Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Hednavir 1mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Sistemik Antiviral İlaçlar » Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar » Nükleozid ve Nükleotid Revers Transkriptaz İnhibitörleri » Entekavir

KULLANMA TALİMATI
HEDNAVİR 1 mg film kaplı tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde:

Her bir film kaplı tablet 1 mg entekavir içerir.

• Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, krospovidon, magnezyum stearat, titanyum dioksit (El 71), kırmızı demir oksit (E 172), sarı demir oksit (E 172), hipromelloz, polietilen glikol, talk.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veyadüşük doz kullanmayınız

_

Bu Kullanma Talimatında:


/.

HEDNA VİR nedir ve ne için kullanılır?


2. HEDNA VİR'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. HEDNA VİR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. HEDNA VİR 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. HEDNAVİR nedir ve ne için kullanılır?
HEDNAVİR antiviraller olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. HEDNAVİR, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.
Her bir film tablet etkin madde olarak 1 mg entekavir içerir.
HEDNAVİR. somon renkte, bikonveks, film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 30 tablet vardır.
HEDNAVİR, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.
Hepatit B virüsünün neden olduğu enfeksiyon, karaciğerinize zarar verebilir. HEDNAVİR vücudunuzdaki virüs miktarını azaltır ve karaciğerinizin durumunu iyileştirir.

2. HEDNAVİR'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler HEDNAVİR'İ aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Entekavire veya HEDNAVİR'in diğer bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

HEDNAVİR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
Sizde insan immünoyetmezlik virüsü (HlV)'ın oluşturduğu (veya neden olduğu) bir enfeksiyon varsa,
• Böbrek yetmezliğiniz varsa - HEDNAVİR vücudunuzdan böbrekler yoluyla atıldığından ilacın dozunun değiştirilmesi gerekebilir,
• Siroz hastası olup/olmadığınızı, varsa vücudunuzda neden olacağı olası etkileri konusunda doktorunuza danışınız.
• Size karaciğer nakli yapıldıysa
• HIV enfeksiyonunuz varsa bu durumu doktorunuza söylediğinizden emin olunuz. Hepatit B enfeksiyonunuz ile eş zamanlı olarak HIV tedavisi için herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız, gelecekteki HIV tedavisinin etkinliğini azaltacağından, HEDNAVİR kullanmayınız. HEDNAVİR HIV enfeksiyonunuzu kontrol altına almayacaktır.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
HEDNAVİR diğer insanlara HBV bulaştırmanızı engellemez. Bu nedenle diğer insanlara HBV bulaştırmamak için gerekli önlemleri alınız. Aşılama, HBV bulaşma riskine karşı koruyacaktır.
HEDNAVİR, laktik asidoz (kanınızda laktik asit birikmesi) ve karaciğer büyümesine neden olabilen bir ilaç grubuna dahildir. Bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi belirtiler laktik asidoz oluşumunu gösterebilir. Bu seyrek ama ciddi yan etki nadiren ölümcül olabilir. Laktik asidoz özellikle aşırı fazla kilolu bayanlarda daha sık oluşur. HEDNAVİR alıyorsanız doktorunuz sizi düzenli olarak kontrol edecektir.

HEDNAVİR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

HEDNAVİR pek çok durumda aç ya da tok kamına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa ve HEDNAVİR tedavisine geçtiyseniz, HEDNAVİR'i aç kama ve günde bir kez alınız. İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz HEDNAVİR'i aç kamına (yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


HEDNAVİR kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz, hamilelik esnasında HEDNAVİR'i kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir. Gebelik sırasında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmamıştır. HEDNAVİR'i kullanan hem erkeklerin hem de kadınların tedavi süresi boyunca etkili doğum kontrol yöntemlerini kullanmaları tavsiye edilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğımuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız HEDNAVİR kullanmayınız, çünkü ilacın etkin maddesinin sütünüze geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

HEDNAVİR'in araç ve makine kullanımmı etkilemesi beklenmemektedir; ancak sersemlik, halsizlik ve uyuklama hali gibi yan etkilerinden dolayı araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir. Herhangi bir şüpheniz olduğunda doktorunuza danışmız.

HEDNAVİR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı dayanıksızlığmız olduğu söylenmişse, HEDNAVİR'i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Eğer,
• Böbrek fonksiyonlarmızı azaltan ilaçlar alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. HEDNAVİR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

HEDNAVİR'i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanmız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacmıza muhakkak danışmalısmız.
HEDNAVİR'in normal dozu günde bir kez 0,5 mg veya 1 mg'dır.
Daha önce HBV tedavisi almış olmanıza ve aldığınız ilaca göre veya böbrek sorunlarınıza göre; doktorunuz daha düşük dozlar almanıza ya da HEDNAVİR'i bir günden daha az sıklıkta almanız gerektiğine karar verebilir. Size verilecek doz karaciğerinizin durumuna göre de belirlenecektir.
Doktorunuz sizin için uygun olan dozu söyleyecektir. İlacınızdan tam etki elde edebilmek ve tedaviye direnç gelişimini azaltmak için her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız. HEDNAVİR'i doktorunuzun önerdiği süre boyunca alınız. Doktorunuz size tedaviyi ne zaman bırakmanız gerektiğini söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
HEDNAVİR pek çok durumda aç ya da tok kamına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa ve HEDNAVİR tedavisine geçtiyseniz, HEDNAVİR'i aç kama ve günde bir kez alınız. İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz HEDNAVİR'i aç kamına (yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:

16 yaşından küçük hastalarda HEDNAVİR'in güvenliliği ve etkililiği bilinmemektedir. Çocuklarda 16 yaşından küçük hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

HEDNAVİR dozunun yaşa göre ayarlanmasına gerek yoktur.

özel kullanıın durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda HEDNAVİR dozunun değiştirilmesi gerekebilir.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda HEDNAVİR dozunun ayarlanmasma gerek yoktur.

Eğer HEDNA VİR'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla HEDNAVİR kullandıysanız:

HEDNA VİR' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.HEDNAVİR'i kullanmayı unutursanız:

Hiçbir dozu almayı unutmamanız önemlidir. HEDNAVİR' in bir dozunu almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse unuttuğunuz dozu almayınız ve sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


HEDNAVİR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bazı kişilerde HEDNAVİR tedavisi sonlandırıldığında çok ciddi karaciğer iltihabı belirtileri gözlenebilir. Tedaviyi bıraktıktan sonra belirtilerde herhangi bir değişiklik görürseniz hemen doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tavsiye etmediği sürece HEDNAVİR tedavisini kesmeyiniz; tedaviyi kestiğinizde karaciğer iltihabınız kötüleşebilir. HEDNAVİR ile tedaviniz sonlandmldığında, doktorunuz sizi izlemeye devam edecektir ve birkaç ay süreyle kan testleri yapacaktır.
Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, HEDNAVİR'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa HEDNAVİR'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani aşın duyarlılık tepkisi,
Döküntü,
Kaşıntı,
Ciltte kızarıklık.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HEDNAVİR'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;
Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir) : Baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk, sersemlik, uyuklama hali, bulantı, ishal, hazımsızlık, kusma, karaciğer enzimlerinde yükselme
Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir):
Döküntü, saç dökülmesi
Seyrek (1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir): Ciddi alerjik reaksiyonlar

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. HEDNAVİR' in saklanması

HEDNA VİR' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde bulunan son kullanma tarihinden sonra HEDNAVİR'i kullanmayınız.


"Son Kullanma Tarihi" belirtilen ayın son günüdür.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HEDNAVİR'i kullanmayınız.
Kalan ve kullanılmayan ilaçlar için eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:


ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A. Ş. Acıbadem, Köftüncü Sok. No:l 34718 Kadıköy/İSTANBUL

Üretim Yeri:


ATABAY İLAÇ FABRİKASI A.Ş. Acıbadem, Köftüncü Sok. No:l 34718 Kadıköy/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 31/08/2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Hednavir 1mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Entekavir

Atc Kodu: J05AF10

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Hednavir 1 Mg 30 Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.