Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cyclogest 400 mg Ovül Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Cinsiyet Hormonları ve Genital Sistem » PROGESTERONLAR » Pregnen Türevleri » Progesteron

KULLANMA TALİMATI

CYCLOGEST 400 mg vajinal övül

Vajinal yolla veya makattan (rektal) uygulanır.

Etkin madde:Yardımcı maddeler:

Suppocire (bitkisel yağ)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç


duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir^ başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde


doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size Önerilen dozun


dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kuUanma talimatmda:


1. CYCLOGEST^ nedir ve ne için kullamhr?


2. CYCLOGEST® H kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CYCLOGEST® nasıl kullamhr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.CYCLOGEST® *in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. CYCLOGEST® nedir ve ne için kullanılır?

• CYCLOGEST® , vücutta üretilen ve kadın cinsiyet hormonu olan progesteron içeren ve vajina veya makattan kullanılan bir ilaçtır.
• CYCLOGEST®, vücutta ki hormona] dengeyi sağlar.
• Her biri 5 ovüI içeren 3 adet ilaç ambalajında toplam 15 adet övül şeklinde karton kulu içinde kullanıma sunulmuştur.
CYCLOGEST®’ aşağıdaki tedavilerde kullamlabilir;
Genellikle kadmlann premenstrüel (adet öncesi) sendromlan, adet dönemlerinin 7 ila 10 gün öncesidir. Adet öncesi sendromu belirtileri, gerginlik, sinirlilik, depresyon, baş ağnsı, göğüslerde hassasiyet ve kilo artışı.
Bazı kadınlarda doğumdan sonraki depresyonunda
Yardımcı üreme tekniklerine destek olarak döllenmiş y umurtanın rahim duvanna
yapışmasınm sağlanması için bu ilaç kullanılmaz.

2. CYCLOGEST®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CYCLOGEST®’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

^

İlacın herhangi bir bileşenine aşın duyarhysanız,
Bilinmeyen nedenli bir vajinal kanama mevcutsa,
Karaciğer yetmezliği veya hastalıklan mevcutsa,
Genital organlarda ve memede şüphelenilen bir kanser durumu varsa.
Düşük gerçekleşmesinden hemen sonra,

^

Aktif tromboflebit (toplardamarlann iltihabma bağlı kan pıhtısı oluşumu), tromboembolik (damar tıkacı) hastalıklar mevcutsa,

^

Hormona bağlı tromboflebit(toplardamarlann iltihabma bağlı kan pıhtısı oluşumu) veya tromboembolik (damar tıkacı) bozukluk hikayesi varsa.

CYCLOGEST®’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer kolit (kalınbağırsak iltihabı) veya fekal inkontinans (dışkı kaçırma) mevcutsa vajinal uygulama tercih edilmelidir.
Eğer vajinal enfeksiyon (özellikle moniliaz) veya rekürren sistit (tekrarlayan idrar kesesi iltihabı) şikayetleri mevcut ise makattan uygulama tercih edilmelidir.

^

Progesteronun neden olduğu vücutta su tutulmasından etkilenecek hastalıklann varlığında (epilepsi, migren, astım, kalp veya böbrek yetmezliği). Bu hastalara biyopsi yapıldığında progesteron tedavisi bildirilmelidir.
Karaciğer yetmezliği mevcutsa.

^

Şeker hastalığı varsa. Östrojen progesteron kombinasyonları ile glikoz toleransı çok az miktarda bozulabilir. Tek başına progesteron uygulaması için böyle bir rapor bulunmamaktadır. Ancak şeker hastalan glikoz toleransı açısından gözlenmelidir.
Nedeni bilinmeyen bir vajinal kanama durumu mevcutsa, kanamaya sebep olan durum teşhis edilmelidir.
CYCLOGEST®, adet döngüsünün ikinci yansında ve hamilelik sırasında fizyolojik olarak anlamlı düzeylerde bulunan progesteron hormonunu içermektedir. Bu durum hormona hassas hastalann tedavisi sırasında akılda tutulmalıdır.
Progesteron tedavisi öncesi Özellikle meme ve pelvik (alt kann) organlann muayenesi ile servikal smear (rahim ağzı sürüntüsü) yapılması önerilir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

CYCLOGEST®’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CYCLOGEST® vajinal yolla veya makattan uygulanır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ürünün, erken gebelik döneminde fertilize ovumun implantasyonunun (döllenmiş yumurtanın rahim duvanna yapışması) sağlanması için kullanımının dışında gebeliğin diğer dönemlerinde kullanım yeri bulunmamaktadır. Progesteron, doğal bir hormon olduğundan hamile bir kadında yan etki oluşturması beklenmemektedir. Ancak, gebelikte kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. CYCl.OGEST®’in endikasyonlanna göre, hamile kadınlarda uygulanması öngörülmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Progesteron vücutta doğal olarak bulunan bir hormon olduğu için süte geçmektedir. Ancak, emzirme döneminde kullanımma ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Emzirme döneminde ilaç kullammı yalmz fayda/yarar ilişkisinin dikkatlice değerlendirildiği hekim karan iledir.

Araç ve makine kullanmıı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

CYCLOG£ST®’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CYCLOGEST®’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Beyin ve sinir sisteminin aktiviteierini yavaşlatarak istem dışı kasılmaları önleyen karbamazepin, fenobarbital ve fenitoin, mantai' tedavisinde kullanılan griseofulvin ve bir antibiyotik olan rifampisin gibi ilaçlar progesteron atılımını arttırabilir. Bu etkileşimlerin progestogen etkinliğini azalması muhtemel olup sadece gebelik önleyici (kontraseptifler) ve ilave veya alternatif gebelik önleyici (kontraseptif) miktarlan tavsiye edilir.
Aminoglutetimid (böbreküstü bezlerinden steroid homıon salgılanmasını Önler) ile kullammda kadın cinsiyet hormonu olan progesteron dozunu arttırmak gerekebilir. Progesteron ve progestojenler diyabetik kontrolü (şeker kontrolü) etkileyebildikleri için antidiyabetik (şeker ilacı) dozajında ayarlama gerekebilir.
Progestojenler siklosporinin (bağışıklık sistemini baskılar) kandaki miktanm arttırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CYCLOGEST® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Günlük doz 200-800 mg arasındadır. Bu doz günde tek seferde veya ikiye bölünerek sabah-akşam tek seferde veya ikiye bölünerek sabah-akşam vajinal veya makattan uygulama şeklindedir.
Premenstürel Sendrom (adet öncesi belirtiler) tedavisi için tedaviye adet döngüsünün 14. günü başlanmalıdır. Eğer semptomlar ovülasyon (yumurtlama) sırasında da mevcutsa tedaviye döngünün 12. günü başlanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

CYCLOGEST®, vajinal yolla veya makattan uygulamr.
Aşağıdaki durumlarda vajinal uygulama tercih edilmelidir:
Kolit (kalınbağırsak iltihabı) veya fekal inkontinans (dışkı kaçırma) mevcutsa,
Aşağıdaki durumlarda makattan uygulama tercih edilmelidir:
Bariyer yöntemi kullanılarak doğum kontrol yöntemi uygulamyorsa,

^

Vajinal enfeksiyon (özellikle moniliaz) veya rekürren sistit (tekrarlayan idrar kesesi iltihabı) şikayetleri mevcutsa.
Son zamanlarda doğum yapılmışsa.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı ile ilgili Özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuza danışarak kullanınız.

Eger CYCLOGEST® 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacımz ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla CYCLOGEST® kullandıysanız:

Progesteron ovülleri ile geniş bir güvenlik aralığı mevcuttur. Ancak, aşın doz durumunda öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duygu!ann aşın şekilde bulunması) veya dismenore (ağnh adet görme) meydana gelebilir.

CYCLOGEST^ 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CYCLOGEST®’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CYCLOGEST® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CYCLOGEST®’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı oİan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.
Çok yaygın: Tedavi edilen 10 kişide 1 ’den daha fazia Yaygm: Tedavi edilen 100 kişide 1 ‘den daha fazla ve 10 kişide 1 ‘den az - Yaygın olmayan: 'Tedavi edilen 1000 kişide T den daha fazla ve 100 kişide 1 ‘den az Seyrek: Tedavi edilen 10.000 kişide 1 ‘den daha fazla ve 1000 kişide I den az Çok seyrek: İzole vakalar dahil olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha a/

Çok vaveın:


Uykuya meyilli olma (somnolans).
Baş ağnsı.
Sinirlilik,
Depresyon,
Göğüslerde büyüme.
Göğüs ağnsı,
Cinsel istekte azalma (libido azalması).
Kabızlık,
Kramp,
Kann ağnsı.
Bulantı,
Kasık ağnsı.
Sık idrara çıkma.

Yaygın:


Ağn,
Baş dönmesi,
İishal (diyare),
Şişkinlik,
Kusma,
Vajinal akıntı,
Ağnh cinsel ilişki (disparoni),
Genital pamukçuk,
Genital kaşıntı,
Eklem ağnsı.

Seyrek:


Adet (menstrüasyon) beklendiği zamandan daha önce oluşabilir,
Makat uygulamasmdan sonra hassasiyet, ishal (diyare) ve gaz hissi ortaya çıkabilir.

Çok seyrek:


Adet (menstrüasyon) gecikebilir.
Bunlar CYCLOGEST® 'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CYCLOGEST®’in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25‘^C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayımz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CYCLOGEST®’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibv.

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye İstanbul.

Üretim Yeri:Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Cyclogest 400 mg Ovül

Etken Maddesi: Progesteron

Atc Kodu: G03DA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Cyclogest 400 mg Ovül - KT
 • Cyclogest 400 mg Ovül - KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Cyclogest 400 Mg 15 Ovül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.