Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Advantan 15g Yağlı Pomat Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Metilprednizolon Aseponat

KULLANMA TALİMATI

ADVANTAN 15g Yağlı Pomat Haricen uygulanır.

Etkin madde:

1 g ADVANTAN, 1 mg metilprednisolon aseponat (%0.1) içerir.

Yardımcı maddeler:

Beyaz yumuşak parafin, sıvı parafin, mikrokristalin balmumu, hidrojenize hint yağı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan once bu KULLANMA TALİMATINI dildtatUce okuyunuz, çfinkfi sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, haç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


7.ADVANTAN nedir ve ne için kuilamhr?


2, ADVANTAN't kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ADVANTAN nasıl kullanılır?


4, Olası yan etkiler nelerdir?


5. ADVANTAN'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ADVANTAN nedir ve ne için kullanılır?

ADVANTAN, iltihabi ve aleıjik deri reaksiyonlarını baskılar ve kızarıklık, deri kalınlaşması, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, ödem, kaşıntı ve diğer şikayetler (yanma hissi veya ağn) gibi deri sorunlanndan kaynaklanan belirtileri h^fletir.
ADVANTAN mayasıl (ekzema) tedavisi için deriye sürülmek suretiyle kullamlır. ADVANTAN ani gelişen ekzema, sinirsel nedenlere bağlı deride kabartılı ve kızarıklıklarla seyreden kaşmtılı kronik deri iltihabı, temas ekzeması, dejenerasyona uğratıcı ekzema, sulu ekzema, kaşmtılı deride madeni para şeklinde döküntülerle seyreden ekzema çocuklardaki ekzema ve herhangi başka bİr şekilde sımflandınimamış olan ekzemada kullamlır.
Çok kuru deri koşullan ve deri hastalıklarmın kronik safhalarmda susuz bir baza gereksinim duyulur ve bu ortamı sağlayan ADVANTAN iyileştirmeyi ilerletir.
ADVANTAN 15 g beyaz ila sarımsı yansaydam yağlı pomat içeren, ağzı plastik kapakla kapatılmış, alüminyum tüplerde ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

2. ADVANTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ADVANTAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• ADVANTAN'm içeriğinde bulunan metilprednisolon aseponata veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bir hassasiyetiniz (aleginiz) varsa,
• Tedavi edilecek alanda tüberküloz (verem) veya sifiliz (frengi) nedeniyle oluşmuş bir bozukluk, hasar (lezyon) varsa,
• Tedavi alamnda viral hastalıklar (örneğin su çiçeği/varisella, herpes zoster), gül hastalığı (rozacea), ağız civarmda dermatit, deride yara, akne, derinin incelmesi ile sonuçlanan (atrofik) deri hastalıklarma ilişkin bir bozukluk veya aşı sonrası görülen deri reaksiyonları varsa

ADVANTAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa, ilave uygun tedavi gereklidir.
• Uzun süreli ADVANTAN krem kullammma bağlı olarak cildinizde kuruma meydana gelirse yağ içeriği daha yüksek bû- formülasyona (ADVANTAN pomat veya ADVANTAN yağlı pomat) geçilmelidir.
• ADVANTAN kullamlırken, gözlerle, açık derin yaralarla ve mukoza ile temasmdan kaçınımz.
• Daha Önce göz içi basıncında artma (glokom) şikayetiniz olduysa doktorunuzu bilgilendiriniz. Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, lokal kortikoidlerin hıllamlması ile de (örn. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman ile veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom gelişebilir.
• Topikal kortikosteroidlerin geniş bir alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamalan, özellikle kapalı pansuman altında sistemik yan etki riskini belirgin bir şekilde artırır. Çocuk bezlerinin kapalı ortam oluşturabileceğine dikkat edilmelidir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

ADVANTAN'm yiyecek ve içecek ile kullanılması:

ADVANTAN'ı yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz.

Hamilelik:

tlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
• Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan preparatlann kullanılması sakmcalıdır.
• özellikle geniş bir alana uygulama, uzun süreli kullanım veya kapalı pansumandan kaçımmz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğumuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme:

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Eğer küçük çocuk veya bebek emziriyorsanız ADVANTAN'ı memelerinize uygulamayımz.
• Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz AD V ANT AN reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
• özellikle geniş alana uygulamadan ve uzun süreli kullammdan ve kapalı pansumandan sakınımz.

Araç ve makine kullaıumı

ADVANTAN'm araç kullanma ve makina kullammı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

ADVANTAN'm içeriğiııde bulunan bazı yardmıcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

ADVANTAN içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanmıı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ADVANTAN nasıl kullandır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ADVANTAN'ı her zaman doktorunuzun anlattığı gibİ kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacmıza tekrar danışımz.
ADVANTAN, genel olarak günde bir kez ince bir tabaka halinde hastalıklı deriye sürülür.
Kullanım süresi genel olarak yetişkinlerde 12 haftayı aşmamalıdır.
Çocuklarda kullanım süresi genellikle 4 haftayı aşmamalıdır.

• Uygulama yolu ve metodu:

Haricen hastalıklı deriye sürülerek kullamlır.

• Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanımı:

ADVANTAN bebeklerde (28 gün - 23 ay yaş aralığı), çocuklarda veya ergenlerde kullamidığmda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer ADVANTAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ADVANTAN kullandıysanız:

ADVANTAN'ı kullanmamz gerekenden daha fazla kullanmışsanız endişelenmeyiniz.
ADVANTAN' dan bir defalık fazla doz (geniş deri bölgesine 1 defalık uygulama) kullanılmasında veya kaza ile yutulmasmda risk beklenmemektedir.

ADVANTAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kulanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ADVANTAN'ı kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamam için doktorunuzun talimatlanna uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


ADVANTAN ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:

ADVANTAN'ı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanırsanız, belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlanır. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ADVANTAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ADVANTAN ile en sık gözlemlenen yan etkiler uygulama bölgesinde folikülit (kıl kökü iltihabı) ve yanma hissidir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygın sıklıkta görülen yan etkiler (100 hastanın en az l'inde; 10 hastanın en fazla l'inde gfirölmttştflr)

Kıl kökü iltihabı (folikülit) ve yanma hissi.

Yaygın olmayan sıklıkta gSrfilen yan etkiler (1000 hastanın en az l'inde; 100 hastanın en fazla rinde gdrfilmfiştfir)

İrinli deri kabarcıklan (pûstüller), sulu kesecikler (veziküller), kaşmtı, ağn, kızarıklık ve deride kabartılar (papüller), döküntü, deride çatlaklar(fıssürler), kılcal damarların genişlemesi (telanjiyektaziler)

Seyrek sıklıkta görfllen yan etkiler (10000 hastanın en az l'inde; 1000 hastanın en fazla Tinde görülmüştür)

Uygulama bölgesinde selülit, ödem
Topikal uygulama için olan diğer kortikoidlerdeki gibi, aşağıdaki lokal yan etkiler oluşabilir:

Bilinmeyen sıklıkta (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Erganlik sivilcesi (akne), deride atrofi (incelme), deride stria (çatlaklar), uygulama bölgesinde kıl kökü iltihabı, aşın kıllanma, kılcal damarlann genişlemesi, perioi^ (ağız civannda) dermatit, deride renk değişikliği ve formülasyondaki bileşenlere karşı aleıjik reaksiyonlar oluşabilir. Kortikoid içeren topİkal preparatlar uygulandığmda emilime bağlı olarak sistemik etkiler ortaya çıkabilir.
Bunlar ADVANTAN'm hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ADVANTAN'ın Saklanması

ADVANTAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30”C nin altındaki oda sıcaklıklarında ışıktan ve nemden koruyarak saklayımz

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADVANTAN'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Intendis İlaç Ticaret Ltd. Şti. 34662 Üsküdar/İstanbul.
Tel: +90(216)651 77 17
Faks: +90(216)651 77 37

Üretici

:Intendis GmbH, Almanya lisansı ile Bayer İlaç Fabrikalan A.Ş., Topkapı / İstanbul Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır

İlaç Bilgileri

Advantan 15g Yağlı Pomat

Etken Maddesi: Metilprednisolon aseponat

Atc Kodu: D07AC14

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Advantan 15g Yağlı Pomat-KT
 • Advantan 15g Yağlı Pomat-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Advantan 15 Gr Yağli Pomad
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.