Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Hyzaar 100/12,5 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları » Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik » Losartan Potasyum ve Hidroklorotiyazid

KULLANMA TALİMATI

HYZAAR® 100/12.5 mg fUm Ublet Ağızdan ahnır.

• Etkin maddeler:


100 mg losartan potasyum ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.

• Yardımcı maddeler:


Mikrokristalin selüloz (E 460), laktoz monohidrat, prejelatinize mısır nişastası, magnezyum stearat (E 572), hidroksipropil selülüz (E 463), hipromelloz (E 464), titanyum dioksit (E 171), kamauba vaks (E 903).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çfinkü sizin için önemli bilgiler içermektedir,

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz almayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.

HYZAAR nedir ve ne için kutlanılır?


2. HYZAAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. HYZAAR nasıl kullamhr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.HYZAAR *ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. HYZAAR nedir ve ne İçin kullanılır?

HYZAAR, Anjiyotensin

II

reseptör blokÖrü olan losartan ve bir idrar söktürücû (diüretik) olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her bir film tablet, 100 mg losartan potasyum ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.
HYZAAR 28 adet Film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
Bir yüzünde "745" baskısı olan ve diğer tarafı baskısız oval, beyaz-kirli beyaz renkte film kaplı tabletlerdir.
HYZAAR, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.
• HYZAAR, tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile yeterince kan basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.
• HYZAAR yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofisi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır, ancak bu fayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.

2. HYZAAR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HYZAAR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
Losartan, hidroklorotiyazid veya ilacın bileşenindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşın duyarhhğıruz varsa),
Sülfonamid türevi ilaçlara (örn. diğer tiyazidler, ko-trimoksazol gibi bazı antibakteriyel ilaçlar) karşı aleıjikseniz (sülfonamid türevi ilaçların neler olduğundan emin değilseniz doktorunuza danışın).
Gebeliğinizin 3, ayım doldurduysamz (Erken gebelik döneminde de HYZAAR kullammmdan kaçınmak daha iyidir- bkz. Gebelik),
Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise.
Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise veya böbrekleriniz idrar üretemiyor ise, Kanmızdaki potasyum veya sodyum düzeyi çok düşükse ya da tedavi ile düzelmeyen yüksek kalsiyum düzeyi var ise,
Gut hastalığmız var ise.

UYZAAR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

Eğer;
Daha önce yüzünüzde, dudaklarmızda, boğazınızda ve dilinizde şişme oldu ise,
İdrar söktürücü (diüretik) kullanıyor iseniz,
Tuz kısıtlayıcı bir diyet uyguluyor iseniz.
Şu anda aşın derecede kusma veya ishaliniz varsa veya yakın zamanda olduysa,
Kalp yetmezliğiniz var ise,
Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (bkz. bölüm 2 “HYZAAR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ”)
Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakm zamanda böbrek nakli olduysanız,
Atardamarlarınızda daralma (ateroskleroz), kalbin fonksiyonlannm zayıflamasından ötürü göğüs ağnsı (anjina pektoris) var ise,
Aort veya mitral kapak stenozu (kalbinizdeki kapakların daralması) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kaslannda kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise.
Diyabet (şeker hastalığı) var ise,
Gut hastalığınız var ise,
Aleıjik bir durumunuz veya astımmız varsa veya eklemlerinizde ağn, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritamatozus denilen bir hastalığınız var ise,
Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz,
Ameliyat öncesinde veya anestezi almanız gerektiğinde (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlannızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.
Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezde bir anormallik sonucunda, bu bezde aldosteron hormonu salgısının artması ile ilişkili bir sendromdur) var ise.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız.
HYZAAR'm yiyecek ve içecek ile kullanılması
HYZAAR aç kamına veya besinlerle birlikte almabilir.
Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve HYZAAR tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.
Diyetle alınan aşın miktarda tuz HYZAAR tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

Hamilelik:

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz (veya hamile kalmış olma olasılığınız varsa) doktorunuza söylemelisiniz. HYZAAR eıken hamilelik döneminde tavsiye edilmez. Hamileliğinizin ilk 3 ayını doldurduysamz bu ilacı almamanız gerekir çünkü bu evrede kullanıldığmda bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme:

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksamz doktorunuza söyleyiniz. HYZAAR emziren kadmlara tavsiye edilmez ve mutlaka emzirmek istiyorsamz doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir (özellikle de bebeğiniz yeni doğmuş veya prematüre doğmuş ise).

Araç ve makine kullammı:

Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığımzda, ilacm sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısımz (örn. otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

HYZAAR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

HYZAAR laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlük olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

HYZAAR içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlarla etkileşebilir.
Doktorun yakın gözetimi olmadan lityum içeren preparatlar HYZAAR ile birlikte verilmemelidir.
Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatlan veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler, gut ilaçlan, kalp ritim bozukluklannda Ulanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin) kullanıyorsanız özel tedbirlerin (kan testleri gibi) alınması uygun olabilir.
Aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir:
Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,
Steroidler (alerji, iltihap ve organ naklinde kullanılan ilaçlar),
Kanser tedavisinde kullamlan ilaçlar,
Ağn kesiciler
Fungal (mantar) enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar Artrit ilaçlan (eklem iltihabı),
Yüksek kolesterol için kullanılan reçineler (kolestiramin),
Kas gevşeticiler,
Uyku ilaçlan.
Morfin gibi opioid ilaçlar (ağn kesiciler),
Adrenalin gibi ilaçlar,
Oral diyabet ilaçlan (şeker hastalığının tedavisinde ağızdan kullanılan ilaçlar)vcya insülin,
• Glisirizin (meyan kökü içerisinde bulunan)
HYZAAR kullanırken size iyotlu kontrast maddesinin uygulanacağı radyografik bir işlem yapılacaksa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. HYZAAR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uj^ulama sıkl^ için talimatlar:

• HYZAAR'ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullamnız. Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre HYZAAR'ın uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.
• Kan basıncı kontrolünüzün düzgün şekilde devam etmesi için HYZAAR'ı, doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.
• HYZAAR için normal günlük doz bir tablettir. Bu doz günde 2 tablet HYZAAR'a veya 1 tablet HYZAAR FORT'a (daha güçlü bir doz) çıkanlabilir. Maksimum günlük doz günde 2 tablet HYZAAR'dır.

Uygulama yolu ve metodu:

• HYZAAR yabuzca ağız yoluyla kullanılır.
• Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte almabilir.
• Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örn., bir bardak su ile).
• Kolaylık açısmdan ve rahatça hatırlamanız İçin, HYZAAR' ı her gün aym saatte almız.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım:

HYZAAR'm çocuklarda kullanımma dair deneyim bulunmamaktadır. Bu nedenle, HYZAAR çocuklara önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

HYZAAR genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastaların çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

Özel kullanım durumları:

Eğer HYZAAR 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna daİr bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla HYZAAR kullandıysanız:

HYZAAR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşın doz, kan basmcmda düşüşe, çarpıntıya, düşük nabza, kan bileşiminde değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

HYZAAR'ı kullanmayı unutursanız:

İlacmızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.
İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

*


HYZAAR ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan, kendi kendinize tedavinizi sonlandınnayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HYZAAR'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tammlanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az l'inde görülebilir.
Yaygın ; 10 hastamn birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastamn birinden az, fakat 1000 hastamn birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastamn birinden az görülebilir.
Yaygın: 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Potasyum seviyesinin artması (anormal kalp ritmine neden olabilir), hemoglobin değerinde düşme
• U)4cusuzluk, baş agnsı, baş dönmesi
• Üst solunum yolu enfeksiyonıı, burun tıkanıklığı, sinüzit, sinüs bozuklukları, öksürük.
• İshal, karın ağnsı, bulantı, hazımsızlık.
• Kaslarda ağn veya kramp, bacaklarda ağn, sırt ağnsı
• Yorgunluk ve güçsüzlük, göğüs ağnsı
Yaygın olmayan : 100 hastamn birinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla görülebilir.
• Anemi, deride kırmızı, kahverengimsi benekler (bazen Özellikle ayaklar, bacaklar, kollar ve kalçada, eklem ağnsı ile birlikte, ellerde ve ayaklarda şişme ve kann ağnsı), morluklar, akyuvarlarda azalma, pıhtılaşma problemi ile birlikte morluklar, kan damarlannda iltihaplanma ve eşlik eden deri kızanklıklan ve morluklar
• Ürik asit seviyesinin artması veya belirgin gut hastalığı, kandaki şeker seviyesinde artma, kan elektrolit seviyelerinde anormallik
• Kaygılı olma, sinirlilik, panik bozukluğu (tekrarlı olarak meydana gelen panik ataklan), bilinç kanşıklığı (konfuzyon), depresyon, anormal rüyalar, uyku bozukluklan, uykulu olma hali, hafizada zayıflama
• İğne ya da diken batı yormuş hissi, kol ve bacaklarda ağn, titreme, migren, bayılma
• Bulanık görme, gözlerde yanma ve batma hissi, konjunktivit, görme fonksiyonunda kötüleşme, etraftaki şeyleri san görme
• Kulaklarda çınlama, vızıltı, homurdama ve klik sesleri
• Tansiyon düşmesi ve eşlik eden şekilde duruş değişiklikleri (ayağa kalktığında sallanıyor gibi ve güçsüz hissetme), anjina (göğüs ağnsı), anormal kalp atımı, serebrovasküler travma (geçici iskemik atak veya “mini-inme''), kalp krizi, çarpıntı
• Boğaz ağnsı, nefessiz kalma, bronşit, pnömoni (akciğer iltihabı), akciğerlerde su (nefes almayı zorlaştıran), burun kanaması, burun akıntısı, kanlanma
• Kabızlık, gaz, mide rahatsızlığı, mide spazmı, kusma, ağız kuruluğu, tükürük bezlerinde iltihaplanma, diş ağnsı, iştah kaybı
• Sanlık (göz ve deride sararma), pankreas iltihabı
• Ürtiker, kaşıntı, deri iltihabı, döküntü, deride kızarıklık, ışığa duyarlı olma hali, ciltte kuruluk, sıcak basması, terleme, saç dökülmesi
• Kol, omuz, kalça, diz ve diğer eklemlerde ağn, eklemlerde şişkinlik, katılık, kas güçsüzlüğü- Geceleri dahil sık sık idrara çıkma, böbrek iltihabı dahil böbrek fonksiyonlannda bozukluk, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda şeker, seksüel istekte azalma, iktidarsızlık
• Yüzde şişkinlik, ateş
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
• Yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda nefes almayı veya yutkunmayı zorlaştırabilecek şişme, kızanklık ve kaşıntı ile görülen aleıjik reaksiyon
• Hepatit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. HYZAAR'ın saklanması

HYZAAR 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


15-30°C arasmdaki oda sıcaklığında saklayımz. ilacı almaya hazır oluncaya kadar blister paketi açmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kuUanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HYZAAR'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HYZAAR't kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Merck Sharp Dohme İlaçlan Ltd. Şti.
Esentepe-İstanbul

Üretim Yeri:Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Hyzaar 100/12,5 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Losartan/Hidroklorotiyazid

Atc Kodu: C09DA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Hyzaar 100/12,5 mg Film Tablet KÜB
 • Hyzaar 100/12,5 mg Film Tablet KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.