Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nootropil ampul Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Psikostimülan İlaçlar » Diğer » Pirasetam

KULLANMA TALİMATI

NOOTROPİL ampul, 1 g/ 5ml Damardan uygulanır.

• Etkin madde: 5

ml'lik NOOTROPİL Ampule 1 g pirasetam

• Yardımcı maddeler:

sodyum asetat, glasiyel asetik asit ve enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma ^^^^^^nda:


1.NOOTROPİL nedir ve ne için k^^^nılır?


2. NOOTROPİL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NOOTROPİL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NOOTROPİLHn s^^^^ması


Başhkları yer almaktadır.

1. NOOTROPİL nedir ve ne için ^^^^ılır?

NOOTROPİL, berrak ve renksiz bir çözeltidir. Her kutuda 12 ampul bulunur.
NOOTROPİL, nootropik ilaç grubundadır. Nootropikler, öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındalık gibi bilişsel süreçleri, yatıştmcı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirir.
NOOTROPİL;

Eri^^^lerde


-

Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko^^^^^^^ ^^dromlann belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi,
- Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani
havisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),
- ^^nmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için kullanılır.

Çocuklarda


- 8 yaş ve üzeri çocuklarda ^^^^^^^rapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi
(okuma/yazma güçlüğü) tedavisinde kullanılır.

2. NOOTROPİL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler NOOTROPİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- NOOTROPİL'in etkin maddesi pirasetama veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, aşırı duyarlı iseniz,
- Beyin kanam^^^arsa,
- Son-dönem böbrek hastalığınız varsa,
- Huntington Koresi hastalığmız varsa bu ilacı kullanmayınız.

NOOTROPtL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

- Pirasetamın k^^^^ uzatabilmesi nedeniyle, kanama ile ilgili altta yatan
bozukluğunuz varsa, belirli bir hastalık nedeniyle kanama riski taşıyorsanız, beyin kanaması geçirdiyseniz, düşük dozda aspirin dahil kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız veya ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişim geçiren bir hasta iseniz,
- Böbrek yetmezliğiniz varsa NOOTROPİL'i dikkatle kullanmız.
- Yaşlıysanız ve uzun süredir NOOTROPİL kullanıyorsanız böbrek işleviniz doktorunuz
tara^^^^^ ^rekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.
- NOOTROPİL'i miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun size reçete ettiği doza ve verdiği talimatlara mutlaka uyunuz.
Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

NOOTR^rtL'in yi^^^^^ kullanılması

NOOTROPİL'in yiyecek veya içeceklerle bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

• ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber
veriniz.
• NOOTROPİL'in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Doktor tarafından gerekli görülmedikçe NOOTROPİL hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.
• Bu ilacı kullanıyorsanız hamile kalmamak için etkili bir şekilde gebelikten korunmalısınız.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

• ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

NOOTROPİL anne sütüne geçtiği için, N^^^^PİL'i kullanan anneler emzirmeyi bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmehdir.

Araç ve makine kulla^mı

NOOTROPİL baş dönmesi, uyku hali, yorgunluğa sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

NOOTROPtL'^^ maddeler hakkında önemli bilgiler

NOOTROPİL'in içeriğinde bulunan sodyum nedeniyle kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar bu durumu dikkate almalıdır.

ilikte kullanımı

NOOTROPİL bir tiroid ekstresi (T3 + T4) ile ^^^^^ğında, konflizyon (zihin
karışıklığı), irritabilite (uyanya aşm tepki gösterme) ve uyku bozukluğu gözlemlenmiştir.
Kan pıhtılaşmasını azaltan (kumarin grubu) ilaçlann etkilerini artırabilir.
Pirasetam üzerine diğer ilaçların belirgin bir etkisi beklenmez. Pirasetamın diğer ilaçların metabolizmasını etkilemesi beklenmez.
4 hafta boyunca günlük 20g'lık dozda alınan pirasetam, epilepsi hastalarında sabit dozlarda ^^^^^^^tik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.
Eşzamanlı alkol kullanımı, pirasetam serum düzeylerini değiştirmemiştir. Ağızdan alman 1.6 g pirasetamın alkol seviyesi üzerine bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, NOOTROPİL ile ted^^^ ttiketimi önerilmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. NOOTROPİL nasıl kullanılır?

• Uygun sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size ^^^^acaktır. NOOTROPİL ampul formu yutma güçlüğü, bilinç kaybı gibi ağızdan uygulamanın mtimkün olmadığı durumlarda damar içine uygulanarak verilir.

• Uygulama yolu ve metodu:

NOOTROPİL ampul damar içine enjeksiyon ile sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

• Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanım:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda ^^laması önerilir.

Çocuklarda

NOOTROPİL'in 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından dozun ayarlanması gerekir.
Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer yetmezliği ile birlikte böbrek yetmezliği varsa dozun ayarla^^^^nerilir

Eğer NOOTROPİL 'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


fazla NOOTROPİL kullandıysanız:

NOOTROPİL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


NO^^^OPİL'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


NOOTROPİL ile tedavi sonlandınidığmda oluşabilecek etkiler:

NOOTROPİL ile tedavinin süresi, hasta^^^^^ ^^^^^^^nin şiddetine, tipine ve hastanm tedaviye verdiği yanıta bağlıdır. Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir. NOOTROPİL ile tedavinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NOOTROPİL in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa NOOTROPİL'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil böl^^^^^ ^^vurunuz:

• Anafilaktoid reaksiyon,
• ^^yzırlılık
• Koordine hareket bozukluğu (Ataksi),

• ^^zukluğu,

• ^detlenmesi,
• ^^^anı, gerçekte olma^^ ^^^ek veya duymak (Halüsinasyon),
• Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklann şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazm yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)
Bunlam hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NOOTROPİL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatınhnanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz:

• ^^ketlilik (Hiperkinezi),
• Sinirlilik,
• Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),
• Kaygı (Anksiyete),
• Zihin kanşıklığı (Konfüzyon),
• Tromboflebit,
• Kan basıncında düşme (Hipotansiyon)
• Kanama bozukluğu
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Kilo artışı,
Depresyon,
Yorgunluk (Asteni),
Baş dönmesi (Vertigo),
^^^^ğrısı,
^^n ağrısı, ishal,
Mide bulası,
Kusma ^ısı.
Uykusuzluk,
Cildin üst tabakasının yangısı (Dermatit),
^^^tı,
Kurdeşen (Ürtiker),
Enjeksiyon bölgesinde ağrı.
Ateş.
Bunlar NOOTROPİL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NOOTROPİL'in saklanması

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


ve kum bir yerde saklajanız.

Son kullanma ^^^^^larak kullanmız.

Ambalaj veya etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra NOOTROPİL'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

UCB Pharma A.Ş., Rüzgarlıbahçe Cumhuriyet Cad., Gerçekler Sitesi B
Blok, Kat:6, Kavacık / Beykoz 34805 İstanbul / TÜRKİYE

Üretim yeri:

İDOL İlaç Dolum San. ve Tic. A.Ş.
Davutpaşa Cad. Cebe Alibey Sok. No:20 34010 Topkapı / İSTANBUL
Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Nootropil ampul

Etken Maddesi: Pirasetam

Atc Kodu: N06BX03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Nootropil ampul-KT
 • Nootropil ampul-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Nootropil 1 Gr 12 Ampul
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.