Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Advantan 30g Krem Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Metilprednizolon Aseponat

KULLANMA TALİMATI

ADVANTAN 30 g Krem Haricen uygulanır.

Etkin madde',

1 g ADVANTAN, 1 mg metilprednisolon aseponat (0,1%) içerir.

Yardımcı maddeler:

Deşil oleat, gliserol monostearat %40-55, setostearil alkol, katı yağ, kaprilik-kaprik-miristik-stearik trigliserid, makrogol stearat 40 (tip 1), gliserol %85, disodyum edetat, benzil alkol, bütil hidroksitoluen, saf su.

Bu ilacı Icullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


#


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Haç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ADVANTAN nedir ve ne için kullanılır?


2. ADVANTAN* ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ADVANTAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ADVANTAN'tn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ADVANTAN nedir ve ne için kullanılır?

ADVANTAN, iltihabi ve alerjik deri reaksiyonlarım baskılar ve kızanklık, deri kalınlaşması, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, ödem, kaşmtı ve diğer şikayetler (yanma hissi veya ağn) gibi deri sonmlanndan kaynaklanan belirtileri hafifletir.
ADVANTAN mayasıl (ekzema) tedavisi için deriye sür

ülm

ek suretiyle kullamlır. Advantan Krem ani gelişen ekzema, sinirsel nedenlere bağlı deride kabartılı ve kızanklıklarla seyreden kaşıntılı kronik deri iltihabı, temas ekzeması dejenerasyona uğratıcı, sulu ekzema, kaşmtılı deride madeni para şeklinde döküntülerle seyreden ekzema, çocuklardaki ekzema, ve herhangi başka bİr şekilde sımflandmimamış olan ekzemada kullanılır.
Advantan Krem yüksek su ve düşük yağ içeriğine sahiptir ve özellikle akut ve akmtılı ekzema için, çok yağlı deri ve vücudım açık ya da tüylü kısınılan için uygundur.
ADVANTAN, 30 g beyaz ila sarımsı opak krem içeren, ağzı plastik kapakla kapatılmış, alüminyum tüplerde ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

2. ADVANTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ADVANTAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• ADVANTAN'm içeriğinde bulunan metilprednisolon aseponata veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bir hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa,
• Tedavi edilecek alanda tüberküloz (verem) veya sifıliz (frengi) nedeniyle oluşmuş bir bozukluk, hasar (lezyon) varsa
• Tedavi alanında viral hastalıklar (örneğin su çiçeği/varicella, herpes zoster), gül hastalığı (rozacea), ağız civarında dermatit, deride yara, akne, derinin incelmesi ile sonuçlanan (atrofık) deri hastalıklanna ilişkin bir bozukluk veya aşı sonrası görülen deri reaksiyonlan varsa

ADVANTAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa, ilave uygun tedavi gereklidir.
• Uzun süreli ADVANTAN Krem kullanımına bağlı olarak cildinizde kuruma meydana gelirse yağ içeriği daha yüksek olan bir formülasyona (ADVANTAN Pomat veya ADVANTAN Yağlı Pomat) geçilmelidir.
• ADVANTAN kullamlırken, gözlerle, açık derin yaralarla ve mukoza ile temasından kaçınmız.
• Daha önce göz içi basmcmda artma (glokom) şikayetiniz olduysa doktorunuzu bilgilendiriniz. Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, lokal kortikoidlerin kullamiması ile de (örn. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edilmeleri, k^lı pansuman ile veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) sonucunda glokom gelişebilir.
• Topikal kortikosteroidlerin geniş bir alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamalan, özellikle k^alı pansuman altmda sistemik yan etki riskini beliı^ bir şekilde artırır. Çocuk bezlerinin kapalı ortam oluşturabileceğine dückat edihnelidİr.
ADVANTAN'ın içerisindeki iki yardımcı madde (setostearil alkol ve butİlhidroksitoiuen) lokal deri reaksiyonlanna (ör. kontakt dermatit) sebep olabilir. Butİlhidroksitoiuen gözlerde ve mukus membranlarmda da tahrişe sebep olabilir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşınız.

ADVANTAN'm yiyecek ve içecek ile kullanılması:

ADVANTAN'1 yiyecek ve içecek aldığmız esnada kullanabilirsiniz.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN
reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
• Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid İçeren haricen uygulanan
preperatlarm kullamhnası sakıncalıdır.
• Özellikle geniş bir alana uygulama, uzun süreli kullanım veya kapalı pansumandan kaçınınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Eğer küçük çocuk veya bebek emziriyorsanız ADVANTAN'ı memelerinize uygulamayımz.
• Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
• özellikle geniş alana uygulamadan, uzun süreli kullammdan ve kapalı pansumandan sakımmz.

Araç ve makine kullanunı

ADVANTAN'm araç ve makina kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

ADVANTAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ADVANTAN'ın içerisindeki iki yardımcı madde (setostearil alkol ve butilhidroksitoluen) lokal deri reaksiyonlarına (ör. kontakt dermatit) sebep olabilir. Butilhidroksitoluen gözlerde ve mukus membranlannda da tahrişe sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ADVANTAN nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlan

ADVANTAN'ı her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısımz. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacımza tekrar damşmız.
ADVANTAN, genel olarak günde bir kez ince bir tabaka halinde hastalıklı deriye sürülür.
Kullanım süresi genel olarak yetişkinlerde 12 haftayı açmamalıdır.
Çocuklarda kullamm süresi genellikle 4 haftayı aşmamalıdır.

• Uygulama yolu ve metodu:

Haricen hastalıklı deriye sürülerek kullamlır.

• Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanımı:

ADVANTAN, bebeklerde (28 gün - 23 ay yaş aralığı), çocuklarda veya ergenlerde kullanıldıgmda doz ayarlaması gerekli değildir.

E^er ADVAhlTAN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ADVANTAN kullandıysanız:

ADVANTAN'dan kullanmamz gerekenden daha fazla kullanmışsamz endişelenmeyiniz.
ADVANTAN'dan bir defalık fazla doz (geniş deri bölgesine 1 defalık uygulama) kullamimasında veya kaza ile yutulması sonrasmda bir risk beklenmemektedir.

ADVANTAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ADVANTAN'ı kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymamz önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


ADVANTAN ile tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler

ADVANTAN'ı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanırsamz, belirtiler tedavi şuamda kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlamr. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ADVANTAN'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ADVANTAN ile en sık gözlemlenen yan etkiler uygulama bölgesinde yanma hissi ve kaşıntıdır.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sdyleyioiz :

Çok yaygın (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygın ısıklıkta görfilen yan etkiler (100 hastanın en az İdinde; 10 hastanın en fazla l'inde göriilnıûştflr)

Uygulama bölgesinde yanma hissi, kaşıntı

Yaygın olmayan sıklıkta görfilen yan etkiler (1000 hastanın en az l'inde; 100 hastanın en fazla İdinde görülmüştür)

Uygulama bölgesinde kuruluk, kızanklık (eritem), deri üzerinde iltihaplı kesecikler (veziküller), kıl kökü iltihabı (folikülit), döküntü, karıncalanma (parestezi), İlaca karşı aşın duyarlılık

Seyrek sıklıkta gfirfilen yan etkiler (10000 hastanm en az Tinde; 1000 hastanm en fazla Tinde görülmüştür)

Uygulama bölgesinde selülit, ödem, tahriş, irinli deri enfeksiyonu (piyoderma), deride çatlaklar, kılcal damarlann genişlemesi (telanjiyekt^ler), deride incelme (atrofi), deride mantar enfeksiyonu, erdenlik sivilcesi (akne)
Topikal uygulama için olan diğer kortikoidlerdeki gibi, aşağıdaki lokal yan etkiler oluşabilir:

Bilinmeyen sıklıkta (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Deride atrofi (incelme), deride striae (çatlaklar), uygulama bölgesinde kıl kökü iltihabı, aşın kıllanma, kılcal damarlann genişlemesi, perioral (ağız civannda) dermatit, deride renk değişikliği ve formülasyondaki bileşenlere karşı alegik reaksiyonlar oluşabilir. Kortİkoid içeren topikal preparatlar uygulandığında emilime bağlı olarak sistemik etkiler ortaya çıkabilir.
Bunlar ADVANTAN'm hafif yan etkileridir.

E%er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaştrsamz doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ADVANTAN'ın Saklanması

ADVANTAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C' nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADVANTAN'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Intendis İlaç Ticaret Ltd. Şti. 34662 Üsküdar/İstanbul.
Tel: +90(216)651 77 17
Faks; +90(216)651 77 37

Üretici:

Intendis GmbH, Almanya lisansı ile Bayer İlaç Fabrikalan A,Ş., Topkapı / İstanbul Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Advantan 30g Krem

Etken Maddesi: Metilprednisolon aseponat

Atc Kodu: D07AC14

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Advantan 30g Krem- KT
 • Advantan 30g Krem- KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.