Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nimbex 20mg/10ml Enjektabl Ampul Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kas Gevşeticiler » Periferik Etkili Kas Gevşeticiler » Diğer Kuaterner Amonyumlar » Sisatrakuryum

KULLANMA TALİMATI

NİMBEX^'^ 20 mg /lO mi enjektabl ampul Damar içine uygulanır.

Etkin madde:Yardımcı maddeler:

pH ayarı için benzen sülfonik asit çözeltisi, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin içim önemli bilgiler içermektedir.

o

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


o

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız,


o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


o

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


kullandığınızı söyleyiniz.


o Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


1. NİMBEX nedir ve ne için kullanılır?


2. NIMBEX*i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NİMBEK nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.NİMBEKHn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. NİMBEX nedir ve ne için kullandır?

NİMBEX, damar İçine uygulanan orta etki süreli, kas gevşetici bir ilaçtır.
NİMBEX, steril solüsyon içeren 5 adet 10 ml'lik ampuller halindedir.
NİMBEX cerrahi işlemler, diğer uygulamalar sırasında ve yoğun bakımda kullanılır. NİMBEX kardiyak cerrahiyi de içine alan cerrahi girişimlerde kullanılır. Genel anesteziye ek olarak veya yoğun bakım ünitelerinde sakinleştirici olarak, iskelet kaslarını gevşetmek ve soluk borusuna tüp yerleştirilmesini ve mekanik hava alış-verişi kolaylaştırmakta kullanılır. NİMBEX antimikrobiyal koruyucu taşımaz ve tek bir hasta kullanımı içindir.

2. NİMBEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler NİMBEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer NİMBEX'in içeriğindeki herhangi bir maddeye veya atrakuryuma aşırı duyarh (alerjik) iseniz.

NİMBEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eger diğer kas gevşetici ilaçlara aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
• Eger Miyastenia Gravis, kaslarla ilgili başka bir hastalığınız ve ciddi elektrolit dengesizliğiniz varsa NlMBEX'e artmış duyarlılık gösterebilirsiniz.
• Eğer vücudunuzda yanık varsa, NİMBEX'in doz gereksinmelerinin artmış ve etki süresinin kısalmış olabileceği dikkate almmalıdır.

NIMBEX'in yiyecek ve içecek Üe birlikte kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NİMBEX gebelikte ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse(cenine) olan herhangi bir potansiyel riskinden fazla ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NİMBEX'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Bu Önlem NİMBEX kullanımı ile ilgili değildir. Fakat, genel anesteziyi takiben araç makine kullanımı gibi dikkat isteyen konularda dikkatli olmanız gerekmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar NİMBEX'in etkisini ve/veya etki süresini arttırırlar.

Anestetikler:

Enfluran, isofluran, desfIuran, sevofluran ve hal otan gibi uçucu ilaçlar ve ketamin; diğer non-depolarizan nöroraüsküler bloker ilaçlar.

Diğer ilaçlar:

Aminoglikozidler, polimiksinler, spektinomisin, tetrasiklinler, linkomisin ve klindamisin dahil antibiyotikler, propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, lignokain, prokainaniid ve kinidin dahil anti-aritmik ilaçlar, furosemid ve olasılıkla tiyazid, mannitol ve asetazolamid dahil diüretikler, magnezyum tuzları, lityum tuzları, trimetafan, hekzametonyum gibi gangliyon bloker ilaçlar.
Aşağıdaki ilaçlar NİMBEX'in etkisini ve/veya etki süresini azaltırlar.
Önceden fenitoin veya karbamazepinin kronik (süre gelen) uygulaması ve eşzamanlı furosemid ve teofılin. Nadiren, belli ilaçlar latent myastenia gravisi şiddetlendirebilir veya ortaya çıkarabilir veya gerçekten myastenik sendrom oluşumuna yol açabilir. Bu gibi ilaçlara çeşitli antibiyotikler, beta-blokerler (propranolol, oksprenolol), anti-aritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), anti-romatizmal ilaçlar (klorokin, D-penisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoin ve lityum dahildir. ^ Süksametonyum klorür gibi depolarizan kas gevşeticiler, NİMBEX'un etki süresini uzatmak amacıyla uygulanmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. NİMBEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

NİMBEX'i kendi kendinize uygulayamazsınız. NİMBEX sadece deneyimli bir anestezist tarafından ^ veya gözetiminde veya kas gevşetici ilaçların kullanımım ve etkilerini bilen diğer doktorlar tarafından uygulanmalıdır.
Sadece damar içine uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Yeni doğanlar ve 1 ayın altındaki çocuklarda, NİMBEX'in herhangi bir dozu önerilmemektedir. 1 aydan büyük çocuklar için doz, çocuğun kilosuna ve yaşına uygun olarak seçilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir. Fakat diğer kas gevşetici ilaçlarda olduğu gibi etkinin başlangıcı biraz daha yavaş olabilir.

özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği: • ' *

Böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir, fakat etkinin başlangıcı biraz daha yavaş olabilir.
İleri derecede karaciğer hastalığı olan hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir, fakat etkinin başlangıcı biraz daha hızlı olabilir.

Eğer NİMBEK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NİMBEX kullandıysanız:

NİMBEX aşırı dozajma bağlı olduğu beklenilen başlıca belirtiler uzayan kas felci ve bunun sonuçlarıdır.

NİMBEK'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


NİMBEX i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


NİMBEX ile tedavi sonlandıriidığmdaki oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NİMBEX in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer aşağıdakilerden biri olursa, NİMBEX kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar (Çok seyrek görülen yan etki):
- Anafilaksi (deri döküntüleri, yüz, dudaklar, dil ya da gırtlakta şişme v.b.)
- Ani hırıhı, göğüs ağnsı veya göğüs sıkışması
Yumrulu döküntü veya vücudun herhangi bir yerinde kurdeşen Çöküntü
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandınImıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın; 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygm olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. , . ,

Çok seyrek görülen yan etkiler:

• Kaslarda güçsüzlük/kas hastalığı

Yaygın olmayan yan etkiler:

• Bronşların daralması
• Kızarıklık
• Döküntü

Yaygın görülen yan etkiler:

• Kalp atımının yavaşlaması
• Kan basıncı düşüklüğü

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NİMBEX'in saklanması

NİMBEX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


2°- 8°C arasında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NİMBEX'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


GlaxoSmithKline İlaçlan San. Ve Tic. A.Ş.
1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1 .Levent / İSTANBUL

Üretici:


GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, İtalya

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Nimbex 20mg/10ml Enjektabl Ampul

Etken Maddesi: Sisatrakuryum besilat

Atc Kodu: M03AC11

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Nimbex 20 Mg/10 Ml 5 Ampul
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.