
-Akut otitis media (sadece çocuklarda)(orta kulak iltihabı)
• Alt solunum yolu enfeksiyonlan:
-Akut bronşit
-Pnömoni (bir akciğer hastalığı - zatüre)
-Kronik obstrüktif akciğer hastalığmm (KOAH) alevlenmesi
• Komplike olmayan alt ve üst idrar yollan enfeksiyonlan
• Komplike olmayan gonokokal üretrit (cinsel yolla geçen gonore enfeksiyonlan)
• Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlan

2. TEX£F*i kullanmadan 5nce dikkat edilmesi gerekenler TEX£FM aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, seQx)doksime ya da sefalosporinlere karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa, TEXEF'i kullanmayımz.

TEXEF'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Penisilin adı verilen antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa,
• Daha önceden etki alam geniş olan antibiyotiklerle tedavi edildiğiniz sırada sizde kann ağnsıyla birlikte şiddetli ve inatçı ishal geliştiyse,
• Ciddi böbrek hastalığınız varsa,
TEXEF'i dikkatli kullamnız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşınız.

TEXEF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TEXEF'in barsaklardan emilimini artırmak için, besinlerle birlikte alınması yararlı olur.

Hamilelik

Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelerde sefpodoksim proksetilin güvenliliği tam olarak belirlenmiş değildir. Bu nedenle hamilelik sırasında TEXEF kullammı tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


TEXEF içinde bulunan etkin madde anne sütüne geçer. Emzirme sırasında TEXEF kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

TEXEF sersemlik hissine yol açabilir. Bu durumda araç ve ma

kin

e kullanma beceriniz etkilenebilir. Bu ilacı aldığmızda, sizde de bu gibi belirtiler meydana gelirse araç ve makine kullanmaymız.

TEXEF'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda Inunol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

özellikle aşağıdaki ilaçlan birlikte kullanırken dikkatli olunuz ve doktorunuza damşmız.
- Antiasidler (hazımsızlık ve mide barsak sistemindeki yaralann tedavisinde kullanılır)
- Ranitidin veya simetidin gibi tUser tedavisinde kullanılan ilaçlar
- İdrar söktürücü tabletler veya enjektabl ilaçlar (diüretikler)
- Aminoglikozid antibiyotikleri (enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır)
- Probenesid (Böbrek haşan tedavisinde kullamlan sidofovir ile birlikte kullamidığında)
- Varfarin gibi kumarin antikoagülanlan (kan inceltici olarak kullanılır)
- Kontraseptif olarak kullamlan östrojenler
Bu ilaçlar, TEX£F tablet alındıktan 2-3 saat sonra alınmalıdır.
TEXEF kullanırken yapılan bazı kan ve idrar testlerinde (pozitif Coombs testi ve spesifik olmayan redükleyici ajanlarla yapılan idrar glukoz tayinleri) yanlış pozitif neticeler alınabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir İlacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. T£X£F nasü kuUanıhr?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler için genellikle önerilen doz ve doz sıklığı aşağıdadır:
Üst solımum yolu enfeksiyonlan:
Bademcik iltihabı (Tonsiiiit): Günlük doz: 200 mg, 12 saatte bir 100 mg alı

nır

.
Yutak iltihabı (Farenjit): Günlük doz 200 mg, 12 saatte bir 100 mg alımr.
Akut sinüzit; Günlük doz 400 mg, 12 saatte bir 200 mg alınır.
Alt solunum yolu enfeksiyonlan:
Akut bronşit: Günlük doz: 200 mg, 12 saatte bir 100 mg almır.
Enfeksiyonun şiddetine göre gerekirse doz 12 saatte bir 200 mg'a çıkanlabilİr.
Bakteriyel pnömoni (zatüre = akciğer iltihabı): Günlük doz: 400 mg, 12 saatte bir 200 mg alınır.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmeleri:
Günlük doz 400 mg, 12 saatte bir 200 mg aİınır.
İdrar yollan enfeksiyonları
Komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonu:
Günlük doz: 200 mg, 12 saatte bir 100 mg olarak alınır.
Komplike olmayan üst idrar yolu enfeksiyonu:
Günlük doz: 400 mg, 12 saatte bir 200 mg almır.
Komplike olmayan gonokokal üretrit:
Günlük doz: 200 mg, tek doz şeklinde alınır.
Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları:
Günlük doz: 400 mg, 12 saatte bir 200 mg alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

• TEXEF ağızdan alımr.
• Film tablet bir bardak su yardımıyla, bütün olarak yutulur.
• En iyi şekilde emilebilmesi için, film tabletler yemeklerle beraber alınmalıdır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda TEXEF oral süspansiyon hazırlamak içİn kuru toz formu kullanılır. Önerilen doz ikiye bölünmüş halde 8 mg/kg/gündür. 200 mg/gün'ün altmdaki dozlarda kuru toz formu kullamimalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda böbrek yetmezliği sorunu bulımmuyorsa doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek probleminiz varsa ilacın dozunun azaltılması gerekir. Doktorunuzla görüşünüz.
TEXEF böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Ciddi böbrek yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması gerekir. Doktorunuz bu durumda dozu azaltabilir veya tedaviye ara verebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer TEXEF'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TEX£F kullandıysanız

TEXEF'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


TEX£F'i kullanmayı unutursanız

Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun saati gelene kadar bekleyiniz ve sonra normal sıklıkta almayı sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz alm<^ınız.


TEX£F ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler

TEXEF tedavisini doktorunuza damşmadan sonlandırmaymız. Eğer tedaviyi erken sonlandınrsanız, enfeksiyon belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir ve durumunuz kötüleşebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TEXEF'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TEXEFM kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bftiflmflne başvurunuz:

• Zorlukla ve hınitılı bir şekilde nefes almaya başlanması
• Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme olması
• Vtlcutta yaygın kaşmtıyla birlikte deride kızarıklık ve döküntüler olması
• Dudaklar, gözler, ağız, burun veya cinsel organın çevresindeki cildin su toplaması ve kanama olması ile birlikte ateş ve soğuk algınlığı benzeri durumun oluşması (Stevens-Johnson sendromu adı verilen bir tablo olabilir)
• Ateş, titreme, kas ağnsı ve genel bir keyifsizlik hali ile birlikte ciltte içi su dolu kabarcıklar oluşması ve deride büyük alanlann soyularak dökülmesi (Bu duruma toksik epidermal nekroliz denir)
• Özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarmda, ortası soluk renkte çevresi pembe veya kırmızı renkte olan, içi su dolu, kaşıntılı deri döküntülerinin oluşması (Bu duruma eritema multiforme denir)
Bunlarm hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TEXEF'e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yalan hastanenin acil bölflmfine başvurunuz:

• Şiddetli ve inatçı ishal
• Aşın halsizlikle birlikte gözlerde ve deride sararma olması (sanlık)
• özellikle uzun süreli kullammda aşın halsizlik ve daha sık enfeksiyona yakalanma
Bunlarm hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı, kusma,
• Kann ağnsı,
• Baş ağnsı,
• Sersemlik hissi,
• Baş dönmesi,
• Kulak çmlaması,
• Bitkinlik,
• Uyuşma, kanncalanma hissi,
• Toplu iğne başı şeklinde cilt kanamalan,
• Laboratuvar testlerinde kanda karaciğer enzimlerinde ve bilirubin düzeyinde artış.
Bunlar TEXEFMn hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. T£X£F'in saklanması

TEXEF'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalaj dala son kullanma tarihinden sonra TEKEF'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Florya Asfaltı, Florya İş Merkezi
BBlokNo:88/6
Bakırköy, İstanbul
Tel: O 212 481 79 52
Faks: O 212 481 79 52
e-mail: info@mentisilacxom.tr

Üretim yeri :


Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş. l.OSB. 2.Yol No:2 Adapazan / SAKARYA

Bu kullanma talimatı Q tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Texef 100 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Sefpodoksim proksetil

Atc Kodu: J01DD13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Texef 100 mg Film Tablet-KT
 • Texef 100 mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Texef 100 Mg 20 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.