Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fosamax 70 mg tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kemik » Kemik İlaçları » Bisfosfonatlar » Alendronat Sodyum

KULLANMA i ALİM AU

FOSAMAX^70mg tabletAğij^tleın silinir.

*Etkili madüe:Alenciroıml sodyum,7i) mg,

*Vardımi'i maddehr:M i kroki i si al in selüloz, laktoz atıhidro/, knoskartnclloz sodyum,

magnc/yum stearat

Bu Jliicı kullanmny;) başi^tmı^dAn iincc i>ıı KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, ^ünkti $i/in için ÖE^cttıli bilgiler içermektedir.

•Bu kiflianma laiumtım sakkiymız. Daha is hur ftkımiayn ihiiyaç iiuyûhÜİKSİt'iiz.


• Eğer ¡íavc .'i or uları m: olur.'i a, hiifcn doktornnuı^a vcyn aczocımza dctm^ımz.


• ihi ilaç ki.'iisd of arak A'kirt için reçete edUmişdr, başka! anna ver mey in ı^.


•}iu Hac m kiiHanım! s:ira},-!rida, doktora voya ha*; ianeye gi (i iği faizde doklormuza hu Hac i


kuilandığınızı soy i ey iniz.


•[iu ialmuiiia yazılanlara aynen uyunuz. íiat; iıakkında size iinerHen dozım diamda yüksek veya düş tíkdoz kidianmaytmz.


fitj Kullanma Taiitnıitinda:/,FOSAMAX ni^iiirivtie için ktdUtmhr ?


2, FOSA MAX 'i kiíllafjmatían önce dikkat edilftt esi getekeniet


3, FOSAMAK nasd kıtUantlır ?


4, Oiastyan etkikr tjderdir ?


5,FOSAMÂK'iii sakhiunasi


liüşlıkhn yer aİEimktatltr.

1. FOSAMAX nedir ve ne için kullanılır?

l-OSAMAX'dít bulunan al endi onat, h i fos fon ¡lU ar o i arak adiaıidmlan honııon olmayan ilaç sí m Tının bir üyciyidiv, l'OSAMAX menopoz sonrası, k ad m ¡arda gomieit kemik kaybım önler ve keıniyiıi iekrar yapıliinmasına yat'dımcı olur Kalça kemiği ve omurga kıngı riskini a/altu',

FOSAMAX kınklatın önlenmesi için erkek ¡erdeki üstüoporo^uır tedavicinde yararlıdır.

rOSAÍVíAX, Bir tarafmdfl "3¡" işareti, diğer tar afin da kemik şekli bu¡uiiíuv beyaz ren lit e, oviil lablettir. Her biri 4 tablet içeren alüminyum blister ambaiajlarda kullanıma suıruimuştur.

Osteoporoz nedir?

OsLüoporoz, kemiklerin erimesi ve zayıflamasıdır. Menopoz soni'asmda kadınlarda yaygındır, Ancak ei'kelilerde de göm leb i lir, Menopo/da yumurtalıklar k^dmin saflıklı bir iskelete sahip olmasına yardımcı olan dişilik ¡uırmonu ö atrojen i üretmeyi bırakırlar. Sonuç olarak kemik kaybı görülü e ve kemikler zayıflar. 13ir kadın menopoza daha erken girei'se, daha faz ¡a osleoporoz riiiki o¡u^ur,


Ostcoporozutı başlangıcında genellikle belirti görülmez, Ancak, tedavi edilmezse kemiklerde kiri İma oluşabilir. Kırıklar genellikle ağn yapsa da, omurga kemiğindeki kiri kİ ar, boy kaybına neden olana kadar fark edilcmcycbilir, tCınklar, bir şey kaldırma gibi olağan günlük faaliyet sırasında ya da genellikle* noiraal kemiğin kırılmasına neden olmayan küçük yaralanmalardan dolayj oluşabilir. Kırjklar genellikle, kalça, omurga ya da bilekle gömlür ve hem ağrıya hem dc önemli şekil bozukhıkları ve sakatlığa neden olabilir (omurganın eğriliğinden dolayj kambur duruş vc hareket kaybı gibi),

Ostcoparox nasıl ledavi edilebilir?

Osteoporoz tedavi edüebilir vc tedaviye başlamak için hiç bir zaman geç değildir, FOSAMAX, hem kemik kaybını ön [er henı dc kaybedilen kemiklerin yeniden yapı İma sí na yardım eder ve kalça kemiği ve omurgada oluşabilecek kırık olasılığını azaltır,

Ayi'iea, doktorunuz size yaşam tarzınızda aşağıdaki değişiklikleri yapmanızı önci'ebilir:


Siı^arayi bjrokma:Sigaranm, kemik kaybı oranını ve bu nedenle kırık riskini artırdığı bilinmektedir.

A


Kaslar gibi kymikleıin de güçlü ve sağlıkh kalmai?ı için egzersize ihtiyat;ı vardır, Herhangi bir egzersiz pjograniına başlamadan önce doktorunuza dan işinizi,

II sş/


Denge a hesletmıe:Doktoıunuz size, beslenme düi^eniııizi değiş liiTncn izi ya da besin takviyesi almanızı tavsiye edebilir.

2.FOSAMAX'i kuliäiimiidiiniinccdikkat cüilmesi gerekenler

Ak*ıulr'<>nul ile yemek E>orusu kanseri

riskinin iiı;U>bih;eç^iı»,,bildik ba/ı yidii^ıujihy', buUnyıniikl^ birNkk;imin^Ui ııtt ohıritiy

i-t il b i I i .....f >I n r n k -I i H iın lu-1iu“ki t'ii i r-,......H;i r rett İf/o fagu su (^'e Jtı ek

borusunu etkileyen bir hastahk) veya gastroö/.ofagcal reflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması) gibi bir hnst>/ vnı>iaI»¡islhfiın vaı !ı^md:!FOSAMAX iinlimnİHkeintikkfjtU <ıU»m!itiıdıvkuUanınımtivin kaçını İma! uhr. Bu hastalikEar konusunda doktoru nurdan bilgi alınız.

Biı(>sfonatl<n' ile tedavi edilen hast fil arda ol^ıgan dı^ı uyluk kemiği kn'ikları görülebilir. Bu kırıklar genellikle travma olmaksızın ya da minimal travj^ıa ile gelişmektedir. Bifbsfoıiiit kullanan ve uyluk yfi da kasık ağrısı ile başvuran has!alar olağan dış: kırık şüphesi ile d eğer! en dirilme] i dir. Bu hastalai'da bireysel zarar/yarar durunnuna göre bifosfonat tedavisinin kesilmesi gün deme gelebilir,

KOŞAM AX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğei';

- Aiendi'onat sodyum trihidrat veya FOSAMAX'jn içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aletjiniz vai'sa

' Daralma veya yutkunmada güçlük gibi beiirli bir yemek borusu(ü^vAn\7Amideyü baglayaii boru) haslalığimii varsa

- Ena>;]!OdakikaboyuncaayakLn'lLJ(Vjnnyons^):nKy adadık cıiui'airLiyorsarıı?-

■ Doktorunum kanınızdaki kalijiyum değerijıiziu düşük olduğunu söylemişse

FOSAMAX'j aşagidaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Hğer;

■ Böbrek hastahgmiK varsa,

• V utma veya sindi riiiiileilgiliproblcminiz varsa,

■ Doktorunuz size Baırett özofagusunuz (ycınck borusunun alt tarafindaki hücrclcrdc değişiklikler ile ilişkili bil' dujum) olduğunu söylerse,

■ Kanınızdaki kalsiumı seviyesi düşükse,

■ Zayıf diş sağlığı, diş eti çekilmesi, planlanan diş çekiminiz varsa veya düzenii diş bakımı ya pnı i yor sanız,

■ Kanserseniz,

- Kemoteı api veya rndyoicrapi göi'iiyor&am;',

- Koriikostcroidilaçlar(prednizon veya deksameti(zongibi)alıy orsan İZ,

» Sigarakulİanıyol'iianizveyakuilanmışsaniiiibuduruindentiilproblemrtskiniarttırabilir)

FOSAMAX ile teiiaviye başlamadan önce dişlerinizi kontrol ettinneniz önerilebilir.

FOSAMAX ile tedavi iyi agız hijyeninin devamlılığı önemlidir, Tedaviniz boyunca rLitin diş kontrolünüzü yapijınnahsmız ve diş kaybı, ağrı veya şişme gibi ağız veya dişlennizdc herhangi bir problemle kaı^ıJaşırsanız, doktoj-unuz veya diş hekiminiz ile iletişime geçmelisiniz.

FOSAMAX': bir bardak su ile almadiysam^: veya aldıktan sonra 30 dakika geçmeden u zan di y sanız yemek borunuzda (ağztmzı mideye bağlayan boru) iıilasyon, iltihaplanma veya ülserasyon ile birlikte göğüs ağrısı, mide yanması, veya yutkunmada güçlük veya ağr: görülebilir, Bu belirliler gömlmeye başladıktan sonra hasla FOSAMAX almaya devam ederse belirliler daba da kötüleşebilir,

Bii uyarılar geçmişteki herhangi bir donemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşmız,

l'OSAMAX'm ytyeeek ve içceck ile kullan d m as i

Yiyeeekler veya içecekler (maden su>oı dahil) ile bi:'hkte almmasi rOSAMAX'in etkisini azaltacaktii'. Bundan dolayı bölüm 3. FOSAMAX nasıl kullanılır 'da verilen talimatlara uymanız önemlidir,

H:imilelik

/kicı kui¡anmadan ima; chkuminuza vcyü eczacınizn


FOSAMAX'in yalnızca menopoz sonrası kadınlurda kuilamlması amaçlanmıştır. Hamile iseniz veya hamÜe kalmayı planlıyorsanız FOSAMAX almayınız.

l'cikıviniz xiravindii hamüe olduğs^nttzii Jiirk ı'ckr^eub hemen dokiormw::a veya ec",acn'itza dantı^tnız.Km/.irme

İkici kiiHanmadan önce dokioninuzavi^i^iieezoantza dcmısımr.


FOSAMAX'in yal n i/ca nicnopo/ sonrası kadmliirda kullan) imiisı amaçlünmişhi', Em :i iri yoı sanız FOSAMAX almaymış.

Araç vc makine kullaınmı

Araç vc makine kullanma beccrisini cikiicycbilen, FOSAMAX ile iigiÜ bildirilen yan etkiler (bulanık göımc. baş dönmesi ve şiddeüi kemik, kas veya eklem ağrı sı lan m içeren) mevcuitur. J-OSAMAX'a karşı bireysel cevaplar farklı olabilir (Bakım/ "'Olası yan etkiler nelerdir"),

FOSAMAX'in i^criğEndc bulunan ban yarduucj maddeler hakkında önemli bilgiler

FOSAMAX laktfjy içerir, Eğer dalla önceden iloktoınnuz tarafından ba/ı şekeıkre karşı tahainmülsii/lüğünüz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorumuzla temasa geçiniz.

Diğer Maçlar ile birlikte kuUanımı

Aynı anda almırea, kalsiyum takviyeleri, antasidler (mide asit salgısinı dengeleyen ilaçlar) vc bazı ağı/d an alman ilaçlar FOSAMAX cm il imini cngcllcyebiiii'. Bu nedenle, bölüm 3, FOSAMAX nasıl kullanilır 'da verilen talimatlara uymanız önemlidir.

Eğer rcçeieüviida reçetesiz herhimgi hir ilaa .'¡u anda kuHamyorsamz veya,vi>iizamaniarda hiHandnuz ise liü/cn doktorunuza veya eczcıctnıza hındar hakkında hÜf^i veriniz.


3.FOSAMAX nrtsıl kullandır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulanıa sıklığı İçhı talimatlar FOSAMAXhaftada bİr defaatman bir tablettir,

FOSAMAX'in si^e yararlı olması için aşağıda anlatılan önemli taiimatlan uygulamalısınız:

1, Programınıza en uygun olan bir gün seçiniz. Her hafta, seçtiğiniz günde bir tane I-OSAMAX alım/,

FOSAMAX'in iıiiilıca midenize ulaşması ve yemek borunuzu lahriş etme riskini önlemek için aşağıda ya/an 2, 3, 4 ve 5. basamakları takip etmeniz önemlidir,

2. Seçtiğiniz gün uyandıktan sonra vc günün ilk yiyeceğim, içeceğim ya da diğer bir ilacım/ı almadan önce* FOSAMAX'ı yalnıy,ea lam dolu bir bardak su ile (maden suyu değil) (200 ml'den az olmamak kaydı yİ a) yutunuz.

.»I

^1^

* Maden suyu ile birlikte almayım/.

* Kahve ya da çay ile birlikle almayım^:,

* M ey V e .su yu ve ya süt i 1 e bi ri i k te al m ay ı n t z.

Tableti kmtıayınım veya çiğnemeyiniz ya da emmeyiniz,.

3, FOSAMAX'1yuUuktan soiiix) >'atmayjniz, tinaz30 dakika tamamen dik durumda kalım/ {otımna, ayakla duniia ya di< yiiı-üine gibi), Güiiüjı ilk yiyeceğini yiyene kadar yalnıayınijc,

4, FOSAMAX') geci; yatmadan ya da sabah kalkmadan öncc almayım/,

5, Yui.ıiıa s İrasında ííorhik ya da ağrı hissed ersen i;;, göğsün ii/d e agn t^lursa veya yeni meydana gekn ya da kötüleşen mide yanması ya^farsani/* FOSAMAX almayı bırakınız ve cioktoıunuzia göıüşüniiz,

6,FOSAMAX'I yuttuktan sonra, günün ilk yiyeceğini, içeceğini ya da antasidler, kalsiyuuı takviyeleri vc vitaminler dahil olmak üzere o gün alaciigmı^i bii^ka bir ilacı almadan önce cn az 30 dakika bekleyiniz. FOSAMAX yalnızca, nıideniii; boş olduğu zaman etkilidir.

Uyguiamsı yolu vc metodu

FOSAMAX'm dozu haftada bir ugii^dan alınan 1 tablet (70 mg)'dn. Tablet, aç kanıma, bütün cjlarak ! bardak su ile yutularak alınır.

Değişik yaş gruptan:ÇocukİDi'üa kulLanımı;

FOSAMAX çocuklara ve ergenlik çağmdakilerc veıil memeli dir.

VaşlılarJa kuElammı:

FOSAMAX için yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek yel m<>/l iği tide kullanım;

FOSAMAX, şiddcth böbrek yetmezliği olan hastalarda tavsiye edilmemektedir,

Krtrıieiğeryctnic/liğindL'kullanım:

Alendronat için karaciğer fonk^yon boi^ukiuğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez,

Eği'r FOSA MAX'¡n e i ki.s inin çok giiçiii ve m zayıf oUfuğımo tía ir hir r¿!cn¡minÍ2 var ¡.•i e chkionmıtz wya ccziiL'ırüz ile konulu m tz.


Kulianmanı/ gerekenden dahafa/laFOSAMAX kullandıysiim/:

h()SAMAX'day¡ kuHamunm gerekenckn fazlasmi kuüaivnı.'is-isrnz hir dokor vcyii eczacı ikiííNi/i'ííí-íívz,

Eğer yanlışlıkla bir seferde birden fazla tablet aldıysanız, tam dolu bir bardak süt içiniz ve derhal doktorunuza ba^ıvunjnuz. Kusmaya çalışmayınız vc yatmayınız,

FOSAMAX't kuHantnityı uniıtursaot/:

Hatırladıktan sonraki sabah yalnızca bir tane FOSAMAX alınız.Aynı gmı iki tahki ahmytrnz.Kendi progranumzdaki gibi hafi ada bir kez seçtiğiniz gün hir tablet almaya devam ediniz.

lUı¡i{!ila!^ ihzian dengelemek içii't (;ifi doz almaymz.


FOSAMAX ite tedavi soııiandjrıJrtıgmdald oluşabilecclt etkiler

Doktorunuxuti si/e reçele eiügi süre boyunty Í'OSAMAX kuUanmaya deviim etmeııi>; önemlidir, Tablcilcıi kıtilanmaya devam ederseniz, FOSAMAX sadece osteopürozıınuzu tedavi edebiliı. Bu ilacın kullanjmı ile iljjili berhaingi bir sorunuz olursa,doktoj'unuza veya eczacınıza başvuıunnz.

4, Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçiiir gibi FOSAMAX'da yan etkilere neden olabilir; ancak butılac herkeste gömlmcii.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sı rai an m !şt ir.

Çok yayi^m :İÛ hastanın en az i 'inde görülebihr.

Yaygsn :I O hastanın bilinden aii, fakat en az ! 00 lıasiaTim birinde görülebilir.

Yaygın olmayan :1ÜÛ hastanın birinden az, fakat en az 1000 hastanın birinde görülebilir.

Seyrek : IOÜÜ hastanın birinden az fakat en az 10,000 haşlanın birinde görülebilir.

Çok seyrek : 10,000 hastanın birinden az goıijlebiHr,

Çok yaygın:

* Bazen şiddetlenen kas iskelet (kemik, kas veya eklem) ağrısı.

Yaygın:

* Mide yanması; yutkunmada güçlük; yutkunma sırasında agn; göğüs agrisı, mide yanması veya yutmada zorluk veya ağt'iya neden olabilen yemek borusunda (ağzınızı mideye bağlayan bonj) yara,

* Eklemlerde ^işme,

* Karm aği'isı; midede rahatsızlık hissi veya yemekten sonra ge¿:irmc; kabtzhk: midede doluluk veya şişkinlik hissi; ishal; mide gazı,

* Saçdökülmesi;kaşmtı,

*Baş ağrısı; baş dönmesi,

* Yorgunluk;elie!'devebacakIai'daşişkinhk,

Yaygın olmayan:

• Bulantı; kusma,

• Yemek borusunda veya midede tabriş veya iltiliaplanma,

• Siyah veya k a Efem benzeri dı^kı,

• Bulanık görme; güzlerde ağrı veya kızarıklık,

• Dök ün t ii; ci İtte k1zar ık h k,

• Geçici grip benzeri semptomlar, kas agnsı, kendini iyi hissetmeme ve bazen tedavinin

başlangıcında göKilen ateş,

• Tat alına duyusu bozukluğu

Seyrek:

• Kurdeşen, yutkunmada ve nefes almada güçlüğe neden o la bi Ice ek yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğa^ida ^lişkinlik gibi alerjik reaksiyonlar,

• Kas krampları veya spazmları ve/veya pannaklarila veya ağzın etrafmdii karmca)anma hissi dahil, kandaki kalsiyum seviyesi düşüklüğü belivLileri,

• Karında veya midede ülser {ba/^en şiddetli veya kanamalı),

• Yemek borusunda daralma,

• Güneş ışığ] ile daha da kötüleşen deri döküntüsü; şiddetli deri reaksiyonları;

*\g\7Â'Ave/vcya çenede Ei^rı, ağı/, içinde şi^Uk ve yaralar, çenede hissiziik veya alırlık hissi veya iliş kaybı. Bunlar genellikle diçekimi soiuaí;) giiciknıiş (edavi ve enfeksiyonla ilişkili, çenedeki kemik hasarını (osiconekroz) ibaret eder, Bu gibi bdirtiler gei'çekieşirse, doktorunu/ vc diş hekiminiz M e ildiğime geçini/,,

* Ostcoporoz için o^dlikle uzun dönem tedavi olan hastaların uyiuk kemiğinde olağandışı kırık seyrek olarak meydana gelebilir. Uyluk kemiği kırığının olası erken beliıtilenndeıi olan uyluk, kalça veyii kasıklarınızda agn, zayıflık veya rahatsızlık hisseder seni/ doktorunuza danışnıız.

* Tabletler çiğnendiği veya emi İd iği zaman ağız yaralan,

Eger bu kullanma laiimaiindci bah.'ii geçmeyen hayhcm^i hir yan etki ik kiirşilaşırsanız doktorunuzu veya cc'i;(icımzt bilgilendiriniz.


5. FOSAMAX'in sakınması

FOSAMAX't çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ambalajında saklayınız.


30"C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son ¡({{ifatıma íaríhiyie tiyufiifıı olarak kulla tu nız-


Ambalajındaki son kullanma tarihi míen sonra FOSAMAX'i kullanmayınız.


FOSAMAX'1dış kutıisunun üzerinde yer alan son kullanım tarihinden sonra kullanmayınız, Son kullanma tarihi ayın son gününü göstennektedir.

İlaçlar, ev^el atıklarla veya kanalizasyon yoluyla atd mam al id ir. Artık ihtiyacınız olmayan ilaçların mı hm1yİ a ilgili eezaeınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi koiumaniza yaıdımeı olur.

Ruhsüi süfıibi;M erek Sh a rp D ohmc İ1 açl an Ltd, Ş ti,

Fsentepe - İSTANBUL

Üre/ittı yeriMerck Sharp &Dohme BV

Waadei^hveg 39,1-laarlem - Hollanda

fili kııllamna Í al i mail iar İhında onaylanmı:;;i!r.


KULLANMA TALİMATI

KOSAMAX"^ 7Ü mg iabfct Ağızdan alınır.

*Etkin matfde:Alendronai sodyum, 70 m^,

•Yiirdtmcı maddeler:Mikıokristaiin selüloz, laktoz anhidro:;, kroskarmeiloz sodyum.

ma^iiez-yum stearat

Bu tlac) kuitiinmaya ba^^lamadıin üncc hu KULLANMA TALİMATINI (tikk:ıt]lcc okuyuTtu/^ çünkü $J/in i^in ün cni E i bilgiler içermektedir.

*Hu kulianma kdiri^aUm saklayımz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabiJir.'iimz.


* Eğer ¡lave sorular iniz olursa, liüferı doktonmu^'a cczacırnza dantşttuz.


* Bu Haç kilise! olarak sizi>^ içi fi reçete eiiiltniiiir, ha ikalarına vermeyiniz.


*Bif Hac m kiiflamttu sırasında, doktora veya hastans}'e ¡^ittiğinizde doktorunuza bu Hacı kidl andığınızı soy! ey in iz.


*Bu lalimatta yazılanlara aynen uyunun. İlaç hakkında size önerilen do::un dışında yüksek veyu düşük doz kitllantnayınız.


Bu Kullanma Taitmalında:


/.FOSAMAX nedirv(jne için knllandtr ?


2. FOSAMAX'i kniíamnadan önce dikkat ediltnesi gerekenler


3. FOSAMAX nant knUanıhr ?


4. Olüsi yan etkiler nelerdir ?


5.FOSAMAX'in j;akianmasi


BrtşhkJarı yer abnaktsdır.

L FOSAMAX nedir ve nc İçİn kullandır?

FOSAMAX'd a bulunan alcndronat, bifosfonatlar olamk adi andın lan iıormon olmayan ilaç sm¡fm¡n bir üyesidir- FOSAMAX menopoz sonrası, kadınlarda görülen kemik kaybınt önIci' vc kemiğin tekrar yapilanmasma j'ardımcE oí ur. Italça kemiği ve omurga kırığıriskiniazaltır.

FOSAMAX kınklann önlenmesi için erkeklerdeki osteoporo/un tedavisinde yararlıdır,

I-OSAMAX, Bil' tarafında "3 i" ibareli, diğer tarafında kemik şekli bu kınan, boyaz renkle, oval tabi et t ir, M er biri 4 tablet içeren alüminyum blister ambalajlarda kitllanima sunulmuş t uı\

Os t toporo/ nedir?

Oslooporo/, kem ikİerin erimesi ve zayıikımiisıdır. Menopoz sonrası ndü k ad m i arda yityjfnidEr. Ancak orküklci'dc de görülebilir. Menopozda yumm'taiikfiir kadnun sağlıklı bir iskelete sahip olmasına yardım e i olan dişilik bormonu ösirojeni üretmeyi bırakiriar, Süe^uç olarak kenıik kaybı görülür ve kemikler zayi Har, Bir kadın menopo/a daba erken girerse, daha fazla ostcopoıw riski oluşur.


Osteoport.ızu[i bailang«çında genellikle belirti görüJmeii;, Ancak, tcdüvi edilmesıse kemiklerde kınlma olunabilir, Kırı kini jfeneilikie ağrı yapsa da, omurga kemiğindeki kırıklar, boy kaybına neden olana kadar fark edilemcycbiliı. Kırıklar, bir şey kaldırma gibi olağan günlük faaliyet snasmda ya da genellikle, normai kemiğin kırılmasına neden oimayatı küçük yaralanmalardan dolayı oluşabilir. Kırıklar genellikle, kalça, omurga ya da bilekte görülür ve hem ağrıya hem de önemli şekil bozuklukları vc sakatlığa neden olabilir (omurganın eğriliğinden dolayı kambur dumş ve hareket kaybı gibi).

Ostcüporoic nasıl tedavi edilebilir?

Osteoporoz tedavi edilebihr vc tedaviye başlamak için hiç bir /aman geç değildir. FOSAMAX, hem kemik kaybını ¿inler hem de kaybedilen kemiklerin yeniden yapılmasına yardım eder ve kalça kemiği ve omurgada oluşabilecek kırık olasılığını azaltır,

Ayi'ica, doktoj-unuz size yaşam tarzınızda aşağıdaki değişiklikleri yapmanızı önerebilir:


Sigiii'Ciyi hirakmci'.Sigaranm, kemik kaybı oranını ve bu nedenle kırık riskini adırdığ! bilinmektedir.

EgzL'r<iiz\Kaslar gibi komiklerin de güçlü vc sa^lıkh kalması için eg/crsi/c ihtiyacı vardır. Herhangi bir eg/ersi^ pıogramma banlamadan önce doktorunuza danışfinı/.

Dengeli heslefjnjt!:Doktorunuz size, beslenme düi^enini/i değiştij-menizi ya da besin takviyesi almans/ı tavsiye edebilir.

2. FOSAMAX'i kullanmadan flrtce dikkat edilmesi gerekenler

Agı/ yoluyla alınan bisfosfanat grubu ilaçların küİlanımı ile jemek barn.su kanseri riskinin artabileceğini bildiren ba/ı çalışmalar bulunmakla birlikte bu ilişki nei olarak kanıtlanmamıştır. IJarrctt İ>/,ofagusu (yemek borusunu etkileyen bir hastalık) veya gastroii/ofageal reftü (mide içeriğinin yemek borusun» geri kaçması) gibi bir hastalığın varlığında FOSAMAX kullanımından kaçınıimaliüır. Bu hastalıklar konusunda

doktoruııu/daııbilgiatuıı/.

Bifoslbnatlar ile tedavi edilen halitalarda olağan dışı uyluk kemiği kırıklan görülebilir. Bu kırıklar genellikle travma olmakyızm ya da minima! travma ı!c gelinmektedir. Bifbijiönat kullanan vc uyluk ya da kasık ağrısı ile by^j!vuran hastalar olağan dişı kırtk şüphesi ile değerlendirilmelidir Bu iiasialaixla bii'cj'sel /arar/yarar t! urum un a göre bitbsiönat tedavisinin kesilmesi gündeme gelebil iı\

FOSAMAX*! aşa"itJaki dut uıularda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

■ Alendronat sodyum trihidrat veya FOSAMAX'¡n içeriğindeki maddeleixlen herhangi birine kar^ı alerjini/ varsa

• Daralma veya yutkunmada güçlük gibi belirli bir yemek bonjsu (ağzınızı mideye bağlayan boru) hastahğmiz varsa

> En ax 30 iiakika boyunca ayakta duramıycmnı/ ya da dik oturamıyoi'sanız

* DokUıuınui^ kanınızdaki kaisiyum degenni/iii düşük olduğunu söylemişse

FOSAMAX'ı iiiagiitaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ;

Eğer:

■ Böbrek haslalığmız varsa,

' Vu(!na veya sindirim ile iigili probleminiz varsa,

■ Doktorunuz si/e Baıreu özofagusunuz (yemek bomsuıuın a!l larafındaki lıütrelerde değişi kİ ikici' ile ilişkili bir dunım) olduğunu söylci'sc,

■ Kanınızdaki kalsiyum seviyesi düşükse,

■ Zayıf diş sağbğı, diş e(i çekilmesi, planlanan diş çekiminiz varsa veya düzenli diş bak im i yapmıyorsanız,

' Kanserseniz,

* Kemoiei'api veya radyoterapi görüyorsam/,

» Koni kostere id ilaçlar (prednizon veya dcksamelazon gibi) alıyorsanız,

' Sigar akullamyorsanız veya knnanmışsanız(budui'umdentalprobicmriskiniarttırabilir)

FOSAMAX ile tedaviye başlamadan önce dişlerimizi kontrol ettirmeniz önerilebilir,

FOSAMAX i!e tedavi iyi ağiz hijyeninin dcvamlıhğı önemlidir. Tedaviniz boyunca rutin diş kontrolünüzü yaptım-tabijimz ve diş kaybi, ağrı veya şişme gibi ağız veya dişlerimzde herhangi bir problemle kar şdaşır sanız, doktorunu i veya diş hekiminiz ile iletişime geçmelisiniz.

l'OSAMAX'i bir bardak su ile almadıysanız veya aldıktan sonra 30 dakika geçmeden uz andıysanız yemek borunuziia (ağzınızı ınideye bağlayan beru) iritasy<}n, iltihaplanma veya ülserasyon ile birlikte göğüs ağrısı, mide yanması, veya yutkunmada güçlük veya ağrı görülebilir, 13u belirtiler gönilmcye başladıktan sonra hasta 1-0SAMAX alntaya devam ederse belirtiler daha da kötüleşebilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FOSAMAX'in yiyecek ve içecek ile kul la nil ma sı

Yiyecekler veya içecekler (maden suyu dahil) ile birlikte alınması FOSAMAX'in etkisini azaltacaktır. Bundan dolayı bölüm 3, FOSAMAX nasıl kullanilır 'da verilen talimatlara u\ınamz önemlidir.

Hamilelik

Ilûcı ku!¡anmada)} imce doklonmuza(V>yieczacınıza iianışınız.


FOSAMAX'in yalnizwi menopoz sonrası kadınlarda kuiUtnılması amaçlamıiiştır. Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız FOSAMAX almayınız,

'¡\'daviniz sırasında /lamüc olduğunuzu fark edcrumi:: kemen dokiortımıza veya eczacınıza danışım::.Km/irme

Hacı kuUan/ncıdati öncc doklnrunuza eczacınıza dam^nnz.


FOSAfVlAX'in y;ılnizca menopoz sonrası kadınlarda kullanılması amaçlanmıştır. Emziriyorsanız FOSAMAX almavımz.

Araç ve makİHC kutlanın»

Araç ve makine kutlanma beüci'isim etkileyebilen, Í'OSAMAX ile ilgili bil dirilen yan etkiler tbulanık görme, baş dönmesi ve şiddetli kemik, kas veya eklenı agrisilannı içeren) nneveuttur. FOSAMAX'a karşı bireyse! ecvaplar farklı olabilir {Bakını;< "Olası yan etkiler nelerdir'').

rOSAMAX'm İçeriğinde buitinsit)hnajardıııio maddcİcr İıakkında önemli bilgifcr

FOSAMAX laktoz içerir, Eğer daha önceden doktorunum tarafından bazı şekerlere karşı lahammüJsüziüğünüz olduğu söylenmi<^se, bu tıbbi ürünü almadan öncc doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer iiaçlar iie tıiHiktc kutlanınıı

Aynı anda alnııi'sa, kalsiyum takviyeleıi, antas i dİ er (mide asit salgısını dengeleyen ilaçlar) ve baxí ağızdan alman ilaçlar FOSAMAX eniilimini engelleyebilir, İ3u nedenle, bölüm 3, FOSAMAX naijıl kuHamin 'da verilen talimatlara u>Tiian¡z önemlidir,

İCğet reçeıeU ya da reçetesh herhafigi bir Hac s şu af^da kıdksnıyin'scuvzvtyfison imumlarda ku!iünd!n!z ise ¡ii{fsn dokionmuzct cczacımza bunla t' ha kk t ¡ida bilgi veriniz.


3, FOSAMAX nasıl kullamlır ?

Uygun knihııını ve do/Juygutam« sıklığı için talimatlar FOSAMAXhaftada bir defaabnan bir tablettir.

FOSAMAX'm size yararh olması içiıi aşağıda anlatılan önemli talimatları uygulamalısınız:

1, Programınıza cn uygun olan bir gün seçiniz, i-lcr hafta, seçtiğiniz günde bir tane FOSAMAX alınız,

FOSAMAX'm hı/lıea midenize ulaşması vc yemek borunuzu lahıi^ emıe nskini önlemek için aşağıda yazan 21 3, 4 ve 5. basamaklar takip etmeniz önemlidir,

2. Seçtiğiniz gün uyandıktan sonra ve günün ilk yiyccegıni, içeceğini ya da diğer bir ilacınızı almadan önce, POSAMAX'! yalnızca tam dolu bir bardak su ile (maden suyu değil) (200 mİ'den az olmamak kaydı yİ a) yutunuz.

4, FOSAMAX'1gece yatmadan ya&dsabah kalkmadatı öncc almayım/.

5, Yulma sırasında zorluk ya da ağıı kisscdcı'scni/, göğsünüzde ağn olursa veya yeni meydana geien ya da kötüleşen mide yanması yaşarsam/, FOSAMAX aJmayı bıı-akınız vc dokitırunu/la görüşünüz,

6, FOSAMAX'í yuttuktan sonra, günün ilk yiyeceğini, içeciiğiııi ya da antas idler, kaisiyum lak vi yel eri vc vitaminler dahil olmak ü/ere o gün alacagmı/ başka bir ilacı almadan önce en¡x¿30 dakika bekleyiniz, FOSAMAX yalm/ca, mideni/ boş olduğu zaınatı etkilidir

liygulanm yolu ve metodu

FOSAMAX'in dozu haftada bir ağızdan alınan 1 tabl<rt (70 mg)'du'. Tablet, aç kanuna, bütün olarak Í bardak su ile yutularak ahnır.

Değişik viiş gruplan; Çotüklrtrda kulbuımı:

FOSAMAX çocuklara ve ergenlik çağmdakilci'e veril m cinci idi r.

Yaşhlm'dakııllanııuı;

FOSAMAX için yaşljlarda doz ayarlamasıtıa gerek yoktur,

Böbrtiti yctme/li^íutle kulisinim;

FOSAMAX, şiddetli bÖbrck yetmezliği olan hastalarda tavsiye fiiiİnlemektedir,

Kariiciger yetme/1 iğinde kulluucm;

Alendronat için karaciğer İbnksiyon bozukluğu olan hastalarda do/ ayarlaması gerekme/.

Eğer FOSAMAX'¡M e i ki sin in çak giiçHi veyü ^ayıf oidiiğıına dair bir izleniminiz var ise dokíonmuz Viya eczacın İZ ile koniJi-unuz.


Kullan manı/ gerekenden dalia fazlaFOSAMAXku11andıysam/:

FOSA MAX'dan kııüammifjız gerekenden fazi anını kí¡¡kmmtíi.saruz bir dûktoi' veya eczacı ik koHiiştınuz.


Eğer yanlışlıkla bir seferde birden fa/la tablet aldıysanız, lam dolu bir bardak süt içiniz ve derhal doktorunuza başvurunun. Kusmaya çalışmayım/ vc ya ima yi m z.

FOSAMAX'í kullanmayı unutuisam/:

Hatırladıktan sonraki sabah yalnızca bir (anc FOSAMAX alınız.Aynı gün iki lahki ¿tlmaynttz.Kendi pmgramını/daki gibi hafi ada bir kc/ seçtiğiniz gün bir tablet almaya devam edini/,

ÍJmiiiilím dozlun denizci emekiçirt çi/tdoz ühnuyımz.


FOSAMAX ile tedavi sonlandırıldığmdaki oiuşabilcetk i'tkiler

Dok torunu/un size reçete ettiği süı^e boyunca FOSAMAX kullanmaya devam etmeni/ önemlidir. Tabletleri kullanmaya devam cd erseni/, F'OSAMAX sadeee ostcoporo/unuzu tedavi edebilir. Bu il acsn kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa,doktorunuza veya eczacınıza başvurunu/.

4. OEası yan efkilcı* nelerrfir?

'ilim ilaçlar gibi FOSAMAX'da yüii eiküere neden otabilir; ancak bunlai' herkeste gömimcz,

Yatı etkiler aşağıdaki kaitigorilertly gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygm ;10hasiamıı enuzl'inde göiiilebilir.

Yaygın birindenaz,fakat enaz100 hastanın birinde görülebilir.

Yaygın olmayan ;100 hust;ının birinden az, fakat enazlOÜO hastanın birinde {görülebilir,

Siiyrek : 1000 hastiinın birindenazfakal cn az 10,000 basiamn birinde görülebilir.

Çok seyrek ; 10,000 iı ast an m birinden az görülebilir.

Çok yaygm:

• Bazen şiddetlenen kas iskelet (kemik, kas veya eklem) ağrısı.

Yaygm:

• Mide yanması; yutkunmada güçliik; yutkunma sırasmda ağrı; göğüs ağnsE, mide yanması veya yutmada morluk veya ağrıya neden olabilen yemek borusunda (agiinu/t mideye bagUyan boru) yara,

• ßkiemierde şişme,

■ Karın ağıısı; midede rahiitsıklık hissi veya yemekten sonra geğinne; kabı:ilık; midede doluluk veya şişkinlik hissi; ishal; mide gaizı,

• Saç dökülmesi; kaşmti,

• 13aş ağrısı; baş dönmesi,

• Yorgunluk; ellerde ve baeaklarda şişkinhk,

Yaygın olmayan:

• Bulantı; kusma,

• Yemek borusunda veya midede tahriş veya iltihaplanma,

• Siyah veya katran ben/eri dışkı,

• Bulanık gömıe; gö/lerde agn veya kızarıklık,

• Dökümü; dltte kii^ankiık,

• Geçici grip benzeri semptomlar, kas ağrısı, kendim iyi hissetmeme ve ba-,ien tedavinin başlangıcmda görülen ateş,

• l'atahnadııvusubozukUıgu

Seyrek;

• Kurdeşen, yutkunmada ve nefes a imada güçlüğe [leden olabilecek yüzde, dudaklarda, <lilde vû/veya boga/da şişkinlik gibi alerjik reaksiyonlar,

• )i.a& ktampiarj veya spazmları ve/veya pai'maklarda veya ağzm etrafında karıncalanma hissi dahil, kandaki kalsiyum seviyesi düşüklüğü belirtileri,

• Karındavcyamidedeülsei'ibai'enşiddeiliveyakLinamali),

• Yemek bt>rusuntla dariiima,

• GüneşışığıiSedahad<iköiüleşenderidöküntüsü;şiddel!iderircaksiyonlaı-ı,

• Ağızda ve/veya çenede ağrı, ağız içinde şişlik ve yaralar, çenede hissizlik veya agırhk hissi veya di.ş kaybi. Bunlar genellikle diş çekimi sonrası gecikmiş tedavi ve enfeksiyonla ilişkili, çenedeki kemik hasannı (osteonckroz) işaret eder. Bu gibi belirtiler gerçekleşirse, doktorunuz ve diş hekiminiz iie iletişime geçiniz,.

• Üstcopomz için özellikle uzun dönem Icdavi olan hastaların uyluk kemigindo olağandışı kn'ik seyrek olarak meydana gelebilir, Uyluk kemiği kırjgmın cılasii erken belirtilerinden olan uyluk, kalça veya kasi ki arınızda agrt, zayi İlık veya rahatsı/lık hissederseniz doktorunuza danışınız,

* Tablelleri^iğnendigiveyaemildigizamanağızyaralan,

Ege.r bu kullanma talimannda bahsi geçmeyen herhangi bir yun eiki ile kanitlaştrsiuuz dokiiynmiizu veya ec^acifuz! bilgılendirimz.


5. FOSAMAX'msaklanması

FOSAA'ÍAX'i çocuklar in göremeyeceği, eriiemeyeceği yerlerdevtíambalajında siiklayımı.


3Ü"C-nin altındaki oda sıcaklığında saklaysmz.

Son ktıUanım Umhiyie nyımıiu olarak kiíUamn¡z>


Ambalaj¡ndaki son kullanma iarihinden sonra FOSAMÁX'i kullanmayınız.


FOSAMAX'i dış kul tıs un un üzeánde yer alan son kullannn tarihinden sonra kulianjnayimz. Son kullanma tarihi ayın son gününü göstermektedir,

İlaçlar, evsel atıklarla veya kanalizasyon yoluyla atılmam ahdi r. Artık ihtiyacınız oimayan ilaçlar m atı hm1yİ a ilgili eczacını/a danışıma. Bu önlem i er çevreyi korumanıza yaixinnoi olur.

Ruhsat sahibi:Merck Shai'p Dohme İlaçları Ltd, Şii,

Esentepe - İSTANBUL

ÜretimyetiMerck Siıarp &D<}hıne BV

Waaderweg 39, Haarlem - Hollanda

Bu kullanma fa!imal} (arikinde onaylanmı^dr.


*

*


1

M aden s u yu i Í c bi rI i kt e ah naym1z.

Kahve ya da çay ile birlikle almayım/. Meyve suyu veya sül. ile birlikte almayınız.

'tableti kırmayınız veya çignemoyiniz ya da emmeyiniz,

3, i-OSAMAX'i yuttuktan sonra yatmayınız, Kn az 30 dakika tamamen dik durumda kalınız (otunna, ayakta dunna ya da yürüme gibi). Günün iik yiycccğini yiyene kadar yat mayını/.

İlaç Bilgileri

Fosamax 70 mg tablet

Etken Maddesi: Alendronik asit

Atc Kodu: M05BA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Fosamax 70 mg tablet-KT
 • Fosamax 70 mg tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Fosamax 70 Mg 4 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.