Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

POT-K efervesan tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Potasyum » Potasyum » Potasyum karbonat + potasyum sitrat

POT-K® efervesan tablet

Suda eritilerek^ ağız yolundan alınır.

• Etkin madde:

Her bir efervesan tablet 2.17 g potasyum sitrat monohidrat, 2.0 g potasyum hidrojen karbonat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Sitrik asit anhidr, şeker, sodyum sakarin, macrogol 6000, limon aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. POT-lt^ nedir ve ne için kullanılır?


2. POT-I^^ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. POT-l^ nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. POT-K® *mn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. POT-K® nedir ve ne için kullanılır?

POT-K.®, beyaz tabletler şeklinde piyasaya sunulmuştur ve potasyum mineral desteği olarak bilinen İlaç grubuna dahildir.
POT-K , aşağıdaki durumlarda kullanılır:
• Kandaki potasyum miktanmn azalmasından korunmada ve tedavisinde,
• Böbrek taşı oluşumunu önlemek amacı ile (tekrar eden böbrek taşlannm yeni oluşumunun önlenmesinde).

2. POT-K®'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

POT-K*'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) var ise.
• Böbrek bozukluğunuz varsa.
• İdrar söktürücü gibi, potasyum tutulmasma sebep olan ilaçlar kullanıyorsanız.
• Yükselmiş potasyum seviyeleriniz varsa (vücuttaki su miktarının azalması, bozulmuş böbrek atılımı, böbreküstü bezi yetmezliği gibi durumlar vücutta potasyum seviyelerinin yükselmesine sebep olur).
• GAMSTROP sendromunda (periyodik olarak, geçici kas güçsüzlüğü ve felçleri ile kendini gösteren kalıtsal bir hastalık).
• Sodyum eksikliği ile birlikte kan hacminin azaldığı durumlarda.

POT-K®'yı, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Böbrek yetmezliği, böbrek üstü bezi yetmezliği durumunda,
• Potasyum atılımım azaltıcı ilaçlarla birlikte tedavide,
• POT-K® efervesan tablet, kalıtsal kan bozukluğu (tek hücre anemisi) olan hastalarda özellikle dikkatli kullanılmalıdır.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen
doktorunuza danışmız.

POT-K®*nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

POT-K® aç ya da tok karına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik döneminde kullanımı konusunda sizi bilgilendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde herhangi zararlı bir etkiye işaret eden bulgulara şimdiye kadar rastlanmamıştır. Doktorunuz emzirme döneminde kullanımı konusunda sizi bilgilendirecektir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

POT-K^'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

POT-K® efervesan tablet 1.553 g şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Her bir efervesan tablet 2.23 mg (0.097 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Hücre dışındaki potasyum düzeylerinin yükselmesi kalp glikozitlerinin etkisini azaltır, düşmesi ise bu ilaçların kalp ritim bozukluğu yapıcı etkisini arttırır.
Aldosteron antagonistleri, potasyum tutan idrar söktürücüler, ADE-inhibitörlerİ (yüksek tansiyon ilaçlan), non-steroidal anti-enflamatuvarlar ve analjezikler (ağrı kesiciler) böbrekten potasyum atılımım azaltırlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. POT-K® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Potasyum eksikliği nedeni devam ettiği sürece POT-K® efervesan tablet kullanılmalıdır. Doktorunuz POT-K® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Bu durum böbrek taşlanmn tekrarlamasmdan korunma için de geçerlidir. Diğer potasyum eksikliği durumlannda potasyum dengesinin temini için birkaç gün ile birkaç hafta genelde yeterli olmaktadır.
POT-K®'yı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanmız. Eğer POT-K®'yı nasıl kullanmanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacmıza danışınız.
Potasyum eksikliğinden korunma ve tedavisi için gereken doz potasyum düzeyine bağlıdır. Hekim tarafından başka bir dozlama önerilmemişse, aşağıdaki dozlama geçerhdir:
a. Potasyum yerine koyma tedavisi: Doz potasyum eksikliğinin derecesine bağlıdır. Genel olarak günde 50-100 mmol potasyum yeterlidİr. Günlük doz 100-150 mmol'ü aşmamalıdır.
b. Böbrek taşlarının engellenmesi: Tedaviyi yürüten hekim tarafından doz, günlük sitrat atılımı 320 mg'm üstünde ve İdrar pH'sı 6.2-6.8 olacak şekilde düzenlenmelidir. Bu değer günde 1-2 POT-K® efervesan tabletle sağlanabilir.
Her iki kullanım durumunda da bir kerede verilen doz 40 mmol potasyumu, yani bir adet POT-K® efervesan tableti geçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Bir adet POT-K® efervesan tablet bir bardak suda (100-150 mİ) eritilir ve istenirse şeker veya meyva suyu ile tatlandınlarak içilir. Günde 2 veya daha fazla efervesan tabletin almdığı durumlarda, dozlar muntazam aralıklarla (sabah, öğle ve akşam) alınır. Yemek sırasında uygulama dayanıklılığı artınr.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Potasyum sitrat monohidrat/potasyum hidrojen karbonat kombinasyonunun çocuklarda kullanımının etkililiği ve güvenliliği belirlenmemiştir. Bu nedenle, çocuklarda kullammı tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Potasyum sitrat monohidrat/potasyum hidrojen karbonat kombinasyonunun yaşlılarda kullanımmın etkililiği ve güvenliliği belirlenmemiştir. Bu nedenle, yaşlılarda kullanılması gerekiyorsa doktor kontrolünde kullamimalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği durumunda doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği;

Belirtilmemiştir.

Eğer POT-f^ 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla POT-K*^ kullandıysanız

POT-K^'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


POT-K^'yı kullanmayı unutursanız

İlacı almayı unutursanız, hatırladığınız zaman uygulayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


POT-K*^ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, POT-K®'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, POT-K®'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ağız, yüz, dudak veya dilde şişme,
-Nefes darlığı,
- Kaşıntı,
- Ciltte kızanklık.
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin POT-K®'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, dolttorunuza söyleyiniz:

- Kann bölgesinde şikayetler,
- Bulantı,
- Kusma,
- Diyare.
Bunlar POT-K®'nın hafif ve geçici yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. POT-K®'nm Saklanması

POT-h^ 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. POT-K® tüp, her tablet alınımmdan sonra sıkıca kapatılmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra POT-K^ 'yı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz POT-K®'yı kullanmayınız. Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız POT-K®'yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız.

Ruhsat Sahibi

; Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Florya Asfaltı Florya İş Merkezi No: 88 B Blok No: 6 Bakırköy / İSTANBUL
Telefon
Faks
e-mail

0 212 481 79 52 0 212 481 79 52 info@mentisilac.com.tr

Üretim Yeri :

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

l.

OSB 1. Yol No: 3 Adapazan / SAKARYA Telefon : O 264 295 75 00 Faks : O 264 291 51 98

Bu kullanma talimatı () tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

POT-K efervesan tablet

Etken Maddesi: Potasyum sitrat monohidrat, Potasyum hidrojen karbonat

Atc Kodu: A12BA30

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • POT-K efervesan tablet-KT
 • POT-K efervesan tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.