Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Deslodin 2.5mg/5ml Şurup Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Desloratadin

KULLANMA TALİMATI

DESLODİN 2,5mg/5ml Şurup Ağızdan alınır.

•Etkin madde:1

ml'de 0.5 mg desloratadin içerir.

•Yardımcı maddeler:

Sorbitol (%70), sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, sodyum benzoat, disodyum edetat, sukroz, muz aroması, saf su.

Bu Hacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimalını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doMorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


1. DESLODİN nedir ve ne için kullanılır?


2. DESLODİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DESLODİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

DESLODİN*in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. DESLODİN nedir ve ne için kullanılır?

DESLODİN, kilitli kapaklı sisteme sahip 150 mlMik şişelerde ambalajlanmıştır.
DESLODİN, uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
DESLODİN alerjik nezle ile ilişkili hapşınk, bunında akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akanna karşı alerji) giderir.
DESLODİN aynca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.
Bu belirtilerin giderilmesi tüm gün boyunca sürer ve normal günlük aktivitelerinize devam etmenize ve uyumanıza yardımcı olur.

2. DESLODİN'! kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler

DESLODİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
- Desloratadin, loratadin veya DESLODİN'in yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz.
DESLODİN 6 ay ila 11 yaşlarındaki çocuklar, ergenler (12 yaş ve üzeri), yaşlılar dahil yetişkinler için endikedir.

DESLODİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
- Böbrek fonksiyonlannız zayıfsa.
- Kalp-damar (kardiyovasküler) sistem probleminiz varsa.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

DESLODİNMn yiyecek ve içecek ile kuUanüması

DESLODİN aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damdınız.


Eğer hamileyseniz, DESLODİN kullanmayımz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız DESLODİN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

önerilen dozlarda, DESLODİN'in sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa DESLODİN, bazı hastalarda uyku hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmamzı etkileyebilir.

DESLODİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemü bilgiler

DESLODİN sukroz ve sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayamksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DESLODİN'in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacıanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DESLODİN nasıl kullanılır?

Doz ayarlanırken beyaz pistonun üzerindeki miktar şekildeki gibi şeffaf muhafaza kabının halkasına kadar çekilmelidir. Alınacak doz, halka hizasında yazılı olan miktardır.

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

6 ila 11 aylık çocuklar: Günde bir kez 2 mİ şurup alınız. Ölçülü doz pipetini 2 ml'ye kadar çekerek kullanınız.
1 yaş ila 5 yaşa kadar olan çocuklar: Günde bir kere 2,5 mİ şurup alınız. Ölçülü doz pipetini 2.5 mİ'ye kadar çekerek kullanınız.
6 yaş ila 11 yaşa kadar olan çocuklar: Günde bir kere 5 mİ şurup alınız. Ölçülü doz pipetini 5 ml'ye kadar çekerek kullanınız.
Erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki çocuklar: Günde bir kere 10 mİ şurup alımz. Ölçülü doz pipetini 5 mİ'ye kadar 2 kez çekerek kullanınız.
Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki aleijik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle DESLODİN almanız gerektiğine karar verecektir.
Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
Eğer sizdeki aleıjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomlann haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.
Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Şurubu yutunuz ve arkasından biraz su içiniz. DESLODİN'i besinlerle ya da ayn alabilirsiniz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

DESLODİN 6 aydan itibaren kullanılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

DESLODİN'in etkinlik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.
Özel kullaDim durumları:

Karaciğer yetmezliğinde kullanım

Karaciğer yetmezliğiyle ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliğinde kullanım

Şiddetli böbrek yetmezliğinde, DESLODİN dikkatle kullanılmalıdır.
£ğer

DESLODİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var isedoktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DESLODİN kullandıysanız:

DESLODİN'i yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşın doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir.

DESLODİN 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DESLODİN'i kullanmayı unutursanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu almız, ^ daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


DESLODİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DESLODİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir. Ancak, 2 yaşından küçük çocuklarda sık görülen yan etkiler ishal, ateş ve uykusuzluk, yetişkinlerde yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan etkilerdir.
istenmeyen olaylar aşağıda sistem organ sınıfına göre listelenmiştir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır:
Farklı organ sistemlerinde;
Çok yaygm (> 1/10), yaygın (> 1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100), seyrek {> 1/10.000 ila <1/1,000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Yaygın: Bitkinlik.
Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, baş ağnsı.
Çok seyrek: Aleıjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü, hayal görme, inme, artan vücut hareketiyle huzursuzluk, çarpıntı, kalp atışının hızlanması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, karaciğerde iltihap, sersemlik, fiziksel ve ruhsal aşın hareketlilik durumu, mide ağnsı, bulantı (hastalık hissi), kusma, ishal, uykusuzluk, uyku hali, kas ağnsı, şişkinlik.

E^er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DESLODİN'in Saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.


25 “Cnin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullaumız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DESLODİN' i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

DESLODİN'i

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


VEM ilaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2 ÇANKAYA /ANKARA Telefon : (312) 427 43 57-58
Faks :(312) 427 43 59

Üretim yeri:


Merkez Laboratuarı İlaç San ve Tic. A.Ş.
Sırrı Çelik Bulvan Ayça Sok. No:6 Taşdelen - Çekmeköy - İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Deslodin 2.5mg/5ml Şurup

Etken Maddesi: Desloratadin

Atc Kodu: R06AX27

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Deslodin 2.5mg/5ml Şurup-KT
 • Deslodin 2.5mg/5ml Şurup-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.