Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Viagra 25mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER » Erektil Disfonksiyonİktidarsızlık İlaçları » Sildenafil Sitrat

KULLANMA TALİMATI

\İAGRA®25 mg Tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Sildenafil

Yardımcı maddeler;(Eİ71),132).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatiicc okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçele edilmiştir, başkalarım vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya diişiik dozkullanmayınız.


Bu KullanmaTalimatında:

1. VİAGRA^ nedir ve ne için kullanılır?


2. VİA GRA®kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VİAGRA'^ nasfi kullanthr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.VİAGRA^'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. VİAGRA® nedir vc ne için kullanılır?

• VİAGRA® film-kaplı tabletler 25 mg sildenafil içeren, bir yüzünde "PFIZER", diğer yüzünde "VGR 25" yazan, mavi, yuvarlak baklava biçimli tablet olarak 4 tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.
• VİAGRA® fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarmm gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanm penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.
• VİAGRA® sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa VİAGRA® kullanınamaiısımz. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivile için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. VIAGRA® kadmların kullanım» için değildir.

2. VİAGRA'^ kullanmadan (ince dikkat edilmesi gerekenler

Sertleşme sorununu, buııa yol açabilecek olası sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuz tarafından kullandığınız bütün ilaçların ve hastalıklarınızın bilinmesi gereklidir.
Cinsel aktivitc, kalp ile ilgili sorunlar için belirli bir derecede risk teşkil eder. Bu nedenle sertleşme sorununuza yönelik bir tedaviye başlamadan önce doktorunuzca kalp ve damar sisteminizin durumu değerlendirilmelidir.

VİAGRA®'yı aşağıdaki durumlarda KULIANMAYINIZ

• VİAGRA^nm etken maddesi olan sildenafll veya diğer bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;
• Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açjğa çıkaran veya nitrat içeren
(Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, erilritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanıyorsanız VIAGRA® kullanmayınız. Bu İlaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için
kullanılan ilaçlardır, VİAGRA® bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arleritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa.
• Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; Doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.
• Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa;
• İnme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşükse.
• Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa.

VİAGRA®'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• VİAGRA®'nın geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçlan azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel akliviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.
• Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan
hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri), veya peniste herhangi
bir hastahk veya biçim bozukluğunuz varsa, sertleşme sorununuz için ilaç
kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.
• Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.
• Görmenizde ani bir azahna veya görme kaybı yaşarsanız VİAGRA® kullanmayı durdurun vc derhal doktorunuza bildiriniz.
• Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız VİAGRA® kullanmayı
durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
VİAGRA® ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız. VİAGRA^'nın yiyecek vc içecek ile kullanılması
VİAGRA® yiyecek ve içeceklerle birlikte alındığında etki göstermesi biraz daha uzun sürebilir.
Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktivitedeiı önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.
Hamilelik
VİAGRA® kadınların kullanımı için değildir.
Emzirme
VİAGRA® kadınların kullanımı için değildir Araç ve makine kullanımı
VİAGRA® baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.
VİAGRA®'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından laktoz gibi bazı şekerleri lolerc edemeyeceğiniz söylenmişse VİAGRA® almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her tablette 0.41-0.56 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Diğer İlaçlar ile birlikte kullanımı
• VİAGRA®, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritrİtol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pcktoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız VİAGRA® KULLANMAMALISINIZ
• AIDS (HIV) gibi durumların tedavisi için proteaz inhibitörleri kullanıyorsanız, doktorunuz başlangıç dozu olarak size YİAGRA®' nın en düşük dozunu (25 mg) önerebilir.
• Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. VİAGRA® ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle VİAGRA® alımmdan sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için VİAGRA® tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize VİAGRA®' nın 25 mg. Iık dozu ile başlamanızı önerebilir.
• VİAGRA® başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyotik olan critroniisin, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan boscntan) ve greyfurt suyu VİAGRA® ile birlikte kullanıldığında VİAGRA®'nm vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir.

Eğer reçeldi veya reçetesiz herhangi bir iİact şu anda kıtllanıyorsamz veya sun


samanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi


veriniz.


3. VİAGRA® Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

• VİAGRA®'yı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanın. Emin olmadığınız takdirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg'dır.
• VİAGRA® günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu;

• VİAGRA®'yı cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

VİAGRA® 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg'lık VİAGRA® dozu önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg'hk VİAGRA® dozu önerilmektedir.

Eğer VİAGRA*' 'nm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmauız gerekenden daha fazla VİAGRA*'^ kullandıysanız:

VİAGR.4^' 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


100 mg' m üzerindeki dozlar ilacm etkinliğini artırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.
Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.

4, Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VİAGRA*''nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler genelde geçici veya orta şiddette olmuştur. Tavsiye edilen dozlarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır;
Çok yaygın : 10 hastanın en a?, birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın :

• Baş ağrısı
• Yüz kızarması

Yaygın :

İdrar yolu enfeksiyonu Sersemlik hissi
Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme)
Burun tıkanıklığı
• Hazımsızlık

Yaygın olmayan:

• Kusma
• Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağrısı, çift görme, gözde anormallik hissi, konjunktiva hastalıkları, gözyaşı hastalıkları
• Düzensiz veya hızlı kalp atışı
• Kas ağrısı
• Uyku hissi
• Dokunma hissinde azalma
• Baş dönmesi
• Ağız kuruluğu
• Göğüs ağrısı
• Yorgun hissetme
• Deri döküntüsü
• Nezle
• Baş dönmesi
• Kulak çınlaması
• Uykululukhali
• Duyu azalınası
• Bulantı

Seyrek:

• Yüksek kan basıncı
• Düşük kan basıncı
• Baygınlık hissi, bayılma
• İnme
• Burun kanaması
• Duymada ani azalma veya işitme kaybı
• Aşırı duyarlılık (deri döküntüsü dahil)
• Kalpte bir çeşit atım bozukluğu

Bilinmiyor

• Beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür fefç (geçici iskemik atak)
• Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet
• Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma
• Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (Non-artritik antcrior iskemik optik nöropati - NAİON)
• Gözde retina damarlarının tıkanması (Retinal vasküler oklüzyon)
• Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu
• Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina)
• Ani kardiyak ölüm
• Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme
• Ereksiyon süresinde uzama
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven Johnson Sendromu)
• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidennal nekroliz)
Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler: şiddetli kalp atışı, göğüs ağrısı, ani ölüm, kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akışınrn geçici olarak yavaşlaması
Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bıı etkilerin direkt VİAGRA ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

Eğer bu kullanma talimutmda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz


5. VİAGRA®'nın saklanması

VİAGRA^' 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30X!' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma taribi ile uyumlu olarak kullanmız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VIAGRA®'yı kullanmayınız.
ÜZERİNDE LOGOSU VE HOLOGRAMI OLMAYAN KUTULARI ALMAYINIZ.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VIAGRA®'yı kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi ve Ürctici: PFIZER İlaçları Ltd. Ş(i. 34347 Oriaköy -İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Viagra 25mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Sildenafil

Atc Kodu: G04BE03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Viagra 25mg Film Kaplı Tablet-KT
 • Viagra 25mg Film Kaplı Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Viagra 25 Mg 4 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.