Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Advantan S %1 Çözelti 20ml Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Metilprednizolon Aseponat

KULLANMA TALİMATI ADVANTAN S %0.1 Çözelti 20 mİ Cilt Ozeriiıe haricen uygulanır.

Etkin madde:

1 mİ ADVANTAN S Çözelti, 1.0 mg metilprednisolon aseponat (%0.1 (a/h)'Iik metilprednisolon aseponat çözeltisine eşdeğer miktarda) içerir.

Yardımcı maddeler:

İzopropil miristat, izopropil alkol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar ohımaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç yalnızca size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. AD VANTAN S Çözelti nedir ve ne için kuUamhr?


2. AD VANTAN S Çözelti yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ADVANTAN S Çözelti nasıl kuUanıUr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ADVANTAN S ÇözeltVnin saklanması


Başlıklan yer almaktadır.

1. ADVANTAN S Çözelti nedir ve ne için kullanılır?

Advantan S Çözelti, iltihabi ve aleıjik deri reaksiyonlanm baskılar ve kızanklık, deri kalmlaşması, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, ödem, kaşmtı ve diğer şikayetler (yanma hissi veya ağn) gibi deri sorunlarından kaynaklanan belirtileri hafifletir.
Advantan S Çözelti saçlı deride görülen iltihabi ve kaşıntılı deri hastalığımn tedavisinde; örneğin ani gelişen ekzema (sinirsel nedenlere bağlı deride kabartılı ve kızanklıklarla seyreden kaşmtılı kronik deri iltihabı), yağlı ekzema, temas ekzeması, kaşıntılı deride madeni para şeklinde döküntülerle seyreden ekzema, herhangi başka bir şekilde sımflandınimamış olan ekzemada kullanılır.
ADVANTAN S Çözelti 20 ml'lik beyaz polietilen şişelerde karton kutu içerisinde kullamma sunulmaktadır.

2. ADVANTAN S Çözelti 'yi kullanmadan önce dikkat ediimesi gerekenler

ADVANTAN S Çözelti 'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
• ADVANTAN S Çözelti' nin içeriğinde bulunan metilprednisolon aseponata veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bir hassasiyetiniz (aleıjiniz) varsa,
• Tedavi edilecek alanda tüberküloz (verem) veya sifıliz (frengi) nedeniyle oluşmuş bir bozukluk, hasar (lezyon) varsa,
• Tedavi aJamnda viral hastalıklar (örneğin su çiçeği/ varise! la, herpes zoster), gül hastalığı (rozasea), veya aşı sonrası görülen deri reaksiyonlan varsa
• Sistemik mantar enfeksiyonunuz varsa

ADVANTAN S Çözelti'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• Bakteri ve/ veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığınız varsa ilave uygun tedavi gereklidir.
• ADVANTAN S Çözelti' nin çocuklarda kullanımı hakkında henüz klinik veri bulunmamaktadır.
• ADVANTAN S Çözelti kuilanıhrken, gözlerle ve açık derin yaralarla ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. ADVANTAN S Çözelti yanıcı özelliğe sahiptir, açık alev yanında uygulanmamalıdır.
• Daha önce göz içi basıncında artma (glokom) olduysa doktorunuzu bilgilendiriniz.
• Topikal kortikosteroidlerin geniş bİr alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamalan, özellikle kapalı pansuman koşullarmda sistemik yan etkİ riskini belirgin bir şekilde artınr. Tüberküloz (verem) taşıyıcısıysamz veya o sırada geçiriyorsanız
Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, lokal kortikoidlerin kullamlması ile de (öm. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edihneleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom gelişebilir.
• ADVANTAN S Çözelti ile tedaviniz sırasında aşı olursanız, aşıya cevabınız azalabilir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.

ADVANTAN S Çözelti'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

ADVANTAN S Çözelti'nin yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz. İlaç lokal
uygulandığı için bir etkileşme bekle

nm

ez.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN S Çözelti reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
• Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üv ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan preperatların kullanılması sakmcalıdır.
• Özellikle geniş bir alana uygulama ve uzun süreli kullanımdan veya kapalı pansumandan kaçmmız.
• ADVANTAN S Çözelti ile tedavinin klinik endikasyonu gebelerde dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN S Çözelti reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
• Özellikle geniş alana uygulamadan ve uzun süreli kullanımdan ve kapalı pansumandan sakınınız.

Araç ve makine kullanımı

ADVANTAN S Çözelti'nin araç ve makina kullanmı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

ADVANTAN S Çözelti' nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

ADVANTAN S Çözelti'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığmız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ADVANTAN S Çözelti nasıl kullandır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Advantan S Çözelti' yi her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.
ADVANTAN S Çözelti, günde bir kez damlatılarak hafifçe hastalıklı deriye sürülmelidir.
Kullamm süresi genel olarak 4 haftayı aşmamahdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Haricen hastalıklı deriye damlatılarak kullanılır.

Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanımı:

ADVANTAN S Çözelti' nin çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde güvenliliği kanıtlanmamıştır. Mevcut hiçbir veri yoktur.

Eğer ADVANTAN S Çözelti' nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ADVANTAN S Çözelti kullandıysanız;

ADVANTAN S Çözelti' yi I defalık kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız (bir defa geniş bir yüzeye uygulama) endişelenmeyiniz. ADVANTAN S Çözelti' den bir defalık aşın doz (geniş deri bölgesine 1 defalık uygulama) kullanılmasında risk beklenmemektedir.
Advantaıı S Çözelti' nin küçük miktarlarda dahi kaza ile yutulması durumunda derhal bir doktora başvurunuz.

- ADVANTAN S Çözeti'yi kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ADVANTAN S Çözelti'yi kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamam için doktorunuzun talimatlanna uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


ADVANTAN S Çözelti ile tedavi sonlandınidığmda oluşabilecek etkiler:

ADVANTAN S Çözelti'yi doktorunuzun önerdiği şekilde kullamrsamz, belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlanır. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ADVANTAN S Çözelti'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ADVANTAN S Çözelti ile en sık gözlemlenen yan etkiler uygulama bölgesinde yanma hissidir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Çok yaygm (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 İla <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygm sıklıkta görülen yan etkiler (100 hastanın en az l'inde; 10 hastanın en fazla l'inde görfilmüştür)

Uygulama bölgesinde yanma hissi

Yaygın olmayan sıklıkta görülen yan etkiler (1000 hastanın en az l'inde; 100 hastanm en fazla l'inde görfilmüştür)

Uygulama bölgesinde kaşıntı, ağn, kıl kökü iltihabı, yanma, kuruma, tahriş ekzema, saçlı deride yağlanmayla seyreden durumlar (seboreik kapit), saç dökülmesi
Topikal uygulama için olan diğer kortikoidierdeki gibi, aşağıdaki lokal yan etkiler oluşabilir:

Bilinmeyen sıklıkta (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Deride incelme (atrofı), uygulama bölgesinde kızarıklık (eritem), deride çatlaklar, aşın kıllanma (hipertrikoz), kılcal damarlarm genişlemesi (telanjiyektaziler), ağız civannda (perioral) dermatit, deride renk değişikliği, akne, ve/veya formülasyondaki bileşenlere karşı aleıjik reaksiyonlar oluşabilir. Kortikoid içeren topikal preparatlar uygulandığında emilime bağlı olarak sistemik etkiler ortaya çıkabilir. Göz içi basıncında artma (glokom) gözlenebilir
Bunlar ADVANTAN S Çözelti'nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ADVANTAN S Çozelti'nin saklanması

ADVANTAN S Çözelti '>'/

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeambalajında saklayınız.


25®C'nin altındaki oda sıcaklıklannda ışıktan ve nemden koruyarak saklayımz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADVANTAN S Çözelti'yi kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Intendis İlaç Ticaret Ltd. Şti. 34662 Üsküdar/İstanbul.
Tel: +90(216)651 77 17
Faks: +90(216)651 77 37

Üretici:

BerliMed S.A., İspanya
Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Advantan S %1 Çözelti 20ml

Etken Maddesi: Metilprednisolon aseponat

Atc Kodu: D07AC14

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Advantan S %1 Çözelti 20ml- KT
 • Advantan S %1 Çözelti 20ml- KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.