Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Olmetec Plus 20/12.5mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları » Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik » Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid

KULLANMA TALİMATI OLMETEC PLUS 20/12.5 mg FUm Kaph Tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin maddeler:

20 mg Olmesartan medoksomil ve 12.5 mg Hidroklorotiyazid
•

Yardımcı maddeler:

Mikrokristalize selüloz, laktoz monohidrat, hidroksipropilselüloz, magnezyum stearat, titanyum dioksit (El 71), talk, hidroksipropilmetilselüloz, demir oksit san (E 172), demir oksit kırmızı (E 172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında


_yüksek veya düşük doz kullanmayınız._

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

_yüksek veya düşük doz kullanmayınız._

Bu KuUanmaTaUmatmda:

1. OLMETEC PLUS nedir ve ne için kullanılır?


2. OLMETEC PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerOLMETEC PLUS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkilemelerdir?


5. OLMETEC PLUS Un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. OLMETEC PLUS nedir ve ne için kullanılır?

OLMETEC PLUS kan basıncımn düşürülmesine yardımcı olan iki farklı etkin madde {olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid) içeren bir İlaçtır , 28 ve 84 film tablet halinde kullanıma sunulmuştur.
Bu etkin maddelerden olmesartan medoksomil anjiyotensin-II reseptör antagonistleri İsimli bir ilaç grubuna aittir.
Bu ilaç kan damarlanm gevşeterek kan basıncını düşürür.
Diğer etkin madde olan hidroklorotiyazid ise idrar söktürücü (diüretikler) isimli bir ilaç grubuna aittir. İdrara çıkma sıklığını artınr ve bu yolla kan basıncını düşürür.
Bu iki farklı etkin maddenin birlikte verilmesi kan basıncını bu etkin maddelerin her birinin tek başına yaptığından çok daha güçlü bir şekilde düşürür.
OLMETEC PLUS sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncı (esansiyel hipertansiyon) tedavisi için doktorunuz tarafindan gerekli görüldüğü takdirde kullanılır.
Bu ilaç 18 yaşından küçüklerde kesinlikle kullanılmamalıdır.

OLMETEC PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OLMETEC PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• İlacın etkin veya yardımcı maddelerine, ya da hidroklorotiyazide benzeyen sülfonamid grubu antibiyotiklere karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) var ise,
• Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,
• Tedavi almanıza rağmen kan tahlillerinde azalımş potasyum, azalmış sodyum, artmış kalsiyum veya artmış ürik asit (gut hastalığı vb.) tespit ediliyorsa,
• Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu veya safra yolu tıkamklığınız var ise,
• Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,
• Süt ve süt ürünlerini sindirme problemleriniz (Laktoz intoleransı) var ise.

OLMETEC PLUS'ı aşağıdaki durnnüarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Hafif veya orta şiddetli böbrek problemleriniz varsa ya da size böbrek nakli
yapılmışsa, bu gibi durumlarda doktorunuz böbrek fonksiyonlannızı belirli
aralıklarla takip etmek isteyebilir.
• Karaciğer hastalığınız var ise,
• Kalp kapakçıklanmn daralması (aortik veya mitral stenoz) ya da kalpten kan akımını azaltan kalp kası bozukluklanmz var ise,
• OLMETEC PLUS kanınızda bulunan sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin
seviyesinde değişikliklere neden olabilir. Böyle durumlarda susama hissi, ağız
kuruluğu, kas ağnsı veya kramplan kas yorgunluğu, kan basıncında düşme (hipotansiyon), halsizlik, uyuşukluk, uykusuzlıık, hastalık hisi, kalp atım hızında artma gibi şikayetler ortaya çıkar. Eğer bu gibi rahatsızlıklarınız ortaya çıkarsa,
• Böbrek üstü bezlerinizde problem varsa (primer aldosteronizm vb) bu ilaç kan basıncınızda yeterli düşüş sağlayamayabileceğinden dikkatli kullanınız.
• Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (bilateral renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise bu ilacı kullamrken kan basıncında şiddetli düşüş ve böbrek yetersizliği gelişme riskinde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.
• Şeker hastalığınız (diyabet) var ise, bu ilacı kullanırken kan şekeri seviyelerinizde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.
• Lupus (bir vücut bağışıklık sistemi hastalığı) hastalığınız var ise, bu hastalığa bağlı şikayetleriniz şiddetlenebilir veya nüksedebilir.
• Alerjik bünyeniz veya bronşiyal astımınız var ise, sizde bu ilaca bağlı aşın hassasiyet reaksiyonlan (aleiji) ihtimali artabilir.
• Ödeminiz (dokuda su tutulması, şişlik) var ise, bu ilaç sıcak havalarda kan sodyum seviyelerinizin düşmesine sebep olabilir.
• Damar sertliği (arteriyoskleroz), kalp damarlannda daralma (koroner kalp hastalığı) veya beyin damarlannda dolaşım yetmezliğiniz (iskemik serebrovasküler hastalığı) var ise, kan basıncında aşın düşüş olması halinde, bu hastalıklara bağlı rahatsızlık yaşama riskiniz artabilir.
• Özellikle, karaciğer sirozu olan hastalar, yüksek doz idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar alan hastalar (zorlu diürez), tuz kaybı olan hastalar, kalp yetersizliği ve diyabet hastalannda, serum potasyum seviyelerinin dikkatle izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.
Bilinmesi gereken diğer önemli bilgiler:
• OLMETEC PLUS kan yağlannızı ve ürik asit (gut hastalığı sebebi) seviyelerinizi artırabilir. Tedavi döneminde doktorunuz gerekli görürse kan tahlillerini yapacaktır.
• OLMETEC PLUS 'm potasyum tutan idrar söktürücülerle (diüretikler), potasyum ve potasyum tuzu İçeren maddeler ya da serum potasyum seviyelerini yükseltebilen başka ilaçlar ile (örn. heparin) birlikte kullanılması halinde dikkatli olmak ve potasyum seviyelerini düzenli olarak izlemek ve takip etmek gerekir.
• Düşük tuz içeren diyet uyguluyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz.
Doktorunuz paratiroid bezi fonksiyon testleri yapacaksa, OLMETEC PLUS tedavisi testten önce durdurulmalıdır.
• OLMETEC PLUS'ın içindeki hidroklorotiyazid, sporculara yapılan doping testlerinde pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OLMETEC PLUS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

OLMETEC PLUS, yemekle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


OLMETEC PLUS'ı hamileliğin ilk üç ayında kullamnamanız tavsiye edilir.
Hamileliğin ilk üç ayından sonraki dönemdeyseıüz bu ilacı kesinlikle kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız, OLMETEC PLUS kullaıunayınız.

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncı tedavisi alan kişilerde zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk hissi olabilir. Bu konuda hastalar uyanlmahdır. Doktorunuzdan araç ve makine kullamp kullanmayacağınız konusunda bilgi alınız.

OLMETEC PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafindan bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

OLMETEC PLUS ile aşağıdaki ilaçlan birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz düzenli olarak bu ilaçlardan bazılanmn kandaki seviyelerini takip edebilir.
> Lityum içeren ilaçlar.

Doktorunuz düzenli olarak bu ilacın kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

• Kanda potasyum seviyesini etkileyen ilaçlar.

Doktorunuz düzenli olarak bu ilacm kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

• Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar
• Ağn kesici ilaçlar (steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar İlaçlar ve salisilatlar)
• Alkol, barbitüratlar, bazı uyku ilaçlan, anestetik ilaçlar ve depresyon tedavisinde kullamlan ilaçlar
• Baklofen (kas gevşetici)
• Amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
• Kolestiramin ve kolestipol (kan yağ seviyelerini düşürmek için kullanılan belirli ilaçlar)
• Antikolineıjikler (örneğin, atropin ve biperiden)
• Kalsiyum tuzlan
• Kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabet ilaçlan, metformin ve insülin)
• Beta-blokerler
• Diazoksid (kan şekeri düşüklüğü ve hipertansiyonda kullanılan bir ilaç)
• Düşük kan basıncı ve kalp atım hızı için kullanılan ilaçlar (ömeğin, noradrenalin)
Belirli adale gevşeticiler (Örneğin, tübokürarin)
Gut ilaçlan (probenisid, sulfinpirazon ve allopurinol)
Amantadin (virüs enfensiyonlannda kullanılan bir ilaç)
Hücre bölünmesini inhibe eden ilaçlar (örneğin, siklofosfamid, metotreksat) Metildopa (kan basıncım düşüren bir ilaç)
Siklosporin (organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç)
Tetrasiklinler (bir çeşit antibiyotik)
Alüminyum-magnezyum hidroksit (gastrit ve ülser gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar)
Dijital glikozitler (kalp yetersizliğinde kullanılan bir ilaç)
Antiaritmikler (kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar)
Antipsikotikler (psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar)
Bazı hastalarda OLMETEC PLUS kullanıken alkol aldığında baş dönmesi ve bayılma hissi görülebildiğinden benzer durum sizde de oluşursa alkolle birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir İlacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


OLMETEC PLUS nasü kuUamUr?

3.

Uygun kullanım ve doziuygulama sıklığı için talimatlar:

• OLMETEC PLUS'ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Doktor tarafindan başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, günde bir tane, hergün aynı saatte alınız. Eğer OLMETEC PLUS 20/12.5 mg ile kan basıncının yeterli kontrolü sağlanamazsa, doktorunuz günlük dozu OLMETEC PLUS 20/25 mg'a yükseltebilir. Bu, günlük en yüksek dozdur.

Uygulama yolu ve metodu:

• OLMETEC PLUS yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su İle yutularak alınır.
- Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, örneğin kahvaltıda alınız.
Doktorunuz size aksini söyleyene kadar OLMETEC PLUS'ı almaya devam etmeniz çok önemlidir.

Değişik yaş gruplan:

Yaşlılarda kullanım:

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz daha genç hastalar için tavsiye edilen dozun aynısı önerilir.

Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği:

OLMETEC PLUS, hafif ile orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanıldığı takdirde, böbrek fonksiyonlarının düzenli olarak izlenmesi tavsiye edilir.

Karaciğer yetmezliği:

OLMETEC PLUS'm karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullamimaması tavsiye edilir.

Eğer OLMETEC PLUS'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla OLMETEC PLUS kullandıysanız:

OLMETEC PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


OLMETEC PLUS'ı kullanmayı unutursanız:

Günlük almamz gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu ahnız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


OLMETEC PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedavi kesilmesinden sonra kan basıncının ani yükselmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe OLMETEC PLUS'ı almaya devam etmeniz önemlidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, OLMETEC PLUS'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, OLMETEC PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Bayılma (senkop)
• Ciltte döküntü ve/veya şişlik, soyulma ve kabanklık
• Göğüs ağnsı
• Nöbetler (istem dışı kasılmalar)
• Nefes almada güçlük (dispne)
• Ateş
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OLMETEC PLUS'a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmlmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Düşük kan basmcı, ayakta iken kan basıncında ani düşme (ortostatik hipotansiyon)
• Düzensiz nabız
• Soğuk algınhğı benzeri belirtiler
• Sanlık
• Şişmiş ve ağnh tükürük bezleri
• Boğaz ağnsı
• Burun akması veya tıkanması
• Öksürük
• Solunum yolu iltihabı (Bronşit)
• İdrar yolu enfeksiyonu
■ Bağırsak tıkanıklığı
• Görüş bulanıklığı, nesnelerin san görünmesi
• Kan damarlannda iltihaplanma (flebit)
• Kan pıhtılan oluşumu (tromboz veya emboli)
• Pankreas iltihabı (pankreatit)
• Safra kesesi iltihabı (kolesistit)
Laboratuvar bulgulan (klinik testlerdeki değişiklikler)
■ anemi (alyuvar sayısında azalma)
■ Hemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşme
• Akyuvar sayısında azalma
• Trombosit saysında azalma “ Kemik iliği haşan
• Elektrolit değişiklikleri (kandaki iyon; örneğin sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve klor seviyelerinde değişiklikler)
• Kanda ürik asit artışı
• Kan yağlannda artış
• Kanda üre artışı
• Kanda kreatinin seviyesinde artış
• Diğer böbrek fonksiyon testlerindeki değişiklikler “ Karaciğer ve kas enzim değerlerinde artış
• Kan glukoz seviyesinde artış
• İdrarda normal olmayan glukoz varlığı
• İdrarda kan (Hematüri)
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Baş dönmesi, sersemlik veya baygınlık hissi Kendini hasta hissetme Kendini kötü veya baskı altında hissetme Zihin karışıklığı Yorgunluk hissi Uyuşukluk
Kendini depresif hissetme veya çöküntü hali Konsantrasyon sorunlan Uyku sorunlan Denge kaybı Baş ağnsı
Halsizlik, güçsüzlük Kalp çarpıntısı (palpitasyonlar)
Hazımsızlık İştah kaybı İshal Kabızlık
Kann ağnsı (mide ağnsı, mide bozukluğu, bulantı ve kusma)
Şişlik hissi (mide ve/veya barsakta gaz artışı)
Sırt, kemik veya eklem ağnsı Ayak bileklerinde şişme İşığa duyarlılık Morarma Ciltte yanma Egzama, deri döküntüsü Göz kuruması
Kas spazmlan, halsizlik (bazen şiddetH ve ağnh)
Böbrek sorunlan Erkeklerde ereksiyon zorluğu Ciltte kanncalanma ve uyuşukluk
Çoklu eklem ağnlan, yüzde kızankhk ve dolaşım yetersizliği nedeniyle parmaklarda soğukluk (lupus eritematoz benzeri belirtiler)
Bunlar OLMETEC PLUS'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılanırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. OLMETEC PLUS'ın saklanması

OLMETEC PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 ''C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra OLMETEC PLUS'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OLMETEC PLUS'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Daiichi Sankyo İlaç Tic. Ltd. Şti.,
Kayışdağı Cad. No:47 Kar Plaza E Blok Kat:3 34752 İçerenköy/Kadıköy-İstanbul

Üretim Yeri:

Daiichi Sankyo Europe GmbH Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen / Almanya

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Olmetec Plus 20/12.5mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Olmesartan Medoksomil Hidroklorotiyazid

Atc Kodu: C09DA08

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.