Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aldactone-a 25 mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Diüretik İlaçlar - İdrar Arttırıcı İlaçlar » Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları » Low-Ceiling Diüretikler » Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid

KULLANMA TALİMATI

ALDACTONE®-A 25 mg Tablet Ağızdan alınır,

• Etkin madde:

Her bir tablet 25 mg spironolakton içerir.

• Yardımcı maddeler:

Kalsiyum sülfat dihidrat, Mısır nişastası, PVP K-30, Magnezyum stearat, Felcofıx peppermint(nane aroması)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklaymız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmc^ımz.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ALDACTONE!^ nedir ve ne için kuİİamhr?


2. ALDACTONE^*u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ALDACTONE!^ nasıl kullamhr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ALDACTONEf^^un saklanması


Başbklan yer almaktadır.

1. ALDACTONE® nedir ve ne için kullanılır?

ALDACTONE® idrar söktürücü olan ve diüretikler olarak adlandınlan gruba dahildir. ALDACTONE®; beyaz, bir yüzünde “SEARLE” yazan, diğer yüzü çentikli, düzgün, yuvarlak, nane kokulu tabletler, 20 tablet içeren blister ambalajlarda temin edilebilir.
Ayak bileğinizde şişme varsa ya da kesik kesik nefes alıyorsanız doktora gidiniz. Bu durum vücudunuzda fazla sıvı miktan olması durumunda kalbinizin pompalama gücünde ortaya çıkan zayıflık nedeniyle olabilir. Bu durum konjestif kalp yetmezliği olarak adlandınlır. Ekstra sıvının vücudunuzda dolaştmlması kalbinizin daha çok çalışması demektir. Doktorunuz vücudunuzdaki fazla sıvı atıhmmı sağlamak için size ALDACTONE® verecektir. ALDACTONE® kullandığmız zaman daha fazla tuvalete gitme ihtiyacı duyarsımz. Böylece fazladan sıvıyı idrarınızla atarsınız.
ALDACTONE® aynca aşağıdaki aşağıdaki durumların tedavisinde de kullanılır:
¦ Esansiyel hipertansiyon (nedeni bilinmeyen hipertansiyon)
¦ Nefrotik sendrom (vücutta çok fazla sıvı toplanmasına neden olan bir böbrek hastiilığı)
¦ Assit (örneğin karaciğer sirozunun neden olduğu, kann içinde sıvı toplanması)
¦ Primer aldosteronizm (Aldosteron isimli hormonun çok yüksek düzeyde olmasına bağlı vücutta sıvı toplanması)
¦ Diüretiklerle birlikte hipokalemi/hipomagnezemi (kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi) birleşik tedavisinde
¦ Hirsutizm (kıllanma artışı) tedavisinde

2. ALDACTONE^'u kullanmadan once dikkat edümesi gerekenler

ALDACTONE*'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
¦ Spironolakton veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarhlık gösteriyorsamz,
¦ Addison hastalığınız (böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu) var ise,
¦ Spironolaktona karşı geçmişte olağandışı veya aleıjik reaksiyonunuz olduysa,
¦ Hiperkaleminiz (kandaki potasyum seviyesinde yükselme) var ise,
¦ İdrara çıkamıyorsanız,
¦ Ciddi böbrek hastalığınız varsa,
¦ Emziriyorsamz,
¦ Eplerenon (kronik kalp yetmezliği için kullanılır.) ile birlikte kullanıyorsanız,
¦ Potasyum tutucu diüretik tablet ya da potasyum takviye tabletlerinden kullanıyorsanız,
Yukarıdaki durumlarda ilacı kullanmayımz.

ALDACTONE*'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
¦ Böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise,
¦ Hamileyseniz,
¦ Kandaki sodyum seviyesinin düşmesine (hiponatremi) sebep olacak diğer diüretik tabletler ile ALDACTONE u birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALDACTONE®'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALDACTONE® besinlerle birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsamz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. ALDACTONE®'u doktorunuz gerekli görür ise kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ttacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız ALDACTONE® kullarunayımz.
Eğer emziriyorsanız ve ALDACTONE® kullanmanız gerekiyorsa, doktorunuza bebek beslenmesiyle ilgili alternatif bir yöntem tayin edilmesi için damşınız.

Araç ve makine kullanımı

ALDACTONE®'un araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

ALDACTONE*'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

ALDACTONE®'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlıligmız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer anestezik verilerek bir operasyon geçirecekseniz doktorunuza ALDACTONE® kullandığınızı bildiriniz.
Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzun ALDACTONE®'dozunda ayarlama yapması gerekebilir.
¦ Digoksin veya karbenoksolon,
¦ Yüksek kan basıncı için olan ilaçlar,
¦ Diğer diüretikler,
• Aspirin veya ibuprofen gibi non steroid antienflamatuarlar (NSAİİ),
¦ Potasyum takviyeleri
¦ Kan pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kullanılan heparin ya da düşük moleküler ağırlıklı heparin

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALDACTONE® nasıl kullanılır?

Doktorunuz veya eczacınız ayn bİr tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlan takip ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz sizin ne kadar ALDACTONE®'a ihtiyacmız olduğuna karar verecektir. Bu miktar değişkendir ve doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır. Yetişkinler için günde tek doz ya da bölünmüş dozlarla verilebilir. Yemeklerle birlikte alınmalıdır.
Yetişkin dozu günde 25 ila 200 mg spironolakton arasında değişebilir. Ne kadar alacağınızdan emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

ALDACTONE® ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Eğer bu ilacı çocuklara verecekseniz, vereceğiniz tablet sayısı çocuğun kilosuna bağlıdır. Doktorunuz verilecek tablet sayısı hakkında sizi bilgilendirecektir.

Yaşhlarda kullanımı:

Doktorunuz tedaviye size düşük doz vererek başlayacak ve istenilen etki elde edilene kadar dozunuzu kademeli olarak yükseltecektir.

öze] kullanım durumları:

Böbrek/ yetmezliği:

Akut renal yetmezlik, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda kullanümamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

İlaç metabolizmasım ve atılımmı değiştirebilecek şiddetli karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

Eğer ALDACTON^ 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALDACTONE^ kullandıysanız:

ALDACTON^ 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşın dozun belirtileri uyuşukluk ve baş dönmesidir. Mide bulantınız veya diyareniz de olabilir.

ALDACTONE'^ kullanmayı unutursanız

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bir sonraki dozunuzu alma vakti gelmemişse, hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ALDACTONE'^ ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz İlacı kesmenizi söyleyene kadar ilacı almaya devam ediniz.
Eğer ilacı kullanmanız gereken süreden önce bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.
İlacın kullanımı hakkında sorularınız var ise doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ALDACTONE®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanm birinden az görülebilir.
Çok Seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALDACTONE*'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bilinmiyor.
“ Dudaklarda ve vücudun diğer kısımlarında kaşıntı ve kabartı (Stevens-Johnson sendromu)
¦ San renkli deri ve gözler (sanlık), ALDACTONE® karaciğer fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.
¦ Düzensiz kalp atışı, karıncalanma hissi, paralizi veya nefes almada zorluk; kandaki potasyum seviyesinin yükselmiş olduğunun belirtileri olabilir. Doktorunuz potasyum ve diğer elektrolit seviyelerini izlemek için düzenli kan testlerinizi yaptıracaktır. Eğer gerek görürse tedavinizi sonlandırabilir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bilinmiyor:
¦ Mide bulantısı, mide bozukluğu,
¦ Uyuşukluk, sersemlik,
¦ Kadınlarda adet ile ilgili sorunlar,
¦ Kadın ve erkekte cinsel istek (libido) değişikliği,
¦ Vücut elektrolitlerinde düzensizlik (kanda yüksek kalsiyum)
¦ Akyuvar sayısında azalma (lökopeni); kanın pıhtılaşmasım sağlayan kan hücre sayısında azalma(trombositopeni),
¦ Erkekte meme büyümesi (jinekomasti) bu durum tedavi sonlandınldığmda geçer; göğüste yumrulaşma, göğüs ağnsı,
¦ Kadınlarda seste kahnlaşma,
¦ Deride kızarıklık, genel kaşıntı,
¦ Kurdeşen ve kaşıntının gelişmesiyle birlikte deride aleıji; aşın kıllanma (hipertrikozis),
¦ Saç kaybı,
¦ Genel yorgunluk, kas kramplan
¦ Akut böbrek yetmezliği
Bunlar ALDACTONE^'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ALDACTONE®'nn Saklanması

ALDACTONI^'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30*^C'nin altmdaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra'u kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

PFIZER INC /ABD lisansı ile,
ALİ RAlF İLAÇ SAN. A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi
Dilaver Sokak No:4
34418 Oto Sanayi-4. Levent/İstanbul

Üretim Yeri:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.KısımNo:228
34306 İkitelli - İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Aldactone-a 25 mg Tablet

Etken Maddesi: Spironolakton

Atc Kodu: C03EA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Aldactone-a
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.