Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nootropil şurup Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Psikostimülan İlaçlar » Diğer » Pirasetam

KULLANMA TALİMATI NOOTROPİL şurup, 200 mg/ml Ağızdan almır.

• Etkin madde:

Şurubun her bir ml'sinde 200 mg pirasetam

• Yardımcı maddeler:

Sorbitol (%70), gliserol (%85), propilen glikol, sodyum sakkarin, Firmenich 52507/B esansı, metil paraben, propil paraben, sodyum asetat, glasiyel asetik asit ve saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma ^^^^^^nda;


1.

NOOTROPİL nediriçin k^^^mılır?


2.

NOOTROPİL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NOOTROPİL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NOOTROPİLHn s^^^Mması


Başhklan yer almaktadır.

1. NOOTROPİL nedir ve ne için ^^^^ılır?
NOOTROPİL, berrak ve renksiz bir çözeltidir. NOOTROPİL, plastik kapaklı 200 ml'lik renkli cam şişelerde, 2 ve 4 ml'ye işaretli çift taraflı kaşık ölçekle beraber sunulur.
NOOTROPİL, nootropik ilaç grubundadır. Nootropikler, öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındahk gibi bilişsel süreçleri, yatıştmcı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirir.
NOOTROPİL;

Erişkinlerde


-

Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko^^^^^^^ ^^dromlann belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi,
- Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani
havisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),
- ^^nmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için kullanılır.

Çocuklarda


- 8 yaş ve üzeri çocuklarda ^^^^ygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi
(okuma/yazma güçlüğü) tedavisinde kullanılır.
2. NOOTROPİL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler NOOTROPİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
- NOOTROPİL'in etkin maddesi pirasetama veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhan^^ ^^^leıjiniz var ise, aşırı duyarlı iseniz,
- Beyin kanam^^^arsa,
- Son-dönem böbrek hastalığınız varsa,
- Huntington Koresi hastalığmız varsa bu ilacı kullanmayınız.
NOOTROPtL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ
- Pirasetamın kanama zama^^^^ ^^bilmesi nedeniyle, kanama ile ilgili altta yatan
bozukluğunuz varsa, belirli bir hastalık nedeniyle kanama riski taşıyorsanız, beyin
kanaması geçirdiyseniz, düşük dozda aspirin dahil kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar
kullanıyorsanız veya ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişim geçiren bir hasta iseniz,
- Böbrek yetmezliğiniz varsa NOOTROPİL'i dikkatle kullanmız.
- Yaşlıysanız ve uzun süredir NOOTROPİL kullanıyorsanız böbrek işleviniz doktorunuz tarafından düzenli olarak izlenmeli ve gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.
- NOOTROPİL'i miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun size reçete ettiği doza ve verdiği talimatlara mutlaka uyunuz.
Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.
NOOTR^rtL'in yi^^^^^ kullanılması
NOOTROPİL'i aç veya tok kamına alabilirsiniz.
Hamilelik

• ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber
veriniz.
• NOOT^OTİL'in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Doktor tarafından gerekli görülmedikçe NOOTROPİL hamile kadınlarda
kullanılmamalıdır.
• Bu ilacı kullanıyorsanız hamile kalmamak için etkili bir şekilde gebelikten
korunmalısınız.

• ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

NOOTROPİL anne sütüne geçtiği için, NOOTROPİL'i kullanan anneler emzirmeyi
bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmelidir.

Araç ve makine kulla^rnı

NOOTROPİL baş dönmesi, uyku hali, yorgunluğa sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

NOOTROPtL'^^ maddeler hakkında önemlibilgiler

NOOTROPİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddelere ait önemli bilgi ve uyarılar aşağıda sıralanmıştır:

Metilparabenpropilparaben:

^^^^^el gecikmiş) neden olabilir.

Gliserol:

Baş ağnsı, midede sindirim yetersizliği ve ishale neden olabilir.

Sorbitol:

^er doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine kar^^ ^^^s olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışmız.

Sodyum:

Kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar NOOTROPİL'in içeriğinde bulunan sodyum miktannı dikkate almalıdır.

ilikte kullanımı

NOOTROPİL bir tiroid ekstresi (T3 + T4) ile eş zamanlı kullanıldığında, konfüzyon (zihin karışıklığı), irritabilite (uyanya aşm tepki gösterme) ve uyku bozukluğu gözlemlenmiştir.
Kan pıhtılaşmasını azaltan (kumarin grubu) ilaçlann etkilerini artırabilir.
Pirasetam üzerine diğer ilaçların belirgin bir etkisi beklenmez. Pirasetamm diğer ilaçların metabolizmasını etkilemesi beklenmez.
4 hafta boyunca günlük 20g'lık dozda alınan pirasetam, epilepsi hastalarında sabit dozlarda ^^^^^^^tik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.
Eşzamanlı aUcol kullanımı, pirasetam serum düzeylerini değiştirmemiştir. Ağızdan a

lın

an 1.6 g pira^^^^^^ berine bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, NOOTROPİL ile
tedavi sırasında alkol tüketimi önerilmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza vey^ hakkında bilgi veriniz.


3. NOOTROPtL nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
NOOTROPİL'i hangi hastalığın tedavisi amacıyla alıyorsanız, o hastalık için doktorunuzun size önerdiği dozda ve uygulama sıklığında kullanınız.
Kaç ölçek (4 ml'lik ölçek cinsinden) kullanılacağı ve ne zaman alınacağı ile ilgili bilgiler Yetişkinler:

- Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-^^^^^^^ ^^^^^^^^^önelik (semptomatik) tedavisi:


Günlük önerilen doz; 2.4g (3 ölçek) - 4.8g'a (6 ölçek) kadardır.
Gün içerisinde 3 ölçeği sabah, öğlen, akşam Ter ölçek veya 6 ölçeği sabah, öğlen, akş£im 2'şer ölçek şeklinde almanız önerilir.

- Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik


hissi hariç) tedavisi:


Günlük önerilen doz; 2.4g (3 ölçek) - 4.8g'a (6 ölçek) kadardır.
Gün içerisinde 3 ölçeği sabah, öğlen, akşam l'er ölçek veya 6 ölçeği sabah, öğlen, akşam 2'şer ölçek şeklinde almanız önerilir.

- Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani ("flaş-^^^^^^^^^ ^^Imaları) tedavisi:


Normal başlangıç dozu 7.2 g (9 ölçek)'dir.
Gün içerisinde, dozu 3'e bölerek sabah, öğlen, akşam 3'er ölçek şeklinde almanız
önerilir.
NOOTROPİL' i almaya başladığınızda, doktorunuz günlük dozunuzu kademeli olarak artırabilir. Bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uyunuz.
Çocuklar (8 yaş ve üzeri):

- Konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü)


tedavisi:


Günlük önerilen doz yaklaşık 3.2 g (4 ölçek) dir.
Gün içerisinde 4 ölçeği sabah, akşam 2'şer ölçek şeklinde almanız önerilir.
• Uygulama yolu ve metodu:
NOOTROPİL şurup ağızdan kullanım içindir ve yemek sırasında veya tok kamına alınabilir.
• Değişik yaş grupları:
Yaşlılarda kullanım:
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda ^^laması önerilir.
• Çocuklarda ^^^nım:
NOOTROPİL'in 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.
• Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından dozun ayarlanması gerekir.
Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun a^^^^ması gerekmez. Karaciğer yetmezliği ile birlikte böbrek yetmezliği varsa dozun ayarla^^^^nerilir

Eğer NOOTROPİL 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NOOTROPtL kullandıysanız:

NOOTROPİL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor ve^ya eczacı ile konuşunuz.


NOOTROPİL'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


NOOTROPtL ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:
NOOTROPİL ile tedavinin süresi, hasta^^^^^ ^^^^^^^nin şiddetine, tipine ve hastanm tedaviye verdiği yanıta bağlıdır. Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir. NOOTROPİL ile tedavinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi NOOTROPİL in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa NOOTROPİL'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Anafilaktoid reaksiyon,

• ^^yarlılık

• Koordine hareket bozukluğu (Ataksi),
• Denge bozu^^^ğu,
• ^detlenmesi,
• gerçekte olma^^ veya duymak (Halüsinasyon),
• Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklann şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazm yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)
Bunlam hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NOOTROPİL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatmhnanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz:
• ^^ketlilik (Hiperkinezi),
• Sinirlilik,
• Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),
• Kaygı (Anksiyete),
• Zihin kanşıklığı (Konfüzyon)
• Kanama bozukluğu
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
Kilo artışı,
Depresyon,
Yorgunluk (Asteni),
Baş dönmesi (Vertigo),

^^^^ğrısı,

^^n ağrısı, ishal,

Mantısı,

Kusma

^ısı.

Uykusuzluk,
Cildin üst tabakasının yangısı (Dermatit),
Kurdeşen (Ürtiker)
Bunlar NOOTROPİL'in hafif yan etkileridir.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NOOTROPİL'in saklanması

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


ândaki oda sıcaklıklarında ve kuru bir yerde saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalaj veya etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra NOOTROPİL'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

UCB Pharma A.Ş., Rüzgarlıbahçe Cumhuriyet Cad., Gerçekler Sitesi B
Blok, Kat:6, Kavacık / Beykoz 34805 İstanbul / TÜRKİYE
BİLİM İlaç San. ve Tic. A.Ş. GOSB 41480 Gebze / KOCAELİ

Üretim yeri:Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Nootropil şurup

Etken Maddesi: Pirasetam

Atc Kodu: N06BX03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Nootropil şurup Kullanma Talimatı
 • Nootropil şurup Kullanma Talimatı
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Nootropil 200 Ml Şurup
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.