Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ultracef 250mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefprozil

KULLANMA TALİMATI

ULTRACEF 250 mg film kaplı tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde:

Her bir film kaplı tablet 250 mg sefprozile eşdeğer 261,55 mg sefprozil monohidrat içerir.

• Yardıma maddeler:

Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, opadry orange (85G23790) içeriği olarak; polivinil alkol, talk, san demir oksit (E172İÜ), makrogol/PEG, lesitin (soya) (E322), titanyum dioksit (El71), kırmızı demir oksit (E172Ü), FD&C Günbatımı sansı (El 10) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ULTRACEF nedir ve ne için kullanılır?


2. ULTRACEF'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ULTRACEF nasıl kuUanıhr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ULTRACEF'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ULTRACEF nedir ve ne için kullanılır?

• ULTRACEF, turuncu renkli, oval, film kaplı tabletlerdir. 20 film kaplı tablet ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
• ULTRACEF 250 mg film kaplı tablet, etkin madde olarak 250 mg se^rozile eşdeğer 261,55 mg sefprozil monohidrat içerir.
• ULTRACEF beta-laktam antibiyotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
• ULTRACEF, yetişkinlerde boğaz, bademcik veya sinüs iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının, bronş iltihabı ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlanmn, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlanmn ve kısa süreli idrar kesesi iltihabı (sistit) dahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
• Çocuklarda ise boğaz, bademcik, orta kulak veya sinüs iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlanmn ve komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlanmn tedavisinde kullanılır.

2. ULTRACEF'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ULTRACEF'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Sefprozil'e, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya ULTRACEF'in diğer bileşenlerine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz,

ULTRACEFM aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Penisiline karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz,
• Tedavi sırasında ishal olursamz,
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa (bu durumda dozun değiştirilmesi gerekebilir)
• Güçlü idrar söktürücü ilaçlar (diüretikler) ile tedavi oluyorsamz.
ULTRACEF'in uzun süre kullanımı duyarlı olmayan organizmalann gelişimine (süperenfeksiyona) neden olabilir. Eğer tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa, uygun önlemlerin alınması gerekir.
ULTRACEF, özellikle kalın barsak iltihabı olan ve mide-barsak ile ilgili hastalık geçmişi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif Coombs testleri görülebilir. ULTRACEF'in 6 aydan küçük bebeklerde kullamiması önerilmemektedir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız.

ULTRACEF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ULTRACEF'in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ULTRACEF kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik esnasında ULTRACEF kullanmamn potansiyel risklerinden bahsedecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız ULTRACEF kullanırken dikkatli olunuz çünkü ilacın etkin maddesi az miktarda (% 0.3'ünden daha az) anne sütüne geçer.

Araç ve makine kullanmıı

ULTRACEF'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

ULTRACEF'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ULTRACEF içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın duyarlılığımz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Bu tıbbi ürün boyar madde olarak günbatımı sansı içermektedir. Aleijik reaksiyonlara sebep olabilir.
ULTRACEF soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:
• Aminoglikozit türevi bir antibiyotik kullanıyorsanız,
• Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) alıyorsanız doktorunuzu mutlaka
bilgilendiriniz.
• Güçlü diüretiklerle tedavi gören hastalarda sefalosporinler (ULTRACEF dahil) dikkatli uygulanmalıdır.
• ULTRACEF bazı idrar ve kan testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ULTRACEF nasıl kullandır?

ULTRACEF'i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanmız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza damşımz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• ULTRACEF tabletler duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda 12 yaşmdan büyük çocuklarda ve yetişkinlerde günde 500 ila 1000 mg dozlarda, 12 yaşından küçük çocuklarda ise günde 15-30 mg/kg dozlarda kullamlır.
• Sizin için hangi dozım uygun olduğunu doktorunuz belirleyecektir. Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
• En yüksek günlük pediatrik doz, yetişkinler için önerilen günlük en yüksek dozu geçmemelidir.
• Üst solımum yolu enfeksiyonlan ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının (Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlanmn) tedavisinde, ULTRACEF 10 gün süreyle uygulanmalıdır.
• İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

Uygulama yolu ve metodu:

• Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
• ULTRACEF tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

6 aydan küçük bebeklerde kullanımı:

Yeterli çalışma olmadığından, ULTRACEF'in 6 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

ULTRACEF 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullamlırken doz ayarlanması gerekmez.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda ULTRACEF dozunun ayarlanması gerekebilir.

Eğer ULTRACEF'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla ULTRACEF kullandıysanız

ULTRACEF'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ULTRACEF'i kullanmayı unutursanız

ULTRACEF'i kullanmayı unutursanız, doktorunuza damşınız. Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ULTRACEF ile tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ULTRACEF ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.
Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacımza damşınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ULTRACEF'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ULTRACEF'i kullanmayı durudurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kaşıntı,
• Ciltte kızarıklık.
• Döküntü,
• Yüz ve boğazda ödem,
• Rutin kan testlerinizde ALT ve AST olarak adlandınlan karaciğer enzim seviyelerinizde yükselme,
• Sanlık.
Bunlarm hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ULTRACEF'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölfimüne başvurunuz:

• Kan testi sonuçlarınıza göre kandaki beyaz hücrelerin sayısının azalması (lökopeni),
• Kan testi sonuçlarınıza göre kan pulcuklannm azalması (trombositopeni),
• Kan testi sonuçlarınıza göre kanın pıhtılaşmasında (protrombin zamanında) uzama,
• Kan testi sonuçlannıza göre kan üresinde ve serum kreatininde hafif yükselme,
• Pişik,
• İlaca duyarlı olmayan organizmaların gelişmesi (süperenfeksiyon),
• Genital kaşıntı, vajinada iltihaplanma,
• Ateş,
• Serum hastalığı (bazı ilaçların verilmesinden 7-12 gün sonra ortaya çıkan aleıji tepkisi)
• Stevens Johnson sendromu,
• Kalın bağırsak iltihabı,
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• İshal,
• Bulantı,
• Kusma,
• Karın ağnsı,
• Baş dönmesi.
• Fiziksel ve ruhsal aşın hareketlilik durumu,
• Baş ağnsı,
• Sinirlilik,
• Uykusuzluk,
• Zihin kanşıklığı,
• Uyuklama,
• Dişlerde renk değişmesi.
Bunlar ULTRACEF'in hafif yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız


doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ULTRACEF'in saklanması

ULTRACEF'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayımz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ULTRACEF'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ULTRACEF'i kullanmaymız

Ruhsat Sahibi:

Nuvomed İlaç San. Tic. A.Ş.
General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi
Bağımsız Bölüm No: 2/13
Zeytinbumu/İSTANBUL
Telefon: O 212 482 58 91
Faks: O 212 482 58 91
e-mail:

info@,nuvomedilac.com.tr


Üretim Yeri:

Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş.
l.OSB. 2.Yol No:2 Adapazan / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 18.07.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ultracef 250mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Sefprozil monohidrat

Atc Kodu: J01DC10

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.