Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nootropil 1200 mg film tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Psikostimülan İlaçlar » Diğer » Pirasetam

KULLANMA TALİMATI NOOTROPİL 1200 mg film tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir film kaplı tablette 1200 mg pirasetam

• Yardımcı maddeler:Opadr^y OY-3445 turuncuOpadry OY-S^^^m şeffaf (HPMC

2910 50 cP, Makrogol 6000)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma ^^^^^^nda;


1.

NOOTROPİL nediriçin k^^^mılır?


2.

NOOTROML kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NOOTROPİL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NOOTROPİLHn s^^^Mması


Başhklan yer almaktadır.

1. NOOTROPİL nedir ve ne için ^^^^ılır?

NOOTROPİL, turuncu renkli, oblong, çentikli, N/N olarak işaretli film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 40 tablet bulunur.
NOOTROPİL, nootropik ilaç grubundadır. Nootropikler, öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındalık gibi bilişsel süreçleri, yatıştmcı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirir.
NOOTROPİL;

Erişkinlerde


-

Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko^^^^^^^ ^^dromlann belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi,
- Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani
havisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),
- ^^nmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için kullanılır.

Çocuklarda


- 8 yaş ve üzeri çocuklarda ^^^^ygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi
(okuma/yazma güçlüğü) tedavisinde kullanılır.

2. NOOTROPİL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler NOOTROPİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- NOOTROPİL'in etkin maddesi pirasetama veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, aşırı duyarlı iseniz,
- Beyin kanam^^^arsa,
- Son-dönem böbrek hastalığınız varsa,
- Huntington Koresi hastalığmız varsa bu ilacı kullanmayınız.

NOOTR^rn'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

- Pirasetamın k^^^^ uzatabilmesi nedeniyle, kanama ile ilgili altta yatan
bozukluğunuz varsa, belirli bir hastalık nedeniyle kanama riski taşıyorsanız, beyin kanaması geçirdiyseniz, düşük dozda aspirin dahil kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız veya ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişim geçiren bir hasta iseniz,
- Böbrek yetmezliğiniz varsa NOOTROPİL'i dikkatle kullanmız.
- Yaşlıysanız ve uzun süredir NOOTROPİL kullanıyorsanız böbrek işleviniz doktorunuz
tarafından düzenli olarak izlenmeli ve gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.
- NOOTROPİL'i miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun size reçete ettiği doza ve verdiği talimatlara mutlaka uyunuz.
Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

NOOTR^rtL'in yi^^^^^ kullanılması

NOOTROPİL'i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

Hamilelik

• ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber
veriniz.
• NOOTROPİL'in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Doktor tarafından gerekli görülmedikçe NOOTROPİL hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.
• Bu ilacı kullanıyorsanız hamile kalmamak için etkili bir şekilde gebelikten korunmalısınız.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

NOOTROPİL anne sütüne geçtiği için, NOOTROPİL'i kullanan anneler emzirmeyi bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmelidir.

Araç ve makine kulla^rnı

NOOTROPİL baş dönmesi, uyku hali, yorgunluğa sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

NOOTROPtL'^^ maddeler hakkında önemlibilgiler

NOOTROPİL 1200 mg Film Tablet'in içeriğinde Sunset Sarısı FCF (El 10) bulunur. Bu yardmıcı madde aleijik reaksiyonlara neden olabilir, dikkatli olunuz.
Aynca NOOTROPİL 1200 mg Film Tablet sodyum içerdiğinden, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar dikkatli olmalıdır.

ilikte kullanımı

NOOTROPİL bir tiroid ekstresi (T3 + T4) ile eş zamanlı kullanıldığında, konfuzyon (zihin karışıklığı), irritabilite (uyanya aşın tepki gösterme) ve uyku bozukluğu gözlemlenmiştir.
Kan pıhtılaşmasını azaltan (kumarin grubu) ilaçlann etkilerini artırabilir.
Pirasetam üzerine diğer ilaçların belirgin bir etkisi beklenmez. Pirasetamın diğer ilaçların metabolizmasını etkilemesi beklenmez.
4 hafta boyunca günlük 20g'lık dozda alınan pirasetam, epilepsi hastalarında sabit dozlarda ^^^^^^^tik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.
Eşzamanlı aUcol kullanımı, pirasetam serum düzeyler^^^ ^^^^^^^^^iştir. Ağızdan alınan 1.6 g pirasetamın alkol seviyesi üzerine bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, NOOTROPİL ile tedavi sırasında alkol tüketimi önerilmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. NOOTROPİL nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

NOOTROPİL'i hangi hastalığın tedavisi amacıyla alıyorsanız, o hastalık için doktorunuzun size önerdiği dozda ve uygulama sıklığında kullanınız.
Kaç tablet kullanılacağı ve ne zaman alınacağı ile ilgili bilgiler
Yetişkinler:

- Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-^^^^^^^ ^^^^^^^^^önelik (semptomatik) tedavisi:


Günlük önerilen doz; 2.4g (2 tablet) - 4.8g'a (4 tablet) kadardır.
Gün içerisinde 2 tableti sabah, akşam l'er tablet veya 4 tableti sabah, akşam 2'şer tablet şeklinde almanız önerilir.

- Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik


hissi hariç) tedavisi:


Günlük önerilen doz; 2.4g (2 tablet) - 4.8g'a (4 tablet) kadardn*.
Gün içerisinde 2 tableti sabah, akşam l'er tablet veya 4 tableti sabah, akşam 2'şer tablet şeklinde almanız önerilir.

- Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani ("flaş-^^^^^^^^^ kılmaları) tedavisi:


Normal başlangıç dozu 7.2 g (6 tablet)'dir.
Gün içerisinde, dozu 3'e bölerek sabah, öğlen, akşam 2'şer tablet şeklinde ahnanız
önerilir.
NOOTROPİL' i almaya başladığınızda, doktorunuz günlük dozunuzu kademeli olarak artırabilir. Bu nedenle doktorunuzun talimatlanna uyunuz.
Çocuklar (8 yaş ve üzeri):

- Konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü)


tedavisi:


Günlük önerilen doz yaklaşık 3.2 g dir.
Gün içerisinde dozu 3'e bölerek sabah ve öğlen l'er adet Nootropil 1200mg Film Tablet, akşam 1 adet Nootropil 800mg Film Tablet şeklinde almanız önerilir.

• Uygulama yolu ve metodu:

NOOTROPİL 1200 mg Film Tablet, ağızdan kullanım içindir ve yemek sırasında veya tok kamına alınabilir. Tabletleri bütün halinde bir bardak su ile yutunuz, çiğnemeyiniz veya kırmayınız.

• Değişik yaş gruplan:

Yaşlılarda kullanım:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda d^^^^ ^^laması önerilir.

Çocuklarda

NOOTROPİL'in 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından dozun ayarlanması gerekir.
Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer yetmezliği ile birlikte böbrek yetmezliği varsa dozun ayarla^^^nerilir

Eğer NOOTROPİL 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NOOTROPİL kullandıysanız:

NOOTROPİL 'den fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya


eczacı ile konuşunuz.


NOOTROPİL'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


NOOTROPİL ile tedavi sonlandınidığmda oluşabilecek etkiler:

NOOTROPİL ile tedavinin süresi, hasta^^^^^ ^^^^^^^nin şiddetine, tipine ve hastanm tedaviye verdiği yanıta bağlıdır. Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir. NOOTROPİL ile tedavinin sonlandırılmasına doktorunuz keırar vermelidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NOOTROPİL in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa NOOTROPİL'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Anafilaktoid reaksiyon,

• ^^yarlılık

• Koordine hareket bozukluğu (Ataksi),

• ^^zukluğu,

• ^detlenmesi,
• ^^^1, gerçekte olma^^ ^^^ek veya duymak (Halüsinasyon),
• Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)
Bunlam hepsi çok ciddi yan etkilerdi^^ ^mılardan biri sizde mevcut ise, sizin
NOOTROPİL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatmlmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz:

• ^^ketlilik (Hiperkinezi),
• Sinirlilik,
• Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),
• Kaygı (Anksiyete),
• Z

ihin

kanşıklığı (Konfüzyon)
• Kanama bozukluğu
Acil tıbbi müdahele gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Kilo artışı.
Depresyon,
Yorgunluk (Asteni),
Baş dönmesi (Vertigo),

^^^^ğrısı,

^^n ağrısı, ishal,

Mantısı,

Kusma

^ısı.

Uykusuzluk,
Cildin üst tabakasının yangısı (Dermatit),
^^^tı,
Kurdeşen (Ürtiker)
Bunlar NOOTROPİL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NOOTROPİL'in saklanması

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


ve kuru bir yerde saklayınız.

Son olarak kullanınız.

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra NOOTROPİL 'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

UCB Pharma A.Ş., Rüzgarlıbahçe Cumhuriyet Cad., Gerçekler Sitesi B
Blok, Kat:6, Kavacık / Beykoz 34805 İstanbul / TÜRKİYE

Üretim yeri:

Pharmavision Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Davutpaşa Caddesi, No: 145, 34010, Topkapı - İstanbul / TÜRKİYE
Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Nootropil 1200 mg film tablet

Etken Maddesi: Pirasetam

Atc Kodu: N06BX03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Nootropil 1200 mg film tablet-KT
 • Nootropil 1200 mg film tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.