Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Advantan %0.1 Pomat Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Metilprednizolon Aseponat

KULLANMA TALİMATI

ADVANTAN 30g Pomat Haricen uygulanın

Etkin madde:

1 g ADVANTAN, 1 mg metilprednisolon aseponat (%0.1) içerir.

Yardımcı maddeler:

Beyaz balmumu, sıvı parafın, dilcokoil pentaeritritil distearii sitrat ve sorbitan seskuiolat ve sera alba (balmumu tipi) ve aluminyum stearat (Dehimuls E), beyaz yumuşak parafın, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan dnce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çflnkfi sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza damşımz.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


L AD VANTAN nedir ve ne için kullanılır?


2. AD VANTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ADVANTAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ADVANTAN*ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır,

e

1. ADVANTAN nedir ve ne için kullanılır?

ADVANTAN,nV1ık,

deri kalmlaşması, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, ödem, kaşıntı ve diğer şikayetler (yanma hissi veya ağn) gibi deri sorunlarından kaynaklanan belirtileri hafifletir.
ADVANTAN mayasıl (ekzema) tedavisi için deriye sürülmek suretiyle kullanılır. ADVANTAN ani gelişen ekzema, sinirsel nedenlere bağlı deride kabartılı ve kızanklıklarla seyreden kaşıntılı kronik deri iltihabı, temas ekzeması, dejenerasyona uğratıcı ekzema, sulu ekzema kaşıntılı deride madeni para şeklinde döküntülerle seyreden el^ma çocuklardaki ekzema ve herhangi başka bİr şekilde sınıflandırılmamış olan ekzemada kullamhr.
Cildin ne çok kuru ne de sulantılı olduğu bazı deri rahatsızlıklarında yağ ve suyun dengeli dağıldığı bir formülasyona gereksinim duyulur. ADVANTAN, sıcaklık ve akıntıyı tutmaksızm derinin hafif yağlanmasım sağlar.
ADVANTAN, 30 g beyaz ila sarımsı opak pomat içeren, ağzı plastik kapakla kapatılmış, alüminyum tüplerde ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

2. ADVANTANTI kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ADVANTAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• ADVANTAN'ın içeriğinde bulunan metilprednisoion aseponata veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bir hassasiyetiniz (aleıjiniz) varsa,
• Tedavi edilecek alanda tüberküloz (verem) veya sifıliz (frengi) nedeniyle oluşmuş bir bozukluk, hasar (lezyon) varsa,
• Tedavi alanmda viral hastalıklar (örneğin su çiçeği/varisella, herpes zoster), gül hastalığı (rozacea), ağjz civannda dermatit, deride yara, akne, derinin incelmesi ile sonuçlanan (atrofik) deri hastalıklarına ilişkin bir bozukluk veya aşı sonrası görülen deri reaksiyonlan varsa

ADVANTAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa, ilave uygun
tedavi gereklidir.
• Uzun süreli ADVANTAN Krem kullanımına bağlı olarak cildinizde kuruma meydana gelirse
yağ içeriği daha yüksek olan bir formülasyona (ADVANTAN Pomat veya ADVANTAN Yağlı Pomat) geçilmelidir
• ADVANTAN kullamlırken, gözlerle, açık derin yaralara veya mukoza ile temasından kaçımmz.
• Daha önce göz içi basmcmda artma (glokom) şikayetiniz olduysa doktorunuzu bilgilendiriniz. Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, lokal kortikoidlerin kullamiması ile de (öm. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman ile veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom gelişebilir.
• Topikal kortikosteroidlerin geniş bir alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamalan, özellikle k^alı pansuman altmda sistemik yan etki riskini beliı^n bir şekilde artınr. Çocuk bezlerinin kapailı ortam oluşturabileceğine ^kkat edilmelidir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşmız.

o


ADVANTAN'm yfyecek ve içecek ile kullanılması:

ADVANTAN lokal uygulandığı için herhangi bir etkileşme beklenmez..

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
• Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan preperatlann kullamiması sakıncalıdır.
• özellikle geniş bir alana uygulama ve uzun süreli kullanımdan veya kapalı pansumandan kaçınınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Eğer küçük çocuk veya bebek emziriyorsanız ADVANTAN'ı memelerinize uygulamaymız.
• Emızirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
• özellikle geniş alana uygulamadan ve uzun süreli kullammdan ve kapalı pansumandan sakımmz.

Araç ve makine kuUanmıı:

ADVANTAN'm araç kullanma ve makina kullammı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

ADVANTANMn içeriğinde bulunan bazı yarduncı maddeler hakkında dnemli bilgiler:

ADVANTAN içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığmız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir e&i beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı;

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ADVANTAN nasıl kuUanüır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sildiği için talimatlar:

ADVANTAN'ı her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışımz.
ADVANTAN, genel olarak günde bir kez ince bir tabaka halinde hastalıklı deriye sürülür.
Kullanım süresi genel olarak yetişkinlerde 12 haftayı aşmamalıdır.
Çocuklarda kullanım süresi genellikle 4 haftayı aşmamalıdır.

• Uygulama yolu ve metodu:

Haricen hastalıklı deriye sürülerek kuilamlır.

İP • Değişik yaş gruplan

Çocuklarda kullanımı:

ADVANTAN bebeklerde (28 gün - 23 ay yaş aralığı), çocuklarda veya ergenlerde kullamidığmda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer ADVANTAN'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ADVANTAN kullandıysanız:

ADVANTAN'ı kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsamz endişelenmeyiniz.
ADVANTAN'dan bir defalık fazla doz (geniş deri bölgesine 1 defalık uygulama) kullanılmasında veya kaza ile yutulmasmda bir risk beklenmemektedir.

ADVANTAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ADVANTAN'ı kullaamayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamam için doktorunuzun talimatlarına uymamz Önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


AOVANTAN ile tedavi soniandiınldığındaki oluşabilecek etkiler

ADVANTAN'ı doktorunuzun önerdiği şekilde kullamrsamz, belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlanır. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ADVANTAN'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ADVANTAN ile en sık gözlemlenen yan etkiler uygulama bölgesinde yanma hissi ve kaşıntıdır.

Aşağıdaküerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Çok yaygm (>I/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygın sıklıkta gSrfilen yan etkiler (100 hastanın en az Tinde; 10 hastanın en fazla Tinde gfirfilmuştttr)

Uygulama bölgesinde yanma hissi, kaşmtı

Yaygın olmayan sıkhkta görülen yan etkiler (1000 hastanın en az Tinde; 100 hastanın en fazla IMnde görülmû^tfir)

Uygulama bölgesinde kızarıklık (eritem), kuruluk, deri üzerinde iltihaplı kesecikler (vezikiUler), tahriş, ekzema, kabartı (papül), periferal ödem, döküntü, deride incelme (atrofi), morarma (ekimoz), derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), deride yağlanma, ilaca karşı aşın duyarlıklık
Topikal uygulama için olan diğer kortikoidlerdeki gibi, aşağıdaki lokal yan etkiler oluşabilir:

Bilinmeyen sıklıkta (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Ergenlik sivilcesi (akne), deride atrofi (incelme), deride stria (çatlaklar), uygulama bölgesinde kıl kökü İltihabı, aşın kıllanma, kılcal damarlann genişlemesi, periord (ağız civannda) dermatit, deride renk değişiUiği ve formülasyondaki bileşenlere karşı alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Kortikoid içeren topikal preparatlar uygulandığında emilime bağlı olarak sistemik etkiler ortaya çıkabilir.
Bunlar ADVANTAN'm hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ADVANTAN'm Saklanması

ADVANTAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C nin altmdaki oda sıcaklığında ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kuUanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADVANTAN'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:]ii\jendıs

İlaç Ticaret Ltd. Şti, 34662 Üsküdar/İstanbul.
Tel: +90(216)651 77 17
Faks: +90(216)651

11 ^l


Üretici:

Intendis GmbH, Almanya lisansı ile Bayer İlaç Fabrikalan A.Ş., Topkapı / İstanbul Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Advantan %0.1 Pomat

Etken Maddesi: Metilprednisolon aseponat

Atc Kodu: D07AC14

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Advantan %0.1 Pomat- KT
 • Advantan %0.1 Pomat- KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Advantan %0,1 60 Gr Pomad
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.