Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Airlast 5mg Çiğneme Tableti Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » KORTİKOİDLER » Lökotrien Reseptör Antagonistleri » Montelukast Sodyum

KULLANMA TALİMATI

AİRLAST 5 mg çiğneme tableti Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

5 mg montelukast (5.20 mg montelukast sodyum olarak) içerir.

•Yardımcı maddeler:

Mannitol (E421), mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, hidroksipropil selüloz (E463), kırmızı demir oksit (El 72), vişne aroması, aspartam (E951), magnezyum stearat (£572)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1. AİRLAST nedir ve ne için kullanılır?


2. AİRLAST'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.AİRLAST nasıl kullamhr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AİRLAST'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. AİRLAST nedir ve ne için kullanılır?

AİRLAST lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir ve aleıjik nezleyi iyileştirir.
AİRLAST steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda organik bir bileşik) değildir. Çalışmalar montelukastm çocuklann büyüme hızını etkilemediğini göstermiştir (astım ve aleıjik nezle (rinit) hakkında daha fazla bilgi ileriki bölümlerde yer almaktadır).
AİRLAST inatçı astımın tedavisi ve aleıjik nezlenin (rinitin) belirtilerinin giderilmesi için reçetelenir:

Astım:

AİRLAST, 16-14 yaş arası pediyatrik hastalarda inatçı astımm tedavisinde kullanılmalıdır.

AİRLASTM bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak İçin kullanmayın.

Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklannın tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

Alerjik Rinit:

AİRLAST aleıjik rinit belirtilerinin (hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılır. AİRLAST, 6-14 yaş arası pediyatrik hastalarda mevsimsel aleıjik rinit pereni yal aleıjİk rinit (yıl boyu devam eden) semptomlannın giderilmesi için kullanılır.
AİRLAST 28 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tablet 5 mg montelukast içerir.

Astım nedir?

Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur.
Astım belirtileri şunlardır:
• Öksürük
• Hınitılı solunum “ Göğüs sıkışması
• Nefes darlığı

Alerjik rinit nedir?

• Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışmda bulunan aleıj enler ile tetiklenir.
• Uzun süre devam eden (pereniyal) aleıjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarlan, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporlan gibi ev içindeki aleijenler ile tetiklenir.
• Alerjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
- Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı
- Hapşınk

2. AİRLAST'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler AİRLAST'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Montelukast veya ilacın herhangi bİr bileşenine karşı alerjikseniz (aşın duyarlılığınız var ise),

AİRLAST'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Astımınız varsa ve astı

mınız

aspirin alınca kötüleşiyorsa, AİRLAST alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçlan kullanmamaya çalışın.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

AİRLAST'm yiyecek ve içecek ile kullandması

AİRLAST gıdalarla birlikte veya ayn olarak alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danamız.


Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, AİRLAST sizin için uygun olmayabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme dönemindeyken AİRLAST sütünüzden bebeğinize geçebilir.
Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, AİRLAST almadan önce doktorunuza danışm alısınız.

Araç ve makine kullanımı

AİRLAST'ın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. AİRLAST ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (ba§ dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

AİRLAST'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Aspartam: Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doktorunuza aldığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçlar ve bitkisel katkılar dahil tüm ilaçlan bildirin. Bazı ilaçlar AİRLAST'm etki mekanizmasını değiştirebilir veya AİRLAST diğer ilaçlannizm etki mekanizmasını değiştirebilir.
Fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılan bİr ilaç), fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılan bir ilaç) veya rifampisin (tüberküloz tedavisi için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız AİRLAST almadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AİRLAST nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Astımlı çocuklar (6-14yaş arası):


•

AIRLAST'ı çocuğunuza günde bir kez akşamlan verin (bkz. Uygulama yolu ve metodu). Öğün zamanlanndan bağımsız olarak verebilirsiniz.
• AİRLAST'1 astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün çocuğunuza vermelisiniz.
• Astım belirtileri kötüleşirse veya astım ataklan için alınan kurtancı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.

• AİRLAST'ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın.

Çocuğunuz astım atağı yaşadığında doktorunuzun astım ataklannın tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.
• Astım ataklan için çocuğunuzun kurtancı inhale ilacını her zaman yanınızda bulundurunuz.
• Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.

Mevsimsel alerjik rinitü çocuklarda ve pereniyal alerjik rinitli çocuklarda (6-14 yaş arası):


• AİRLAST'ı çocuğunuza her gün aynı saatte bir kez veriniz.
• AİRLAST'ı doktorunuz reçeteledİği sürece günde bir kez çocuğunuza vermelisiniz.
• Öğün zamanlanndan bağımsız olarak verebilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

• AİRLAST sadece ağız yoluyla alınır.
• Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım

• 2-5 yaş arası çocuklar için AİRLAST 4 mg çiğneme tableti,
• 6-14 yaş arası çocuklar için AİRLAST 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanım

Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Eğer AİRLAST'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AİRLAST kullandıysanız

AİRLAST'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


AİRLAST'ı kullanmayı unutursanız

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.
İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almaymız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


A.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AİRLAST'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. AİRLAST'ın yan etkileri genellikle hafiftir ve genel olarak hastalann ilacı kesmelerini gerektirmez. AİRLAST ile tedavi edilen hastalardaki yan etkilerin tipi ve sıklığı plasebo (ilaç içermeyen hap) verilen hastalardaki yan etkilerle benzerdir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygm : 10 hastanın en az Tinde görülebilir.
Yaygın : 10 hast

anın

birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hast

anın

birinden az görülebilir.
Çok seyrek ; 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

Yaygm olmayan; Kanama eğiliminde artış.

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Yaygın olmayan: Aleijik reaksiyonlar [yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (soluma veya yutma zorluğu yaratabilir), kurdeşen (ürtiker) ve kaşıntı].

Psikiyatrik bozukluklar:

Yaygın olmayan: Davranış ve ruh hali değişiklikleri bildirilmiştir: sinirli davranış ve düşmanlık içeren huzursuzluk hali (ajitasyon), kötü/canlı rüyalar, depresyon, endişe duygulan, halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyler görmek), huzursuzluk, sinirlilik, u>dcusuzluk, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar dahil), titreme, uyuma güçlüğü.
AİRLAST kullanırken davramş veya ruh hali değişiklikleri yaşarsanız doktorunuza bildiriniz.

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın: Baş dönmesi, başağnsı.
Yaygın olmayan: Uyuklama, kanncalanma/uyuşma, nöbetler (konvülsiyonlar (kaslann istem dışı kasılması) veya krizler).

Kardiyak hastalıklan:

Yaygın olmayan; Çarpıntı.

Solunum, göğfis bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar:

Yaygın: Burun tıkanıklığı, öksürük, grip, üst solunum yolu enfeksiyonu.
Yaygın olmayan: Burun kanaması.

Mide-bağırsak hastalıkları:

Yaygın: Kann ağnsı, mide ağnsı, mide veya bağırsak rahatsızlığı, mide yanması.
Yaygın olmayan: İshal, ağız kuruluğu, hazımsızlık, pankreas iltihabı, bulantı, kusma.

Karaciğer ve safra hastalıkları:

Yaygın olmayan: Hepatit (kolestatik (safra yollannın tıkanmasına bağlı sanlık), karaciğer hücresine bağh ve kanşık düzenli karaciğer yarasının da dahil olduğu karaciğer iltihabı).

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın olmayan: Morluklar, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), genelde bacaklann alt kısmmda görülen, kırmızı, ciltten kabank sertçe lezyonlar (eritema nodozum).

Kas-iskelet bozuklukları ve bağ doku ve kemik hastalıkları:

Yaygın olmayan: Eklem ağnsı, kas ağrıları ve kas kramplan, şişlik.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Yaygın: Susama, yorgunluk, ateş.
Montelukast ile tedavi edilen atımlı hastalarda, çok nadir durumlarda Churg-Strauss Sendromu (CSS) rapor edilmiştir. Montelukast alan hastalar düzelmeyen veya kötüleşen belirli olgulan içeren bir durumu nadiren yaşamışlardır. Genellikle bu belirtiler astım için ağızdan steroid tabletleri alan ve steroidleri yavaş yavaş azaltan veya bırakan hastalarda görülür ancak her zaman görülmeyebilir.
Montelukastın bu duruma yol açtığı gösterilmemişse de,

aşağıdaki belirtilerden birini veya birkaçını yaşarsanız derhal doktorunuza haber vermelisiniz:

• Kollarda veya bacaklarda karıncalanma veya uyuşma hissi
• Nezle benzeri hastalık hali
• Döküntü
• Şiddetli sinüs enflamasyonu (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklannın iltihabı, ağn ve şişlik - sinüzit)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AİRLAST'm saklanması

AİRLAST'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcakhğında; ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AİRLAST'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AİRLAST'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Biofarma İlaç San, ve Tic. A.Ş.
AkpmarMah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe/lstanbul

üretim Yeri:


Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş,
AkpmarMah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe/İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Airlast 5mg Çiğneme Tableti

Etken Maddesi: Montelukast

Atc Kodu: R03DC03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Airlast 5mg Çiğneme Tableti-KT
 • Airlast 5mg Çiğneme Tableti-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.